SBÍRKA ZÁKONŮ částka 61
rozeslána dne 1.7.2009
  

206

ZÁKON

ze dne 17. června 2009,

kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o sociálních službách

Čl. I

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb. a zákona č. 108/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 3 písm. h) se za slova „obsahem je“ vkládají slova „popis způsobu zpracování plánu,“ a za slova „zdrojů a potřeb“ se vkládají slova „osob, kterým jsou sociální služby určeny“.

2. Poznámka pod čarou č. 6 zní:


6) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství.“.

3. V § 7 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , pokud jí tuto pomoc poskytuje osoba blízká nebo jiná fyzická osoba uvedená v § 83 nebo poskytovatel sociálních služeb, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb podle § 85 odst. 1, anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu7a); nárok na příspěvek má tato osoba i po dobu, po kterou je jí podle zvláštního právního předpisu7b) poskytována zdravotní péče formou ústavní péče v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu“.

Poznámky pod čarou č. 7a a 7b znějí:


7a) § 22a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 340/2006 Sb.
7b) § 23 zákona č. 48/1997 Sb.
§ 36 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.“.

4. V § 8 písm. a) se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.

5. V § 10 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Osoba do 18 let věku se považuje za neschopnou zvládat úkony uvedené v § 9 odst. 1 písm. a), q) a r), jestliže z důvodu zdravotního postižení potřebuje při těchto úkonech mimořádnou pomoc, a to i v případech, kdy se u těchto úkonů nepřihlíží k pomoci a dohledu z důvodu věku osoby a tomu odpovídajícímu stupni biopsychosociálního vývoje. Mimořádnou pomocí se rozumí pomoc, která rozsahem, intenzitou nebo náročností podstatně přesahuje pomoc poskytovanou osobě téhož věku.“.

6. V § 11 odst. 1 písm. d) a odst. 2 písm. d) se částka „11 000 Kč“ nahrazuje částkou „12 000 Kč“.

7. V § 14 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Změní-li se skutečnosti rozhodné pro nárok na příspěvek tak, že příspěvek nenáleží, příspěvek se odejme od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl příspěvek vyplacen.“.

8. V § 14a odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 7c zní:

„(1) Příspěvek se nevyplácí, jestliže je oprávněné osobě po celý kalendářní měsíc poskytována zdravotní péče formou ústavní péče v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu, nejde-li o poskytování sociálních služeb podle § 52; to neplatí v případě, kdy je s oprávněnou osobou do ústavní péče v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu přijata podle zvláštního právního předpisu7c) jako průvodce fyzická osoba, která byla uvedena v žádosti o příspěvek, popřípadě ohlášena podle § 21 odst. 1 písm. d) nebo § 21 odst. 2 písm. c) jako osoba poskytující pomoc. Podmínka celého kalendářního měsíce není splněna, pokud k přijetí do zdravotnického zařízení uvedeného ve větě první došlo první den v kalendářním měsíci nebo k propuštění z tohoto zařízení došlo poslední den v kalendářním měsíci. Výplata příspěvku se zastaví od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla oprávněná osoba do zdravotnického zařízení přijata, není-li podle § 21a odst. 1 ohlášeno propuštění z tohoto zařízení. Výplata příspěvku se obnoví od prvního dne kalendářního měsíce, ve kterém pobyt oprávněné osoby ve zdravotnickém zařízení netrval po celý kalendářní měsíc.


7c) § 25 zákona č. 48/1997 Sb.“.

9. V § 15 odst. 2 větě první se za slova „odst. 1“ vkládají slova „nebo § 18a odst. 2“.

10. V § 16 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Zemřel-li žadatel o příspěvek před pravomocným rozhodnutím o příspěvku, vstupuje do dalšího řízení a nabývá nárok na částky splatné do dne jeho smrti osoba blízká, jiná fyzická osoba uvedená v § 83, zařízení sociálních služeb poskytující pobytové sociální služby podle § 48, 49 nebo 50, zdravotnické zařízení poskytující sociální služby podle § 52 nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu, pokud některá z těchto fyzických nebo právnických osob byla uvedena v žádosti o příspěvek, popřípadě v průběhu řízení ohlášena podle § 21 odst. 1 písm. d), jako osoba, která poskytuje žadateli o příspěvek pomoc. Účastníky řízení se stávají všechny fyzické nebo právnické osoby uvedené ve větě první, které se od zahájení řízení podílely na pomoci žadateli o příspěvek do dne jeho smrti. Tyto osoby nabývají nárok na částky příspěvku splatné do dne smrti žadatele o příspěvek za kalendářní měsíc, ve kterém poskytovaly pomoc. Pokud se v kalendářním měsíci podílelo na pomoci žadateli o příspěvek více těchto osob, nabývají nárok na částku příspěvku rovným dílem, pokud nepředloží příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností dohodu o jiném rozdělení částky příspěvku. Nárok na výplatu příspěvku nenáleží za kalendářní měsíc, ve kterém žadatel o příspěvek zemřel, pokud mu od prvního dne tohoto kalendářního měsíce do dne smrti byla poskytována zdravotní péče formou ústavní péče v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu.

(2) Jestliže byl příspěvek přiznán před smrtí oprávněné osoby, vyplatí se splatné částky příspěvku, které nebyly vyplaceny do dne smrti oprávněné osoby, fyzické nebo právnické osobě uvedené v odstavci 1 větě první, pokud v kalendářním měsíci, za který nebyl příspěvek vyplacen, poskytovala oprávněné osobě pomoc a byla uvedena v žádosti o příspěvek, popřípadě ohlášena podle § 21 odst. 1 písm. d) nebo § 21 odst. 2 písm. c). Pokud se v kalendářním měsíci, za který nebyl příspěvek vyplacen, podílelo na pomoci oprávněné osobě více fyzických nebo právnických osob, nabývají tyto osoby nárok na příspěvek rovným dílem, pokud nepředloží příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností dohodu o jiném rozdělení částky příspěvku. Nárok na výplatu příspěvku nenáleží za kalendářní měsíc, ve kterém oprávněná osoba zemřela, pokud jí od prvního dne tohoto kalendářního měsíce do dne smrti byla poskytována zdravotní péče formou ústavní péče v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu.“.

