SBÍRKA ZÁKONŮ částka 66
rozeslána dne 20.7.2009
  

219

ZÁKON

ze dne 17. června 2009,

kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o advokacii

Čl. I

Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 254/2008 Sb. a zákona č. 314/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písm. b) bod 1 zní:

„1.  jsou státními příslušníky členského státu Evropské unie, smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace (dále jen „domovský stát“), anebo jsou státními příslušníky jiného státu a jsou v některém z domovských států trvale usazeni, a“.

2. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který zní:

㤠2a

Každý má právo na svobodnou volbu advokáta; tím není dotčeno ustanovení § 18 odst. 2 a zvláštní právní předpisy upravující ustanovení advokáta soudem.“.

3. V § 5 odst. 1 písmeno b) včetně poznámek pod čarou č. 1b a 1c zní:

„b) kdo získal vysokoškolské vzdělání v oboru právo
1.  v magisterském studijním programu studiem na vysoké škole v České republice1b), nebo
2.  studiem na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno za rovnocenné vzdělání uvedenému v bodě 1 na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, anebo pokud takové vzdělání bylo uznáno podle zvláštního právního předpisu1c), a současně takové vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem obecnému vzdělání, které lze získat v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice,

1b) § 46 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.1c) § 89 zákona č. 111/1998 Sb.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1c se označuje jako poznámka pod čarou č. 1d, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

4. V § 5 odst. 1 se na konci textu písmene f) doplňují slova „a insolvenční řízení bylo v této době pravomocně skončeno1d),“.

Poznámka pod čarou č. 1d zní:


1d) § 309 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1d se označuje jako poznámka pod čarou č. 1e, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

5. V § 5 odst. 1 písmeno g) zní:

„g)   kdo není v pracovním nebo ve služebním poměru, s výjimkou pracovního poměru
1.  ke Komoře nebo k obdobné profesní organizaci advokátů v některém z domovských států,
2.  k advokátovi, k právnické osobě podle § 15 odst. 1 (dále jen „společnost“), nebo k zahraniční právnické osobě oprávněné poskytovat právní služby podle § 35s odst. 1 (dále jen „zahraniční společnost“),
3.  jehož předmětem je výkon vědecké, pedagogické, literární, publicistické nebo umělecké činnosti,
ani nevykonává jinou činnost neslučitelnou s výkonem advokacie,“.

6. V § 5 odst. 1 písmeno h) zní:

„h)   kdo složil advokátní zkoušku,“.

7. V § 5 odst. 1 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:

„i)   kdo uhradil Komoře poplatek, který stanoví stavovský předpis nejvýše částkou 10 000 Kč, a“.

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno j).

8. V § 5 odst. 1 písm. j) se slova „uvedených pod písmeny a) až h)“ nahrazují slovy „uvedených pod písmeny a) až i)“.

9. V § 5a odst. 1, v § 5b odst. 1 a v § 5c se slova „v § 5 odst. 1 písm. a) a d) až g)“ nahrazují slovy „v § 5 odst. 1 písm. a) a d) až g) a i)“.

10. V § 5c se za slova „státního příslušníka některého z domovských států“ vkládají slova „nebo státního příslušníka jiného státu trvale usazeného v některém z domovských států“.

11. § 5d zní:

㤠5d

(1) Komora vydá advokátovi nejpozději do jednoho týdne po zápisu do seznamu advokátů osvědčení o zápisu do seznamu advokátů a identifikační průkaz advokáta. Vzhled, náležitosti, funkce a způsob používání identifikačního průkazu advokáta stanoví prováděcí právní předpis. V osvědčení a v identifikačním průkazu advokáta Komora vyznačí omezení rozsahu poskytování právních služeb podle § 5a odst. 2.

(2) Osvědčením nebo identifikačním průkazem podle odstavce 1 prokazuje advokát oprávnění k poskytování právních služeb.

(3) První identifikační průkaz vydá Komora advokátovi bezplatně; za vydání nového identifikačního průkazu může Komora stavovským předpisem stanovit poplatek, a to nejvýše částkou 1 000 Kč.“.

12. V § 5e se slova „do jednoho týdne od vydání osvědčení podle § 5d“ nahrazují slovy „ve lhůtě uvedené v § 5d odst. 1“.

13. V § 6 odstavec 2 zní:

„(2) Za praxi advokátního koncipienta se pokládá též praxe soudce, prokurátora, státního zástupce, státního arbitra, státního notáře, notáře, justičního čekatele, právního čekatele prokuratury, arbitrážního čekatele, právního čekatele státního zastupitelství, notářského kandidáta a notářského koncipienta, exekutora, exekutorského kandidáta a exekutorského koncipienta, soudce Ústavního soudu, asistenta soudce Ústavního soudu nebo Nejvyššího soudu anebo Nejvyššího správního soudu, asistenta Veřejného ochránce práv, asistenta soudce a asistenta státního zástupce, činnost zaměstnance Ministerstva spravedlnosti, který získal vysokoškolské vzdělání v oboru právo požadované podle § 37 odst. 1 písm. b), a který se samostatně podílí na tvorbě návrhů obecně závazných právních předpisů; Komora může uznat za právní praxi advokátního koncipienta i jinou právní praxi.“.

