SBÍRKA ZÁKONŮ částka 30
rozeslána dne 14.4.2009
  

95

ZÁKON

ze dne 26. března 2009,

kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o Pozemkovém fondu České republiky

Čl. I

Zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona č.  546/1992 Sb., zákona č. 161/1997 Sb., zákona č. 269/1998 Sb., zákona č. 95/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 66/2000 Sb., zákona č. 308/2000 Sb., zákona č. 313/2001 Sb., zákona č. 15/2002 Sb., zákona č. 148/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 423/2002 Sb., zákona č. 253/2003 Sb., zákona č.  85/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 285/2005 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 178/2006 Sb. a zákona č. 119/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 15 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g)   na národní doplňkové platby k přímým podporám pro rok 2009 ve výši 1 300 mil. Kč.“.

2. V § 15 odst. 8 se slova „písm. a)“ nahrazují slovy „písm. a) a g)“.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o zemědělství

Čl. II

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č.  307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č.  94/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 409/2006 Sb. a zákona č.  35/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 2da odst. 3 písm. f) se za slovo „nepříznivými“ vkládá slovo „ekonomickými,“.

2. V § 2da se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i) provozní financování.“.

ČÁST TŘETÍ
Účinnost

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Topolánek v. r.