SBÍRKA ZÁKONŮ částka 129
rozeslána dne 18.11.2009

397

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 19. října 2009

o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 215/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 171/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 110/2009 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1
Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)   informačním systémem informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podle § 30 a následujících zákona,
b)   vývojem experimentální vývoj podle § 2 odst. 1 písm. c) zákona,
c)   identifikačním kódem údaj, který jednoznačně určuje v informačním systému
1.  veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podle § 17 a následujících zákona,
2.  projekt podle § 2 odst. 2 písm. i) zákona,
3.  další aktivitu výzkumu, vývoje a inovací, na kterou lze poskytnout podporu podle § 3 zákona,
4.  výsledek podle § 2 odst. 2 písm. k) zákona, nebo
5.  fyzickou osobu, jíž nebylo přiděleno rodné číslo,
a který je vytvořen podle pravidel stanovených správcem informačního systému1) (dále jen „správce“),
d)   průvodkou poskytovatelem potvrzený dokument obsahující údaje stanovené správcem, které jednoznačně identifikují předávaný soubor údajů, a informace o výsledku provedené kontroly úplnosti předávaných údajů a vazeb mezi nimi (dále jen „kontrola údajů“).

§ 2
Údaje centrální evidence projektů
(K § 32 odst. 1 zákona)

(1) Údaje centrální evidence projektů zahrnují

a)   identifikační kód projektu, jeho název v jazyce, ve kterém byl projekt předložen a schválen (dále jen „původní jazyk projektu“), a v anglickém jazyce a označení programu nebo skupiny grantových projektů,
b)   základní údaje o příjemci a dalším účastníkovi projektu, kterými jsou
1.  obchodní firma nebo název, popřípadě jméno a příjmení fyzické osoby, nebo označení organizační složky státu nebo územního samosprávného celku, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, u právnické osoby, která nemůže mít identifikační číslo, stát, ve kterém je zaregistrována, dále právní forma právnické osoby, sídlo, popřípadě místo pobytu a místo podnikání, a dále adresa ve veřejné informační síti a adresa elektronické pošty, pokud existují, a
2.  údaje o organizační složce podniku2), součásti veřejné vysoké školy nebo jiné vnitřní organizační jednotce příjemce nebo dalšího účastníka projektu, pokud tato organizační jednotka uskutečňuje na základě jiného právního předpisu3), zřizovací listiny nebo jiného příslušného dokladu práva a povinnosti související s řešením projektu nebo jeho části, nebo
3.  jméno a příjmení, případné akademické tituly a vědecké hodnosti (dále jen „tituly“), rodné číslo, místo trvalého pobytu fyzické osoby, není-li tato osoba státním občanem České republiky, její jméno a příjmení, tituly, státní příslušnost a rodné číslo nebo, pokud jí nebylo přiděleno, identifikační kód, a dále adresa ve veřejné informační síti (internetová adresa) a adresa elektronické pošty, pokud existují;
je-li příjemce nebo další účastník projektu shodný s osobou uvedenou v písmeni c), uvádějí se o nich z osobních údajů pouze údaje podle písmene c),
c)   základní údaje o fyzické osobě odpovědné příjemci za odbornou úroveň projektu nebo o fyzické osobě odpovědné dalšímu účastníkovi projektu za řešení projektu, popřípadě o další fyzické osobě podílející se na projektu, kterými jsou
1.  jméno, příjmení, tituly a rodné číslo; není-li tato osoba státním občanem České republiky, její jméno a příjmení, tituly, státní příslušnost a rodné číslo nebo, pokud jí nebylo přiděleno, identifikační kód,
2.  elektronické nebo telefonické spojení na tyto osoby,
d)   termín zahájení a ukončení řešení projektu podle smlouvy o poskytnutí podpory nebo podle rozhodnutí o poskytnutí podpory, termín zahájení a ukončení poskytování účelové podpory a v českém a anglickém jazyce stav průběhu řešení projektu, případně jeho odůvodnění, a informace o změnách smlouvy o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory,
e)   předmět a cíle řešení projektu v původním jazyce projektu a v anglickém jazyce, obor výzkumu, vývoje a inovací a rozlišení projektu podle § 2 odst. 1 zákona,
f)   uznané náklady projektu, výše účelové podpory s uvedením výše výdajů státního rozpočtu, členění podle příjemců a dalších účastníků projektu, a to za celou dobu řešení projektu a za každý rok řešení projektu,
g)   identifikační kód veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích, jestliže se uzavírá smlouva o poskytnutí podpory nebo vydává rozhodnutí o poskytnutí podpory na základě výsledku veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích,
h)   identifikační kódy jiných projektů, na jejichž řešení se příjemce podílí, které jsou uvedené v informačním systému a řeší obdobnou problematiku,
i)   stručné zhodnocení projektu poskytovatelem po ukončení jeho řešení v českém a anglickém jazyce,
j)   vymezení ochrany poskytovaných údajů podle jiných právních předpisů4) (dále jen „stupeň důvěrnosti údajů“),
k)   údaje stanovené správcem jednoznačně identifikující předávaný soubor údajů,
l)   další údaje vztahující se k podpoře stanovené jinými právními předpisy5) nebo mezinárodními závazky České republiky.