14. V § 7b odst. 1 písm. f) se slova „právnické osoby zřízené k výkonu advokacie (§ 15)“ nahrazují slovy „společnosti nebo zahraniční společnosti“.

15. V § 8 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ ; za stejných podmínek Komora vyškrtne ze seznamu advokátů toho, kdo je statutárním orgánem společnosti nebo zahraniční společnosti anebo vedoucím organizační složky zahraniční společnosti, jestliže k platbě podle § 30 odst. 1 je povinna tato společnost nebo zahraniční společnost“.

16. V § 8b odst.1 písm. b) a g) se slova „právnické osoby zřízené k výkonu advokacie (§ 15)“ nahrazují slovy „společnosti nebo zahraniční společnosti“.

17. V § 9 odst. 1 písm. a) se slova „pracovněprávní nebo pracovní vztah anebo“ nahrazují slovy „pracovní poměr nebo“.

18. V § 9 odst. 2 písm. c) se slova „právnické osoby zřízené k výkonu advokacie (§ 15)“ nahrazují slovy „společnosti nebo zahraniční společnosti“.

19. V § 9a odst. 2 písm. a) se slova „v právnické osobě zřízené k výkonu advokacie (§ 15)“ nahrazují slovy „ve společnosti; účast advokáta v zahraniční společnosti nezaniká, pokud právní předpisy domovského státu, v němž má zahraniční společnost sídlo, nestanoví jinak“.

20. V § 9a odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „odst. 1“.

21. V § 11 odst. 1 písm. b) se slova „obchodní společnosti podle § 15 (dále jen „společnost“), anebo“ nahrazují slovy „společnosti anebo jako společník zahraniční společnosti, nebo“.

22. V § 11 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:

„(2) Komora vede seznam sdružení, společností a zahraničních společností; ustanovení zvláštních právních předpisů tím nejsou dotčena2).


2) § 27 obchodního zákoníku.“.

23. § 12 zní:

㤠12

(1) Při výkonu advokacie je advokát povinen používat označení „advokát“.

(2) Ze společného jména sdružení nebo z obchodní firmy společnosti musí být zřejmé, že se jedná o sdružení nebo společnost, jejichž předmětem činnosti je výkon advokacie.

(3) Podrobnosti o používání označení podle odstavce 1 a společného jména sdružení a obchodní firmy společnosti podle odstavce 2 stanoví stavovský předpis; za podmínek stanovených stavovským předpisem jsou advokát, sdružení nebo společnost oprávněni používat dodatků vztahujících se k poskytovaným právním službám.

(4) Advokát, poskytující právní služby jménem zahraniční společnosti podle § 35s, používá obchodní firmu nebo název této zahraniční společnosti nebo její organizační složky podle zápisu v obchodním rejstříku.“.

24. V § 14 odst. 1 se za slova „výkon advokacie ve společnosti“ vkládají slova „nebo v zahraniční společnosti“.

25. V § 14 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.

26. V § 14 odst. 4 se za slova „jako společník společnosti“ vkládají slova „nebo jako společník zahraniční společnosti“.

27. V § 14 odst. 5 se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.

28. V § 15 odstavce 1 až 3 včetně poznámek pod čarou č. 4a a 4b znějí:

„(1) Advokáti mohou vykonávat advokacii jako společníci veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti nebo společnosti s ručením omezeným založené podle obchodního zákoníku, pokud předmětem podnikání takové společnosti je pouze výkon advokacie a jejími společníky jsou pouze advokáti; předmětem podnikání veřejné obchodní společnosti může být i výkon činnosti insolvenčního správce podle zvláštního právního předpisu4a).

(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro společnost ustanovení obchodního zákoníku.

(3) Advokát je oprávněn vykonávat advokacii ve společnosti až po svém zápisu jako společníka společnosti do obchodního rejstříku a po zápisu splacení celého jeho vkladu do základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku4b); oprávnění advokáta vykonávat do té doby advokacii samostatně, ve sdružení nebo v jiné společnosti tím není dotčeno.


4a) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4b) § 36 písm. b) a c) obchodního zákoníku.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 4c až 4e se zrušují a dosavadní poznámka pod čarou č. 4f se označuje jako poznámka pod čarou č. 4c, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

29. V § 15 odst. 8 se za slova „jako společník jiné společnosti“ vkládají slova „nebo jako společník zahraniční společnosti“.

30. V § 15 se odstavec 10 včetně poznámky pod čarou č. 7 zrušuje.

31. V 15a odst. 1 se za slova „nebo ke společnosti“ vkládají slova „anebo k zahraniční společnosti“.

32. V § 15a odst. 2 se slova „zvláštními právními předpisy7a)“ nahrazují slovy „zákoníkem práce“.

Poznámka pod čarou č. 7a se zrušuje.

