SBÍRKA ZÁKONŮ částka 91
rozeslána dne 4.9.2009
  

301

ZÁKON

ze dne 23. července 2009,

kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o civilním letectví

Čl. I

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 274/2008 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se doplňují věty:
„Směrnice Rady 96/67/ES ze dne 15. října 1996 o přístupu na trh odbavovacích služeb na letištích Společenství.Směrnice Rady 2004/82/ES ze dne 29. dubna 2004 o povinnosti dopravců předávat údaje o cestujících.Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/36/ES ze dne 21. dubna 2004 o bezpečnosti letadel třetích zemí, která používají letiště Společenství.Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/23/ES ze dne 5. dubna 2006 o licenci řídícího letového provozu Společenství.Směrnice Komise 2008/49/ES ze dne 16. dubna 2008, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/36/ES, pokud jde o provádění prohlídek na odbavovací ploše u letadel, která používají letiště Společenství.“.

2. V poznámce pod čarou č. 1a se doplňují věty:„Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o zrušení článku 9 Směrnice 2004/36/ES. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 ze dne 5. července 2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě.“.

3. V § 2 odst. 7 se za slovo „souboru“ vkládá slovo „leteckých“.

4. V § 2 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Letištním pozemkem je jakýkoli pozemek, na němž se nachází letiště, nebo jeho část.“.

5. V § 3 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

6. V § 3 se doplňují odstavce 8 a 9, které včetně poznámek pod čarou č. 1h a 1i znějí:

„(8) Úřad dohlíží na plnění povinností

a)   provozovatele letiště a leteckého dopravce týkajících se dodržování práv osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství1h),
b)   leteckého dopravce týkajících se informování cestujících v letecké dopravě podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství1i).

(9) Týkají-li se povinnosti stanovené v odstavci 8 písm. a) a b) provozovatele cestovní kanceláře nebo provozovatele cestovní agentury, dohlíží na jejich plnění obecní živnostenský úřad.


1h) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 ze dne 5. prosince 2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě.
1i) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o zrušení článku 9 Směrnice 2004/36/ES.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 1h až 1l se označují jako poznámky pod čarou č. 1j až 1n, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

7. Za nadpis části třetí se vkládá označení nové hlavy I, které včetně nadpisu zní:

„Hlava I
Obecná ustanovení o leteckém personálu“.

8. V § 17b odst. 1 písm. a) se slova „se souhlasem vlastníka letadla, pokud není současně vlastníkem tohoto letadla,“ zrušují.

9. V § 17b odst. 1 písm. b) se slova „se souhlasem vlastníka zařízení, pokud není současně vlastníkem tohoto zařízení,“ zrušují.

10. V § 18 se na konci textu odstavce 3 vkládá věta „Činnosti palubních průvodčích mohou vykonávat osoby, o nichž to stanoví přímo použitelný předpis Evropských společenství, přičemž průkaz způsobilosti se k výkonu těchto činností nevydává.“.

11. V § 18 se na konci textu odstavce 4 vkládá věta „Toto ustanovení neplatí pro palubní průvodčí.“.

12. V § 22 odst. 4 se slova „a po dohodě s Ministerstvem obrany a Ministerstvem zdravotnictví“ zrušují.

13. Za § 22 se vkládá označení nové hlavy II, které včetně nadpisu zní:

„Hlava II
Pravidla pro službu a odpočinek členů posádek letadel“.

14. Za § 22c se vkládá nová hlava III, která včetně nadpisu zní:

„Hlava III
Řídící letového provozu

§ 22d

(1) Řídící letového provozu je člen pozemního leteckého personálu [§ 18 odst. 2 písm. c)], který má kvalifikaci k řízení letového provozu1a) uvedenou v průkazu způsobilosti řídícího letového provozu.

(2) Fyzická osoba, která se připravuje na získání průkazu způsobilosti řídícího letového provozu (dále jen „řídící letového provozu-žák“) je oprávněna k řízení letového provozu pouze pod dohledem osoby oprávněné k provádění výcviku na stanovišti řízení letového provozu (dále jen „provozní instruktor“).

(3) Není-li v této hlavě stanoveno jinak, vztahuje se na řídícího letového provozu a řídícího letového provozu-žáka hlava I této části.

(4) Druhy a vymezení kvalifikací k řízení letového provozu stanoví prováděcí právní předpis.

§ 22e
Průkaz způsobilosti řídícího letového provozu a řídícího letového provozu-žáka

(1) Úřad vydá průkaz způsobilosti řídícího letového provozu na žádost fyzické osobě, která

a)   dosáhla věku 21 let,
b)   je držitelem průkazu způsobilosti řídícího letového provozu-žáka,
c)   úspěšně absolvovala místní výcvik v řízení letového provozu,
d)   je držitelem platného lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k řízení letového provozu1a) a
e)   prokáže znalost anglického jazyka potřebnou k řízení letového provozu (dále jen „jazyková znalost“).

(2) Úřad vydá průkaz způsobilosti řídícího letového provozu-žáka na žádost fyzické osobě, která

a)   dosáhla věku 18 let,
b)   má ukončené alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo jinou obdobnou zkouškou prokazující stejný stupeň dosaženého vzdělání, v případě vojenského leteckého personálu ukončené vysokoškolské vzdělání,
c)   úspěšně absolvovala vstupní výcvik pro získání kvalifikace v řízení letového provozu,
d)   je držitelem platného lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k řízení letového provozu a
e)   prokáže jazykovou znalost.

(3) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti podle odstavce 1 písm. d) a odstavce 3 písm. d) platí

a)   pro osoby, které nedovršily čtyřicátý rok věku po dobu 24 měsíců ode dne konání lékařské prohlídky, a
b)   pro osoby, které dovršily čtyřicátý rok věku po dobu 12 měsíců ode dne konání lékařské prohlídky.

(4) Obsahové a formální náležitosti průkazu způsobilosti řídícího letového provozu a řídícího letového provozu-žáka stanoví prováděcí právní předpis. Prováděcí právní předpis stanoví rovněž druh vyznačovaných údajů a vzor průkazu způsobilosti.

§ 22f
Jazyková znalost

(1) Před vydáním průkazu způsobilosti řídícího letového provozu a řídícího letového provozu-žáka Úřad ověří jazykové znalosti zkouškou. Úřad posuzuje jazykové znalosti podle šestibodové hodnotící stupnice, jejíž obsah stanoví prováděcí právní předpis. Pro vydání průkazu způsobilosti řídícího letového provozu a řídícího letového provozu-žáka musí žadatel prokázat jazykové znalosti odpovídající alespoň stupni 4 hodnotící stupnice. O výsledku ověření jazykové znalosti vydá Úřad osvědčení.

(2) Jazykové znalosti Úřad ověřuje, s výjimkou prokázání jazykové znalosti odpovídající stupni 6 hodnotící stupnice, v těchto intervalech:

a)   jednou v období tří let od posledního ověření jazykové znalosti držitele průkazu způsobilosti řídícího letového provozu nebo řídícího letového provozu-žáka, jehož jazykové znalosti odpovídají stupni 4 hodnotící stupnice, a
b)   jednou v období šesti let od posledního ověření jazykové znalosti držitele průkazu způsobilosti řídícího letového provozu nebo řídícího letového provozu-žáka, jehož jazykové znalosti odpovídají stupni 5 hodnotící stupnice.

(3) Pokud u žadatele došlo ke změně jazykové znalosti a ověřené jazykové znalosti neodpovídají ani stupni 4 hodnotící stupnice, Úřad průkaz způsobilosti řídícího letového provozu odejme.

(4) Úřad může ověřováním jazykové znalosti a vydáváním osvědčení o jejím výsledku pověřit fyzickou nebo právnickou osobu na základě její žádosti, prokáže-li žadatel, že

a)   má k dispozici místnosti pro provádění zkoušek a přípravu zkoušejících, oddělenou místnost s uzamykatelným prostorem a záznamové zařízení umožňující pořizování zvukového záznamu,
b)   zajistí, aby ověřování jazykové znalosti bylo prováděno fyzickou osobou s ukončeným vysokoškolským vzděláním získaným studiem v magisterském studijním programu zaměřeném na anglický jazyk nebo fyzickou osobou s obdobným vzděláním získaným v zahraničí a fyzickou osobou, která je držitelem průkazu způsobilosti řídícího letového provozu, jejíž jazyková znalost odpovídá alespoň stupni 5 hodnotící stupnice.