(2) Pokud se smlouva o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory vztahuje k více příjemcům, údaje podle odstavce 1 písm. b), c), f) a h) se uvádějí o každém z nich. Pokud se na řešení projektu podílí více dalších účastníků projektu, uvádějí se údaje podle odstavce 1 písm. b), c) a f) o každém z nich.

§ 3
Údaje centrální evidence aktivit výzkumu, vývoje a inovací
(K § 32 odst. 2 zákona)

Údaje centrální evidence aktivit výzkumu, vývoje a inovací zahrnují

a)   u podpory specifického vysokoškolského výzkumu podle § 3 odst. 2 písm. c) zákona, u podpory výzkumné organizaci podle § 3 odst. 3 písm. a) zákona a u podpory na mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu a vývoji podle § 3 odst. 3 písm. b) zákona
1.  základní údaje o příjemci, kterými jsou obchodní firma nebo název, popřípadě označení organizační složky České republiky nebo územního samosprávného celku, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, sídlo a právní forma právnické osoby, adresa ve veřejné informační síti a adresa elektronické pošty, pokud existují, nebo údaje o organizační složce, vnitřní organizační jednotce nebo součásti pověřené na základě jiného právního předpisu3), zřizovací listiny, zakládací listiny nebo jiného dokladu o zřízení či založení uskutečňováním výkonu práv a povinností souvisejících s prováděním výzkumu, vývoje a inovací, pokud existuje,
2.  popis aktivity a jejích cílů, pokud jsou stanoveny, v českém a anglickém jazyce,
3.  údaje o vykonatelnosti rozhodnutí o poskytnutí podpory, termín zahájení poskytování podpory v daném roce,
4.  údaje o výši poskytnuté podpory v daném roce,
5.  údaje stanovené správcem jednoznačně identifikující předávaný soubor údajů,
6.  další údaje vztahující se k podpoře stanovené jinými právními předpisy5) nebo mezinárodními závazky České republiky,
b)   u podpory na skupinu grantových projektů podle § 3 odst. 2 písm. a) zákona a na program podle § 3 odst. 2 písm. b) zákona údaje o
1.  poskytovateli,
2.  názvu skupiny grantových projektů nebo programu a o jejich cílech, v českém a anglickém jazyce,
3.  době trvání skupiny grantových projektů nebo programu,
4.  schválené výši podpory na realizaci programu celkem a v jednotlivých letech řešení,
5.  schválení programu vládou nebo zastupitelstvem územního samosprávného celku,
6.  výsledku případného posouzení Evropskou komisí,
7.  způsobu zveřejnění platného znění programu,
8.  skutečně vynaložené výši podpory na skupinu grantových projektů nebo program v jednotlivých letech,
c)   u výdajů na zabezpečení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích nebo na zadání veřejné zakázky podle § 3 odst. 3 písm. d) zákona, na finanční ocenění mimořádných výsledků nebo finanční ocenění propagace či popularizace výzkumu, vývoje a inovací podle § 3 odst. 3 písm. e) zákona a u nákladů spojených s činností Rady pro výzkum, vývoj a inovace, Grantové agentury České republiky, Technologické agentury České republiky a Akademie věd České republiky podle § 3 odst. 3 písm. f) zákona údaje o
1.  poskytovateli,
2.  výši poskytnuté podpory v jednotlivých letech.

