SBÍRKA ZÁKONŮ částka 40
rozeslána dne 11.5.2007
  

108

ZÁKON

ze dne 12. dubna 2007,

kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb., a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb.

Čl. I

V § 434 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), se slova "1. července 2007" nahrazují slovy "1. ledna 2008".

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích

Čl. II

V § 46 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, se slova "1. července 2007" nahrazují slovy "1. ledna 2008".

ČÁST TŘETĺ
Účinnost

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Topolánek v. r.