SBÍRKA ZÁKONŮ částka 123
rozeslána dne 30.10.2009
  

380

ZÁKON

ze dne 8. října 2009,

kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o právu na informace o životním prostředí

Čl. I

Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 6/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „upravuje v souladu s právem Evropských společenství1)“ nahrazují slovy „zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje“.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/313/EHS. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE).“.

2. V § 1 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

„e)   pravidla pro zřízení infrastruktury pro prostorová data pro účely politik životního prostředí a politik nebo činností, které mohou mít vliv na životní prostředí a zpřístupňování prostorových dat prostřednictvím síťových služeb na Národním geoportálu INSPIRE (dále jen „geoportál“),“.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

3. V § 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje středníkem a doplňují se písmena e) až i), která znějí:

„e)   prostorovými daty data, včetně jejich identifikovatelných skupin, v elektronické podobě, která přímo nebo nepřímo odkazují na určitou polohu nebo zeměpisnou oblast na území České republiky a v případě dohody s jiným členským státem Evropské unie i v rámci jeho území;
f)   infrastrukturou pro prostorová data prostorová data a služby založené na prostorových datech, metadata, technické požadavky, dohody o sdílení přístupu k prostorovým datům a službám založeným na prostorových datech a jejich využívání, procesy a postupy koordinace a sledování, využívání prostorových dat a služeb založených na prostorových datech;
g)   interoperabilitou možnost kombinace prostorových dat a vzájemné komunikace mezi službami založenými na prostorových datech bez opakovaných ručních zásahů tak, aby bylo dosaženo soudržného výsledku a aby byla zvýšena přidaná hodnota prostorových dat a služeb založených na prostorových datech;
h)   zpřístupňováním dat zpřístupňování prostorových dat a metadat neomezenému okruhu subjektů prostřednictvím
1.  poskytování prostorových dat a metadat na geoportál z vlastního internetového rozhraní s využitím služeb založených na prostorových datech, nebo
2.  předávání prostorových dat a metadat na geoportál;
i)   technickými požadavky technické požadavky přijaté na základě předpisu Evropských společenství1) na zpřístupňování dat s pravidly pro vytvoření a aktualizaci metadat, monitorování a podávání zpráv, služby založené na prostorových datech, interoperabilitu a harmonizaci prostorových dat a služeb založených na prostorových datech, oprávněného přístupu k prostorovým datům, které obsahují minimální výkonnostní požadavky na služby založené na prostorových datech a zajišťují soudržnost prostorových dat.“.

4. Za § 11 se vkládají nové § 11a až 11e, které včetně poznámek pod čarou č. 12a a 12b znějí:

㤠11a
Geoportál

(1) Ministerstvo životního prostředí spravuje geoportál, který je informačním systémem veřejné správy a je přístupný prostřednictvím portálu veřejné správy. Povinné subjekty prostřednictvím geoportálu zpřístupňují data odpovídající alespoň jednomu z témat uvedených v prováděcím právním předpise, která povinné subjekty tvoří, přijímají, spravují nebo aktualizují.

(2) Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím geoportálu zajišťuje zejména

a)   zpřístupňování dat,
b)   služby založené na prostorových datech,
c)   služby elektronického obchodu,
d)   sdílení prostorových dat ve veřejné správě,
e)   informování o využívání infrastruktury pro prostorová data.

(3) Ministerstvo životního prostředí na geoportálu zpřístupní i jiná prostorová data než ta, jejichž témata jsou uvedena v prováděcím právním předpise, pokud o to povinný subjekt požádá a pokud jsou splněny technické požadavky. Ministerstvo životního prostředí na geoportálu zpřístupní i data osoby, která není povinným subjektem (dále jen „jiný poskytovatel prostorových dat“), pokud o to jiný poskytovatel prostorových dat požádá nebo tak stanoví jiný právní předpis a pokud jsou splněny technické požadavky.

(4) Služby založené na prostorových datech jsou služby

a)   vyhledávací, které umožňují vyhledání prostorových dat a služeb založených na prostorových datech na základě obsahu odpovídajících metadat a umožňují zobrazení obsahu metadat,
b)   prohlížecí, které umožňují alespoň zobrazit, procházet, přiblížit, oddálit, posouvat nebo překrývat zobrazitelná prostorová data a zobrazit vysvětlivky a jakýkoli další významný obsah metadat,
c)   stahování dat, které umožňují stažení úplných prostorových dat nebo jejich částí a tam, kde je to prakticky možné, přímý přístup k nim,
d)   transformační, které umožňují, aby prostorová data byla transformována za účelem dosažení interoperability,
e)   umožňující spuštění služeb založených na prostorových datech, které umožňují spuštění služeb uvedených v písmenech a) až d).