11. V § 16 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

12. V § 18 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova „s výjimkou výplaty části příspěvku ve stupni I (lehká závislost) podle § 18a odst. 1 písm. b).“.

13. V § 18 odst. 3 se na konci věty první tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova „s výjimkou výplaty části příspěvku ve stupni I (lehká závislost) podle § 18a odst. 1 písm. b).“.

14. Za § 18 se vkládá nový § 18a, který včetně nadpisu zní:

㤠18a

Způsob výplaty příspěvku ve stupni I (lehká závislost) osobě starší 18 let

(1) Osobě starší 18 let, která má nárok na příspěvek ve stupni I (lehká závislost) ve výši 2 000 Kč, se vyplácí část tohoto příspěvku ve výši

a)   1 000 Kč způsobem uvedeným v § 18 odst. 3,
b)   1 000 Kč formou poukázky nebo formou elektronického platebního prostředku určeného k úhradě za sociální služby poskytnuté této osobě poskytovatelem sociálních služeb, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb podle § 85 odst. 1.

(2) Pokud výše úhrady za sociální služby poskytnuté v kalendářním měsíci poskytovatelem sociálních služeb, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb podle § 85 odst. 1, nedosahuje výše 1 000 Kč, lze nevyčerpanou část příspěvku ve stupni I (lehká závislost) za tento kalendářní měsíc použít k úhradě za sociální služby poskytnuté ve dvou kalendářních měsících následujících po kalendářním měsíci, za který příspěvek náleží.

(3) Způsob výplaty příspěvku podle odstavce 1 písm. b) se nepoužije, jestliže

a)   osobě jsou poskytovány pobytové sociální služby podle § 48 až 52 nebo jí poskytuje pomoc speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu, a to i po část kalendářního měsíce,
b)   jde o zpětnou výplatu příspěvku za dobu řízení o příspěvku nebo podle § 14 odst. 1,
c)   jde o výplatu příspěvku z důvodu přechodu nároku na jeho výplatu podle § 16,
d)   příspěvek je vyplácen do ciziny.

V těchto případech se postupuje při výplatě příspěvku podle § 18 odst. 3.

(4) Způsob výplaty příspěvku podle odstavce 1 písm. b) se nepoužije a při výplatě příspěvku se postupuje podle § 18 odst. 3 také v případě, kdy

a)   osobě nemohou být poskytovány sociální služby z toho důvodu, že v územním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností, popřípadě v jiném místě, které je pro osobu dostupné, nepůsobí vhodný poskytovatel sociálních služeb nebo takový poskytovatel sociálních služeb nemá dostatečnou kapacitu k poskytování sociální služby, o kterou osoba žádá; podmínkou přitom je, že osobě poskytuje z tohoto důvodu potřebnou pomoc osoba blízká, která byla uvedena v žádosti o příspěvek, popřípadě ohlášena podle § 21 odst. 1 písm. d) nebo § 21 odst. 2 písm. c), nebo
b)   potřebná pomoc je osobě poskytována v plném rozsahu pouze osobou blízkou, která byla uvedena v žádosti o příspěvek, popřípadě ohlášena podle § 21 odst. 1 písm. d) nebo § 21 odst. 2 písm. c); podmínkou přitom je, že tato pomoc je poskytována řádně, v plném rozsahu potřeb a při všech úkonech, které osoba podle výsledku posouzení stupně závislosti není schopna zvládat, a pomoc od poskytovatele sociálních služeb není zapotřebí.

O výplatě příspěvku podle věty první rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost příjemce příspěvku, popřípadě zvláštního příjemce příspěvku, kterou podává na tiskopisu předepsaném ministerstvem. Tato žádost, kromě náležitostí podání, obsahuje rozpis činností, kterým osoba blízká doloží zajištění pomoci při úkonech, které osoba podle výsledku posouzení stupně závislosti není schopna zvládat. Pro postup obecního úřadu obce s rozšířenou působností platí obdobně ustanovení § 26a.

(5) Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností při kontrole využívání příspěvku zjistí, že pominuly důvody pro výplatu příspěvku podle odstavce 4 nebo podmínky stanovené v odstavci 4 nejsou splněny, příspěvek se od kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byly tyto skutečnosti zjištěny, vyplatí způsobem uvedeným v odstavci 1. Pro postup obecního úřadu obce s rozšířenou působností platí obdobně ustanovení § 26a.

(6) Poskytovatel sociálních služeb je povinen úhradu formou poukázky nebo formou elektronického platebního prostředku přijmout.

(7) Formu a údaje na poukázkách a elektronickém platebním prostředku stanoví ministerstvo a vyhlašuje je sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů.“.

15. V § 20 odst. 1 písm. b) se za slovo „příspěvek“ vkládají slova „nebo nemůže příspěvek využívat“.

16. V § 21 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   písemně ohlásit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností v průběhu řízení o příspěvku změny ve skutečnostech, které byly uvedeny v žádosti o příspěvek, a změny rozhodné pro průběh řízení, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne, kdy taková změna nastala; tato povinnost musí být splněna i v době přerušení řízení.“.

17. V § 21 odst. 2 písmeno c) zní:

„c)   písemně ohlásit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností změny týkající se zajištění pomoci, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne, kdy tato změna nastala; tuto povinnost plní příjemce příspěvku na tiskopisu předepsaném ministerstvem, jehož součástí je písemný souhlas osoby blízké anebo jiné fyzické osoby nebo právnické osoby s poskytováním pomoci oprávněné osobě,“.

18. V § 21 odst. 2 se na konci textu písmene d) doplňují slova „osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou uvedenou v § 83 nebo poskytovatelem sociálních služeb, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb podle § 85 odst. 1, anebo speciálním lůžkovým zdravotnickým zařízením hospicového typu“.

19. V § 21 odst. 3 se slova „odstavci 1 a odstavci 2 písm. a), b) a d)“ nahrazují slovy „odstavci 1 a 2“.

20. V § 21 odst. 4 větě první se slova „odstavci 2 písm. c)“ nahrazují slovy „odstavci 2 písm. a) až c)“.

21. V § 21a se slova „zdravotnického zařízení, do školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, vzetí do vazby nebo nástup k výkonu trestu odnětí svobody nebo k výkonu ochranného opatření zabezpečovací detence“ nahrazují slovy„v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu a propuštění z tohoto zařízení“.

