SBÍRKA ZÁKONŮ částka 148
rozeslána dne 28.12.2009
 

467

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. prosince 2009,

kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů

Vláda nařizuje podle § 289 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník:

§ 1

(1) Za jedy ve smyslu § 283, 284 a 286 trestního zákoníku se považují

a)   chemické látky uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení (dále jen „látky“),
b)   chemické směsi, které obsahují nejméně 7 % látky.

(2) U látek uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení se za množství větší než malé pokládá takové množství jedu, které na základě současných vědeckých poznatků může po jednorázovém nebo opakovaném podání způsobit poškození zdraví.

§ 2

Hodnoty určující množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek a přípravků je obsahujících jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

Předseda vlády:
Ing. Fischer, CSc. v. r.
Ministryně spravedlnosti:
JUDr. Kovářová v. r.

(Přílohy)