33. V 15a odst. 3 se za slova „nebo jedné společnosti“ vkládají slova „anebo jedné zahraniční společnosti;“.

34. § 15c zní:

㤠15c

Škoda způsobená zaměstnaným advokátem zaměstnavateli při poskytování právních služeb podle § 15a a 15b nebo v přímé souvislosti s ním je škodou způsobenou při plnění pracovních úkolů; zaměstnaný advokát za tuto škodu zaměstnavateli odpovídá podle zákoníku práce.“.

Poznámka pod čarou č. 7b se zrušuje.

35. Za § 15c se vkládají nové § 15d až 15f, které včetně nadpisu nad § 15e znějí:

㤠15d

(1) V případě, že se advokát, který doposud vykonával advokacii samostatně, stane zaměstnaným advokátem, přecházejí dnem vzniku pracovního poměru jeho dosavadní práva a povinnosti ve vztahu ke klientům na jeho zaměstnavatele, nedohodne-li se advokát s klientem do dne vzniku pracovního poměru jinak nebo neučiní-li klient do dne vzniku pracovního poměru jiné opatření. Advokát je povinen informovat své klienty o tom, že se stane zaměstnaným advokátem, do 3 dnů ode dne uzavření pracovní smlouvy, nejpozději však do 15 dnů přede dnem vzniku pracovního poměru.

(2) Předmětem přechodu práv a povinností podle odstavce 1 není povinnost zaměstnaného advokáta k náhradě škody podle § 24 odst. 1, jakož i povinnost k vrácení věcí, včetně peněžních prostředků poskytnutých klientem. Na zaměstnavatele nepřecházejí také další povinnosti a práva vyplývající z původního smluvního vztahu mezi advokátem a klientem, pokud by byl zaměstnavatel v důsledku jejich přechodu vůči tomuto advokátovi bezdůvodně zvýhodněn nebo znevýhodněn anebo pokud by splnění těchto povinností nebylo možno po zaměstnavateli spravedlivě požadovat.

Trvalá spolupráce mezi advokáty
§ 15e

(1) Advokát, vykonávající advokacii samostatně, může trvale poskytovat právní služby pro jiného advokáta vykonávajícího advokacii samostatně, pro společnost nebo pro zahraniční společnost, na základě smlouvy, kterou o trvalém poskytování právních služeb uzavře s jiným advokátem, společností nebo zahraniční společností (dále jen „smlouva o trvalé spolupráci“). Smlouva o trvalé spolupráci musí mít písemnou formu a nesmí omezovat nezávislost advokáta při poskytování právních služeb podle § 3 odst. 1 a § 16.

(2) Advokát, vykonávající advokacii samostatně, může trvale poskytovat právní služby též advokátům ve sdružení, pokud uzavře smlouvu o trvalé spolupráci alespoň s některým z účastníků sdružení a ostatní účastníci sdružení s tím písemně vysloví souhlas.

(3) Ustanovení § 19 není ustanoveními odstavců 1 a 2 dotčeno.

(4) Advokát, poskytující právní služby na základě smlouvy o trvalé spolupráci (dále jen „spolupracující advokát“), může spolupracovat pouze s jedním advokátem nebo s jednou společností nebo s jednou zahraniční společností anebo s jedním sdružením; ustanovení § 14 odst. 5 tím není dotčeno.

§ 15f

(1) Smlouva o trvalé spolupráci musí obsahovat

a)   vymezení předmětu a rozsahu právních služeb poskytovaných spolupracujícím advokátem,
b)   vymezení vzájemných vztahů a způsobu koordinace při poskytování právních služeb spolupracujícím advokátem,
c)   vymezení způsobu materiálně technického zabezpečení při poskytování právních služeb spolupracujícím advokátem, například případným pronájmem kanceláře spolupracujícímu advokátovi, jejím vybavením nebo společným využíváním administrativně technických prostředků,
d)   ujednání, zda spolupracující advokát bude poskytovat právní služby podle smlouvy o trvalé spolupráci svým jménem nebo jménem advokáta, společnosti, zahraniční společnosti nebo sdružení, se kterými spolupracuje, popřípadě jak a za jakých podmínek bude jméno advokáta, společnosti, zahraniční společnosti nebo sdružení při poskytování právních služeb na základě smlouvy o trvalé spolupráci užíváno,
e)   stanovení způsobu vyúčtování právních služeb poskytnutých spolupracujícím advokátem na základě smlouvy o trvalé spolupráci.

(2) Pokud spolupracující advokát poskytuje právní služby na základě smlouvy o trvalé spolupráci, je povinen na to klienta předem upozornit.

(3) Na základě smlouvy o trvalé spolupráci nelze poskytovat právní služby v případech, kdy byl spolupracující advokát k poskytování právních služeb podle tohoto zákona určen nebo podle zvláštních právních předpisů ustanoven; ustanovení § 16 odst. 1 tím není dotčeno.“.

36. Za § 17 se vkládá nový § 17a, který zní:

㤠17a

(1) V trestním řízení před soudem, v řízení před Nejvyšším soudem, Nejvyšším správním soudem a Ústavním soudem je advokát povinen používat stavovský oděv advokáta.

(2) Komora stavovským předpisem stanoví vzhled stavovského oděvu advokáta.“.