(5) Úřad udělené pověření odejme, pokud osoba pověřená ověřováním jazykové znalosti

a)   přestala splňovat podmínky pro udělení pověření,
b)   závažným způsobem porušila povinnosti stanovené tímto zákonem, nebo
c)   o odejmutí pověření požádala.

(6) Způsob ověřování jazykové znalosti stanoví prováděcí právní předpis.

§ 22g
Místní doložka

(1) Místní doložka určuje stanoviště řízení letového provozu. Místní doložka je platná po dobu 12 měsíců ode dne jejího uvedení v průkazu způsobilosti řídícího letového provozu. Úřad prodlouží platnost místní doložky, pokud se žadatel účastní průběžného výcviku v řízení letového provozu a po dobu platnosti místní doložky vykonával řízení letového provozu. Úřad obnoví platnost místní doložky, pokud žadatel úspěšně absolvoval místní výcvik v řízení letového provozu.

(2) Zaměstnavatel řídícího letového provozu s platnou kvalifikací k řízení letového provozu je povinen

a)   vést pro jednotlivá stanoviště řízení letového provozu evidenci odpracovaných hodin každého držitele průkazu způsobilosti řídícího letového provozu,
b)   poskytnout Úřadu na jeho žádost údaje z evidence,
c)   vést v evidenci odpracovaných hodin odděleně počet skutečně odpracovaných hodin, během nichž držitelé průkazu způsobilosti řídícího letového provozu prováděli výcvik.

(3) Způsob účasti na průběžném výcviku a rozsah výkonu řízení letového provozu, potřebných k prodlužování platnosti místní doložky, stanoví prováděcí právní předpis.

§ 22h
Výcvik řídícího letového provozu, řídícího letového provozu-žáka a provozního instruktora výcviku

(1) Výcvik je souhrnem teoretických a praktických cvičení k získání a zachování kvalifikace v řízení letového provozu. Podle druhu výcviku nezbytného k získání a zachování kvalifikace v řízení letového provozu se rozlišuje výcvik vstupní, místní, průběžný a výcvik provozních instruktorů.

(2) Definice jednotlivých druhů výcviku, předměty vyučované v rámci vstupního výcviku, požadavky na způsob vedení výcviku, náležitosti osvědčení o hodnocení výsledků výcviku, podmínky pro ověřování výsledků výcviku a náležitosti osvědčení o ověření výsledku provedené závěrečné zkoušky stanoví prováděcí právní předpis.

§ 22i
Provozní instruktor

(1) Úřad uvede na žádost držitele průkazu způsobilosti řídícího letového provozu v jeho průkazu kvalifikaci k výkonu činnosti provozního instruktora, která je platná po dobu 36 měsíců ode dne jejího uvedení v průkazu způsobilosti řídícího letového provozu, pokud držitel prokáže, že

a)   po dobu nejméně 12 měsíců bezprostředně předcházejících podání žádosti řídil letový provoz a
b)   úspěšně absolvoval výcvik provozních instruktorů.

(2) Úřad prodlouží na žádost držitele průkazu způsobilosti řídícího letového provozu platnost kvalifikace k provádění činnosti provozního instruktora uvedenou v jeho průkazu způsobilosti vždy o 36 měsíců ode dne ukončení platnosti předchozí kvalifikace k provádění činnosti provozního instruktora, pokud žadatel vykonával činnosti provozního instruktora po dobu nejméně 12 měsíců bezprostředně předcházejících podání žádosti. Dobu prodloužené platnosti kvalifikace k provádění činnosti provozního instruktora Úřad uvede v průkazu způsobilosti.

(3) Držitel průkazu způsobilosti řídícího letového provozu musí mít po dobu výkonu činnosti provozního instruktora platnou místní doložku.

§ 22j
Provádění výcviku

(1) Výcvik podle § 22h může provádět fyzická nebo právnická osoba na základě Úřadem

a)   vydaného platného povolení,
b)   uznaného platného povolení vydaného jiným členským státem Evropské unie.

(2) Úřad povolení vydá na základě písemné žádosti fyzické osobě s trvalým pobytem nebo místem bydliště na území České republiky nebo právnické osobě se sídlem, ústřední správou nebo hlavní provozovnou na území České republiky, prokáže-li žadatel, že

a)   zajistí, aby poskytování výcviku prováděly odborně způsobilé osoby,
b)   zajistí, aby zkoušky v rámci výcviku řídících letového provozu prováděly osoby, které k tomu mají povolení Úřadu podle § 22k,
c)   má prostory a vybavení nezbytné pro poskytování výcviku,
d)   má zpracovaný plán výcviku, který obsahuje návrh postupů a organizace provádění výcviku, včetně organizace provádění zkoušek a hodnocení žadatelů o výcvik, kontrolních mechanismů pro ověřování souladu provádění výcviku s podmínkami za kterých bylo povolení vydáno,
e)   má finanční prostředky na poskytování výcviku a sjednané pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem této činnosti a zaplaceno pojistné.

(3) Úřad v povolení k provádění výcviku uvede

a)   druh výcviku, pro který je povolení vydáno, a
b)   dobu platnosti povolení.

(4) Držitel povolení je povinen oznámit písemně Úřadu všechny změny podmínek stanovených pro vydání povolení v odstavci 2, a to do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

(5) Úřad vydané povolení odejme, pokud držitel povolení přestal splňovat podmínky pro vydání povolení nebo o odnětí povolení požádal.

(6) Úřad uzná povolení k provádění výcviku vydané jiným členským státem Evropské unie na základě písemné žádosti držitele tohoto povolení.

(7) Náležitosti plánu výcviku stanoví prováděcí právní předpis.

§ 22k
Zkoušky

(1) Zkoušky v rámci výcviku podle § 22h může provádět fyzická osoba, které vydal k této činnosti povolení Úřad. Úřad povolení vydá na její žádost, pokud

a)   je držitelem průkazu způsobilosti řídícího letového provozu,
b)   má kvalifikaci k výkonu činnosti provozního instruktora,
c)   prováděla výcvik nejméně po dobu 24 měsíců bezprostředně předcházejících podání žádosti.

(2) Povolení k provádění zkoušek v rámci výcviku je platné po dobu 36 měsíců. Úřad prodlouží na žádost osoby oprávněné provádět zkoušky v rámci výcviku platnost povolení vždy o 36 měsíců, pokud žadatel splňuje podmínky podle odstavce 1. Žádost může být podána nejdříve 30 měsíců ode dne nabytí platnosti povolení a nejpozději 3 měsíce před uplynutím doby platnosti povolení. Pokud v této době podá osoba oprávněná provádět zkoušky v rámci výcviku žádost o prodloužení platnosti povolení, dosavadní povolení zůstává platné až do doby rozhodnutí Úřadu o žádosti.

§ 22l
Průkaz způsobilosti řídícího letového provozu vydaný členským státem Evropské unie

(1) Úřad uzná průkaz způsobilosti řídícího letového provozu, který vydal jiný členský stát Evropské unie, včetně platného lékařského posudku o zdravotní způsobilosti, s výjimkou místní doložky, na žádost jeho držitele, pokud žadatel dosáhl věku 21 let.

(2) Úřad stanoví místní doložku k uznanému průkazu způsobilosti řídícího letového provozu na žádost jeho držitele, pokud žadatel prokáže, že úspěšně absolvoval výcvik podle schváleného plánu výcviku sestaveného s ohledem na jeho odbornou způsobilost a praktickou zkušenost. Rozhodnutí o schválení plánu výcviku Úřad vydá ve lhůtě 6 týdnů od doručení žádosti o schválení plánu výcviku.

