SBÍRKA ZÁKONŮ částka 38
rozeslána dne 15.4.2008
 

119

ZÁKON

ze dne 19. března 2008,

kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona č. 546/1992 Sb., zákona č. 161/1997 Sb., zákona č. 269/1998 Sb., zákona č. 95/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 66/2000 Sb., zákona č. 308/2000 Sb., zákona č. 313/2001 Sb., zákona č. 15/2002 Sb., zákona č. 148/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 423/2002 Sb., zákona č. 253/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 285/2005 Sb., zákona č. 131/2006 Sb. a zákona č. 178/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 2c zní:

„(6) Pozemkový fond může bezúplatně převést do vlastnictví kraje nemovitosti, které má ve správě podle zvláštního právního předpisu1), jsou-li potřebné pro činnost škol nebo školských zařízení zřízených tímto krajem a zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení podle zvláštního právního předpisu2c).


2c) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 2 se za odstavec 6 vkládají nové odstavce 7 a 8, které včetně poznámek pod čarou č. 2d až 2h znějí:

„(7) Pozemkový fond bezúplatně převede silniční pozemky2d), které má ve správě podle zvláštního právního předpisu1)

a)   pod silnicemi II. a III. třídy do vlastnictví kraje, který tyto silnice vlastní, pokud tyto pozemky nejsou součástí ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury vymezených v politice územního rozvoje2e) nebo pokud to zvláštní právní předpis nevylučuje2f),
b)   pod místními komunikacemi do vlastnictví obce, která tyto místní komunikace vlastní, pokud tyto pozemky nejsou součástí ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury vymezených v politice územního rozvoje2e) nebo pokud to zvláštní právní předpis nevylučuje2f).

V případě, že je pozemní komunikací zastavěna pouze část pozemku evidovaného v katastru nemovitostí České republiky v podobě parcely, musí převodu silničního pozemku předcházet jeho rozdělení. Náklady na vyhotovení geometrického plánu rozdělení pozemku hradí nabyvatel.

(8) Pro silniční pomocné pozemky2g) a pozemky tvořící silniční ochranné pásmo2h) související se silničními pozemky podle odstavce 7 písm. a) a b) platí odstavec 7 obdobně.


2d) § 11 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb.
2e) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb.
2f) Například § 29 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, § 3 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, § 20 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2g) § 11 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění zákona č. 102/2000 Sb.
2h) § 30 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění zákona č. 186/2006 Sb.“.

Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 9 a 10 a dosavadní odstavce 10 až 12 se označují jako odstavce 11 až 13.

3. V § 2a odst. 1 větě první se za slovo „zastavěné“ vkládají slova „nebo soubory těchto nemovitostí“ a slova „o které neprojeví zájem oprávněná osoba podle zákona o půdě“ se zrušují.

4. Za § 15 se vkládá nový § 15a, který včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

㤠15a

(1) Osoba, která se souhlasem Pozemkového fondu zřídila na pozemku ve vlastnictví státu a ve správě Pozemkového fondu trvalý porost, nebo k jeho zřízení byla oprávněna před účinností tohoto zákona, a užívá pozemek s trvalým porostem na základě nájemní smlouvy uzavřené s Pozemkovým fondem na dobu určitou, která není kratší než pět let, má po dobu trvání nájmu předkupní právo k pozemku. Předkupní právo vzniká i nájemci, který prokáže, že je právním nástupcem zřizovatele trvalého porostu.

(2) V případě, že zřizovatel trvalého porostu využije předkupní právo, převede mu Pozemkový fond pozemek za minimální cenu, stanovenou ve zvláštním právním předpisu5) s tím, že ji může uhradit ve splátkách, nejpozději však do 30 let ode dne nabytí účinnosti kupní smlouvy, a to bezúročně.


5) § 9 odst. 3 zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.“.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Topolánek v. r.