37. § 20 zní:

㤠20

(1) Advokát je povinen smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět, popřípadě požádat o zrušení ustanovení nebo požádat Komoru o určení jiného advokáta, zjistí-li dodatečně skutečnosti uvedené v § 19.

(2) Advokát je oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět, popřípadě požádat o zrušení ustanovení nebo požádat Komoru o určení jiného advokáta, dojde-li k narušení nezbytné důvěry mezi ním a klientem nebo neposkytuje-li klient potřebnou součinnost. Advokát je oprávněn takto postupovat také tehdy, pokud klient přes poučení advokátem o tom, že jeho pokyny jsou v rozporu s právním nebo stavovským předpisem, trvá na tom, aby advokát přesto postupoval podle těchto pokynů.

(3) Advokát je oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět, nesložil-li klient přiměřenou zálohu na odměnu za poskytnutí právních služeb, ačkoliv byl o to advokátem požádán.

(4) Klient je oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět kdykoliv, a to i bez udání důvodu.

(5) Výpovědní dobu je možné sjednat pouze pro případ výpovědi smlouvy o poskytování právních služeb ze strany advokáta podle odstavce 2 věty první nebo ze strany klienta; výpovědní doba však nesmí být delší než tři měsíce.

(6) Nedohodne-li se advokát s klientem jinak nebo neučiní-li klient jiné opatření, je advokát povinen po dobu 15 dnů ode dne, kdy smlouva o poskytování právních služeb na základě výpovědi podle odstavců 1 až 5 nebo z jiného důvodu zanikla, činit veškeré neodkladné úkony tak, aby klient neutrpěl na svých právech nebo oprávněných zájmech újmu. To neplatí, pokud klient advokátovi sdělí, že na splnění této povinnosti netrvá.“.

38. V § 21 odst. 9 písm. a) se za slova „nebo společnosti“ vkládají slova „anebo zahraniční společnosti“ a za slova „ve společnosti“ vkládají slova „anebo v zahraniční společnosti“.

39. V § 23a se slova „nebo společnost (§ 15)“ nahrazují slovy „ , společnost nebo zahraniční společnost“ a slova „nebo společnosti“ se nahrazují slovy „ , společnosti nebo zahraniční společnosti“.

40. V § 24 odst. 1 větě první se slova „ ; za škodu takto způsobenou zaměstnaným advokátem odpovídá klientovi zaměstnavatel advokáta, a to i v případě uvedeném v § 15b“ zrušují.

41. V § 24 odstavec 2 zní:

„(2) Vykonává-li advokát advokacii ve společnosti nebo v zahraniční společnosti, odpovídá klientovi za škodu podle odstavce 1 tato společnost nebo zahraniční společnost.“.

42. V § 24 se za odstavec 2 vkládá nový odstavce 3, který zní:

„(3) Za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem advokacie zaměstnaným advokátem odpovídá klientovi zaměstnavatel advokáta, a to i v případě uvedeném v § 15b.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

43. V § 24 odst. 4 se za slova „nebo společnost“ vkládají slova „anebo zahraniční společnost“ a slova „a 2“ se nahrazují slovy „až 3“.

44. § 24a včetně poznámek pod čarou č. 10c a 10d zní:

㤠24a

(1) Advokát, který vykonává advokacii samostatně nebo ve sdružení, musí být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu, za kterou klientovi odpovídá podle § 24 odst. 1, jakož i pro případ vzniku závazku k náhradě škody, k jehož splnění je advokát vykonávající advokacii ve sdružení podle zvláštních právních předpisů povinen z důvodu solidární odpovědnosti10c). Advokát, který vykonává advokacii ve veřejné obchodní společnosti nebo jako komplementář komanditní společnosti, musí být v rámci pojištění společnosti nebo samostatně pojištěn pro případ vzniku závazku k náhradě škody, za kterou odpovídá podle § 24 odst. 2 tato společnost, a advokát je podle zvláštních právních předpisů povinen k jeho splnění z důvodu ručení jako její společník10d).

(2) Minimální limit pojistného plnění z pojištění advokátů podle odstavce 1 stanoví Komora stavovským předpisem.


10c) § 835 odst. 2 občanského zákoníku.
10d) § 86 a 87 a § 93 odst. 1 obchodního zákoníku.“.

45. Za § 24a se vkládají nové § 24b a 24c, které včetně poznámek pod čarou č. 10e až 10g znějí:

㤠24b

(1) Společnost s ručením omezeným a komanditní společnost musejí být od vzniku do dne svého zrušení pojištěny pro případ odpovědnosti za škodu, za kterou klientovi odpovídají podle § 24 odst. 2 (dále jen „pojištění společnosti“); pojištění společnosti je předpokladem pro její zápis do obchodního rejstříku10e).

(2) Minimální limit pojistného plnění z pojištění společnosti musí činit nejméně 50 000 000 Kč za každého společníka společnosti s ručením omezeným, kterému nebyl pozastaven výkon advokacie, nebo nejméně 10 000 000 Kč za každého komanditistu komanditní společnosti, kterému nebyl pozastaven výkon advokacie.

