SBÍRKA ZÁKONŮ částka 65
rozeslána dne 17.6.2008

208

VYHLÁŠKA

ze dne 5. června 2008,

kterou se provádí zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní

Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 35 odst. 5 zákona č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 138/2008 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví:

a)   obsah hlášení o činnostech prováděných k ochranným účelům,
b)   seznamy vysoce nebezpečných, nebezpečných a méně nebezpečných látek,
c)   objekty1), ve kterých je možno vyrábět vysoce nebezpečné látky,
d)   obsah hlášení o nakládání s vysoce nebezpečnými, nebezpečnými a méně nebezpečnými látkami a o výrobě určitých organických chemických látek,
e)   koncentraci nebezpečné látky a méně nebezpečné látky ve směsi s jinými látkami a způsob balení výrobků obsahujících nebezpečné látky a méně nebezpečné látky pro účely jejich ohlašování a převodů,
f)   podrobnosti o vedení evidence vysoce nebezpečných, nebezpečných a méně nebezpečných látek.

§ 2
Činnosti k ochranným účelům
(K § 6 odst. 2 zákona)

Obsah hlášení o činnostech prováděných k ochranným účelům je uveden v příloze č. 1.

§ 3
Seznamy vysoce nebezpečných, nebezpečných a méně nebezpečných látek
(K § 7 odst. 2 zákona)

Stanovené látky se zařazují do jednotlivých seznamů takto:

a)   vysoce nebezpečné látky do Seznamu 1, který je obsažen v příloze č. 2,
b)   nebezpečné látky do Seznamu 2, který je obsažen v příloze č. 3,
c)   méně nebezpečné látky do Seznamu 3, který je obsažen v příloze č. 4.

§ 4
Výroba vysoce nebezpečných látek
(K § 9 odst. 3 zákona)

Vysoce nebezpečné látky lze vyrábět pouze:

a)   v jediném jednoúčelovém nízkotonážním objektu, jehož reaktory ve výrobních linkách nejsou přizpůsobeny pro kontinuální provoz, objem každého reaktoru nepřevyšuje 100 litrů a celkový objem všech reaktorů není větší než 500 litrů,
b)   v jediném objektu pro ochranné účely, přičemž vlastní souhrnná výroba v tomto objektu nepřevýší 10 kg za rok,
c)   v objektech pro výzkumné, zdravotnické nebo farmaceutické účely, přičemž vlastní souhrnná výroba v těchto objektech je vyšší než 100 g za rok, ale nepřevýší 10 kg za rok na jeden objekt,
d)   v laboratořích pro výzkumné, zdravotnické nebo farmaceutické účely, přičemž vlastní souhrnná výroba nepřevýší 100 g za rok na jednu laboratoř.

§ 5
Hlášení o nakládání s vysoce nebezpečnými látkami
(K § 18 zákona)

Obsah hlášení o nakládání s vysoce nebezpečnými látkami je uveden v příloze č. 5.

§ 6
Hlášení o nakládání s nebezpečnými látkami
(K § 20 odst. 3 zákona)

(1) Množství nebezpečné látky a koncentrace nebezpečné látky ve směsi s jinými látkami se stanoví takto:

a)   0,1 kg nebezpečné látky označené “ v Seznamu 2 části A,
b)   10 kg jiné nebezpečné látky uvedené v Seznamu 2 části A,
c)   100 kg nebezpečné látky uvedené v Seznamu 2 části B,
d)   30 hmotnostních procent nebezpečné látky uvedené v Seznamu 2 části B a 300 kg celkového množství směsi.

(2) Obsah hlášení o nakládání s nebezpečnými látkami a o provozech na jejich výrobu, zpracování nebo spotřebu je uveden v příloze č. 6.

§ 7
Koncentrace nebezpečné látky ve směsi s jinými látkami a způsob balení výrobků obsahujících nebezpečné látky
(K § 22 odst. 2 zákona)

Koncentrace nebezpečné látky ve směsi s jinými látkami a způsob balení výrobků obsahujících nebezpečné látky se stanoví takto:

a)   1 hmotnostní procento nebezpečné látky uvedené v Seznamu 2 části A,
b)   10 hmotnostních procent nebezpečné látky uvedené v Seznamu 2 části B,
c)   výrobky balené pro maloobchodní prodej nebo pro individuální použití.

