SBÍRKA ZÁKONŮ částka 144
rozeslána dne 23.12.2008

445

VYHLÁŠKA

ze dne 11. prosince 2008,

kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 3 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, podle § 1a odst. 3 zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a podle § 96 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 165/2004 Sb.:

ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů

Čl. I

Vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění vyhlášky č. 388/2004 Sb. a vyhlášky č. 361/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 13 ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Zlín se za slovo „Zlín“ vkládají slova „ , Želechovice nad Dřevnicí“.

2. V § 26 ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Zlín se za slovo „Zlín“ vkládají slova „ , Želechovice nad Dřevnicí“.

ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Čl. II

V příloze č. 1 k vyhlášce č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění vyhlášky č. 623/2004 Sb., vyhlášky č. 361/2006 Sb. a vyhlášky č. 513/2006 Sb., se v okrese Zlín za slovo „Zlín“ vkládají slova „ , Želechovice nad Dřevnicí“.

ČÁST TŘETÍ
Změna vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Čl. III

V příloze č. 1 k vyhlášce č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění vyhlášky č. 230/2001 Sb., vyhlášky č. 499/2001 Sb., vyhlášky č. 566/2002 Sb., vyhlášky č. 660/2004 Sb., vyhlášky č. 539/2005 Sb., vyhlášky č. 300/2006 Sb., vyhlášky č. 352/2006 Sb. a vyhlášky č. 389/2007 Sb., ve Zlínském kraji ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 13. „Zlín“, ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 6. „Zlín“, ve sloupci „Seznam obcí, měst, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se za bod 13. „Zlín“ doplňuje bod 14. „Želechovice nad Dřevnicí“.

ČÁST ČTVRTÁ
Účinnost

Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.

Ministr:
MUDr. Mgr. Langer v. r.

(Přílohy)