§ 4
Údaje rejstříku informací o výsledcích
(K § 32 odst. 3 zákona)

Údaje rejstříku informací o výsledcích zahrnují

a)   identifikační kód výsledku a jeho název v jazyce, v němž byl výsledek zveřejněn (dále jen „původní jazyk výsledku“), a v anglickém jazyce,
b)   identifikační kód projektu, jehož řešením výsledek vznikl, nebo informaci, že se jedná o výsledek dosažený převážně
1.  v rámci podpory specifického vysokoškolského výzkumu podle § 3 odst. 2 písm. c) zákona, podpory výzkumných organizací podle § 3 odst. 3 písm. a) zákona, podpory na mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu a vývoji podle § 3 odst. 3 písm. b) zákona,
2.  v rámci poskytnuté podpory nezahrnuté v bodě 1, nebo
3.  v rámci činností výzkumu, vývoje a inovací bez poskytnuté podpory,
c)   základní údaje podle § 2 odst. 1 písm. b) a § 3 písm. a) bodu 1 o příjemci, popřípadě o dalším účastníkovi projektu, který výsledku dosáhl,
d)   celkový počet autorů, původců nebo jiných fyzických osob podílejících se na dosažení výsledku a majících obdobná práva k výsledku) (dále jen „tvůrci“), z toho počet tvůrců, kteří byli v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k příjemci nebo výzkumné organizaci, která je dalším účastníkem projektu,
e)   jména, příjmení a rodná čísla tvůrců, a nejsou-li tvůrci státními občany České republiky, jejich jména, příjmení, státní příslušnost a rodná čísla nebo, pokud jim nebyla přidělena, identifikační kódy,
f)   výčet jmen tvůrců ve formě uvedené v publikaci nebo jiném druhu výsledku,
g)   druh výsledku, kterým jsou publikace, předvádění prováděné přímými akcemi, výsledky chráněné na základě jiného právního předpisu6), výsledky uplatněné na trhu nebo jiné produkty; pouze v případě výsledků obsahujících utajované informace podle jiného právního předpisu7) je za druh výsledku považována též výzkumná zpráva,
h)   popis výsledku v původním jazyce výsledku a v anglickém jazyce,
i)   údaje blíže určující daný výsledek,
j)   obor výsledku,
k)   údaje o uplatnění výsledku podle § 31 odst. 6 zákona včetně roku uplatnění výsledku,
l)   stupeň důvěrnosti údajů,
m)   údaje stanovené správcem jednoznačně identifikující předávaný soubor údajů,
n)   další údaje vztahující se k podpoře stanovené jinými právními předpisy5) nebo mezinárodními závazky České republiky.