§ 8
Hlášení o nakládání s méně nebezpečnými látkami
(K § 23 odst. 3 zákona)

(1) Množství méně nebezpečné látky a koncentrace méně nebezpečné látky ve směsi s jinými látkami se stanoví takto:

a)   1000 kg méně nebezpečné látky uvedené v Seznamu 3,
b)   30 hmotnostních procent méně nebezpečné látky uvedené v Seznamu 3 a 3000 kg celkového množství směsi.

(2) Obsah hlášení o nakládání s méně nebezpečnými látkami a o provozech na jejich výrobu je uveden v příloze č. 7.

§ 9
Koncentrace méně nebezpečné látky ve směsi s jinými látkami a způsob balení výrobků obsahujících méně nebezpečné látky
(K § 25 odst. 2 zákona)

Koncentrace méně nebezpečné látky ve směsi s jinými látkami a způsob balení výrobků obsahujících méně nebezpečné látky se stanoví takto:

a)   30 hmotnostních procent méně nebezpečné látky uvedené v Seznamu 3,
b)   výrobky balené pro maloobchodní prodej nebo pro individuální použití.

§ 10
Vedení evidence vysoce nebezpečných, nebezpečných a méně nebezpečných látek
(K § 25a odst. 2 zákona)

(1) Evidenční kniha se skládá z jednotlivých evidenčních listů, které musí být svázány a průběžně očíslovány tak, aby údaje v nich uvedené nebylo možno dodatečně měnit. Vzor listu je uveden v příloze č. 8.

(2) Evidenční kniha obsahuje:

a)   na titulní straně
1.  údaje o identifikaci fyzické osoby (jméno, příjmení a adresu, na které se trvale zdržuje) nebo právnické osoby (název, sídlo nebo místo usazení, identifikační číslo, bylo-li přiděleno),
2.  datum, od kterého se záznamy provádějí,
3.  jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů, adresu, na které se trvale zdržuje, a podpis statutárního orgánu nebo jeho členů,
4.  jméno a příjmení zaměstnance, který je určen pro vedení evidence, adresu, na které se trvale zdržuje, a jeho podpis,
5.  název stanovených látek, pro které je evidence vedena,
6.  u držitelů licence údaje o udělených licencích s uvedením čísla jednacího, případně jejich změn, včetně data udělení,
b)   na první straně seznam stanovených látek; tento seznam obsahuje pořadové číslo stanovené látky a uvedení první stránky výskytu položky v evidenční knize.

(3) Pro každou stanovenou látku se vede evidence na vyčleněných po sobě jdoucích samostatných listech v evidenční knize.

(4) Chybné údaje se opravují tak, aby původní zápis zůstal čitelný, a každá oprava je podepsána zaměstnancem, který vede evidenci. K podpisu zaměstnanec připojí datum provedení opravy.

(5) Pokud se vyčerpá počet stránek vyčleněných v evidenční knize pro konkrétní položku, je možné v téže evidenční knize vyčlenit pro tytéž stanovené látky nové po sobě jdoucí stránky a doplnit o tuto položku seznam na první straně evidenční knihy.

(6) Evidenční knihy se pro látky uvedené v seznamech podle § 3 písm. a) až c) vedou odděleně.

(7) Pokud se evidence vede v elektronické formě, je nutno ke dni 31. prosince každého kalendářního roku evidenci vytisknout a svázat tak, aby údaje v ní uvedené nebylo možno dodatečně měnit.

§ 11
Hlášení o výrobě určitých organických chemických látek
(K § 26 odst. 4 zákona)

Obsah hlášení o výrobě určitých organických chemických látek a o provozech na jejich výrobu je uveden v příloze č. 9.

§ 12
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2008.

Předsedkyně:
Ing. Drábová, Ph.D. v. r.

(Přílohy)


1)   Část I bod 6 Kontrolní přílohy Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení, jejíž přijetí bylo oznámeno pod č. 94/1997 Sb.