SBÍRKA ZÁKONŮ částka 135
rozeslána dne 1.12.2008
  

414

ZÁKON

ze dne 31. října 2008,

kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o státní sociální podpoře

Čl. I

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005 Sb., zákona č. 218/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona 134/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb. a zákona č. 382/2008 Sb., se mění takto:

1. § 2a včetně poznámky pod čarou č. 1a zní:

㤠2a

(1) Orgány státní sociální podpory, které vykonávají státní správu podle tohoto zákona, jsou

a)   úřady práce a Úřad práce hlavního města Prahy (dále jen „úřad práce“),
b)   krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy (dále jen „krajský úřad“).

(2) Státní správu podle tohoto zákona vykonává též Ministerstvo práce a sociálních věcí.

(3) Výkon působnosti krajských úřadů podle tohoto zákona je výkonem přenesené působnosti.

(4) Státní sociální podporu podle tohoto zákona provádějí

a)   úřady práce ve správních obvodech stanovených zvláštním právním předpisem1a),
b)   krajské úřady ve správních obvodech úřadů práce spadajících do správního obvodu krajského úřadu.

1a) § 7 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.“.

2. V § 3 odst. 3 se slova „Magistrát hlavního města Prahy nebo krajský“ nahrazují slovem „Krajský“.

3. V § 5 odst. 1 písm. f) se slova „a zaopatřovací příspěvek“ zrušují.

4. V § 7 odst. 7, § 19 odst. 2, § 20 odst. 2, § 24 odst. 3, § 30 odst. 2, § 30a odst. 5, § 57 odst. 1, § 58, § 59 odst. 2 a 6, § 61 odst. 1, 3 a 4, § 62 odst. 1 a 6, § 63 odst. 2, § 63a odst. 2, § 64 odst. 7 a 8, § 66, § 67 odst. 1, 2 a 4, § 68 odst. 5, § 69 odst. 1 a 3 a § 70 odst. 1 až 3 se slova „státní sociální podpory“ nahrazují slovem „práce“.

5. V § 30 odst. 1 písmeno e) včetně poznámky pod čarou č. 47d zní:

„e)   jde-li o péči o dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené, a to
1.  v základní výměře ode dne zjištění, že jde o dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené, do 7 let věku tohoto dítěte,
2.  v základní výměře ode dne zániku nároku na rodičovský příspěvek poskytnutý ve zvýšené výměře, nejdříve však ode dne zjištění, že jde o dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené, do 7 let věku tohoto dítěte,
3.  v nižší výměře, jestliže tomuto dítěti nenáleží příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách47d), nejdříve však ode dne zjištění, že jde o dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené, a to od 7 do 10 let věku tohoto dítěte, jde-li o nárok na rodičovský příspěvek od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009, a od 7 do 15 let věku tohoto dítěte, jde-li o nárok na rodičovský příspěvek po 31. prosinci 2009;

dnem zjištění se pro účely nároku na rodičovský příspěvek rozumí nejdříve den podání žádosti o posouzení, zda jde o dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené.


47d) § 7 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 47d se označuje jako poznámka pod čarou č. 47e, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

6. V § 30 odstavec 4 zní:

„(4) Nárok na rodičovský příspěvek náleží

a)   v základní výměře, jestliže je v rodině dítě uvedené v odstavci 1 písm. e) bodech 1 a 2, které není nejmladším dítětem, pokud by jinak náležel rodičovský příspěvek na nejmladší dítě v rodině ve snížené výměře podle odstavce 1 písm. d) nebo by rodičovský příspěvek na nejmladší dítě v rodině nenáležel,
b)   v nižší výměře, jestliže je v rodině dítě uvedené v odstavci 1 písm. e) bodu 3 a rodičovský příspěvek na jiné dítě v rodině nenáleží.

Podmínka osobní celodenní a řádné péče musí být splněna u dítěte uvedeného v odstavci 1 písm. e).“.

7. V § 30a odst. 5 se za slova „nárok na rodičovský příspěvek“ vkládají slova „nebo splňují-li podle § 30b odst. 1 podmínku péče o dítě pro nárok na rodičovský příspěvek v jednom kalendářním měsíci oba rodiče tak, že každý ji splňuje po část měsíce,“.

8. V § 30b odst. 1 písm. d) se slova „nebo 7“ nahrazují slovy „ , 7, 10 nebo 15“.

9. V § 30b odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňují slova „nebo 3, anebo jde o vznik nároku na rodičovský příspěvek podle § 30 odst. 1 písm. e) bodu 3“.