22. V § 21a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Osoba blízká, jiná fyzická osoba uvedená v § 83, poskytovatel sociálních služeb, který poskytuje pobytové sociální služby podle § 48 až 51, zdravotnické zařízení, které poskytuje sociální služby podle § 52, a speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu, pokud poskytovaly oprávněné osobě pomoc, jsou povinny ohlásit úmrtí oprávněné osoby příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností ve lhůtě do 8 dnů ode dne úmrtí oprávněné osoby.“.

23. V § 23 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku podává příjemce příspěvku na tiskopisu předepsaném ministerstvem.“.

24. V § 24 písm. a) se slova „péči, pokud je tato skutečnost známa při podání žádosti“ nahrazují slovy „pomoc, způsob pomoci a písemný souhlas osoby blízké anebo jiné fyzické osoby nebo právnické osoby s jejím poskytováním“.

25. V § 25 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „O provedeném sociálním šetření vyhotovuje sociální pracovník písemný záznam, který na požádání předkládá posuzované osobě.“.

26. V § 25 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „s uvedením úkonů, které osoba není schopna zvládat. Toto posouzení je součástí rozhodnutí o přiznání či zamítnutí příspěvku, které obdrží žadatel“.

27. V § 26 se na konci doplňuje věta „Obecní úřad obce s rozšířenou působností přeruší řízení o příspěvku také na dobu, po kterou je osobě poskytována zdravotní péče formou ústavní péče v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu, pokud nebylo do dne přijetí osoby do tohoto zařízení provedeno sociální šetření.“.

28. V § 29 odstavec 1 zní:

„(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností kontroluje, zda

a)   příspěvek byl využit k zajištění pomoci,
b)   pomoc je poskytována osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou uvedenou v § 83, nebo poskytovatelem sociálních služeb, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb podle § 85 odst. 1, anebo speciálním lůžkovým zdravotnickým zařízením  hospicového  typu7a),
c)   pomoc je poskytována osobně tím, kdo byl uveden v žádosti o příspěvek, popřípadě ohlášen podle § 21 odst. 1 písm. d) nebo § 21 odst. 2 písm. c),
d)   způsob poskytované pomoci a její rozsah odpovídá stanovenému stupni závislosti a zda je zaměřena na úkony, které podle výsledku posouzení stupně závislosti úřadem práce není osoba schopna zvládat,
e)   v případě, kdy je pomoc poskytována osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou uvedenou v § 83, je tato osoba zdravotně způsobilá; za zdravotně způsobilou osobu k poskytování pomoci se nepovažuje osoba, která má sama nárok na příspěvek, ledaže lékařským posudkem ošetřujícího lékaře doloží, že je schopna tuto pomoc poskytovat,
f)   byla s poskytovatelem sociálních služeb uzavřena smlouva o poskytování sociálních služeb,
g)   byly skutečně poskytnuty sociální služby, za něž byla zaplacena úhrada způsobem uvedeným v § 18a odst. 1 písm. b),
h)   trvají skutečnosti uvedené v § 18a odst. 4, které jsou důvodem pro výplatu příspěvku ve stupni I (lehká závislost) způsobem uvedeným v § 18 odst. 3; tuto kontrolu provádí nejméně jedenkrát za 3 měsíce.“.

29. V § 29 odst. 2 větě první se za slova „s rozšířenou působností“ vkládají slova „a zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu pro účely odvolacího řízení“.

30. V § 29 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „Zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu obce s rozšířenou působností a zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu jsou povinni prokázat se zvláštním oprávněním vydaným obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo krajským úřadem, které obsahuje označení obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo krajského úřadu, fotografii zaměstnance, jeho jméno, popřípadě jména, a příjmení.“.

31. V § 29 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 5, které znějí:

„(3) Na postup při kontrole podle odstavce 1 se nevztahuje zákon o státní kontrole34).

(4) O výsledku kontroly podle odstavce 1 provede obecní úřad obce s rozšířenou působností záznam do spisu, který obsahuje zejména popis zjištěných skutečností s uvedením nedostatků a označení ustanovení právních předpisů, které byly porušeny. Záznam o výsledku kontroly podepisují osoby, které kontrolu provedly. Se záznamem musí být kontrolovaný seznámen.

(5) Zjistí-li obecní úřad obce s rozšířenou působností při kontrole podle odstavce 1 závažné nedostatky v poskytovaných sociálních službách nebo zjistí-li, že sociální služby jsou poskytovány bez oprávnění k jejich poskytování podle § 78 odst. 1, je povinen neprodleně písemně informovat krajský úřad příslušný podle § 78 odst. 2.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 6 a 7.

32. V § 29 odst. 7 se za slova „zaměstnance obce“ vkládají slova „a kraje“.

33. § 36 včetně poznámek pod čarou č. 19 a 20 zní:

㤠36

Rozsah a podmínky zabezpečení a hrazení zdravotní péče o osoby, kterým se poskytují pobytové služby v zařízeních sociálních služeb uvedených v § 34 odst. 1 písm. c) až f), upravují zvláštní právní předpisy19). Ošetřovatelská a rehabilitační péče je těmto osobám poskytována především prostřednictvím zaměstnanců zařízení uvedených v předchozí větě, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštního právního předpisu20).


19) Zákon č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.
20) Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.“.

Poznámka pod čarou č. 21 se zrušuje.