(3) Držitel uznaného průkazu způsobilosti řídícího letového provozu, který vykonává činnosti v něm uvedené na území České republiky, může požádat Úřad o výměnu svého průkazu způsobilosti za průkaz způsobilosti vydávaný Úřadem. Úřad této žádosti bez zbytečného odkladu vyhoví.

§ 22m
Evidence průkazů způsobilosti řídících letového provozu a řídících letového provozu-žáků

(1) Úřad vede za účelem plnění úkolů podle tohoto zákona v elektronické podobě evidenci držitelů průkazů způsobilosti řídících letového provozu a řídících letového provozu-žáků. Evidenci Úřad vede po dobu platnosti průkazů způsobilosti řídících letového provozu a řídících letového provozu-žáků.

(2) Evidence obsahuje údaje vyznačené v průkazech způsobilosti.“.

15. V § 23 se za větu první vkládá věta druhá, která zní: „Ustanovení § 22j se na vojenský letecký personál použije přiměřeně.“.

16. V § 24 odst. 1 písm. a) body 1 a 2 včetně poznámky pod čarou č. 1n znějí:

„1.  vnitrostátní, jimiž jsou letiště určená a vybavená k uskutečňování vnitrostátních letů, při nichž není překročena státní hranice České republiky, a letů, při nichž není překročena vnější hranice1n) (dále jen „vnitřní lety“),
  …2.  mezinárodní, jimiž jsou celní letiště určená a vybavená k uskutečňování jak vnitrostátních a vnitřních letů, tak i letů, při nichž je překročena vnější hranice podle jiného právního předpisu1n).

1n) Zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění pozdějších předpisů.“.

17. V § 25 odst. 1 a 2 se slova „s vnější hranicí“ zrušují.

18. Za § 25 se vkládá nový § 25a, který včetně nadpisu zní:

㤠25a
Evidence letišť

(1) Úřad vede evidenci letišť, kterou zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup. Úřad zapíše letiště do evidence letišť do tří dnů po právní moci rozhodnutí, kterým byl stanoven druh letiště.

(2) Do evidence letišť se zapisují tyto údaje o letišti:

a)   označení letiště,
b)   provozovatel letiště a jeho odpovědný zástupce, byl-li ustanoven,
c)   druh letiště,
d)   letištní pozemky,
e)   údaj o tom, zda k letištním pozemkům bylo zřízeno věcné břemeno,
f)   datum zápisu a výmazu letiště z evidence letišť.

(3) Úřad vymaže letiště z evidence letišť, dojde-li k jeho zániku.“.
Dosavadní § 25a se označuje jako § 25b.

19. Název § 25b zní:

„Povinnosti vlastníka letiště“.

20. V § 25b se slovo „veřejného“ zrušuje.

21. V § 27 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Povolení provozovat letiště Úřad vydá přednostně žadateli, který prokáže, že je vlastníkem nadpoloviční většiny výměry letištních pozemků. Původní provozovatel letiště má vůči žadateli podle věty první nárok na náhradu. Výše náhrady se stanoví zejména s ohledem na výši a trvání investic účelně vynaložených v souvislosti s letištěm.“.

22. § 29 zní:

㤠29

Odborná způsobilost se prokazuje dokladem o dosažení středního nebo vyššího odborného vzdělání nebo dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání získaném studiem v magisterském studijním programu v oblasti ekonomie, v oblasti technických věd a technologií nebo v oblasti práva a dokladem o nejméně pětileté odborné praxi v řídící činnosti v oboru civilního letectví.“.

23. Za § 30 se vkládá nový § 30a, který včetně nadpisu zní:

㤠30a
Věcné břemeno provozování letiště

(1) Soud na základě návrhu provozovatele letiště, které existuje ke dni 31. prosince 2009, rozhodne o zřízení věcného břemene pro provozování letiště k letištnímu pozemku, na němž se nachází letiště, nebo jeho část, které existují ke dni 31. prosince 2009, za účelem provozování letiště. Zřízení věcného břemene provozování letiště je přípustné jen tehdy, převažuje-li veřejný zájem na jeho zřízení nad zachováním dosavadních práv vlastníka letištního pozemku a nepodařilo-li se provozovateli letiště právo k letištnímu pozemku získat dohodou.

(2) Za zřízení věcného břemene provozování letiště náleží vlastníku pozemku, ke kterému bylo zřízeno věcné břemeno, ze strany provozovatele letiště náhrada. Náhradu za zřízení věcného břemene provozování letiště soud určí jako roční plnění, a to ve výši odpovídající místně obvyklému nájemnému k pozemku, ke kterému se zřizuje věcné břemeno. Náhrada je splatná nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku, není-li v rozhodnutí o zřízení věcného břemene stanoveno jinak. Vlastník pozemku, ke kterému bylo zřízeno věcné břemeno, a provozovatel letiště si mohou písemně sjednat jinou výši ročního plnění a jeho dřívější splatnost. Soud na žádost provozovatele letiště nebo vlastníka pozemku, ke kterému bylo zřízeno věcné břemeno, rozhodne o změně výše náhrady, pokud se podstatně změnily okolnosti, za nichž byla výše náhrady určena nebo sjednána.

(3) Soud rozhodne o zrušení věcného břemene

a)   na návrh provozovatele letiště,
b)   není-li letiště po dobu jednoho roku provozováno,
c)   zanikne-li letiště.

(4) Věcné břemeno dále zanikne, nezaplatil-li provozovatel letiště náhradu do 90 dnů ode dne splatnosti ročního plnění.

(5) Postačuje-li pro splnění účelu zřízení věcného břemene zřídit věcné břemeno k části letištního pozemku, rozhodne soud o zřízení věcného břemene pouze k této části pozemku, kterou určí na základě geometrického plánu vyhotoveného na náklady provozovatele letiště. To neplatí, došlo-li by tímto postupem k znehodnocení části pozemku, která není zatížena věcným břemenem.“.

24. V § 34 se doplňuje písmeno d), které zní:

„d)   dnem právní moci rozhodnutí o povolení provozovat letiště vydaného žadateli, který prokázal, že je vlastníkem nadpoloviční většiny výměry letištních pozemků.“.

25. V § 36 odstavec 1 zní:

„(1) Leteckou stavbou je

a)   dráha ke vzletům a přistávání letadel bez zřetele na její stavebně technické provedení,
b)   dráhy a plochy určené k pohybům a stáním letadel souvisejícím s jejich vzlety a přistáváním bez zřetele na jejich stavebně technické provedení a
c)   stavba sloužící k zajištění leteckého provozu.“.

26. V § 37 odstavec 1 zní:

„(1) Kolem leteckých staveb se zřizují ochranná pásma. Ochranné pásmo zřídí Úřad opatřením obecné povahy podle správního řádu po projednání s úřadem územního plánování. Opatřením obecné povahy podle věty druhé Úřad stanoví parametry ochranného pásma a jednotlivá opatření k ochraně leteckých staveb.“.

27. V § 37 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c)   podzemních leteckých staveb.“.

28. V § 44 odstavce 2 až 6 znějí:

„(2) Za účelem bezpečného provádění letů a účinného poskytování leteckých služeb vydá Úřad opatření obecné povahy podle správního řádu o rozdělení vzdušného prostoru České republiky, a to v dohodě s Ministerstvem obrany a po projednání s osobou pověřenou výkonem státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení.

(3) Úřad opatřením obecné povahy vydaným podle správního řádu může na dobu nezbytně nutnou nebo trvale omezit nebo zakázat užívání vzdušného prostoru České republiky k létání nad určitými oblastmi, a to z důvodu obrany státu, z bezpečnostních důvodů nebo z důvodů ochrany životního prostředí5) a zdraví lidí. Úřad vydá opatření obecné povahy podle věty první v dohodě s Ministerstvem obrany a po projednání s osobou pověřenou výkonem státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení.