(5) Transformační služby musí být kombinovatelné s dalšími službami založenými na prostorových datech a zajišťovat interoperabilitu.

(6) Vyhledávací služby umožňují vyhledání prostorových dat a služeb založených na prostorových datech podle alespoň těchto vyhledávacích kritérií nebo jejich kombinací:

a)   klíčová slova,
b)   klasifikace prostorových dat a služeb založených na prostorových datech,
c)   kvalita a platnost prostorových dat,
d)   stupeň souladu s technickými požadavky,
e)   zeměpisná poloha,
f)   podmínky pro přístup k prostorovým datům a službám založeným na prostorových datech a podmínky pro jejich použití,
g)   povinný subjekt a jiný poskytovatel prostorových dat, kteří vytváří, spravují, aktualizují a distribuují prostorová data a služby založené na prostorových datech.

(7) Metadata zahrnují informace o

a)   souladu prostorových dat s technickými požadavky,
b)   podmínkách pro přístup k prostorovým datům a službám založeným na prostorových datech a jejich používání,
c)   kvalitě a platnosti prostorových dat,
d)   povinných subjektech a jiných poskytovatelích prostorových dat, kteří vytvářejí, spravují, aktualizují a distribuují prostorová data a služby založené na prostorových datech,
e)   omezení přístupu a o důvodech takového omezení.

§ 11b
Pravidla zpřístupňování dat

(1) Povinný subjekt zpřístupňuje data v souladu s technickými požadavky bez podání žádosti. Obdobně zpřístupňuje data jiný poskytovatel prostorových dat. Pro zpřístupňování dat z geoportálu se nepoužijí ustanovení § 3 až 7 a § 9.

(2) Obce zpřístupňují data, pouze pokud tvorbu těchto dat ukládá zvláštní právní předpis. V případě územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy se věta první použije obdobně pro městské obvody nebo městské části. Územně členěná statutární města a hlavní město Praha zpřístupňují data odpovídající alespoň jednomu z témat uvedených v prováděcím právním předpise bez omezení.

(3) Povinnost zpřístupňovat data má pouze pořizovatel prostorových dat, nikoliv držitel jejich kopií. Pořizovatelem prostorových dat se rozumí povinný subjekt, který prostorová data sám vytváří nebo nechává vytvořit jiným subjektem pro účely výkonu veřejné správy. Pokud pořizovatel prostorových dat přijímá prostorová data od jiného subjektu, zpřístupňuje prostorová data v souladu s autorskými právy.

(4) Povinný subjekt a jiný poskytovatel prostorových dat k jimi pořízeným prostorovým datům a službám založeným na prostorových datech vytvářejí a aktualizují metadata, která předávají na geoportál. Povinný subjekt a jiný poskytovatel prostorových dat jsou povinni zajistit, že prostorovým datům jimi zpřístupněným na geoportál odpovídají metadata k nim vytvořená. Prováděcí právní předpis stanoví lhůty, ve kterých musí povinný subjekt a jiný poskytovatel prostorových dat vytvořit metadata k jim pořízeným prostorovým datům a službám založeným na prostorových datech.

(5) Povinné subjekty vedou evidenci o veřejném využívání jimi vytvářených, spravovaných, přijímaných nebo aktualizovaných prostorových datech a zpřístupňují ji Ministerstvu životního prostředí. Způsob vedení evidence a zpřístupňování stanoví prováděcí právní předpis. Evidence je předávána Ministerstvu životního prostředí prostřednictvím služby na geoportálu vždy do konce února za předchozí kalendářní rok. Povinnost uchovávat neaktuální prostorová data mají ty povinné subjekty, které neuchovávají prostorová data podle zvláštního právního předpisu12a); metadata k neaktuálním prostorovým datům povinné subjekty zpřístupňují na geoportál. Způsob uchovávání neaktuálních prostorových dat a zpřístupňování metadat k neaktuálním prostorovým datům stanoví prováděcí právní předpis.

§ 11c
Přístup k prostorovým datům

(1) Data zpřístupněná prostřednictvím geoportálu jsou veřejně přístupná dálkovým přístupem. Povinný subjekt a jiný poskytovatel prostorových dat zpřístupňují data na základě nevýhradní licenční nebo podlicenční smlouvy (dále jen „licenční smlouva“) podle zvláštního právního předpisu12b), jejíž návrh je součástí jím zpřístupňovaných metadat. Pokud povinný subjekt nebo jiný poskytovatel nepředá jako součást metadat návrh licenční smlouvy, zpřístupňují se prostorová data a služby založené na prostorových datech na základě vzorové licenční smlouvy, kterou Ministerstvo životního prostředí uveřejní na geoportálu.

