SBÍRKA ZÁKONŮ částka 91
rozeslána dne 4.9.2009
 

299

ZÁKON

ze dne 23. července 2009,

kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona č. 546/1992 Sb., zákona č. 161/1997 Sb., zákona č. 269/1998 Sb., zákona č. 95/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 66/2000 Sb., zákona č. 308/2000 Sb., zákona č. 313/2001 Sb., zákona č. 15/2002 Sb., zákona č. 148/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 423/2002 Sb., zákona č. 253/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 285/2005 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 119/2008 Sb. a zákona č. 95/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se slova „organizačním uspořádání a“ zrušují a za slova „statut Pozemkového fondu“ se vkládají slova „(dále jen „statut“)“.

2. V § 2 odst. 6 se za slova „vlastnictví kraje“ vkládají slova „nebo obce“.

3. V § 2 odst. 7 písm. a) a b) se slova „pokud tyto pozemky nejsou součástí ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury vymezených v politice územního rozvoje2e) nebo pokud to zvláštní právní předpis nevylučuje2f)“ včetně poznámek pod čarou č. 2e a 2f zrušují.

4. V § 2 se doplňuje odstavec 14, který zní:

„(14) Pozemkový fond vytvoří rezervu státních pozemků vymezených nařízením vlády. Rezerva státních pozemků je určena k uskutečnění rozvojových programů státu schválených vládou a Pozemkový fond pozemky z rezervy převádí v souladu s rozvojovými programy státu.“.

5. § 3 a 4 včetně poznámky pod čarou č. 4a znějí:

㤠3

Orgány Pozemkového fondu jsou ředitel a dozorčí rada (dále jen „rada“).

§ 4

(1) Ředitel je statutárním orgánem Pozemkového fondu; ředitele jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra zemědělství.

(2) Ředitel Pozemkového fondu

a)   předkládá radě ke stanovisku návrh statutu, rozpočtu, roční účetní závěrky a výroční zprávy a spolu se stanoviskem rady předkládá tyto dokumenty ministrovi zemědělství s návrhem na jejich projednání vládou; vláda je předkládá se svým stanoviskem Poslanecké sněmovně ke schválení,
b)   vydává organizační řád, ve kterém stanoví vnitřní organizační členění Pozemkového fondu a pracovní řád tohoto fondu,
c)   jmenuje a odvolává náměstka ředitele, který ho v době jeho nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu; jmenuje-li více náměstků, určí současně pořadí, ve kterém ho zastupují,
d)   může zřídit organizační jednotky Pozemkového fondu a jmenovat jejich vedoucí,
e)   předkládá bez zbytečného odkladu ministrovi zemědělství zprávy o výsledcích kontrol provedených v Pozemkovém fondu, nejde-li o kontroly prováděné vnitřními útvary Pozemkového fondu.

(3) Ředitel bez zbytečného odkladu písemně informuje radu o zamýšlených převodech nemovitostí podle § 2 odst. 5 a podle zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku4a) a o dalších skutečnostech týkajících se činnosti Pozemkového fondu, které si rada vyžádá.

(4) Ředitel a náměstci ředitele se zapisují do obchodního rejstříku. Návrh na jejich zápis nebo výmaz podává Ministerstvo zemědělství.


4a) § 17 odst. 3 písm. c) a d) zákona č. 229/1991 Sb., ve znění zákona č. 183/1993 Sb.“.

6. § 5 až 8 se zrušují.

7. § 9 zní:

㤠9

(1) Rada dohlíží na činnost a hospodaření Pozemkového fondu. Podle povahy věci upozorňuje ředitele, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo financí, vládu, Poslaneckou sněmovnu, popřípadě jiné příslušné orgány na zjištěné nedostatky. Rada navrhuje řediteli opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

(2) Rada

a)   dohlíží na řádný výkon působnosti Pozemkového fondu a plnění povinností ředitele a hodnotí, zda jsou v souladu s právním řádem České republiky a se statutem,
b)   vyjadřuje se k návrhu statutu, rozpočtu, roční účetní závěrky a výroční zprávy před jejich předložením vládě, jakož i k návrhu organizačního řádu a pracovního řádu,
c)   vyjadřuje se k návrhu na určení auditora roční účetní závěrky a k návrhu na jmenování nebo odvolání vedoucího útvaru kontroly,
d)   je oprávněna nahlížet do všech dokumentů týkajících se činnosti Pozemkového fondu a kontrolovat, zda jsou řádně vedeny,
e)   schvaluje koncepční materiály a metodické pokyny Pozemkového fondu,
f)   kontroluje nakládání s nemovitostmi, které má Pozemkový fond ve správě.

(3) Rada může navrhnout ministrovi zemědělství odvolání ředitele.“.

8. V § 10 odst. 1 se slova „Rada se skládá z pěti členů“ nahrazují slovy „Rada se skládá ze sedmi členů“.

9. V § 11 odstavec 2 zní:

„(2) Rada je schopná se usnášet, jestliže se jejího zasedání účastní nejméně 3 členové, včetně předsedy nebo místopředsedy.“.

10. V § 11 se doplňují odstavce 3 až 5, které znějí:

„(3) K rozhodnutí rady se vyžaduje souhlas většiny přítomných členů rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, a není-li přítomen, hlas místopředsedy.

(4) Jménem rady podepisuje písemnosti předseda a další člen rady, v nepřítomnosti předsedy podepisuje písemnosti místopředseda a další člen rady.

(5) Člen rady se může vzdát své funkce písemným podáním předsedovi Poslanecké sněmovny.“.

11. § 12 se zrušuje.

12. V § 13 větě první se slova „Člen presidia, výboru nebo“ nahrazují slovy „Ředitel, jeho náměstek ani člen“.

13. V § 13 větě druhé se slova „presidia nebo“ zrušují.

14. V § 13 větě třetí se slova „v presidiu a radě Pozemkového fondu“ nahrazují slovy „člena rady“.

15. V § 14 odst. 1 písm. b) se slova „statutárním orgánem“ nahrazují slovem „ředitelem“.

16. V § 14a se slova „a členové orgánů“ zrušují a za slova „Pozemkového fondu“ se vkládají slova „a členové rady“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pozbývají platnosti rozhodnutí, kterými byli jmenováni členové presidia a členové výkonného výboru Pozemkového fondu České republiky do těchto funkcí.

2. Do doby jmenování ředitele Pozemkového fondu České republiky plní funkci ředitele dosavadní předseda výkonného výboru Pozemkového fondu České republiky a do doby jmenování náměstků ředitele plní tyto funkce dosavadní místopředsedové výkonného výboru.

3. Vláda jmenuje ředitele Pozemkového fondu nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Ředitel Pozemkového fondu České republiky vydá organizační řád upravující vnitřní organizační členění tohoto fondu nejpozději do 60 dnů ode dne jeho jmenování vládou.

Čl. III
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.


v z. Němcová v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.