(4) Dočasně vyhradit části vzdušného prostoru České republiky k létání jednoho uživatele nebo kategorie uživatelů může

a)   civilně-vojenské pracoviště pro uspořádání vzdušného prostoru v rámci poskytování letových navigačních služeb, zřízené osobou pověřenou poskytováním letových navigačních služeb na základě rozhodnutí Úřadu o stanovení podmínek pro vydání osvědčení podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství5b) a Ministerstvem obrany, nepřesáhne-li doba vyhrazení 24 hodin v průběhu tří dnů po sobě jdoucích ode dne vyhrazení,
b)   civilně-vojenské pracoviště pro uspořádání vzdušného prostoru podle písmene a) v oblastech určených postupem podle odstavce 2.

(5) Úřad opatřením obecné povahy vydaným podle správního řádu může dočasně vyhradit části vzdušného prostoru České republiky k létání jednoho uživatele nebo kategorie uživatelů na základě žádosti uživatele vzdušného prostoru, přesáhne-li doba vyhrazení 24 hodin v průběhu tří dnů po sobě jdoucích ode dne vyhrazení a nejedná-li se o oblasti podle odstavce 4 písm. b). Úřad vydá opatření obecné povahy podle věty první v dohodě s Ministerstvem obrany a po projednání s osobou pověřenou výkonem státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení.

(6) Charakteristiku částí vzdušného prostoru České republiky, v nichž může být létání omezeno nebo zakázáno, podmínky pro omezení nebo zákaz, podmínky pro vyhrazení částí vzdušného prostoru České republiky a další náležitosti žádosti podle odstavce 5, stanoví prováděcí právní předpis.“.

29. Za § 44 se vkládá nový § 44a, který zní:

㤠44a

(1) Návrh opatření obecné povahy Úřad po projednání s dotčenými orgány uvedenými v § 44 odst. 2, 3 a 5 a osobou pověřenou poskytováním letových provozních služeb doručí veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí na své úřední desce.

(2) Poskytovatelé leteckých služeb a organizace sdružující v České republice uživatele vzdušného prostoru, nebo, určí-li tak Úřad, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy podle § 44 odst. 2, 3 a 5 písemné odůvodněné námitky.

(3) Opatření obecné povahy podle § 44 odst. 2, 3 a 5 Úřad oznámí veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí na své úřední desce a po nabytí účinnosti uveřejní v Letecké informační příručce.“.

30. Za § 44a se vkládá nový §44b, který zní:

㤠44b

Je-li užívání vzdušného prostoru České republiky k létání nad určitými oblastmi trvale nebo dočasně nebezpečné, aniž by užívání vzdušného prostoru nad těmito oblastmi bylo zakázáno nebo omezeno, uveřejní Úřad tuto skutečnost v Letecké informační příručce nebo jiným vhodným způsobem.“.

31. V § 46 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

32. § 49e zní:

㤠49e

Odbornou způsobilost žadatel prokazuje dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání v oblasti ekonomie, v oblasti technických věd a technologií nebo v oblasti práva a dokladem o vykonání tříleté praxe v řídící činnosti v oboru civilního letectví nebo dokladem o dosažení středního nebo vyššího odborného vzdělání v oblasti ekonomie, v oblasti technických věd a technologií nebo v oblasti práva a dokladem o nejméně pětileté praxi v řídící činnosti v oboru civilního letectví.“.

33. Za § 51 se vkládá nový § 51a, který včetně nadpisu zní:

㤠51a
Databáze údajů o terénu a překážkách

(1) Ministerstvo dopravy vede elektronickou databázi geografických, topografických a geodetických údajů o terénu a překážkách na území České republiky (dále jen „databáze“).

(2) Ministerstvo dopravy může se souhlasem Ministerstva obrany rozhodnout o pověření vedením databáze právnickou osobu na základě její žádosti, pokud tato osoba

a)   poskytuje leteckou informační službu,
b)   má vytvořen administrativní systém vedení databáze,
c)   má vybavení k vedení databáze a zajistí, aby nedocházelo ke ztrátě nebo změně údajů uchovávaných v databázi, a
d)   zajistí vedení databáze odborně způsobilými osobami, které mají ukončené alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo jinou obdobnou zkouškou prokazující stejný stupeň dosaženého vzdělání.

(3) Ministerstvo dopravy v pověření stanoví podmínky vedení databáze a dobu jeho platnosti.

(4) Ministerstvo dopravy pověření odejme, pokud osoba pověřená vedením databáze

a)   přestala splňovat podmínky pro vydání pověření,
b)   závažným způsobem porušila ustanovení tohoto zákona,
c)   závažným způsobem porušila podmínky stanovené v pověření, nebo
d)   o odnětí pověření požádala.

(5) Pověření zaniká

a)   uplynutím doby, na kterou bylo vydáno,
b)   dnem zániku právnické osoby, která je jeho držitelem.

(6) Ministerstvo dopravy nebo osoba pověřená vedením databáze zajišťuje ochranu databáze před zneužitím a zásahem neoprávněných osob.

(7) Ministerstvo obrany a provozovatel letiště způsobilého k přijetí letu podle přístrojů bezúplatně předává údaje uvedené v odstavci 1 Ministerstvu dopravy nebo osobě pověřené vedením databáze.

(8) Ministerstvo obrany může na žádost provozovatele letiště způsobilého k přijetí letu podle přístrojů, který provozuje letiště ve vlastnictví České republiky, s nímž přísluší právo hospodařit Ministerstvu obrany, předat bezúplatně Ministerstvu dopravy nebo osobě pověřené vedením databáze výsledky zeměměřičských činností zpracovaných pro potřeby obrany státu, za účelem zpracování údajů podle odstavce 1.

(9) Ministerstvo dopravy nebo osoba pověřená vedením databáze bezúplatně zpřístupní databázi Ministerstvu obrany a Úřadu. Osoba pověřená vedením databáze bezúplatně zpřístupní databázi rovněž Ministerstvu dopravy.

(10) Ministerstvo dopravy nebo osoba pověřená vedením databáze zveřejňuje údaje z databáze v Letecké informační příručce podle § 99 odst. 2 při každé jejich změně, nejméně však jednou za rok.

(11) Vymezení údajů uchovávaných v databázi, jejich rozsah a vlastnosti, způsob vedení databáze, doklady, které je třeba k žádosti o pověření k vedení databáze doložit, požadavky na způsob ochrany databáze, údaje předávané Ministerstvem obrany a provozovatelem letiště způsobilého k přijetí letu podle přístrojů, jejich rozsah, vlastnosti, formu a četnost předávání, a rozsah údajů zveřejňovaných v Letecké informační příručce stanoví prováděcí právní předpis.“.

34. V § 55a odst. 1 se za slova „leteckých nehodách a“ vkládá slovo „vážných“.

35. V § 55a odst. 1 se za větu druhou vkládá věta „Ústav shromažďuje a analyzuje informace o jiných než vážných incidentech, určuje jejich příčiny a vypracovává závěry a bezpečnostní doporučení, jen pokud lze takovéto informace a závěry využít k jejich předcházení.“.

36. V § 55a se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) V mimořádných nebo skutkově složitých případech mohou inspektoři Ústavu využít pomoci odborného konzultanta, který má znalost speciálního oboru (dále jen „konzultant“). O přibrání konzultanta provede inspektor Ústavu záznam do spisu. Se souhlasem inspektora Ústavu může konzultant v rozsahu nezbytném pro výkon své funkce nahlížet do spisu o letecké nehodě nebo incidentu a být přítomen výkonu oprávnění inspektorů Ústavu. Do výkonu oprávnění inspektorů Ústavu nesmí konzultant zasahovat. O všech skutečnostech, o nichž se konzultant v souvislosti s výkonem své funkce dozvěděl, je povinen zachovávat mlčenlivost. Této povinnosti jej může zprostit Ústav. Na vyloučení konzultanta se přiměřeně užijí zvláštní předpisy o znalcích a tlumočnících. Účast konzultanta nezbavuje Ústav ani inspektory Ústavu odpovědnosti za zákonný průběh odborného zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů.“.
Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 5 až 8.