(3) Dojde-li ke zvýšení počtu společníků ve společnosti s ručením omezeným nebo komanditistů komanditní společnosti anebo k zániku pozastavení výkonu advokacie společníka společnosti s ručením omezeným nebo komanditisty komanditní společnosti, musí být pojistné plnění z pojištění společnosti zvýšeno tak, aby odpovídalo minimálnímu limitu pojistného plnění z pojištění společnosti podle odstavce 2, a to ode dne, kdy k takové změně došlo.

(4) Stejnopis nebo úředně ověřená kopie pojistné smlouvy o pojištění společnosti, popřípadě doklad vydaný pojišťovnou nebo jinou příslušnou osobou, dosvědčující pojištění společnosti (dále jen „doklad o pojištění společnosti“) musejí být připojeny k návrhu na zápis společnosti nebo každého nového společníka společnosti do obchodního rejstříku a ukládají se do sbírky listin v obchodním rejstříku, a to včetně stejnopisů nebo úředně ověřených kopií změn dokladu o pojištění společnosti10f).

(5) Společnost je povinna předložit Komoře stejnopis nebo úředně ověřenou kopii dokladu o pojištění společnosti

a)   do konce kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku, na nějž se pojištění společnosti vztahuje,
b)   do jednoho týdne ode dne, kdy došlo ke změně uvedené v odstavci 3, anebo
c)   do jednoho týdne ode dne, kdy o to Komora požádá.

(6) Nesplní-li společnost povinnost podle odstavce 5 anebo zjistí-li Komora, že společnost není pojištěna podle odstavců 1 až 3, podá Komora bez odkladu soudu podle zvláštních právních předpisů návrh na zrušení společnosti a její likvidaci4c).

§ 24c

(1) Komora sjednává pro advokáty, vykonávající advokacii samostatně nebo jako účastníci sdružení, pojištění pro případ odpovědnosti za škodu, za kterou klientovi odpovídají podle § 24 odst. 1; toto pojištění je pojištěním cizího pojistného rizika podle zvláštního právního předpisu10g) (dále jen „hromadné pojištění advokátů“). Pojistnou smlouvu o hromadném pojištění advokátů uveřejní Komora ve Věstníku. Advokát je povinen zaplatit Komoře pojistné z hromadného pojištění advokátů do konce kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku, na nějž se hromadné pojištění advokátů vztahuje.

(2) Pokud advokát nechce být hromadného pojištění advokátů účasten, předloží nejpozději do uplynutí lhůty podle odstavce 1 Komoře stejnopis nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy, popřípadě doklad vydaný pojišťovnou nebo jinou příslušnou osobou, dosvědčující, že je pro příslušný kalendářní rok pojištěn samostatně; minimální limit pojistného plnění z takto sjednaného pojištění však nesmí být nikdy nižší, než kolik by činil v případě hromadného pojištění advokátů.


10e) § 68 odst. 6 písm. c) obchodního zákoníku.
10f) § 38i odst. 1 písm. p) obchodního zákoníku.
10g) § 10 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě).“.

46. V § 25a odst. 2 písmeno f) zní:

„f) jméno a příjmení advokáta, jeho evidenční číslo podle zápisu v seznamu advokátů a jeho podpis, a v případě uvedeném v odstavci 5 jméno a příjmení advokáta, jeho evidenční číslo podle zápisu v seznamu advokátů, jméno a příjmení advokátního koncipienta a jeho evidenční číslo podle zápisu v seznamu advokátních koncipientů a jeho podpis s dodatkem „v zastoupení“.“.

47. V § 25a se v odstavci 4 slovo „jím“ zrušuje.

48. V § 25a odstavec 5 zní:

„(5) Advokát může být při činění prohlášení o pravosti podpisu zastoupen podle § 26 advokátním koncipientem, který vykonával právní praxi advokátního koncipienta po dobu alespoň dvou let; ustanovení odstavce 3 se na advokátního koncipienta použije obdobně.“.

49. V § 25a se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Podrobnosti o povinnostech advokáta a advokátního koncipienta podle předchozích odstavců stanoví stavovský předpis.“.

50. Za § 25b se vkládá nový § 25c, který včetně poznámky pod čarou č. 11a zní:

㤠25c

V souvislosti s poskytováním právních služeb může advokát provádět autorizovanou konverzi dokumentů postupem podle zvláštního právního předpisu11a).


11a) Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.“.

51. V § 27 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Ustanovení § 19 a 20 se použijí pro zástupce advokáta určeného Komorou podle odstavce 1 věty druhé obdobně.“.

52. V § 27 odstavec 4 zní:

„(4) Pokud byl advokát, který vykonával advokacii samostatně, vyškrtnut ze seznamu advokátů, určí Komora jiného advokáta jeho nástupcem, popřípadě učiní jiná vhodná opatření k ochraně práv a právem chráněných zájmů klientů vyškrtnutého advokáta; určený nástupce bezodkladně písemně vyrozumí tyto klienty o přijatých opatřeních. Pokud je to vzhledem k okolnostem případu třeba, může Komora určit nástupcem vyškrtnutého advokáta i více advokátů. Ustanovení odstavců 2 a 3, upravující přechod práv a povinností mezi zastoupeným advokátem a jeho zástupcem, platí pro přechod práv a povinností mezi advokátem vyškrtnutým ze seznamu advokátů a jeho nástupcem obdobně.“.