§ 5
Údaje evidence veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích
(K § 32 odst. 4 zákona)

Údaje evidence veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích zahrnují

a)   základní údaje o veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích, kterými jsou
1.  identifikační kód veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích a označení programu nebo skupiny grantových projektů,
2.  u programu datum jeho schválení vládou, číslo usnesení vlády, rok zahájení a ukončení programu, popřípadě informaci o výsledku posouzení Evropskou komisí, pokud byl program Evropské komisi oznámen,
b)   údaje o poskytovateli, který veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích vyhlašuje,
c)   údaje o vyhlášení a podmínkách veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích, kterými jsou
1.  datum vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v Obchodním věstníku, časové údaje vymezující počátek a konec soutěžní lhůty a hodnotící lhůty, termín předpokládaného zahájení řešení projektů a termín předpokládaného zahájení poskytování podpory,
2.  způsob podání návrhu projektu v českém a anglickém jazyce,
3.  způsob oznámení výsledku veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v českém a anglickém jazyce,
4.  celková výše účelové podpory vyčleněná poskytovatelem na předmět veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích a její členění v jednotlivých letech,
5.  podmínky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích, včetně důvodů pro nepřijetí, vyřazení nebo vyloučení návrhu projektu z této veřejné soutěže, kritérií hodnocení návrhu projektu a požadavků na prokázání způsobilosti uchazeče, v českém a anglickém jazyce,
6.  údaje o místě uložení zadávací dokumentace, o místě, formě a době podávání návrhů projektů a informace o názvu, sídle, telefonu a elektronické adrese kontaktní osoby poskytovatele nebo osoby pověřené organizačním zajištěním veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích,
7.  jiné zdroje informací o veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích,
d)   údaje o vyhodnocení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích, kterými jsou
1.  počet doručených návrhů projektů, počet přijatých návrhů projektů, počet návrhů projektů, kterým bude na základě rozhodnutí poskytovatele podle § 21 odst. 7 zákona poskytnuta účelová podpora,
2.  celková schválená výše účelové podpory a její členění v jednotlivých letech,
3.  v případě zrušení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích datum a důvody jejího zrušení podle § 24 odst. 1 až 4 zákona v českém a anglickém jazyce,
e)   údaje stanovené správcem jednoznačně identifikující předávaný soubor údajů,
f)   další údaje vztahující se k podpoře stanovené jinými právními předpisy5) nebo mezinárodními závazky České republiky.

§ 6
Postup poskytovatele při předání údajů o vyhlašovaných veřejných soutěžích ve výzkumu, vývoji a inovacích a jejich vyhodnocení
(K § 31 odst. 2 zákona)

(1) Poskytovatel před vyhlášením veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích, na základě které bude poskytovat účelovou podporu ze svého rozpočtu, předá provozovateli a správci datových prvků a číselníků informačního systému (dále jen „provozovatel“)8) údaje v rozsahu stanoveném správcem podle § 5 písm. a) až c), e) a f) v termínu podle § 31 odst. 2 zákona. Poskytovatel předá provozovateli tyto údaje ve znění shodném s údaji zveřejňovanými v Obchodním věstníku.

(2) Dojde-li ke změně údajů o vyhlašované veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích předaných podle odstavce 1, předá poskytovatel nové údaje provozovateli ve formě úplného souboru údajů předávaných podle odstavce 1 v příslušném roce nejpozději 10 pracovních dnů přede dnem, který byl v předchozím souboru údajů uveden jako den vyhlášení této veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích.

(3) Poskytovatel předá údaje uvedené v odstavcích 1 a 2 nebo údaje o vyhodnocení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích podle § 5 písm. d) provozovateli prostřednictvím správcem stanoveného zařízení pro zpracování a přenos údajů na nosičích informací současně s průvodkou. Průvodka se předává v listinné podobě nebo v elektronické podobě jako datová zpráva opatřená zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou podle jiného právního předpisu9).

(4) Poskytovatel vždy před předáním údajů provozovateli provede kontrolu těchto údajů platnou verzí programových prostředků poskytnutých provozovatelem.