10. V § 30b odst. 2 písm. d) se slova „4 hodiny“ nahrazují slovy „6 hodin“ a slova „základní školu speciální v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně“ se nahrazují slovy „přípravnou třídu základní školy nebo školu poskytující základní nebo střední vzdělání“.

11. V § 32 odst. 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   3 000 Kč měsíčně, jde-li o rodičovský příspěvek v nižší výměře.“.

12. V § 59 odst. 3 se slova „úřad státní sociální podpory“ nahrazují slovy „úřad práce“.

13. V § 63 odst. 8 se slova „ , krajské úřady a úřady provádějící státní sociální podporu“ nahrazují slovy „a orgány státní sociální podpory“.

14. V § 64 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Zaměstnanci České republiky a zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámili při provádění státní sociální podpory nebo v přímé souvislosti s ním, pokud se dále nestanoví jinak.“.

15. V § 64 odst. 1 větě třetí se slova „zaměstnanci uvedených orgánů“ nahrazují slovy „uvedení zaměstnanci“.

16. V § 64 odst. 2 se slova „uvedené v odstavci 1“ nahrazují slovy „státní sociální podpory“.

17. V § 64 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „uvedené v odstavci 1“ nahrazují slovy „státní sociální podpory“.

18. V § 64 odst. 3 písm. g) se slova „uvedených v odstavci 1“ nahrazují slovy „státní sociální podpory“.

19. V § 64 odstavec 5 zní:

„(5) Úřady práce jsou povinny poskytovat informace a údaje uvedené v odstavci 4 písm. a) též příslušnému krajskému úřadu.“.

20. V § 64a odst. 1 se slova „ , krajské úřady a úřady provádějící státní sociální podporu“ nahrazují slovy „a orgány státní sociální podpory“ a slova „Krajské úřady a úřady provádějící státní sociální podporu“ se nahrazují slovy „Orgány státní sociální podpory“.

21. V § 65 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větou „Pokuty uložené úřady práce jsou příjmem státního rozpočtu, pokuty uložené krajskými úřady jsou příjmem rozpočtu toho kraje, který pokutu uložil.“.

22. V § 65c odstavec 6 zní:

„(6) Pokuty vybírá orgán státní sociální podpory, který je uložil. Pokuty uložené úřady práce jsou příjmem státního rozpočtu, pokuty uložené krajskými úřady jsou příjmem rozpočtu toho kraje, který pokutu uložil. Pokuty vymáhá příslušný celní úřad.“.

23. V § 65c se odstavec 7 zrušuje.

24. V § 67 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Žádost lze podat nejdříve 60 dnů přede dnem, od kterého oprávněná osoba o dávku státní sociální podpory žádá.“.

25. V § 68 odst. 1 písm. e) se na konci bodu 2 doplňují slova „a dítěte, které zakládá nebo by mohlo zakládat nárok na rodičovský příspěvek podle § 30 odst. 1 písm. e) bodu 3,“.

26. V § 68 odst. 1 písm. e) bodu 4 se slova „základní škole speciální“ nahrazují slovy „v přípravné třídě základní školy nebo ve škole poskytující základní nebo střední vzdělání“.

27. V § 68 odst. 4 se za slovo „orgán“ vkládají slova „státní sociální podpory“.

28. Za § 70 se vkládá nový § 70a, který včetně nadpisu zní:

㤠70a
Vyhotovování písemností

Při vyhotovení oznámení a dalších písemností s použitím automatizované výpočetní techniky mohou být tato oznámení a další písemnosti vydány s předtištěným razítkem úřadu a s předtištěným jménem, příjmením a funkcí oprávněné osoby. Předchozí věta neplatí, jde-li o vyhotovení a vydání rozhodnutí.“.

29. V § 71 odstavec 1 zní:

„(1) Rozhodnutí vydaná podle tohoto zákona ve správním řízení úřady práce přezkoumává krajský úřad.“.

30. § 72 včetně nadpisu zní:

㤠72
Náklady řízení

Orgány státní sociální podpory, Ministerstvo práce a sociálních věcí, účastníci řízení a osoby společně posuzované nemají nárok na náhradu nákladů vzniklých v řízení o dávkách.“.