37. Za § 55a se vkládá nový § 55b, který zní:

㤠55b

(1) Ústav může shromažďováním a analyzováním informací o incidentech a leteckých nehodách, při nichž nedošlo k usmrcení osob, určováním jejich příčin a vypracováváním závěrů a bezpečnostních doporučení pověřit na její žádost právnickou osobu, která je způsobilá zajistit řádný výkon činností, jimiž byla pověřena, prostřednictvím

a)   odborně způsobilých fyzických osob,
b)   odpovídajícího technického a organizačního vybavení.

Ústav v pověření uvede činnosti, jimiž je právnická osoba pověřena. Při výkonu činností, jimiž byla pověřena, je právnická osoba podřízena Ústavu.

(2) Závěry a bezpečnostní doporučení, vypracované osobou pověřenou podle odstavce 1, se nesmějí zabývat hodnocením či posuzováním viny nebo odpovědnosti.

(3) Na výkon oprávnění osob podle odstavce 1 písm. a) se ustanovení § 55a odst. 2 písm. a) až c) a e) až h) použijí obdobně. Osoby podle odstavce 1 písm. a) jsou při výkonu svých oprávnění povinny

a)   prokázat se průkazem vydaným k tomuto účelu osobou pověřenou podle odstavce 1,
b)   zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s přístupem k výsledkům testů provedených na vzorcích odebraných z tkání leteckého personálu.

(4) Osoba pověřená podle odstavce 1 je povinna bezodkladně oznamovat Ústavu

a)   veškeré výsledky činností, jimiž byla pověřena,
b)   veškeré změny týkající se skutečností rozhodných pro udělení pověření.

(5) Ústav udělené pověření odejme, pokud držitel pověření

a)   přestal splňovat podmínky pro vydání pověření,
b)   závažným způsobem porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem, nebo
c)   o odejmutí pověření požádal.

(6) Na výkon činností osobou pověřenou podle odstavce 1 se ustanovení § 55a odst. 4 použije přiměřeně.

(7) Vzor průkazu podle odstavce 3 písm. a) stanoví prováděcí právní předpis.“.
Dosavadní § 55b až 55d se označují jako § 55c až 55e.

38. V § 84c odst. 3 písm. a) se za slova „v § 81 odst. 2 písm. a) až f)“ vkládají slova „a i)“.

39. V § 84c odst. 3 písm. b) se slova „v § 81 odst. 2 písm. g) až i)“ nahrazují slovy „v § 81 odst. 2 písm. g) a h)“.

40. V § 86a se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

„g)   činnost řídícího letového provozu a řídícího letového provozu-žáka,“.

Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena h) a i).

41. V § 86b se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) U osob, které jsou ve služebním poměru, se ověřování spolehlivosti neprovádí. Spolehlivost těchto osob se považuje za ověřenou podle tohoto zákona.“.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

42. V § 88 odst. 1 písm. b) se slovo „veřejného“ zrušuje.

43. V § 88 odst. 1 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní:

„j)   projednává správní delikty fyzických a právnických osob na úseku provozu sportovních létajících zařízení,“.

Dosavadní písmena j) až p) se označují jako písmena k) až q).

44. V § 88 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno r), které zní:

„r)   vede databázi, uděluje a odnímá pověření právnické osoby k vedení databáze, chrání a zpřístupňuje databázi podle § 51a.“.

45. V § 88 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Ministerstvo dopravy je odvolacím orgánem ve správním řízení proti rozhodnutím pověřené osoby vydaným podle tohoto zákona.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

46. V § 88 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Ministerstvo dopravy je odvolacím úřadem ve správním řízení proti rozhodnutím Ústavu vydaným podle tohoto zákona.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

47. V § 89 odst. 1 se písmeno m) zrušuje.
Dosavadní písmena n) až p) se označují jako písmena m) až o).

48. V § 89 odst. 1 se za písmeno n) vkládá nové písmeno o), které zní:

„o)   vede evidenci letišť,“.

Dosavadní písmeno o) se označuje jako písmeno p).

49. V § 89 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena q) až y), která znějí:

„q)   dohlíží na plnění povinností provozovatele letiště a leteckého dopravce týkajících se dodržování práv osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace,
r)   dohlíží na plnění povinností leteckého dopravce týkajících se informování cestujících v letecké dopravě podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství1i),
s)   uznává průkaz způsobilosti pilota, leteckého navigátora, palubního inženýra a řídícího letového provozu vydaný jiným členským státem Evropské unie, stanovuje místní doložku k uznanému průkazu způsobilosti řídícího letového provozu a vyměňuje uznaný průkaz způsobilosti řídícího letového provozu,
t)   ověřuje jazykovou znalost držitele průkazu způsobilosti řídícího letového provozu a řídícího letového provozu-žáka,
u)   prodlužuje a obnovuje platnost místní doložky vyznačené v průkazu způsobilosti řídícího letového provozu,
v)   stanovuje oprávnění držitele průkazu způsobilosti řídícího letového provozu k vykonávání činnosti provozního instruktora a prodlužuje jeho platnost,
w)   vydává povolení k provádění výcviku podle § 22j, odnímá vydané povolení a uznává povolení vydané jiným členským státem Evropské unie,
x)   vydává povolení k provádění zkoušek v rámci výcviku podle § 22k a prodlužuje platnost tohoto povolení,
y)   vede evidenci držitelů jím vydaných a uznaných průkazů způsobilosti řídícího letového provozu a řídícího letového provozu-žáka podle § 22m.“.

50. V § 89 odst. 2 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) a d), která znějí:

„c)   zřizuje ochranná pásma k ochraně leteckých staveb,
d)   v dohodě s příslušnou krajskou hygienickou stanicí zřizuje ochranná hluková pásma,“.

Dosavadní písmena c) až m) se označují jako písmena e) až o).

51. V § 89 odst. 2 písm. e) se bod 1 zrušuje a dosavadní body 2 až 5 se označují jako body 1 až 4.

52. V § 89 odst. 2 písmeno f) zní:

„f)   v dohodě s Ministerstvem obrany rozděluje vzdušný prostor České republiky,“.

53. V § 89 odst. 2 písmeno g) zní:

„g)   v dohodě s Ministerstvem obrany omezuje nebo zakazuje užívání vzdušného prostoru České republiky,“.

54. V § 89 odst. 2 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:

„i)   v dohodě s Ministerstvem obrany vyhrazuje části vzdušného prostoru České republiky k létání,“.

Dosavadní písmena i) až o) se označují jako písmena j) až p).

55. V § 89 odst. 2 písmeno j) zní:

„j)   uveřejňuje sdělení o tom, že je užívání vzdušného prostoru České republiky k létání nad určitými oblastmi trvale nebo dočasně nebezpečné v Letecké informační příručce nebo jiným vhodným způsobem,“.

56. V § 89 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno q), které zní:

„q)   provádí ověření spolehlivosti podle § 86b odst. 3.“.

57. V § 90 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Kontrolní pracovníci se při výkonu státního dozoru podle odstavce 1 prokazují průkazem, jehož náležitosti a vzor stanoví prováděcí právní předpis.“.

58. V § 91a odstavec 3 zní:

„(3) O výsledku kontroly podle odstavce 1 zpracuje Úřad protokol, který předá veliteli letadla neprodleně po skončení kontroly.“.

59. V § 91a se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Na základě výsledků kontroly podle odstavce 1 zpracuje Úřad zprávu, kterou předá Evropské komisi do 15 pracovních dnů ode dne provedení kontroly. Na žádost předá Úřad zprávu příslušným orgánům členských států Evropské unie a Agentuře. Jestliže kontrola prokáže, že letadlo nesplňuje podmínky stanovené leteckými předpisy podle § 102 odst. 2 písm. a) a může ohrozit bezpečnost létání, předá Úřad zprávu neprodleně provozovateli letadla, příslušným orgánům členských států Evropské unie, Evropské komisi a příslušným orgánům státu, v jehož rejstříku je letadlo evidováno. Úřad pravidelně informuje Agenturu o přijetí a plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole podle odstavce 1.“.
Dosavadní odstavce 4 až 11 se označují jako odstavce 5 až 12.