§ 7
Postup příjemce při předání údajů o projektech a jejich výsledcích, dalších aktivitách výzkumu, vývoje a inovací a o výsledcích výzkumných organizací
(K § 31 odst. 3 zákona)

(1) Příjemce plní povinnost podle § 12 zákona prostřednictvím poskytovatele, kterému předává údaje o projektech a o jejich výsledcích, o dalších aktivitách výzkumu, vývoje a inovací a o výsledcích výzkumných organizací ve formě a v termínu stanoveném poskytovatelem podle § 31 odst. 3 zákona a podle jiných právních předpisů4). Výzkumná organizace může předat údaje o výsledcích, které nevznikly s poskytnutou účelovou nebo institucionální podporou, prostřednictvím poskytovatele institucionální podpory stanoveného podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona.

(2) Při změnách smlouvy o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory předá příjemce poskytovateli údaje ve formě a v termínu stanoveném poskytovatelem.

(3) V případě změn údajů, které nejsou předmětem smlouvy o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory nebo nepodléhají schválení poskytovatelem, zajistí předání platných údajů do informačního systému poskytovatel na základě oznámení příjemce předaného poskytovateli v listinné podobě nebo v elektronické podobě jako datovou zprávu opatřenou zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou podle jiného právního předpisu9).

§ 8
Postup poskytovatele při předání údajů o projektech a jejich výsledcích, dalších aktivitách výzkumu, vývoje a inovací a o výsledcích výzkumných organizací
(K § 31 odst. 7 zákona)

(1) Poskytovatel předá provozovateli před poskytnutím účelové podpory nebo institucionální podpory údaje v rozsahu stanoveném správcem podle § 2 a 3 o projektech a dalších aktivitách výzkumu, vývoje a inovací, na jejichž řešení poskytuje nebo využívá podporu v příslušném kalendářním roce ze svého rozpočtu, a to ve lhůtách podle § 31 odst. 4 zákona. Výjimkou jsou údaje o zhodnocení projektů podle § 2 odst. 1 písm. i) a údaje o skutečných nákladech projektu, které poskytovatel předá provozovateli do 6 měsíců od počátku kalendářního roku následujícího po roce ukončení řešení projektu.

(2) Údaje o výsledcích projektů nebo dalších aktivit výzkumu, vývoje a inovací podporovaných ze svého rozpočtu předá poskytovatel provozovateli ve lhůtě podle § 31 odst. 6 zákona v rozsahu stanoveném správcem podle § 4.

(3) Nové údaje o řešených projektech, o dalších aktivitách výzkumu, vývoje a inovací a výsledcích výzkumných organizací, u kterých došlo v průběhu kalendářního roku ke změně, předá poskytovatel provozovateli ve lhůtě podle § 31 odst. 5 zákona ve formě úplného souboru údajů předávaných podle odstavce 1 nebo 2 v příslušném roce.

(4) Při předání údajů podle odstavců 1 až 3 se postupuje podle § 6 odst. 3 a 4 obdobně.

§ 9
Postup při zařazení údajů předaných poskytovatelem do informačního systému
(K § 31 odst. 9 zákona)

(1) Provozovatel zařadí do informačního systému pouze údaje předané poskytovatelem postupem podle § 6 odst. 3 a 4 nebo podle § 8 odst. 4 nebo, pokud předmět řešení projektu obsahuje utajované informace, postupem stanoveným jinými právními předpisy7).

(2) Zařazení údajů do informačního systému oznámí provozovatel poskytovateli v listinné podobě nebo v elektronické podobě jako datovou zprávu opatřenou zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou podle jiného právního předpisu9) ve lhůtě podle § 31 odst. 8 zákona.

(3) Soubor údajů předávaný do informačního systému vykazující chyby zjištěné při kontrole údajů platnou verzí programových prostředků nebo nesplňující náležitosti stanovené zákonem a jinými právními předpisy4) provozovatel vrátí poskytovateli, nezařadí jej do informačního systému a oznámí tuto skutečnost a její důvody poskytovateli obdobně podle odstavce 2. Vrácený nezařazený soubor údajů může poskytovatel po opravě předat obdobně podle § 6 odst. 3 a 4.

(4) Provozovatel se řídí provozním řádem informačního systému, který vypracuje a schválí správce.

