SBÍRKA ZÁKONŮ částka 99
rozeslána dne 14.9.2009
 

319

ÚSTAVNÍ ZÁKON

ze dne 11. září 2009,

kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

Parlament se usnesl na tomto ústavním zákoně České republiky:

Čl. I

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb., ústavního zákona č. 395/2001 Sb., ústavního zákona č. 448/2001 Sb. a ústavního zákona č. 515/2002 Sb., se mění takto:

1. V čl. 35 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Prezident republiky Poslaneckou sněmovnu rozpustí, navrhne-li mu to Poslanecká sněmovna usnesením, s nímž vyslovila souhlas třípětinová většina všech poslanců.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

2. V čl. 66 větě první se za slovo „e),“ vkládá slovo „f),“.

Čl. II

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.