53. V § 31 se za slova „nebo společnost“ vkládají slova „anebo zahraniční společnost“.

54. V § 35 odstavec 2 zní:

„(2) O odvolání rozhoduje tříčlenný senát ustanovený z členů odvolací kárné komise (dále jen „odvolací senát“).“.

55. V § 35h odstavec 3 zní:

„(3) Hostující evropský advokát není oprávněn sepisovat smlouvy o převodu nemovitostí, zástavní smlouvy, jejichž předmětem je nemovitost, a smlouvy o převodu nebo nájmu podniku nebo jeho části, pokud se týkají nemovitosti; hostující evropský advokát není oprávněn činit prohlášení o pravosti podpisu (§ 25a).“.

56. V § 35i odst. 2 a 3 se slova „§ 24 odst. 1 a 2“ nahrazují slovy „§ 24 odst. 1 až 3“.

57. V § 35m odst. 1 písmeno b) zní:

„b)   doklad prokazující, že evropský advokát splňuje podmínku podle § 2 odst. 1 písm. b) bodu 1,“.

58. V § 35m odst. 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   doklad o tom, že uhradil Komoře poplatek, který stanoví stavovský předpis nejvýše částkou 10 000 Kč.“.

59. V § 35m odstavce 3 a 4 znějí:

„(3) Usazený evropský advokát prokazuje oprávnění k poskytování právních služeb podle tohoto zákona osvědčením o zápisu do seznamu evropských advokátů nebo identifikačním průkazem usazeného evropského advokáta; tyto dokumenty mu Komora vydá nejpozději do jednoho týdne po zápisu do seznamu evropských advokátů. Vzhled, náležitosti, funkce a způsob používání identifikačního průkazu usazeného evropského advokáta stanoví prováděcí právní předpis. Ustanovení § 5d odst. 3 platí pro identifikační průkaz usazeného evropského advokáta obdobně.

(4) Zápis do seznamu evropských advokátů zaznamená Komora v seznamu evropských advokátů ve lhůtě uvedené v odstavci 3; Komora v téže lhůtě informuje o zápisu do seznamu evropských advokátů v potřebném rozsahu příslušný orgán domovského státu.“.

60. V § 35m odst. 8 písmeno b) zní:

„b)   jestliže přestal splňovat podmínku podle § 2 odst. 1 písm. b) bodu 1,“.

61. V § 35n se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Pokud usazený evropský advokát poskytuje právní služby jménem zahraniční společnosti podle § 35s, platí ustanovení § 12 odst. 4 obdobně.“.

62. § 35na se včetně nadpisu zrušuje.

63. V § 35p odst. 5 se slova „§ 24 odst. 1 a 2“ nahrazují slovy „§ 24 odst. 1 až 3“.

64. Za část třetí se vkládá nová část čtvrtá, která včetně nadpisu zní:

„ČÁST ČTVRTÁ
Zahraniční společnost

§ 35s

(1) Zahraniční společnost může na území České republiky poskytovat právní služby, pokud

a)   má sídlo nebo organizační složku svého podniku v některém z domovských států,
b)   jejími společníky jsou pouze advokáti nebo jiné fyzické osoby, které jsou oprávněny poskytovat právní služby v některém z domovských států pod profesním označením podle § 2 odst. 1 písm. b) bod 2,
c)   předmětem jejího podnikání je pouze poskytování právních služeb,
d)   zahraniční společnost nebo organizační složka jejího podniku je podle zvláštních právních předpisů zapsána do obchodního rejstříku2),
e)   právní služby jsou poskytovány pouze advokáty nebo usazenými evropskými advokáty.

(2) Jako statutární orgán zahraniční společnosti nebo vedoucí její organizační složky může být do obchodního rejstříku zapsán pouze advokát nebo usazený evropský advokát, který je společníkem zahraniční společnosti. Jako prokurista zahraniční společnosti může být do obchodního rejstříku zapsán pouze advokát nebo usazený evropský advokát; ustanovení § 15 odst. 5 věta druhá se použije obdobně.

(3) Zahraniční společnost může zaměstnávat v pracovním poměru advokáty, usazené evropské advokáty a advokátní koncipienty.

(4) Ustanovení § 15 odst. 4 a 8, § 18 odst. 1, § 19, 20, § 22 odst. 1, § 23, § 24 odst. 2 až 4, § 25, 28 a 29 se použijí pro zahraniční společnost přiměřeně.

(5) Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro zahraniční společnost ustanovení obchodního zákoníku.

§ 35t

(1) Každý společník zahraniční společnosti, který ručí za její závazky celým svým majetkem (dále jen „neomezeně ručící společník“), musí být pro případ odpovědnosti zahraniční společnosti za škodu vzniklou v souvislosti s poskytováním právních služeb na území České republiky ode dne zápisu zahraniční společnosti nebo její organizační složky do obchodního rejstříku pojištěn obdobně jako společník veřejné obchodní společnosti nebo komplementář komanditní společnosti podle § 24a (dále jen „pojištění společníků zahraniční společnosti“).