60. V § 91a odst. 5 se za slova „odstavce 3“ vkládají slova „a ve zprávě podle odstavce 4“.

61. V § 91a odst. 7 se číslovka „5“ nahrazuje číslovkou „6“.

62. V § 91a odst. 8 se číslovky „5“ a „6“ nahrazují číslovkami „6“ a „7“.

63. V § 91a odst. 9 se slova „5 až 7“ nahrazují slovy „6 až 8“.

64. V § 91a odstavec 12 zní:

„(12) Vzor protokolu podle odstavce 3 a vzor zprávy podle odstavce 4 stanoví prováděcí právní předpis.“.

65. V části deváté nadpis § 92 zní:

„Správní delikty“.

66. V § 92 odst. 1 písm. g) se slovo „veřejného“ zrušuje.

67. V § 93 odst. 1 písm. e) se slovo „veřejného“ zrušuje.

68. V § 93 odst. 2 se na konci písmene u) slovo „nebo“ zrušuje a na konci odstavce 2 se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena w) a x), která znějí:

‰„w)   provádí výcvik řídících letového provozu, řídících letového provozu-žáků a výcvik provozních instruktorů bez povolení vydaného nebo uznaného Úřadem, nebo
x)   vede databázi údajů uvedených v § 51a odst. 1 bez pověření podle 51a odst. 2.“.

69. V § 93 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 7, které znějí:

„(3) Provozovatel letiště způsobilého k přijetí letu podle přístrojů se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 51a odst. 7 nepředá údaje uvedené v § 51a odst. 1.

(4) Držitel povolení k provádění výcviku řídících letového provozu, řídících letového provozu-žáků a výcviku provozních instruktorů se dopustí správního deliktu tím, že

a)   v rozporu s § 22j odst. 4 neoznámí Úřadu změny podmínek stanovených pro vydání povolení k provádění výcviku řídících letového provozu, řídících letového provozu-žáků a výcviku provozních instruktorů, nebo
b)   v rozporu s § 22k odst. 1 pověří prováděním zkoušek v rámci výcviku řídících letového provozu, řídících letového provozu-žáků a provozních instruktorů fyzickou osobu, která nemá k této činnosti povolení Úřadu.

(5) Právnická osoba se jako osoba pověřená podle § 51a odst. 2 vedením databáze údajů uvedených v § 51a odst. 1 dopustí správního deliktu tím, že

a)   v rozporu s § 51a odst. 6 nezajistí ochranu databáze před zneužitím nebo zásahem neoprávněných osob,
b)   vede databázi v rozporu s podmínkami stanovenými podle § 51a odst. 3,
c)   údaje databáze nezpřístupní podle § 51a odst. 9, nebo
d)   údaje databáze nezveřejní podle § 51a odst. 10.

(6) Smluvní letecký dopravce se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství1i)

a)   při provádění rezervace neinformuje cestujícího o totožnosti provozujícího leteckého dopravce nebo dopravců nebo o jejich změně po provedení rezervace,
b)   nevymezí povinnost informovat cestující o totožnosti provozujícího leteckého dopravce nebo dopravců ve všeobecných prodejních podmínkách vztahujících se ke smlouvě o přepravě,
c)   neposkytne cestujícímu, který se rozhodl neletět s oznámeným provozujícím leteckým dopravcem zapsaným na seznam Společenství, jenž podléhá zákazu provozování letecké dopravy, přestože let nebyl zrušen, náhradu nebo přesměrování.

(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství1h)

a)   jako letecký dopravce nezpřístupní veřejnosti ve formě a jazycích dostupných ostatním cestujícím bezpečnostní pravidla vztahující se na přepravu osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně pravidel pro omezení přepravy těchto osob nebo přepravy jejich vybavení pro mobilitu z důvodu velikosti letadla,
b)   jako letecký dopravce, provozovatel cestovní kanceláře nebo cestovní agentury nevynaloží přiměřené úsilí, aby osobě se zdravotním postižením nebo osobě s omezenou schopností pohybu a orientace, které oprávněně odmítne rezervaci, navrhl přijatelnou alternativu přepravy,
c)   jako letecký dopravce, provozovatel cestovní kanceláře nebo cestovní agentury nepřijme na všech svých prodejních místech, včetně prodeje po telefonu a přes internet, veškerá nezbytná opatření k přijetí oznámení o potřebě pomoci od osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace, nebo nezajistí, aby přijaté oznámení bylo předáno řádně a včas,
d)   jako provozovatel letiště nestanoví normy kvality pro pomoc osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, neurčí prostředky potřebné pro jejich splnění nebo své normy kvality nezveřejní,
e)   jako letecký dopravce nebo provozovatel letiště nezajistí, aby všichni zaměstnanci, včetně zaměstnanců jiných subjektů působících na dotčeném letišti, kteří poskytují přímou pomoc osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, uměli vyhovět zvláštním potřebám těchto osob, nebo neposkytne školení o rovnoprávnosti zdravotně postižených osob a o problematice zdravotního postižení veškerému personálu letiště, který přichází do přímého styku s cestující veřejností, anebo nezajistí, aby všichni zaměstnanci prošli školením o problematice zdravotního postižení,
f)   jako letecký dopravce, provozovatel cestovní kanceláře nebo cestovní agentury neinformuje okamžitě osobu se zdravotním postižením nebo osobu s omezenou schopností pohybu a orientace, které oprávněně odmítl rezervaci nebo ji přijmout na palubu, o důvodech, které ho k tomu vedly nebo ji na její žádost o těchto důvodech písemně neinformuje do pěti pracovních dnů ode dne, kdy o písemnou informaci požádala,
g)   jako letecký dopravce neposkytne osobě se zdravotním postižením nebo osobě s omezenou schopností pohybu a orientace při odletu, příletu nebo tranzitu na letišti, bezúplatně pomoc uvedenou v přímo použitelném předpisu Evropských společenství,
h)   jako provozovatel letiště neurčí místa příjezdu a odjezdu v areálu letiště, na kterých mohou osoby se zdravotním postižením nebo osoby s omezenou schopností pohybu a orientace snadno oznámit svůj příjezd na letiště, anebo neposkytne na nich základní informace o letišti nebo tato místa jasně neoznačí,
i)   jako provozovatel letiště nezajistí, aby pomoc uvedená v přímo použitelném předpisu Evropských společenství byla osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace poskytována bezúplatně,
j)   jako provozovatel letiště nezajistí osobě se zdravotním postižením nebo osobě s omezenou schopností pohybu a orientace, která se dostaví na letiště za účelem odletu pomoc uvedenou v přímo použitelném předpisu Evropských společenství tak, aby se tato osoba byla schopna zúčastnit letu, na který má rezervaci,
k)   jako letecký dopravce, provozovatel cestovní kanceláře nebo cestovní agentury bezdůvodně odmítne osobě se zdravotním postižením nebo osobě s omezenou schopností pohybu a orientace rezervaci pro let z letiště nebo na letiště, nebo odmítne přijmout tuto osobu na palubu, jestliže má tato osoba platnou letenku a rezervaci, nebo
l)   jako letecký dopravce, provozovatel cestovní kanceláře nebo cestovní agentury nenabídne osobě se zdravotním postižením nebo osobě s omezenou schopností pohybu a orientace, které byl odepřen nástup na palubu na základě jejího zdravotního postižení nebo omezené schopnosti pohybu a orientace, a osobě, která tuto osobu doprovází, proplacení výdajů nebo přesměrování.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 8 a 9.