34. V § 41 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).

35. V § 41 odst. 2 písm. d) se slovo „prosazování“ nahrazuje slovem „uplatňování“.

36. V § 48 odst. 4 větě první se za slova „ústavní výchova“ vkládají slova „nebo předběžné opatření“ a věta druhá se nahrazuje větou „Pro výkon ústavní výchovy nebo předběžného opatření v domovech pro osoby se zdravotním postižením platí s ohledem na specifické potřeby osob se zdravotním postižením přiměřeně ustanovení zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních24) o

a)   právech a povinnostech dětí umístěných ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy,
b)   právu ředitele takového zařízení povolit dítěti pobyt mimo zařízení, zakázat nebo přerušit návštěvu osob odpovědných za výchovu nebo jiných osob v zařízení, být přítomen při otevření listovní nebo balíkové zásilky dítětem, převzít od dítěte do dočasné úschovy cenné předměty, finanční hotovost nebo předměty ohrožující výchovu, zdraví nebo bezpečnost dítěte, povolit dětem starším 15 let cestovat do místa pobytu bez dozoru a zastoupit dítě v běžných záležitostech,
c)   povinnosti ředitele takového zařízení seznámit dítě s jeho právy a povinnostmi, dát příslušnému soudu podnět ke zrušení ústavní výchovy, pominuly-li důvody pro její nařízení, podat soudu podnět na prodloužení ústavní výchovy, vyžaduje-li to zájem dítěte, podávat informace o dítěti zákonným zástupcům a orgánu sociálně-právní ochrany dětí na jejich žádost, projednat předem opatření zásadní důležitosti se zákonnými zástupci dítěte, nehrozí-li nebezpečí z prodlení, informovat o nadcházejícím propuštění dítěte ze zařízení příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, propustit dítě mladší 15 let pouze v doprovodu osob odpovědných za výchovu,
d)   nároku na kapesné a jeho výši.“.

Poznámka pod čarou č. 24 zní:


24) § 20, § 23 odst. 1 písm. a), e) až h) a l), § 24 odst. 1 písm. a), d), g) až j) a l) a § 31 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

37. V § 54 odst. 1 se slova „terénní, popřípadě ambulantní služba“ nahrazují slovy „terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby,“.

38. V § 54 odst. 1 se slova „nepříznivé sociální situace“ nahrazují slovy „nepříznivého zdravotního stavu“.

39. V § 71 odst. 3 se slova „manželem (manželkou), rodiči nebo dětmi osoby“ nahrazují slovy „osobou blízkou osobě“, za slovo „poskytována,“ se vkládají slova „popřípadě s jinou fyzickou osobou nebo s právnickou osobou,“ a slova „tato osoba“ se nahrazují slovy „osoba, které je sociální služba poskytována,“.

40. V § 73 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

41. V § 73 odst. 3 větě druhé se slova „b) až f)“ nahrazují slovy „b) až e)“.

42. V § 73 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Osoba, které jsou poskytovány sociální služby podle odstavce 1 a které by po úhradě nákladů za ubytování a stravu nezůstala z jejího příjmu částka uvedená v odstavci 3, je povinna doložit poskytovateli těchto sociálních služeb výši svého příjmu pro účely stanovení úhrady podle odstavce 3 a neprodleně mu oznamovat změny v příjmu, které mají vliv na výši úhrady podle odstavce 3.“.

43. V § 74 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 28b zní:

„(2) Je-li dítě umístěno do domova pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy nebo předběžného opatření, stanoví úhradu za stravu a za péči rozhodnutím obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu dítěte. Rodiče se na hrazení úhrady podílejí rovným dílem, není-li dále stanoveno jinak. Úhrada se na žádost osoby, která je podle odstavce 1 povinna hradit úhradu, popřípadě z podnětu zařízení sociálních služeb uvedeného v odstavci 1, nestanoví, jestliže doloží, že tato osoba nebo osoba s ní společně posuzovaná je příjemcem dávek podle zákona o pomoci v hmotné nouzi28a). Úhrada se na žádost osoby, která je podle odstavce 1 povinna hradit úhradu, popřípadě z podnětu zařízení sociálních služeb uvedeného v odstavci 1, rovněž nestanoví nebo se sníží, jestliže tato osoba doloží, že po zaplacení úhrady by její příjem nebo její příjem a příjem osob s ní společně posuzovaných poklesl pod součet částky životního minima podle zákona o životním a existenčním minimu27) a částky normativních nákladů na bydlení podle zvláštního právního předpisu28b).


28b) § 26 odst. 1 a § 28 písm. c) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.“.

44. V § 75 odst. 1 se za písmeno i) vkládá písmeno j), které zní:

„j)   služeb v chráněném bydlení (§ 51),“.

45. V § 79 odst. 5 písm. d) bod 1 zní:

„1.  název a místo zařízení anebo místo nebo místa poskytování sociálních služeb, popřípadě požadavek na nezveřejňování místa zařízení, jde-li o sociální služby poskytované v azylovém domě anebo pobytové sociální služby poskytované v intervenčním centru nebo v zařízení pro krizovou pomoc,“.

46. V § 79 odst. 5 písm. d) se na konci textu bodu 3 doplňují slova „ , popřípadě jejich věková hranice nebo druh zdravotního postižení“.

47. V § 79 odst. 5 písm. d) bod 8 zní:

„8. plán finančního zajištění sociálních služeb,“.

48. V § 79 odst. 5 se v písmenu d) doplňuje bod 10, který zní:

„10. den započetí poskytování sociálních služeb,“.

49. V § 79 odst. 5 písm. g) se za slovo „služeb“ vkládají slova „uvedeného v § 34 odst. 1 písm. c) až f)“.

50. V § 79 odstavec 6 zní:

„(6) Registrující orgán může rozhodnout, že doklady, které žadatel přikládá k registraci podle odstavce 5 a § 80, je možno podat také v elektronické podobě ve formátu, který vyhlásí registrující orgán, pokud není předepsán zvláštním právním předpisem.“.

51. V § 81 odst. 2 písm. b) se slova „nebo místo“ nahrazují slovy „anebo místo nebo místa“.

52. V § 81 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f)   den započetí poskytování sociálních služeb.“.

53. V § 82 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „ , s výjimkou údaje uvedeného v § 79 odst. 5 písm. d) bodu 8, jehož změny se neoznamují“.

54. V § 82 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

55. V § 82 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   poskytovatel sociálních služeb zneužije prostředky k úhradě za sociální služby poskytnuté podle § 18a odst. 1 písm. b).“.

56. V § 82 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Lhůta uvedená v odstavci 3 písm. d) platí i v případě, kdy poskytovatel sociálních služeb požádá o změnu registrace spočívající v ukončení jen některé ze sociálních služeb uvedených v rozhodnutí o registraci.