(2) Licenční smlouva obsahuje zejména

a)   označení povinného subjektu nebo jiného poskytovatele prostorových dat, v případě fyzické osoby uvedením jména, příjmení a bydliště a v případě právnických osob názvem právnické osoby, uvedením právní formy, sídla, identifikačního čísla a daňového identifikačního čísla,
b)   označení nabyvatele, u fyzické osoby uvedením jména, příjmení, data narození a bydliště a u právnické osoby uvedením názvu, právní formy, sídla, identifikačního čísla a daňového čísla,
c)   informace o předpokládaném způsobu využívání prostorových dat a služeb založených na prostorových datech,
d)   předmět smlouvy, kterým se rozumí přesný název prostorových dat nebo služby založené na prostorových datech,
e)   v případě služeb stahování dat dobu platnosti smlouvy,
f)   podmínky užití prostorových dat a služeb založených na prostorových datech, které stanoví prováděcí právní předpis,
g)   cenu za zpřístupňovaná prostorová data a služby založené na prostorových datech, platební a fakturační podmínky,
h)   v případě bezplatného zpřístupnění prostorových dat nebo služby založené na prostorových datech uvedení informace o bezplatném zpřístupnění včetně právního předpisu, na jehož základě jsou bezplatně zpřístupněny, a hodnoty dat a služeb vyjádřené podle platných předpisů.

(3) Prostorová data a služby založené na prostorových datech mohou být zpřístupněny za úplatu, pokud dále není stanoveno jinak. Prostorová data povinných subjektů a jiných poskytovatelů prostorových dat odpovídající tématům v prováděcím právním předpise a služby založené na prostorových datech mohou být zpoplatněny částkou, která nepřesáhne minimální výši nezbytnou k zajištění potřebné kvality a zpřístupňování prostorových dat a služeb založených na prostorových datech.

(4) Vyhledávací a prohlížecí služby založené na prostorových datech včetně dat jsou zpřístupňovány bezplatně. Data zpřístupněná prohlížecími službami založenými na prostorových datech mohou být ve formě zabraňující opětovnému využití pro obchodní účely. V případě průběžně aktualizovaných dat velkého objemu lze zpoplatnit i prohlížecí služby založené na prostorových datech; v takovém případě se odstavec 3 věta druhá použije obdobně. Rozsah průběžně aktualizovaných dat velkého objemu stanoví prováděcí právní předpis.

(5) Každý může pro placení úhrad za zpřístupněná prostorová data a služby založené na prostorových datech využít službu elektronického obchodu na geoportálu. Služby elektronického obchodu na geoportálu lze využít i pro úhradu nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním žadateli.

(6) Orgány veřejné správy, státní příspěvkové organizace a organizační složky státu zřízené nebo založené ministerstvy pro plnění úkolů, které mají vliv na životní prostředí, mají k prostorovým datům povinných subjektů, která odpovídají tématům uvedeným v prováděcím právním předpisu a jsou zpřístupněna na geoportálu, bezplatný přístup v plném rozsahu.

(7) Pro přístup institucí, orgánů, agentur Evropských společenství, orgánů veřejné správy jiných členských zemí Evropské unie k prostorovým datům povinných subjektů, pokud tato data slouží k plnění jejich povinností podávat zprávy podle předpisů Evropských společenství týkajících se životního prostředí, se použije odstavec 6 obdobně.

(8) Přístup orgánů zřízených mezinárodními dohodami, jejichž smluvními stranami jsou Evropská společenství a členské státy, k prostorovým datům povinných subjektů je možný na základě vzájemnosti a rovnoprávnosti, pokud tato prostorová data slouží k plnění jejich úkolů, které by mohly mít vliv na životní prostředí.

§ 11d
Omezení a odepření přístupu k prostorovým datům

(1) Přístup k prostorovým datům bude odepřen, pokud by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského, práv souvisejících s právem autorským nebo zvláštního práva pořizovatele databáze.

(2) Přístup veřejnosti k prostorovým datům prostřednictvím vyhledávacích služeb lze omezit, pokud je to v zájmu veřejné bezpečnosti, zajištění obrany státu nebo ochrany mezinárodních vztahů. Přístup k prostorovým datům zpřístupněným prostřednictvím prohlížecích služeb, služeb stahování dat, transformačních služeb a služeb umožňujících spuštění služeb založených na prostorových datech lze omezit orgánům veřejné správy z důvodů uvedených ve větě první a přístup veřejnosti i z důvodů uvedených v § 8 odst. 1 a § 8 odst. 2 písm. a) až c). Přístup veřejnosti je možné omezit, pouze pokud veřejný zájem na omezení přístupu převažuje nad veřejným zájmem na zpřístupnění prostorových dat. Na základě důvodů uvedených v § 8 odst. 1 písm. a), b) a d) a § 8 odst. 2 písm. a) a b) nelze omezit přístup k informacím o emisích do životního prostředí.