70. V § 93 odstavec 8 zní:

„(8) Za správní delikt se uloží pokuta do

a)   300 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), c) nebo d) nebo odstavce 7 písm. a), b) nebo c),
b)   500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. e), f), g), h) nebo i), odstavce 3 nebo odstavce 7 písm. d), e) nebo f),
c)   1 000 000 Kč, jde-li o správní delikty podle odstavce 1 písm. j), k), l), m) nebo n), odstavce 4 písm. a), odstavce 5 písm. c) nebo d), odstavce 6 písm. b) nebo odstavce 7 písm. g) nebo h),
d)   3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. o), p), q), r), s), t), u), v) nebo w), odstavce 2 písm. a), b), c), d), e) nebo f), odstavce 4 písm. b), odstavce 6 písm. a) nebo odstavce 7 písm. i) nebo j),
e)   5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), w) nebo x), odstavce 5 písm. a) nebo b), odstavce 6 písm. c) nebo odstavce 7 písm. k) nebo l).“.

71. V § 94 odstavec 6 zní:

„(6) Správní delikty podle tohoto zákona projednává v prvním stupni:

a)   Ministerstvo dopravy nebo Úřad podle své působnosti uvedené v § 88 a 89, jde-li o správní delikty podle § 93 odstavce 1, s výjimkou správních deliktů podle písmen c) a h), odstavce 2, 3, 4 nebo 5 a odstavců 6 a 7, je-li pachatelem správního deliktu dopravce podle odstavce 6 provozovatel letiště nebo letecký dopravce,
b)   útvar Policie České republiky, který je podle zvláštního právního předpisu5j) příslušný k provádění hraniční kontroly, jde-li o správní delikty podle § 93 odst. 1 písm. c) a h),
c)   obecní živnostenský úřad, jde-li o správní delikty podle § 93 odst. 6 a 7, je-li jejich pachatelem provozovatel cestovní kanceláře nebo cestovní agentury.“.

72. V § 94 odstavec 7 zní:

„(7) O odvolání proti rozhodnutí Policie České republiky podle odstavce 6 písm. b) rozhoduje Ministerstvo vnitra.“.

73. V § 99a odst. 3 se za slova „se nevztahuje na“ vkládají slova „§ 22j odst. 2,“.

74. V § 102 odst. 1 se za slova „22a odst. 1,“ vkládají slova „§ 22d odst. 4, § 22e odst. 4, § 22f odst. 1 a 6, § 22g odst. 3, § 22h odst. 2, § 22j odst. 7,“.

75. V § 102 odst. 1 se za slova „§ 42c odst. 2,“ vkládají slova „§ 44 odst. 6,“.

76. V § 102 odst. 1 se za slova „§ 49g odst. 2,“ vkládají slova „§ 51a odst. 11,“.

77. V § 102 odst. 1 se za slova „§ 55a odst. 3“ vkládají slova „§ 55b odst. 7,“.

78. V § 102 odst. 1 se slova „§ 55d odst. 2“ nahrazují slovy „§ 55e odst. 2,“.

79. V § 102 odst. 1 se slova „§ 86b odst. 5,“ nahrazují slovy „§ 86b odst. 6,“, za slova „§ 86b odst. 6,“ se vkládají slova „§ 90 odst. 4,“.

80. V § 102 odst. 1 se slova „§ 91a odst. 11“ nahrazují slovy „§ 91a odst. 12,“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Platnost průkazů způsobilosti obsluhujícího personálu vydaných podle § 19 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zaniká do šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Držitelé průkazu způsobilosti obsluhujícího personálu jsou povinni do šesti měsíců ode dne zániku jeho platnosti odevzdat tento průkaz Úřadu.

2. Držitelé průkazu způsobilosti leteckého personálu vydaného podle § 19 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, kteří vykonávají činnosti podle § 22d zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou povinni požádat do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona Úřad o výměnu dosavadního průkazu způsobilosti za průkaz způsobilosti podle § 22e zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jinak platnost průkazu způsobilosti zaniká. Do doby výměny se průkaz způsobilosti leteckého personálu vydaný podle § 19 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, považuje za průkaz způsobilosti podle § 22e zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Držitelé průkazu způsobilosti leteckého personálu vyměněného podle zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo vydaného podle § 22e zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou povinni požádat do 1 roku ode dne nabytí účinnosti § 22f tohoto zákona Úřad nebo jím pověřenou osobu o ověření potřebné úrovně znalostí anglického jazyka podle § 22f zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jinak platnost průkazu způsobilosti zaniká. Pokud ověřená úroveň znalostí anglického jazyka odpovídá stupni nižšímu než stupeň 4 hodnotící stupnice podle § 22f zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, Úřad průkaz způsobilosti odejme.

4. Letiště určená podle § 24 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jako letiště mezinárodní s vnitřní hranicí, se považují za letiště vnitrostátní podle § 24 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Letiště určená podle § 24 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jako letiště mezinárodní s vnější hranicí se považují za letiště mezinárodní podle § 24 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Letiště existující ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona zapíše Úřad do evidence letišť podle § 25a zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. Ochranná pásma zřízená kolem leteckých staveb do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se považují za ochranná pásma zřízená opatřením obecné povahy podle § 37 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Ochranná hluková pásma zřízená podle § 31 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za ochranná hluková pásma zřízená opatřením obecné povahy podle § 31 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

7. Úřad rozdělí vzdušný prostor České republiky podle § 44 odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

8. Stanoviště pro poskytování letových provozních služeb určené Úřadem v dohodě s Ministerstvem obrany podle § 44 odst. 3 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za civilně-vojenské pracoviště pro uspořádání vzdušného prostoru podle § 44 odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

9. Ministerstvo obrany a provozovatel letiště způsobilého k přijetí letu podle přístrojů jsou povinni podle § 51a odst. 7 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, předat do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona údaje využitelné pro databázi Ministerstvu dopravy nebo jím pověřené osobě vedením databáze.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o ochraně státních hranic
Čl. III

V § 7 odst. 1 zákona č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), se slovo „mezinárodní“ zrušuje.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o ochraně spotřebitele
Čl. IV

V § 12 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 64/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 452/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 439/2003 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 217/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 Sb. a zákona č. 36/2008 Sb., se za slova „cenovými předpisy11)“ vkládají slova „a přímo použitelným předpisem Evropských společenství11a)“.
Poznámka pod čarou č. 11a zní:


11a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství (přepracované znění).“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 11a až 11d se označují jako poznámky pod čarou č. 11b až 11e, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Čl. V

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb. zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb. a zákona č. 197/2009 Sb., se mění takto:

V části III. Přílohy položky 49, 55 a 56 zní:

„Položka 49 a)  Udělení oprávnění k vývoji, projektování, výrobě, zkouškám, údržbě,
opravám, modifikacím a konstrukčním změnám letadel, jejich součástí
a výrobků letecké techniky35)
Kč 10 000
b) Vydání osvědčení o oprávnění k údržbě organizaci35a)
nebo k výrobě organizaci35b)
- do 10 pracovníků
- 11 - 30 pracovníků včetně
- 31 - 50 pracovníků včetně
- nad 50 pracovníků


Kč 10 000
Kč 20 000
Kč 30 000
Kč 40 000
c) Udělení oprávnění k projektování zástaveb a k zástavbám
leteckých pozemních zařízení
Kč 10 000
d) Vydání osvědčení o oprávnění organizace k řízení
zachování letové způsobilosti35a)
- bezmotorových letadel a letadel s pístovým motorem/motory
- letadel s turbínovým motorem/motory


Kč 10 000
Kč 30 000
Poznámky
1.  Poplatek podle písmene d) této položky se vybírá i za schválení změn výkladu řízení zachování letové způsobilosti, a to ve výši 50 % sazby poplatku.
2.  Počtem pracovníků organizace uvedených v písmenu b) se rozumí počet pracovníků mimo pracovníků administrativních.
Položka 55 a) Vydání osvědčení letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem F)
 *b) Prodloužení platnosti osvědčení letové způsobilosti, zvláštního osvědčení letové způsobilosti nebo obnovení letové způsobilosti, která u letadla dočasně zanikla (sazba poplatku pod písmenem G)
c) Vydání zvláštního osvědčení letové způsobilosti
s platností do 60 dnů včetně (sazba poplatku pod písmenem G)
- s platností nad 60 dnů (sazba pod písmenem F)
d)  Vydání osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely (sazba poplatku pod písmenem F)e) *Vydání exportního osvědčení letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem F)
f)  Vydání povolení k letu
s platností do 60 dnů včetně (sazba poplatku pod písmenem G)
s platností do 12 měsíců (sazba pod písmenem F)
g)  Schválení letových podmínek
pro povolení k letu s platností do 60 dnů (sazba poplatku pod písmenem G)
pro povolení k letu s platností do 12 měsíců (sazba pod písmenem F)
h)  Vydání samostatného osvědčení kontroly letové způsobilosti nebo prodloužení jeho platnosti
vydání osvědčení kontroly letové způsobilosti nebo prodloužení jeho platnosti na základě předložení doporučení vydaného organizací k řízení zachování letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem G)
vydání osvědčení kontroly letové způsobilosti nebo prodloužení jeho platnosti bez předložení doporučení vydaného organizací k řízení zachování letové způsobilosti (sazba pod písmenem F)