(5) Rozhodnutí o registraci pozbývá platnosti, jestliže poskytovatel sociálních služeb nezapočne poskytovat sociální služby ve lhůtě do 6 měsíců od právní moci rozhodnutí o registraci.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 6.

57. Za § 82 se vkládá nový § 82a, který zní:

㤠82a

(1) Registrující orgán kontroluje plnění podmínek stanovených pro registraci u poskytovatelů sociálních služeb, kterým vydal rozhodnutí o registraci. Postup při této kontrole se řídí zákonem o státní kontrole34).

(2) Registrující orgán je oprávněn ukládat poskytovatelům sociálních služeb opatření k odstranění nedostatků zjištěných při této kontrole. Poskytovatel sociálních služeb je povinen splnit tato uložená opatření ve lhůtě stanovené registrujícím orgánem.

(3) Pro účely kontroly registračních podmínek platí obdobně ustanovení § 79 odst. 3 věty čtvrté a páté.“.

58. V § 85 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Místní příslušnost krajského úřadu se řídí podle § 78 odst. 2, není-li dále stanoveno jinak.“.

59. V § 85 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

„(5) Registr v elektronické podobě dále obsahuje údaje, podle kterých se sleduje kapacita, způsob zabezpečení a nákladovost jednotlivých sociálních služeb. Poskytovatel sociálních služeb, který je zapsán v registru, je povinen tyto údaje sdělovat krajskému úřadu uvedenému v odstavci 1 na tiskopisu předepsaném ministerstvem, a to ve lhůtě do 30. června za předchozí kalendářní rok. Příslušný krajský úřad kontroluje správnost a úplnost těchto údajů.

(6) Registr v elektronické podobě dále obsahuje údaje o výši poskytnuté dotace na příslušný kalendářní rok podle § 101 a 104 na jednotlivé sociální služby. Tyto údaje do registru zapisuje ministerstvo, a to do 30. dubna příslušného rozpočtového roku.“.

60. V § 85 odstavec 6 zní:

„(6) Registr v elektronické podobě dále obsahuje údaje o výši poskytnuté dotace na příslušný kalendářní rok podle § 101a odst. 2 a § 104 na jednotlivé sociální služby. Tyto údaje do registru zapisuje v případě § 101a odst. 2 krajský úřad příslušný podle místa poskytování sociální služby a v případě § 104 ministerstvo, a to do 30. dubna příslušného rozpočtového roku.“.

61. V § 87 odstavec 2 zní:

„(2) Registr je veřejným seznamem v části, která obsahuje údaje uvedené v § 79 odst. 5 písm. a) až d) a v § 85 odst. 5 a 6 a informaci o výsledku provedené inspekce, bez uvedení údaje o datu a místě narození poskytovatele sociálních služeb, který je fyzickou osobou, a bez uvedení místa zařízení, jde-li o poskytování sociálních služeb v azylovém domě anebo poskytování pobytových sociálních služeb v intervenčním centru nebo zařízení pro krizovou pomoc, pokud byl tento požadavek uplatněn v žádosti o registraci; tyto údaje zveřejňuje ministerstvo v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

62. V § 88 se na konci textu písmene j) doplňují slova „nebo předběžné opatření“.

63. V § 88 se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

„k)   neprodleně písemně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností uvedenému v § 92 písm. a) ukončení poskytování pobytové služby sociální péče osobě, která se může bez další pomoci a podpory ocitnout v situaci ohrožující její život a zdraví, pokud tato osoba s takovým oznámením souhlasí.“.

64. V § 89 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 3 až 6.

65. V § 89 odst. 3 větě druhé se slova „na základě ordinace lékaře lze použít léky“ nahrazují slovy „lze na základě ordinace přivolaného lékaře a za jeho přítomnosti podat léčivé přípravky“.

66. V § 89 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „ , anebo fyzickou osobu, kterou osoba, které jsou poskytovány sociální služby, s jejím předchozím souhlasem určí“.

67. V § 89 odst. 6 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a druh tohoto opatření“.

68. V § 89 odst. 6 písmeno e) zní:

„e)   podání léčivého přípravku jako opatření omezujícího pohyb osoby,“.

69. V § 89 odst. 6 se na konci textu písmene g) doplňují slova „před použitím opatření omezujícího pohyb osob, popis průběhu situace při použití tohoto opatření a její zhodnocení a popis bezprostředně následující situace“.

70. V § 89 odst. 6 písm. h) se slova „v odstavci 6“ nahrazují slovy „v odstavci 5“.

71. V § 89 odst. 6 se za písmeno i) vkládá písmeno j), které zní:

„j)   popis způsobu informování osoby podle odstavce 2,“.

72. V § 89 odst. 6 závěrečné části textu se za slovo „evidence“ vkládají slova „osobě, u níž bylo použito opatření omezující pohyb osob, fyzické osobě, kterou osoba s jejím předchozím souhlasem určí,“ a za slovo „lékaři“ se vkládají slova „ , členům inspekčního týmu při provádění inspekce poskytování sociálních služeb“.

73. V § 89 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Poskytovatel sociálních služeb, který v průběhu kalendářního pololetí použil opatření omezující pohyb osob, je povinen písemně sdělit registrujícímu orgánu ve lhůtě do 15 dnů po skončení kalendářního pololetí počet osob, u kterých byla tato opatření použita, a četnost jejich použití podle druhů těchto opatření.“.

74. V § 91 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „ ; tato smlouva se neuzavírá v případě poskytnutí sociální služby dítěti na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy nebo předběžného opatření“.

75. V § 91 odst. 1 větě druhé se za číslo „64“ vkládá číslo „ , 67“.

76. V § 91 odst. 1 větě třetí se za číslo „56,“ vkládají čísla „60, 60a,“.

77. V § 91 odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb“.

78. V § 91 odst. 3 písm. b) se slovo „nebo“ zrušuje.

79. V § 91 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se slovo „nebo“ a písmeno d), které zní:

„d)   osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.“.

