SBÍRKA ZÁKONŮ částka 136
rozeslána dne 1.12.2008

416

VYHLÁŠKA

ze dne 19. listopadu 2008,

kterou se mění vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 21 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb. a zákona č. 110/2007 Sb.:

Čl. I

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, se mění takto:

1. V bodě 4.1 se ve sloupci Obsah položky za první větu vkládá nová věta, která zní: „Pokud povinný subjekt používá více kontaktních poštovních adres, uvádějí se i další upřesňující informace o účelu jejich použití; na prvním místě se uvede adresa sídla, k níž se jako účel použití uvede „Sídlo“.“.

2. V bodě 5 se ve sloupci Obsah položky za slova „variabilní symbol“ vkládají slova „ , specifický symbol“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.

Ministr:
MUDr. Mgr. Langer v. r.*