F

G

Balóny a vzducholodě 1 000 Kč 100 Kč
Kluzáky 3 000 Kč 300 Kč
Motorizované kluzáky a ultralehká letadla 3 500 Kč

350 Kč

Letouny a vrtulníky do 5700 kg včetně 7 000 Kč 700 Kč
Letouny a vrtulníky nad 5700 kg 15 000 Kč 1 500 Kč
Motory-pro zástavbu do kluzáků a ultralehkých  letadel 1 500 Kč
Motory-pístové 2 000 Kč
Motory-turbovrtulové, turbohřídelové a proudové 3 000 Kč
Vrtule s pevným úhlem nastavení listu 1 000 Kč
Vrtule-přestavitelné na zemi 1 500 Kč
Vrtule-stavitelné za letu 2 000 Kč

Zmocnění
Správní úřad může snížit poplatek na 10 % sazby poplatků podle písmene F za změny v dokladech.

Poznámka
Bude-li vydáváno nové osvědčení letové způsobilosti společně s osvědčením kontroly letové způsobilosti vybírá se poplatek pouze za osvědčení letové způsobilosti.

„Položka 56a)  Schválení typu součásti letadla včetně vydání Typového osvědčení
- u motoru (sazba poplatku pod písmenem H)
- u vrtule (sazba poplatku pod písmenem K)
b) Vydání rozhodnutí o schválení významné konstrukční změny typu součásti letadla včetně vydání Doplňkového typového osvědčení nebo změny Typového osvědčení
- u motoru (sazba poplatku pod písmenem I)
- u vrtule (sazba poplatku pod písmenem L)
c) Uznání typu součásti letadla na základě dokladu o schválení typu součásti letadla vydaného leteckým úřadem jiného státu včetně uznání způsobilosti typu
- u motoru (sazba poplatku pod písmenem J)
- u vrtule (sazba poplatku pod písmenem M)

Poznámka
Významnou konstrukční změnou se pro účely tohoto zákona rozumí změna, která má podstatný účinek na hmotnost, pevnost konstrukce, spolehlivost, provozní charakteristiku nebo jinou charakteristiku ovlivňující letovou způsobilost součásti letadla.“.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o ochraně veřejného zdraví

Čl. VI

V § 31 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 59/2006 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 378/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., odstavec 2 zní:

„(2) Při překročení hygienických limitů z provozu hluku na mezinárodních letištích zajišťujících ročně více než 50 tisíc startů nebo přistání a vojenských letištích je provozovatel letiště povinen navrhnout vydání opatření obecné povahy podle správního řádu ke zřízení ochranného hlukového pásma. Opatření obecné povahy ke zřízení ochranného hlukového pásma vydá Úřad pro civilní letectví v dohodě s krajskou hygienickou stanicí.“.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

Čl. VII

Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 37/2004 Sb., zákona č. 39/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb. a zákona č. 130/2008 Sb., se mění takto:

1. V názvu zákona se za slova „o některých podmínkách podnikání“ vkládají slova „a o výkonu některých činností“.

2. Za část první se vkládá nová část druhá, která včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 13a, 13b, 13c a 13d zní:

„ČÁST DRUHÁ
OBSAH ČINNOSTI HORSKÉ SLUŽBY A JEJÍ VÝKON

§ 11a
Obsah činnosti horské služby

Obsahem činnosti horské služby je

a)   organizování a provádění záchranných a pátracích akcí v horském terénu, kterými se rozumí vyhledávání a pomoc osobám v tísni, v případě potřeby poskytování první pomoci těmto osobám a zajištění jejich přepravy k nejbližšímu zdravotnickému zařízení nebo dopravnímu prostředku zdravotnického zařízení, včetně zajištění pohotovostní služby,
b)   vytváření podmínek pro bezpečnost návštěvníků hor,
c)   zajišťování provozu záchranných a ohlašovacích stanic horské služby,
d)   provádění instalace a údržby výstražných a informačních zařízení mimo lyžařské areály podle § 11c,
e)   spolupráce při vydávání a rozšiřování preventivně-bezpečnostních materiálů mezi návštěvníky hor,
f)   informování návštěvníků hor o povětrnostních a sněhových podmínkách na horách a opatřeních k zajištění jejich bezpečnosti na horách,
g)   spolupráce s orgány veřejné správy, orgány ochrany přírody a životního prostředí, orgány obcí a krajů a jinými orgány a organizacemi působícími v horách,
h)   sledování úrazovosti a provádění rozborů příčin úrazů na horách, navrhování a realizace opatření k jejímu snížení,
i)   provádění lavinových pozorování,
j)   příprava a školení členů a čekatelů vykonávajících horskou službu,
k)   spolupráce s ostatními složkami Integrovaného záchranného systému13a).

§ 11b
Výkon činnosti horské služby

(1) Výkon činnosti horské služby zajišťuje v rámci své územní působnosti samostatně nebo jako složka Integrovaného záchranného systému13a) obecně prospěšná společnost založená za tímto účelem podle jiného právního předpisu13b) ministerstvem.

(2) Činnost horské služby zajišťuje výhradně obecně prospěšná společnost založená v souladu s odstavcem 1. Výkonem této činnosti není nijak dotčen výkon činnosti základních a ostatních složek Integrovaného záchranného systému13c).

(3) Obecně prospěšná společnost založená podle odstavce 1 může zajišťovat činnosti uvedené v § 11a smluvně v lyžařských areálech podle § 11c při dodržení podmínky, že má zajišťování této smluvní činnosti uvedeno v zakládací listině nebo ve statutu a nebudou ohroženy ostatní činnosti uvedené v § 11a.

§ 11c
Lyžařské areály

Lyžařským areálem se rozumí lyžařská oblast vytvořená za účelem provozování zimních sportů, vybavená dopravními zařízeními, sjezdovými a běžeckými tratěmi, lyžařskými cestami a ostatními specifickými tratěmi, značená podle českých technických norem určených pro značení, zabezpečení a pohyb v lyžařském areálu13d).


13a) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
13b) Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
13c) § 4 odst. 1 a 2 zákona č. 239/2000 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
13d) ČSN 01 8027.“.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti
k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

Čl. VIII

Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 384/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 48 odstavec 5 zní:

„(5) Učební osnovu pravidelného školení, obsah výuky, nejvyšší počet účastníků kurzu pravidelného školení a pravidla pro uznávání pravidelného školení stanoví prováděcí právní předpis.“.

2. V § 51 odst. 1 písmeno h) zní:

"h)   zaslat nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením výuky nebo výcviku v rámci vstupního a pravidelného školení seznam přihlášených účastníků, místo, datum a čas zahájení výuky nebo výcviku krajskému úřadu příslušnému podle jeho místa podnikání nebo sídla a v rámci vstupního školení seznam přihlášených účastníků, místo, datum a čas zahájení výuky nebo výcviku i obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle jeho místa podnikání nebo sídla.“.

ČÁST OSMÁ
ÚČINNOST

Čl. IX

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010, s výjimkou ustanovení § 22e odst. 1 písm. e), § 22e odst. 2 písm. e) a § 22f, které nabývají účinnosti dnem 17. května 2010.


v z. Němcová v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.