80. V § 91 odst. 6 se za slovo „která“ vkládají slova „podle lékařského posudku ošetřujícího lékaře“.

81. V § 92 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b)   na žádost osoby, která má nárok na příspěvek ve stupni I (lehká závislost), zprostředkovává této osobě kontakt s poskytovatelem sociálních služeb pro účely využití části příspěvku vypláceného podle § 18a odst. 1 písm. b),“.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).

82. V § 94 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   spolupracuje s krajem při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje; za tím účelem sděluje kraji informace o potřebách poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na území obce, o možnostech uspokojování těchto potřeb prostřednictvím sociálních služeb a o jejich dostupných zdrojích.“.

83. V § 95 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ , a informuje obce na území kraje o výsledcích zjištěných v procesu plánování; při zpracování plánu kraj přihlíží k informacím obce sděleným podle § 94 písm. e) a k údajům uvedeným v registru podle § 85 odst. 5“.

84. V § 95 písm. e) se za slova „za účasti“ vkládají slova „zástupců obcí,“.

85. V § 97 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ ; místní příslušnost krajského úřadu se řídí podle § 78 odst. 2“.

86. V § 97 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

87. V § 98 odst. 3 se na konci textu věty první doplňují slova „ , jde-li o inspekci pobytových sociálních služeb, a nejméně 2 členové v ostatních případech“.

88. V § 98 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:

„(7) Poskytovatel sociálních služeb je povinen umožnit členům inspekčního týmu dotazovat se osob, kterým poskytuje sociální služby, na záležitosti související s poskytováním sociálních služeb, které jsou předmětem inspekce. Podmínkou přitom je, že osoba byla členem inspekčního týmu za účasti poskytovatele sociálních služeb poučena o možnosti odmítnout rozhovor a dala k rozhovoru souhlas; tento souhlas se zaznamenává do záznamu o rozhovoru, který vyhotovuje člen inspekčního týmu.

(8) Krajský úřad a ministerstvo jsou oprávněny ukládat poskytovateli sociálních služeb opatření k odstranění nedostatků zjištěných při inspekci. Poskytovatel sociálních služeb je povinen splnit uložená opatření ve lhůtě stanovené krajským úřadem nebo ministerstvem a podat písemnou zprávu o jejich plnění, pokud si ji krajský úřad nebo ministerstvo vyžádá. Po podání písemné zprávy o přijatých opatřeních a jejich plnění lze provést následnou inspekci, na kterou se ustanovení odstavce 2 nevztahuje.“.

89. V § 100 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „anebo při poskytování sociálních služeb působí jako dobrovolníci“.

90. V § 101 odst. 8 se slova „30. června 2009“ nahrazují slovy „31. prosince 2011“.

91. V § 101a odst. 3 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

„c)   seznam poskytovatelů sociálních služeb s uvedením sociálních služeb, na které je dotace požadována v souladu s § 95 písm. g),“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

92. V § 101a se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Dotace je účelově členěna na dotaci na služby sociální péče a na dotaci na služby sociální prevence a poradenství.“.

93. V § 106 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Osoba blízká nebo jiná fyzická osoba uvedená v § 83, která poskytovala oprávněné osobě pomoc, se dopustí přestupku tím, že neohlásí úmrtí oprávněné osoby ve lhůtě stanovené v § 21a odst. 2.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

94. V § 106 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „a za přestupek podle odstavce 3 pokutu do 20 000 Kč“.

95. V § 107 odst. 2 písm. e) se slova „§ 89 odst. 1 až 4“ nahrazují slovy „§ 89 odst. 1 až 3“.

96. V § 107 odst. 2 písm. f) se slova „§ 89 odst. 6, nebo“ nahrazují slovy „§ 89 odst. 5,“.

97. V § 107 odst. 2 písm. g) se slova „§ 89 odst. 7.“ nahrazují slovy „§ 89 odst. 6,“.

98. V § 107 se na konci odstavce 2 doplňují písmena h) až p), která znějí:

„h)   neohlásí úmrtí oprávněné osoby, které poskytovala pomoc, ve lhůtě stanovené v § 21a odst. 2,
i)   nesplní lhůtu k podání žádosti o zrušení registrace podle § 82 odst. 3 písm. d) nebo odst. 4,
j)   nesplní oznamovací povinnost podle § 88 písm. k),
k)   nezašle ve stanovené lhůtě údaje uvedené na předepsaném tiskopisu podle § 85 odst. 5,
l)   nesdělí ve stanovené lhůtě údaje podle § 89 odst. 7,
m)   nesplní ve lhůtě stanovené krajským úřadem nebo ministerstvem opatření k odstranění nedostatků zjištěných při inspekci nebo nepodá písemnou zprávu o jejich plnění podle § 98 odst. 8,
n)   nesplní ve lhůtě stanovené registrujícím orgánem opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole registračních podmínek podle § 82a odst. 2,
o)   stanoví za poskytnutí sociální služby vyšší úhradu, než je maximální výše úhrady stanovená prováděcím právním předpisem, nebo
p)   odmítne, aby mu byla úhrada za poskytnuté sociální služby zaplacena způsobem uvedeným v § 18a odst. 1 písm. b).“.

99. V § 107 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Zdravotnické zařízení, které poskytuje sociální služby podle § 52, a speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu se dopustí správního deliktu tím, že neohlásí úmrtí oprávněné osoby, které poskytovalo pomoc, ve lhůtě stanovené v § 21a odst. 2.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

100. V § 107 odst. 5 písm. b) se slova „a g)“ nahrazují slovy „ , g) a h) a odstavce 4,“.

101. V § 107 odst. 5 písm. c) se za slovo „podle“ vkládají slova „odstavce 2 písm. i) až p) a“.

102. V § 108 odst. 4 se za slovo „působnosti“ vkládají slova „obecní úřad obce s rozšířenou působností,“.

103. V § 108 se odstavec 6 zrušuje.

104. V § 110 odst. 4 písm. b) se slova „nebo magisterském“ nahrazují slovy „ , magisterském nebo doktorském“ a za slova „sociální péči“ se vkládají slova „ , sociální patologii, právo“.

105. V § 110 odst. 4 písm. d) se slova „31. prosince 1996,“ nahrazují slovy „31. prosince 1998.“.

106. V § 110 odst. 4 se písmeno e) zrušuje.

107. V § 111 odstavec 1 zní:

„(1) Zaměstnavatel je povinen zabezpečit sociálnímu pracovníku další vzdělávání v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok, kterým si obnovuje, upevňuje a doplňuje kvalifikaci.“.

