SBÍRKA ZÁKONŮ částka 90
rozeslána dne 4.9.2009
 

288

ZÁKON

ze dne 22. července 2009,

kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb. a zákona č. 136/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. f) se slovo „předpisem9)“ nahrazuje slovem „předpisem9),“.

2. V § 2 se doplňují písmena g) až i), která znějí:

„g)   donucovacím orgánem policejní, celní nebo jiný orgán členského státu, který je oprávněn předcházet trestné činnosti, odhalovat a vyšetřovat trestné činy a přijímat proti nim opatření, anebo Europol a Eurojust,
h)   operativně pátrací činností činnost donucovacího orgánu, předcházející zahájení trestního stíhání, při níž je donucovací orgán oprávněn shromažďovat, zpracovávat a analyzovat informace o trestných činech nebo trestné činnosti za účelem zjištění, zda byly nebo mohou být v budoucnu spáchány konkrétní trestné činy,
i)   operativní informací informace využitelná v rámci operativně pátrací činnosti.“.

3. V § 3 odst. 5 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které včetně poznámky pod čarou č. 21a zní:

„f)   plní funkci ústředního úřadu zajišťujícího výměnu informací mezi členskými státy navzájem a mezi členskými státy a Komisí Evropských společenství v řízení o vydání jednotného povolení nebo integrovaného povolení21a),

21a) Čl. 253i a 253m nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.“.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno g).

4. V § 5b odst. 3 se za slovo „vyplývajícího“ vkládají slova „z tohoto zákona nebo“.

5. Za § 5e se vkládají nové § 5f až 5j, které včetně nadpisů znějí:

㤠5f
Výměna informací s členskými státy Evropské unie v rámci policejní spolupráce

(1) Pověřený celní orgán může na žádost poskytnout v rámci operativně pátrací činnosti donucovacímu orgánu nezbytné operativní informace.

(2) S výjimkou Europolu a Eurojustu mohou být operativní informace předány pouze donucovacímu orgánu uvedenému v prohlášení členského státu uloženém u generálního sekretariátu Rady Evropské unie.

(3) Operativní informace získané od jiného členského státu nebo od třetí země mohou být dále poskytovány pouze se souhlasem státu, který je poskytl.

(4) Pověřený celní orgán může nezbytné operativní informace v rozsahu své působnosti12) od donucovacího orgánu dožadovat, pokud existuje důvodný předpoklad, že takové informace jsou tomuto orgánu dostupné. Vzor žádosti o poskytnutí operativních informací je uveden v příloze č. 5 k tomuto zákonu.

§ 5g
Lhůty pro vyřizování žádosti

(1) Nebrání-li tomu vážné důvody, poskytne pověřený celní orgán požadované operativní informace donucovacímu orgánu do

a)   14 dnů ode dne přijetí žádosti, nebo
b)   nacházejí-li se tyto informace v databázi přímo dostupné pověřenému celnímu orgánu a týkají-li se trestných činů uvedených v § 412 trestního řádu, do
   1. 7 dnů ode dne přijetí žádosti, nebo
   2. 8 hodin od okamžiku přijetí žádosti v naléhavých případech.

(2) Nelze-li požadované operativní informace ve lhůtách stanovených v odstavci 1 poskytnout, sdělí pověřený celní orgán neprodleně donucovacímu orgánu důvody, pro které tak nelze učinit. Je-li poskytnutí operativních informací spojeno s nepřiměřeným zatížením, může pověřený celní orgán lhůtu stanovenou v odstavci 1 písm. b) bodě 2 prodloužit. Takto prodloužená lhůta nesmí být delší než 3 dny ode dne přijetí žádosti a donucovací orgán musí být o jejím prodloužení neprodleně informován.

(3) Vzor formuláře, jímž pověřený celní orgán sdělí donucovacímu orgánu požadované operativní informace nebo důvody, pro které nelze operativní informace poskytnout ve stanovené lhůtě, je uveden v příloze č. 6 k tomuto zákonu.

§ 5h
Spontánní výměna informací

Operativní informace týkající se vybraných trestných činů pověřený celní orgán poskytne neprodleně donucovacímu orgánu i bez žádosti, pokud existuje důvodný předpoklad, že tyto informace mohou být využity při předcházení trestné činnosti, odhalování a vyšetřování trestných činů nebo při přijímání opatření proti nim.

§ 5i
Použití operativních informací

(1) Přijaté operativní informace může pověřený celní orgán použít výlučně pro provádění operativně pátrací činnosti nebo k zabránění bezprostředního a vážného ohrožení veřejné bezpečnosti. Pro jiné účely je nutný předchozí souhlas předávajícího členského státu; souhlas může být udělen již v okamžiku předání operativních informací.

(2) Pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, lze donucovacímu orgánu stanovit při poskytnutí operativních informací podmínky pro jejich použití nebo pro oznámení výsledků operativně pátrací činnosti, v jejímž rámci k výměně těchto informací došlo.

(3) Odstavec 2 se nepoužije v případě, že

a)   jsou operativní informace použity orgánem, který je právním předpisem členského státu, v němž má donucovací orgán sídlo, pověřen dohledem nad donucovacím orgánem,
b)   použití operativních informací bylo předem konzultováno s pověřeným celním orgánem a
c)   použití operativních informací neohrozí zájmy České republiky.

(4) Pověřený celní orgán může v odůvodněných případech požadovat od donucovacího orgánu sdělení, jakým způsobem byly předané operativní informace donucovacím orgánem použity nebo dále zpracovány.

(5) Operativní informace přijaté pověřeným celním orgánem nelze zveřejnit, pokud o to donucovací orgán požádá nebo tak stanoví zvláštní právní předpis.

§ 5j
Neposkytnutí operativních informací

(1) Pověřený celní orgán donucovacímu orgánu operativní informace neposkytne, pokud lze důvodně předpokládat, že by jejich poskytnutí

a)   poškodilo podstatné bezpečnostní zájmy České republiky,
b)   ohrozilo úspěch probíhající operativně pátrací činnosti, vyšetřování nebo bezpečnost osob, nebo
c)   bylo jednoznačně nepřiměřené nebo nepodstatné z hlediska účelu, pro který byla žádost podána.

(2) Poskytnutí operativních informací donucovacímu orgánu může pověřený celní orgán odmítnout, pokud se žádost týká trestného činu, za který může být podle českého právního řádu udělen trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do 1 roku.

(3) Pověřený celní orgán sdělí donucovacímu orgánu na formuláři podle přílohy č. 6 k tomuto zákonu důvody odmítnutí poskytnutí operativních informací ve lhůtách podle § 5g.

(4) Podléhá-li poskytnutí operativních informací souhlasu nebo povolení státního zástupce nebo soudce, pověřený celní orgán operativní informace donucovacímu orgánu poskytne až po udělení tohoto souhlasu.“.

6. Doplňují se přílohy č. 5 a 6, které znějí…:

Přílohy

Čl. II
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


v z. Němcová v. r.
 Klaus v. r.
  Fischer v. r.