(2) Zahraniční společnost, která nemá žádné neomezeně ručící společníky, musí být ode dne jejího zápisu nebo zápisu její organizační složky do obchodního rejstříku pojištěna pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s poskytováním právních služeb na území České republiky obdobně jako společnost s ručením omezeným podle tohoto zákona; zahraniční společnost, která má kromě jiných společníků alespoň jednoho neomezeně ručícího společníka, musí být pojištěna obdobně jako komanditní společnost podle tohoto zákona (dále jen „pojištění zahraniční společnosti“).

(3) Zahraniční společnost je povinna předložit Komoře stejnopis nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy o pojištění společníků zahraniční společnosti nebo o pojištění zahraniční společnosti, popřípadě doklad vydaný pojišťovnou nebo zahraniční pojišťovnou anebo jinou příslušnou osobou, dosvědčující existenci co do podmínek a rozsahu odpovídajícího pojištění společníků zahraniční společnosti nebo pojištění zahraniční společnosti (dále jen „doklad o pojištění zahraniční společnosti“), a to do konce kalendářního roku, ve kterém byla zapsána do seznamu zahraničních společností, a dále vždy do konce kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku, na nějž se pojištění vztahuje, jakož i kdykoli jindy, pokud o to Komora požádá.

(4) Splnění podmínek uvedených v § 35s odst. 1 písm. a) až c) a pojištění společníků zahraniční společnosti nebo pojištění zahraniční společnosti je předpokladem zápisu zahraniční společnosti nebo její organizační složky do obchodního rejstříku. Listiny dokládající splňování podmínek uvedených v § 35s odst. 1 písm. a) až c) a doklad o pojištění zahraniční společnosti musejí být připojeny k návrhu na zápis zahraniční společnosti nebo její organizační složky do obchodního rejstříku a ukládají se do sbírky listin obchodního rejstříku, včetně jejich změn10f).

(5) Komora podá bez odkladu soudu návrh na výmaz zahraniční společnosti nebo její organizační složky z obchodního rejstříku, pokud zjistí, že

a)   zahraniční společnost nesplňuje podmínky uvedené v § 35s odst. 1 písm. a) až c) a e),
b)   společníci zahraniční společnosti nejsou pojištěni podle § 35t odst. 1,
c)   zahraniční společnost není pojištěna podle § 35t odst. 2,
d)   zahraniční společnost nesplnila povinnost uvedenou v § 35t odst. 3.

§ 35u

Při přemístění sídla zahraniční společnosti na území České republiky se použijí ustanovení § 35s a 35t obdobně.“.

Dosavadní části čtvrtá až sedmá se označují jako části pátá až osmá.

65. V § 37 odst. 1 písmeno b) zní:

„b)   kdo získal vysokoškolské vzdělání v oboru právo
1.  v magisterském studijním programu studiem na vysoké škole v České republice1b), nebo
2.  studiem na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno za rovnocenné vzdělání uvedenému v bodě 1 na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, anebo pokud takové vzdělání bylo uznáno podle zvláštního právního předpisu1c), a současně takové vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem obecnému vzdělání, které lze získat v oboru právo na vysoké škole v České republice,“.

66. V § 37 odstavec 2 zní:

„(2) Splňuje-li žadatel podmínky uvedené v odstavci 1, Komora ho zapíše do seznamu advokátních koncipientů na základě jeho písemné žádosti, a to ke dni uvedenému v této žádosti; tento den však nesmí předcházet dni vzniku pracovního poměru podle odstavce 1 písm. e) ani dni podání žádosti. Není-li takový den v žádosti o zápis do seznamu advokátních koncipientů uveden, zapíše Komora žadatele do seznamu koncipientů ke dni podání žádosti. Zápis do seznamu advokátních koncipientů zaznamená Komora v seznamu advokátních koncipientů bez odkladu, nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu, a vydá advokátnímu koncipientovi identifikační průkaz advokátního koncipienta; identifikačním průkazem se advokátní koncipient prokazuje při výkonu právní praxe včetně při zastupování advokáta na základě jeho pověření při jednotlivých úkonech právní pomoci. Pro vydání identifikačního průkazu advokátního koncipienta platí ustanovení § 5d odst. 3 obdobně.“.

67. V § 37 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   kdo složil advokátní zkoušku, je vyškrtnut ze seznamu advokátních koncipientů uplynutím šestého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla zkouška složena; ustanovení písmen b) a c) tím není dotčeno.“.

68. V § 38 odst. 1 se za slova „nebo u společnosti“ vkládají slova „anebo u zahraniční společnosti“.

69. V § 38 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Advokátní koncipient je povinen absolvovat vzdělávací akce, které stanoví Komora stavovským předpisem jako součást právní praxe; účast na těchto vzdělávacích akcích se považuje za výkon práce.“.

70. V § 39 se za číslo „17,“ vkládá číslo „17a,“.

71. V § 41 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

„f)   odvolací kárnou komisi,“.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno g).