108. Poznámka pod čarou č. 43 zní:


43) § 230 zákoníku práce.“.

109. V části osmé se hlava III včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 44 zrušuje.

110. V § 115 odst. 1 písmeno e) zní:

„e)   manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby.“.

111. V § 116 odst. 1 písm. b) se slova „a provádění osobní asistence“ zrušují.

112. V § 116 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „a provádění osobní asistence“.

113. V § 116 odst. 5 písm. a) až c) části věty za středníkem se slova „s maturitní zkouškou“ zrušují.

114. V § 116 se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) Zaměstnavatel je povinen zabezpečit pracovníku v sociálních službách další vzdělávání v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok, kterým si obnovuje, upevňuje a doplňuje kvalifikaci. Účast na dalším vzdělávání se považuje za prohlubování kvalifikace podle zvláštního právního předpisu43). Další vzdělávání se uskutečňuje formami uvedenými v § 111 odst. 3.“.

115. § 116a zní:

㤠116a

(1) Odbornou způsobilostí manželského a rodinného poradce je vysokoškolské vzdělání získané řádným ukončením studia jednooborové psychologie nebo magisterského programu na vysoké škole humanitního zaměření současně s absolvováním postgraduálního výcviku v metodách manželského poradenství a psychoterapie v rozsahu minimálně 400 hodin nebo obdobného dlouhodobého psychoterapeutického výcviku akreditovaného ve zdravotnictví.

(2) Odbornou způsobilostí dalšího odborného pracovníka uvedeného v § 115 odst. 1 písm. e) je vysokoškolské vzdělání.“.

116. Za část devátou se vkládá nová část desátá, která včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 47a až 47e zní:

„ČÁST DESÁTÁ
Akreditace vzdělávacích zařízení a akreditace vzdělávacích programů

§ 117a

(1) Ministerstvo rozhoduje o akreditaci vzdělávacích zařízení a o akreditaci vzdělávacích programů (dále jen „akreditace“) pro účely zajištění vzdělávacích kurzů podle § 110 odst. 4 písm. c) a d) a kvalifikačních kurzů podle § 116 odst. 5, dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, vzdělávání vedoucích pracovníků zaměstnanců uvedených v § 115 odst. 1 a pro účely odborné podpory fyzických osob, které poskytují pomoc příjemci příspěvku.

(2) Písemná žádost o akreditaci se podává ministerstvu na tiskopisu předepsaném ministerstvem.

(3) Žádost o akreditaci vzdělávacího zařízení, kromě náležitostí podání47a), obsahuje

a)   oprávnění ke vzdělávací činnosti podle zvláštního právního předpisu47b),
b)   přehled o dosavadní činnosti žadatele o akreditaci.

(4) Žádost o akreditaci vzdělávacího programu, kromě náležitostí podání47a), obsahuje

a)   údaje uvedené v odstavci 3,
b)   název, druh, formu, obsah a časový rozsah vzdělávacího programu, který žadatel hodlá uskutečňovat,
c)   doklady o materiálním a technickém zabezpečení vzdělávacího programu,
d)   seznam fyzických osob, které se budou podílet na vzdělávání, a doklady o jejich odborné způsobilosti nebo osvědčení o uznání odborné kvalifikace,
e)   formu osvědčení o absolvování vzdělávacího programu s uvedením identifikačních údajů vzdělávacího zařízení, údajů uvedených v písmenu b), identifikačních údajů o osobě, která vzdělávací program absolvovala, a datum vydání osvědčení.

(5) K žádosti podle odstavců 3 a 4 musí být připojen doklad o zaplacení správního poplatku za přijetí žádosti47c).

§ 117b

(1) Ministerstvo zřizuje jako svůj poradní orgán akreditační komisi k posouzení žádosti o udělení akreditace a k posouzení návrhu na odejmutí akreditace.

(2) Členy akreditační komise jmenuje a odvolává ministr práce a sociálních věcí.

(3) Složení akreditační komise, způsob jednání, vnitřní organizaci a důvody pro odvolání jejího člena stanoví statut a jednací řád, které vydává ministerstvo.

(4) Účast člena v akreditační komisi je jiným úkonem v obecném zájmu47d), při němž náleží členům této komise náhrada jízdních výdajů, náhrada výdajů za ubytování a náhrada zvýšených stravovacích výdajů ve výši a za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem47e); poskytovatelem těchto náhrad je ministerstvo. Členům akreditační komise může být ministerstvem poskytnuta odměna.

§ 117c

(1) Na základě posouzení skutečností uvedených v žádosti o akreditaci zpracuje akreditační komise stanovisko k žádosti o akreditaci, které ve lhůtě 60 dnů od posledního dne kalendářního čtvrtletí, ve kterém byla tato žádost podána, předloží ministerstvu.

(2) Ministerstvo rozhodne o akreditaci ve lhůtě 30 dnů po obdržení stanoviska komise.

(3) Ministerstvo při rozhodování přihlíží ke stanovisku akreditační komise.

(4) Akreditace se uděluje na dobu 4 let.

(5) Akreditace je nepřevoditelná a nepřechází na právního nástupce.

§ 117d

(1) Ministerstvo kontroluje činnost akreditovaných vzdělávacích zařízení při uskutečňování akreditovaných programů.

(2) Ministerstvo rozhodne o odejmutí akreditace, jestliže

a)   zjistí nedodržování vzdělávacího programu,
b)   akreditované vzdělávací zařízení nesplňuje podmínky, za nichž mu byla akreditace udělena.

(3) Podle § 117c odst. 1 až 3 se postupuje i v případě rozhodování o odejmutí akreditace.

(4) Akreditace zaniká dnem doručení písemného oznámení akreditovaného vzdělávacího zařízení o ukončení činnosti ministerstvu, popřípadě dnem, který je uveden v písemném oznámení.

§ 117e

(1) Akreditované vzdělávací zařízení vede evidenci vydaných osvědčení.

