SBÍRKA ZÁKONŮ částka 55
rozeslána dne 26.5.2008

171

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 28. dubna 2008,

kterým se mění nařízení vlády č. 365/1999 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody, ve znění nařízení vlády č. 414/2000 Sb.

Vláda nařizuje podle § 33 odst. 1 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů:

Čl. I

Nařízení vlády č. 365/1999 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody, ve znění nařízení vlády č. 414/2000 Sb., se mění takto:

1. § 5 včetně nadpisu zní:

㤠5
Příplatek za práci v noci

Za práci v noci náleží odsouzenému pracovní odměna a příplatek ve výši 10 % ze součtu základní složky odměny a ohodnocení pracovního výkonu, nejméně však ve výši 6,50 Kč za hodinu.“.

2. § 6 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 3 až 5 zní:

㤠6
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

(1) Odsouzenému, který vykonává práci na základě smlouvy mezi věznicí a podnikatelským subjektem3), náleží příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí ve výši, v jaké jej podnikatelský subjekt vyplácí svým zaměstnancům4).

(2) Odsouzenému, který je zařazen do práce v jiných případech než uvedených v odstavci 1, náleží příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí ve stejném rozsahu, v jakém je poskytován zaměstnancům ve veřejných službách a správě podle jiného právního předpisu5).


3) § 30 odst. 2 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů.
4) § 7 nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.
5) § 7 odst. 1 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.“.

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
v z. Čunek v. r.
1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj
Ministr spravedlnosti:
JUDr. Pospíšil v. r.