SBÍRKA ZÁKONŮ částka 2
rozeslána dne 14.1.2010

7

VYHLÁŠKA

ze dne 31. prosince 2009,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 40 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 14/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb. a zákona č. 79/2006 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění vyhlášky č. 265/1997 Sb., vyhlášky č. 218/1998 Sb., vyhlášky č. 311/2000 Sb., vyhlášky č. 183/2001 Sb., vyhlášky č. 468/2001 Sb., vyhlášky č. 88/2005 Sb. a vyhlášky č. 252/2007 Sb., se mění takto:

1. § 4 zní:

㤠4

Jsou-li k plnění úkolů státního zastupitelství zřízeny v obvodu jeho působnosti pobočky, vedoucí státní zástupce příslušného státního zastupitelství stanoví opatřením okruh věcí, které se vyřizují u takových poboček. Opatření zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

2. V § 7c odst. 1 se slova „ , která vykonává působnost okresního státního zastupitelství v obvodu obcí Havířov a Orlová“ zrušují.

3. V § 8 se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

4. V § 10 odst. 1 se slova „Policie České republiky2)“ nahrazují slovy „Policie České republiky, Vojenské policie a Vojenského zpravodajství2)“.

5. V § 10 odst. 5 se za slova „Policie České republiky“ vkládají slova „ , příslušníkem Vojenské policie, příslušníkem Vojenského zpravodajství“.

6. V § 11 písmeno e) zní:

„e)   rozhodnutí o výši odměny a náhradě hotových výdajů obhájce a ustanoveného zmocněnce,“.

7. V § 11 se za písmeno e) vkládají nová písmena f) až k), která znějí:

„f)   rozhodnutí o svědečném, znalečném a tlumočném,
g)   přípravu podkladů pro rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání nebo narovnaní,
h)   zpracování návrhu písemného vyhotovení rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání nebo narovnání,
i)   sepisování podání státnímu zastupitelství včetně návrhů,
j)   přípravu podkladů pro rozhodnutí o osvědčení obviněného ve zkušební době stanovené v rozhodnutí o podmíněném zastavení jeho trestního stíhání, včetně podkladů pro rozhodnutí o pokračování v trestním stíhání obviněného, který se ve stanovené zkušební době neosvědčil, a zpracování návrhu písemného vyhotovení těchto rozhodnutí,
k)   přípravu podkladů pro rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání a o osvědčení podezřelého ve zkušební době, včetně podkladů pro vydání pokynu k zahájení trestního stíhání podezřelého, který se ve stanovené zkušební době neosvědčil, a zpracování návrhu písemného vyhotovení těchto rozhodnutí a pokynu,“.

Dosavadní písmena f) až k) se označují jako písmena l) až q).

8. V § 15 odst. 1 písm. a) a b) se číslo „100“ nahrazuje číslem „150“.

9. V § 15 odst. 1 písm. c) se číslo „50“ nahrazuje číslem „150“.

10. V § 15 odst. 1 písmena d) a e) včetně poznámky pod čarou č. 3e znějí:

"d)   podle hlavy páté nebo šesté zvláštní části trestního zákoníku, jestliže byly spáchány ve prospěch organizované zločinecké skupiny3e), a dále trestné činy zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 trestního zákoníku nebo trestné činy přijetí úplatku, podplacení nebo nepřímého úplatkářství podle § 331 až 333 trestního zákoníku, pokud byly spáchány v souvislosti s odhalováním či vyšetřováním trestných činů podle hlavy páté nebo šesté zvláštní části trestního zákoníku,
e)   jimiž byly dotčeny finanční nebo ekonomické zájmy Evropské unie, pokud jimi byla způsobena škoda nejméně 150 mil. Kč,

3e) § 129 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb.“.

11. V § 15 odst. 1 se doplňuje písmeno f), které včetně poznámek pod čarou č. 3f až 3h zní:

„f)   spáchaných proti jednotné evropské měně ve prospěch organizované zločinecké skupiny3e), členem organizované skupiny3f), ve značném nebo velkém rozsahu3g) nebo koná-li řízení o trestných činech namířených proti jednotné evropské měně policejní orgán, který plní úkoly zvláštní ústředny podle článku 12 mezinárodní úmluvy o potírání penězokazectví3h).

3f) § 233 odst. 3 písm. a) a odst. 4 písm. a) trestního zákoníku.
3g) § 233 odst. 3 písm. b) a odst. 4 písm. b) trestního zákoníku.
3h) Úmluva o potírání penězokazectví, vyhlášená pod č. 15/1932 Sb.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 3f a 3g se označují jako poznámky pod čarou č. 3i a 3j, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

12. V § 15 odst. 4 písmena a) a b) znějí:

„a)   uvedených v odstavci 1 písm. a) až c) a e), i když jimi byla způsobena škoda nižší než 150 mil. Kč, nebo
b)   pokud na majetku jiného subjektu vznikne škoda alespoň 150 mil. Kč.“.

13. Část třetí včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 5d zní:

„ČÁST TŘETÍ
Zastupování nejvyššího státního zástupce v řízení před soudem

§ 29

Nejvyšší státní zástupce může pověřit státního zástupce Nejvyššího státního zastupitelství nebo státního zastupitelství působícího u soudu, u něhož je projednáván jeho návrh na zahájení řízení, jednat za navrhovatele v řízení před soudem5d).


5d) § 62 a 62a zákona o rodině.
§ 66 odst. 2 soudního řádu správního.“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Ve věcech uvedených v § 15 odst. 1 a odst. 4 vyhlášky č. 23/1994 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, v nichž ke dni účinnosti této vyhlášky koná řízení vrchní státní zastupitelství, se řízení dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministryně:
JUDr. Kovářová v. r.