(2) Ministerstvo zveřejňuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam akreditovaných vzdělávacích zařízení s jejich vzdělávacími programy, dobu, na kterou byla akreditace udělena, a seznam vzdělávacích zařízení, kterým byla akreditace odejmuta.


47a) § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.
47b) Například zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
47c) Položka 22 písm. l) a m) přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 206/2009 Sb.
47d) § 200 a § 203 odst. 1 zákoníku práce.
47e) § 157 až 160, 162 a 163 zákoníku práce.“.

Dosavadní část desátá se označuje jako část jedenáctá.

117. V § 119 odst. 2 se slova „§ 29 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 29 odst. 7“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Řízení zahájená a pravomocně neskončená přede dnem účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

2. Osobám, kterým podle ohlášení učiněného podle § 21 odst. 2 písm. c) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění účinném do dne účinnosti tohoto zákona, neposkytuje k tomuto dni pomoc osoba blízká anebo jiná fyzická nebo právnická osoba uvedená v § 7 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění účinném ode dne účinnosti tohoto zákona, náleží příspěvek na péči naposledy za měsíc předcházející dni účinnosti tohoto zákona. O odejmutí příspěvku na péči ode dne účinnosti tohoto zákona vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodnutí.

3. Ministerstvo práce a sociálních věcí do 31. března 2010 zahájí podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zadávací řízení za účelem dodávky služeb k zajištění výplaty části příspěvku formou poukázky nebo elektronického platebního prostředku určeného k úhradě za sociální služby. Do doby zahájení realizace dodávky služeb na základě uzavřené smlouvy s vybraným subjektem se nepostupuje podle § 18a odst. 1 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění účinném od 1. ledna 2010, a část příspěvku ve stupni I (lehká závislost) ve výši 1 000 Kč se vyplácí formou přímé úhrady za sociální služby poskytnuté této osobě v kalendářním měsíci, za který příspěvek náleží, poskytovatelem sociálních služeb, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb podle § 85 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tento způsob výplaty zajišťuje obecní úřad obce s rozšířenou působností prostřednictvím informačního systému o příspěvku podle § 30 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Podkladem pro tento postup je potvrzení vyhotovené na tiskopisu předepsaném Ministerstvem práce a sociálních věcí. Toto potvrzení osvědčuje částku úhrady vyúčtovanou poskytovatelem sociálních služeb za sociální služby poskytnuté osobě v kalendářním měsíci; příjemce příspěvku, popřípadě zvláštní příjemce příspěvku, předává toto potvrzení poskytovateli sociálních služeb. Na základě potvrzení zašle poskytovatel sociálních služeb žádost o úhradu za poskytnuté sociální služby v kalendářním měsíci příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup prostřednictvím informačního systému o příspěvku podle § 30 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Obecní úřad obce s rozšířenou působností provede platbu úhrady bezhotovostním převodem na účet příslušného poskytovatele sociálních služeb.

4. Osobám starším 18 let, které v měsíci prosinci 2009 mají nárok na příspěvek na péči ve stupni I (lehká závislost), doručí příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností do 31. prosince 2009 písemné oznámení o změně způsobu výplaty tohoto příspěvku od 1. ledna 2010.

5. Poskytovatel sociálních služeb splní ohlašovací povinnost uvedenou v § 85 odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění účinném ode dne účinnosti tohoto zákona, poprvé za rok 2009, a to do 31. května 2010.

6. Odbornou způsobilostí k výkonu povolání sociálního pracovníka u zaměstnance, který ke dni účinnosti tohoto zákona vykonával činnost sociálního pracovníka, je absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblastech uvedených v § 110 odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění účinném ode dne účinnosti tohoto zákona, v rozsahu nejméně 200 hodin, za podmínky, že získal přede dnem účinnosti tohoto zákona nejméně 10 let praxe při výkonu činnosti sociálního pracovníka a absolvoval před tímto dnem rekvalifikační kurz zaměřený na činnost sociálního pracovníka akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy; tento zaměstnanec je povinen absolvovat akreditované vzdělávací kurzy ve stanoveném rozsahu do 31. prosince 2013.

7. Absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách podle § 116 odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění účinném ode dne účinnosti tohoto zákona, se nevyžaduje u zaměstnance narozeného přede dnem 1. ledna 1957, pokud přede dnem účinnosti tohoto zákona získal nejméně 2 roky praxe při výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách.

8. Odborná způsobilost manželského a rodinného poradce podle § 116a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění účinném ode dne účinnosti tohoto zákona, se považuje za splněnou u zaměstnance narozeného před 1. lednem 1957, pokud ke dni účinnosti tohoto zákona vykonával činnost, na niž se vztahoval kvalifikační předpoklad uvedený v § 110 odst. 4 písm. e) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění účinném přede dnem účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o správních poplatcích

Čl. III

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a s výjimkou poplatku za přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího zařízení a žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle právních předpisů o sociálních službách“.

2. V příloze v části I v položce 22 se doplňují písmena l) a m), která včetně poznámky pod čarou č. 26b znějí:

„l)  Přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího zařízení podle zákona o sociálních službách26b) Kč 1 000
m)  Přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle zákona o sociálních službách26b) Kč 1 000

26b)  § 117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 206/2009 Sb.“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi

Čl. IV

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 se písmena g) a h) zrušují.

Dosavadní písmena i) a j) se označují jako písmena g) a h).

2. V § 3 odst. 3 se slova „písm. h) až j)“ nahrazují slovy „písm. g) a h)“.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů

Čl. V

V čl. LXXXI bodě 1 zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, písmeno d) zní:

„d)   čl. XXVIII bodu 36, které nabývá účinnosti dnem 1. července 2009, a čl. XXVIII bodů 39 a 50, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2012,“.

ČÁST PÁTÁ
Účinnost

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení

a)   čl. I bodu 90 a čl. V, která nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení,
b)   čl. I bodů 9, 12 až 14, 28, pokud jde o § 29 odst. 1 písm. g) a h), bodů 55, 81, 98, pokud jde o § 107 odst. 2 písm. p), a bodu 101, pokud jde o § 107 odst. 2 písm. p), a čl. II bodu 3, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2010,
c)   čl. I bodů 60, 91 a 92, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.