72. V § 43 písm. a) se slova „a kárné komise“ nahrazují slovy „ , kárné komise a odvolací kárné komise“.

73. V § 44 odst. 4 písm. i) se za slovo „dokumentační“ vkládá slovo „ , vzdělávací“.

74. V § 46 odstavec 2 zní:

„(2) Kontrolní rada má 54 členů.“.

75. V § 46 odst. 4 se slova „zvláštních právních předpisů o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti9a)“ nahrazují slovy „zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“.

76. V § 46 odst. 5 se slova „zvláštním právním předpisem o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti9a)“ nahrazují slovy „zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“.

77. V § 47 odstavec 2 zní:

„(2) Kárná komise má 83 členů.“.

78. Za § 47 se vkládá nový § 47a, který včetně nadpisu zní:

㤠47a
Odvolací kárná komise

(1) Odvolací kárná komise vykonává působnost stanovenou tímto zákonem a kárným řádem v kárném řízení.

(2) Odvolací kárná komise má 11 členů.

(3) Členem odvolací kárné komise může být zvolen advokát, který dosáhl věku 40 let a byl členem představenstva, kontrolní rady, nebo kárné komise po dobu nejméně 3 let.

(4) Odvolací kárná komise volí ze svých členů a odvolává předsedu odvolací kárné komise, a stanoví-li tak organizační řád, i místopředsedy odvolací kárné komise. Předseda odvolací kárné komise jmenuje z členů odvolací kárné komise členy odvolacích senátů (§ 35 odst. 2).“.

79. V § 52b se za slovo „advokátů“ vkládají slova „a advokátních koncipientů“ a na konci textu § 52b se doplňují slova „a nad činností advokátů podle § 25c“.

80. Za § 52b se vkládá nový § 52c, který zní:

㤠52c

Ministerstvo spravedlnosti po předchozím vyjádření Komory stanoví vyhláškou podrobnosti o identifikačních průkazech advokátů, o identifikačních průkazech usazených evropských advokátů a o identifikačních průkazech advokátních koncipientů.“.

81. V § 53 odst. 1 písmeno b) zní:

„b)   poplatek za zápis do seznamu advokátů a poplatek za zápis do seznamu evropských advokátů a podrobnosti o jejich placení,“.

82. V § 54 odst. 1 se slova „z ústavních předpisů České republiky, z práva veřejného a soukromého“ nahrazují slovy „z právního řádu České republiky“.

83. V § 55 odst. 1 větě druhé se číslo „25,“ zrušuje.

84. V § 55b odst. 1 písmeno b) zní:

„b)   komu nebyly ve lhůtách stanovených tímto zákonem vydány osvědčení o zápisu advokátů nebo osvědčení o zápisu do seznamu evropských advokátů, identifikační průkaz advokáta, identifikační průkaz usazeného evropského advokáta nebo identifikační průkaz advokátního koncipienta,“.

85. V § 55d odst. 3 se za slova „osvědčení o zápisu do seznamu evropských advokátů,“ vkládají slova „identifikační průkaz advokáta, identifikační průkaz usazeného evropského advokáta a identifikační průkaz advokátního koncipienta,“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Advokátní koncipient, který složil advokátní zkoušku přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a do tohoto dne nebyl zapsán do seznamu advokátů, je vyškrtnut ze seznamu advokátních koncipientů uplynutím třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém tento zákon nabyl účinnosti, pokud na konci této lhůty jeho zápis v seznamu advokátních koncipientů nadále trvá.

2. Česká advokátní komora vydá advokátům, usazeným evropským advokátům a advokátním koncipientům, kteří jsou ke dni účinnosti tohoto zákona zapsáni v seznamu advokátů nebo v seznamu evropských advokátů anebo v seznamu advokátních koncipientů, identifikační průkaz advokáta, identifikační průkaz usazeného evropského advokáta nebo identifikační průkaz advokátního koncipienta do dvou let ode dne účinnosti tohoto zákona; Komora může stavovským předpisem stanovit za vydání takového identifikačního průkazu poplatek, a to nejvýše částkou 1 000 Kč.

3. Do doby vydání identifikačního průkazu podle odstavce 2 mohou advokáti a usazení evropští advokáti prokazovat oprávnění k poskytování právních služeb a advokátní koncipienti výkon právní praxe dokumenty vydanými podle dosavadních předpisů.

4. Do zvolení odvolací kárné komise rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí kárného senátu v kárném řízení odvolací senát, ustanovený podle § 35 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění přede dnem účinnosti tohoto zákona; tento kárný senát také dokončí odvolací řízení proti rozhodnutí kárného senátu v kárném řízení, zahájená do dne zvolení odvolací kárné komise.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Čl. III

V § 23 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, se na konci odstavce 1 doplňují slova „a advokáti za podmínek stanovených jiným právním předpisem4a)“.
Poznámka pod čarou č. 4a zní:


4a) § 25c zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST TŘETÍ

Čl. IV
Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, jak vyplývá ze zákonů a nálezu Ústavního soudu jej měnících.

ČÁST ČTVRTÁ
Účinnost

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 2009.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.