§ 10
Způsob a termíny poskytnutí údajů z informačního systému
(K § 31 odst. 12 zákona)

(1) Provozovatel nezveřejní údaje o veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích prostřednictvím veřejné informační sítě dříve než v termínu, který mu jako datum vyhlášení v Obchodním věstníku podle § 5 písm. c) bodu 1 a § 6 oznámí poskytovatel.

(2) Provozovatel poskytne z informačního systému

a)   veřejnosti způsobem podle § 31 odst. 11 písm. a) zákona
1.  údaje o vyhlašované veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích nejdříve v den vyhlášení této soutěže, uvedený poskytovatelem v posledním souboru údajů předaném provozovateli,
2.  údaje o vyhodnocení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích do 30 kalendářních dnů ode dne jejich zařazení do informačního systému,
3.  údaje o projektech nebo dalších aktivitách výzkumu, vývoje a inovací a údaje o dosažených výsledcích ve lhůtě podle bodu 2,
b)   poskytovateli a správci prostřednictvím elektronické pošty nebo veřejné informační sítě do 30 kalendářních dnů ode dne doručení žádosti nebo jejího upřesnění údaje, které nejsou přístupné podle písmene a),
c)   příjemci v listinné podobě, na paměťových médiích, prostřednictvím elektronické pošty nebo veřejné informační sítě do 30 kalendářních dnů ode dne doručení žádosti nebo jejího upřesnění údaje, které nejsou přístupné podle písmene a),
d)   dalším subjektům podle § 31 odst. 11 písm. e) zákona postupem podle písmene c), nestanoví-li jiné právní předpisy nebo mezinárodní závazky České republiky způsob a termíny poskytnutí údajů jinak.

(3) Žádost podle odstavce 2 písm. b) a c) může být podána v listinné podobě nebo v elektronické podobě jako datová zpráva opatřená zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou podle jiného právního předpisu9). V případě, že je žádost nesrozumitelná nebo není zřejmé, jaké údaje a v jaké podobě jsou požadovány, nebo je formulována příliš obecně, vyzve provozovatel žadatele ve lhůtě do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy provozovatele, nemusí mu provozovatel údaje poskytnout.

§ 11
Společná ustanovení

(1) Při uchovávání, zpřístupňování, předávání a jiném zpracovávání osobních údajů se postupuje podle jiného právního předpisu10).

(2) Osobní údaje o kontaktní osobě pro vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích správce anonymizuje10) po uplynutí 1 roku od ukončení této veřejné soutěže.

(3) Na veřejnou zakázku ve výzkumu, vývoji a inovacích podle § 2 odst. 2 písm. g) zákona, zadanou podle jiného právního předpisu11), se nevztahují ustanovení § 5 a 6, § 10 odst. 1 a § 10 odst. 2 písm. a) body 1 a 2.

§ 12
Přechodná ustanovení

(1) Správce zajistí provoz centrální evidence výzkumných záměrů do doby ukončení jejich řešení v rozsahu a způsobem podle dosavadních právních předpisů.

(2) Na postup poskytovatele, příjemce a provozovatele při předání a zařazení údajů o výzkumných záměrech a o jejich výsledcích do centrální evidence výzkumných záměrů se vztahují dosavadní právní předpisy.

§ 13
Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, se zrušuje.

§ 14
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

Předseda vlády:
Ing. Fischer, CSc. v. r.


1)   § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
§ 2 písm. c) a § 3 odst. 2 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 81/2006 Sb.
2)   § 7 obchodního zákoníku.
3)   Například zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, obchodní zákoník.
4)   Například zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, obchodní zákoník, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5)   Například zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
6)   Například zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve znění zákona č. 93/1996 Sb., zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů.
7)   Například zákon č. 412/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
8)   § 2 písm. d) zákona č. 365/2000 Sb.
9)   § 2 písm. b) a c) a § 3 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 440/2004 Sb.
Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb.
10)   Zákon č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
11)   Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.