(3) Omezení přístupu provede povinný subjekt nebo jiný poskytovatel prostorových dat v případě prostorových dat umístěných na internetových rozhraních zpřístupněných prostřednictvím geoportálu. V případě prostorových dat umístěných na geoportálu provede omezení přístupu ministerstvo. Omezení přístupu a jeho zdůvodnění Ministerstvo životního prostředí zveřejní v obou případech na geoportálu. Povinný subjekt a jiný poskytovatel prostorových dat informuje ministerstvo o potřebě omezení přístupu, které provádí ministerstvo, a o provedeném omezení přístupu, které provedli sami, a to včetně sdělení důvodů, které mají vést nebo vedly k omezení přístupu.

§ 11e
Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí

a)   je kontaktním místem pro styk s Evropskou komisí,
b)   zasílá zprávy podle příslušných předpisů Evropských společenství1),
c)   zpřístupňuje prostorová data, která jsou přístupná prostřednictvím geoportálu, pro evropský geoportál INSPIRE provozovaný Evropskou komisí na úrovni Evropských společenství,
d)   zpřístupňuje evidenci podle § 11b odst. 5 veřejnosti a Evropské komisi prostřednictvím geoportálu,
e)   koordinuje infrastrukturu ve spolupráci s ústředními správními úřady, právnickými osobami sdružujícími osoby působící v oblasti prostorových dat a právnickými osobami sdružujícími územní samosprávné celky.

12a) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
12b) § 88 až 94 autorského zákona.“.

5. Za § 15 se vkládá nový § 15a, který včetně nadpisu zní:

㤠15a
Zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů

Ministerstvo životního prostředí stanoví vyhláškou

a)   témata prostorových dat,
b)   podmínky užití prostorových dat a služeb založených na prostorových datech,
c)   zvláštní způsoby užití prostorových dat a služeb založených na prostorových datech,
d)   rozsah průběžně aktualizovaných dat velkého objemu,
e)   lhůty, ve kterých musí povinný subjekt a jiný poskytovatel prostorových dat vytvořit metadata k jimi pořízeným prostorovým datům a službám založeným na prostorových datech,
f)   způsob vedení evidence o veřejném využívání a zpřístupňování prostorových dat,
g)   způsob uchovávání neaktuálních prostorových dat a zpřístupňování metadat k nim.“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Povinný subjekt zajistí, aby u veškerých nově získaných a rozsáhle restrukturalizovaných prostorových dat a odpovídajících služeb založených na prostorových datech byla zajištěna interoperabilita do 2 let od přijetí technických požadavků, kterými Evropská komise stanoví technická opatření pro interoperabilitu Evropskou komisí. V případě ostatních prostorových dat a služeb založených na prostorových datech, jež jsou nadále využívány, zajistí povinný subjekt a jiný poskytovatel prostorových dat, aby byla zajištěna interoperabilita do 7 let od přijetí technických požadavků, kterými Evropská komise stanoví technická opatření pro interoperabilitu Evropskou komisí. Za nově získaná a rozsáhle restrukturalizovaná prostorová data a odpovídající služby založené na prostorových datech se rozumí taková prostorová data a služby, které povinný subjekt nebo jiný poskytovatel prostorových dat vytvořil nebo restrukturalizoval po přijetí technických požadavků stanovících technická opatření pro interoperabilitu Evropskou komisí.

Čl. III
Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona ve Sbírce zákonů

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o zeměměřictví

Čl. IV

Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., zákona č. 186/2001 Sb., zákona č. 319/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 223/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní:

„m)  technickou mapou obce mapové dílo velkého měřítka vedené na prostředcích výpočetní techniky s podrobným zákresem přírodních a technických objektů a zařízení vyjadřující jejich skutečný stav.“.

2. Poznámka pod čarou č. 3 zní:


3) Například stavební zákon.“.

3. V § 4 odst. 1 se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

„l)   založení a vedení technických map obcí3).“.

4. V § 4 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 4a zní:

„(3) Zeměměřické a katastrální orgány, které vytvářejí a vedou prostorová data z území České republiky, poskytují pro infrastrukturu pro prostorové informace v Evropském společenství4a) tato základní prostorová data:

a)   základní státní mapová díla pro veřejné použití,
b)   geodetické údaje o zařízeních geodetických základů,
c)   databáze,
d)   ortofotografické zobrazení území celé republiky,
e)   databázový soubor geografického názvosloví.

4a) § 11a zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 380/2009 Sb.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 4a až 4f se označují jako poznámky pod čarou č. 4b až 4g, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

5. V § 20 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i)   základní obsah technické mapy obce.“.

ČÁST TŘETÍ
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.