31. § 73b zní:

㤠73b

Krajské úřady na úseku statní sociální podpory poskytují úřadům práce odbornou a metodickou pomoc a vykonávají kontrolu jejich činností ve státní sociální podpoře; pro kontrolu nad činností úřadů práce ve státní sociální podpoře se přiměřeně použije ustanovení zákona o krajích (krajské zřízení) o kontrole přenesené působnosti obcí a zákona o hlavním městě Praze o kontrole přenesené působnosti úřadů městských částí a další působnosti při výkonu přenesené působnosti úřadů městských částí.“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Na Úřad práce hlavního města Prahy přecházejí dnem 1. ledna 2009 práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců městských částí hlavního města Prahy zařazených k výkonu práce do úřadů městských částí hlavního města Prahy, kteří k 31. prosinci 2008 plnili úkoly při provádění státní sociální podpory.

2. Příslušná městská část hlavního města Prahy dohodne se zaměstnanci uvedenými v bodě 1 přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů na stát – Úřad práce hlavního města Prahy. Takto provedená delimitace je závazná.

3. Správní řízení v oblasti státní sociální podpory zahájená do 31. prosince 2008 úřady městských částí hlavního města Prahy a pravomocně neskončená dokončí Úřad práce hlavního města Prahy. Lhůty k vydání rozhodnutí se v těchto případech prodlužují o 30 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Žádosti o dávky státní sociální podpory za dobu před 1. lednem 2009 uplatněné po 31. prosinci 2008 posuzuje Úřad práce hlavního města Prahy.

5. Výkon rozhodnutí nařízený úřadem městské části hlavního města Prahy v oblasti dávek státní sociální podpory, které je vykonatelné, zahájený do 31. prosince 2008 a výkon pravomocného rozhodnutí v této oblasti, které nebylo možné zahájit do 31. prosince 2008, dokončí nebo provede Úřad práce hlavního města Prahy; výnosy z provedených výkonů rozhodnutí jsou příjmem státního rozpočtu.

6. Úřady městských částí hlavního města Prahy provedou u všech dokumentů v oblasti státní sociální podpory, u kterých se dnem 31. prosince 2008 naplní skartační lhůty, skartační řízení.

7. Písemnosti, na jejichž základě se poskytuje státní sociální podpora, a písemnosti týkající se správních řízení uvedených v bodu 4 předají úřady městských částí hlavního města Prahy Úřadu práce hlavního města Prahy ke dni 1. ledna 2009.

8. Pohledávky, které vznikly z rozhodovací činnosti městských částí hlavního města Prahy podle zákona o státní sociální podpoře, ve znění platném do 31. prosince 2008, jsou počínaje dnem 1. ledna 2009 pohledávkami České republiky, se kterými je příslušný hospodařit Úřad práce hlavního města Prahy.

9. Řízení ve věcech, u nichž přešla působnost z územních finančních orgánů na celní úřady, zahájená územními finančními úřady přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí orgán, před nímž bylo řízení zahájeno.

10. Příslušné městské části jsou povinny strpět umístění převáděných zaměstnanců v dosavadních prostorách, včetně obslužných prostor, za nájemné nepřevyšující výši nájemného v místě obvyklou a za úhradu prokázaných provozních nákladů do 31. prosince 2010, pokud nebude dohodnuto jinak.

11. Nárok na rodičovský příspěvek v nižší výměře podle čl. I bodů 5 a 6 se přizná na základě žádosti nejdříve ode dne účinnosti tohoto zákona.

12. Nárok na rodičovský příspěvek podle § 30 odst. 1 písm. e) zákona o státní sociální podpoře ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se poskytuje bez žádosti, jestliže rodičovský příspěvek náleží ke dni 31. prosince 2009 a náleží i po tomto datu.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Čl. III

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 272/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 176/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb. a zákona č. 305/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 19 odst. 4 se slova „státní sociální podpory“ nahrazují slovy „práce nebo Úřad práce hlavního města Prahy“.

2. V § 51 odst. 5 písm. a) bodu 5 se slova „státní sociální podpory“ nahrazují slovy „práce a Úřadu práce hlavního města Prahy“.

Čl. IV
Přechodné ustanovení

Pohledávky, které vznikly do 31. prosince 2008 na základě návrhů podaných úřady městských částí hlavního města Prahy podle zákona č. 359/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou počínaje dnem 1. ledna 2009 pohledávkami státu, se kterými je příslušný hospodařit Úřad práce hlavního města Prahy.

ČÁST TŘETÍ
Účinnost

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009, s výjimkou čl. II bodu 2, který nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Topolánek v. r.