SBÍRKA ZÁKONŮ částka 11
rozeslána dne 19.2.2007
 

28

VYHLÁŠKA

ze dne 2. února 2007,

kterou se mění vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve znění vyhlášky č. 369/2005 Sb.

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 3 odst. 7, § 19 odst. 3 a § 20 odst. 7 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů:

Čl. I

Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve znění vyhlášky č. 369/2005 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:


"1)   Směrnice Rady ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (67/548/EHS).
Směrnice Rady 92/32/EHS ze dne 30. dubna 1992, kterou se po sedmé mění směrnice 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek.
Směrnice Komise 93/72/EHS ze dne 1. září 1993, kterou se po devatenácté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek.
Směrnice Komise 93/101/ES ze dne 11. listopadu 1993, kterou se po dvacáté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek.
Směrnice Komise 94/69/ES ze dne 19. prosince 1994, kterou se po dvacáté prvé přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek.
Směrnice Komise 96/54/ES ze dne 30. července 1996, kterou se po dvacáté druhé přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek.
Směrnice Komise 97/69/ES ze dne 5. prosince 1997, kterou se po dvacáté třetí přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek.
Směrnice Komise 98/73/ES ze dne 18. září 1998, kterou se po dvacáté čtvrté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek. Text s významem pro EHP.
Směrnice Komise 98/98/ES ze dne 15. prosince 1998, kterou se po dvacáté páté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek. Text s významem pro EHP.
Směrnice Komise 2000/32/ES ze dne 19. května 2000, kterou se po dvacáté šesté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek. Text s významem pro EHP.
Směrnice Komise 2001/59/ES ze dne 6. srpna 2001, kterou se po dvacáté osmé přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek. Text s významem pro EHP.
Směrnice Komise 2004/73/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se po dvacáté deváté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek. Text s významem pro EHP.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne 31. května 1999 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků.
Směrnice Komise 2006/8/ES ze dne 23. ledna 2006, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III a V směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků. Text s významem pro EHP.
Směrnice Rady ze dne 27. července 1976 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (76/769/EHS).
Směrnice Rady 83/478/EHS ze dne 19. září 1983, kterou se po páté mění směrnice 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (azbest).".

2. V § 4 odst. 2 písm. b) se za bod 4 vkládá nový bod 5, který zní:

"5. hořlavý".

Dosavadní body 5 a 6 se označují jako body 6 a 7.

3. V § 7 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "V případě, že volba S-vět provedená přesně podle kritérií uvedených v bodě 6.2 přílohy č. 2 vede k nadbytečnosti nebo nejednoznačnosti, nebo pokud S-věty zjevně nejsou nezbytné s ohledem na specifický výrobek nebo obal, mohou být některé S-věty vypuštěny.".

4. V příloze č. 1 tabulce C ve sloupci Identifikace nebezpečné látky se u položky Dazomet (ISO) 3,5-di-methylhexahydro-1,3,5-thiadiazin-2-thion (indexové číslo 613-008-00-X) slova "3,5-dimethylhexahydro-1,3,5-thiadiazin-2-thion" nahrazují slovy "3,5-dimethyltetrahydro-1,3,5-thiadiazin-2-thion".

5. V příloze č. 1 tabulce C ve sloupci Identifikace nebezpečné látky se u položky 4,6-Dinitro-o-kresolát draselný [1]; 4,6-dinitro-o-kresolát sodný [2] (indexové číslo 609-021-00-5) číslo CAS "2312-76-7 [1]" nahrazuje číslem CAS "5787-96-2 [1]".

6. V příloze č. 1 tabulce C ve sloupci Identifikace nebezpečné látky se u položky 4,6-Dinitro-o-kresolát draselný [1]; 4,6-dinitro-o-kresolát sodný [2] (indexové číslo 609-021-00-5) číslo CAS "5787-96-2 [2]" nahrazuje číslem CAS "2312-76-7 [2]".

7. V příloze č. 1 tabulce C ve sloupci Informace pro označení na obalu se u položky 4-Fenylbut-1-en (indexové číslo 601-051-00-7) slova "Xi R38-51/53 S(2-)37-61" nahrazují slovy "Xi; N R38-51/53 S(2-)37-61".

8. V příloze č. 1 tabulce C ve sloupci Identifikace nebezpečné látky se u položky "Ioxynil (ISO) 3,5-dibrom-4-hydroxybenzonitril" (indexové číslo 608-007-00-6) slova "Ioxynil (ISO) 3,5-dibrom-4-hydroxybenzonitril" nahrazují slovy "Ioxynil (ISO) a jeho soli 4-hydroxy-3,5-dijodbenzonitril".

9. V příloze č. 1 tabulce C ve sloupci Identifikace nebezpečné látky se u položky Mekoprop P(ISO) (R)-2-(4-chlor-2-methylfenoxy)propanová kyselina (indexové číslo 607-434-00-5) slova "Mekoprop P (ISO)" nahrazují slovy "Mekoprop P a jeho soli".

10. V příloze č. 1 tabulce C ve sloupci Identifikace nebezpečné látky se u položky 4-Methylbenzensulfonová kyselina, obsah H2SO4 je menší nebo rovno 5 % p-toluensul-fonová kyselina, obsah H2SO4 je menší nebo rovno 5 % (indexové číslo 016-030-00-2) slova "E; Xi; R36/37/38" nahrazují slovy "Xi; R36/37/38".

11. V příloze č. 1 tabulce C ve sloupci Identifikace nebezpečné látky se u položky Trioktylstannan (indexové číslo 050-013-00-0) slovo "Trioktylstannan" nahrazuje slovy "Trioktylstannan, sloučeniny, s výjimkou sloučenin jmenovitě uvedených v této příloze".

12. V příloze č. 1 tabulce C ve sloupci Identifikace nebezpečné látky se u položky Destiláty (ropné), lehké naftenické, nerafinovaný nebo mírně rafinovaný základový olej (indexové číslo 649-052-00-1) číslo CAS "647-41-52-2" nahrazuje číslem CAS "64741-52-2".

13. V příloze č. 2 bodu 4.2.2.3 k používaným metodám pro zařazení látky do kategorie 2 se na konci písmene a) na nový řádek doplňuje věta "Tyto testy skutečně prokazují postižení plodu nebo vadu u vyvíjejícího se embrya.".

14. V příloze č. 2 se na konci bodu 4.2.3.1 text uvedený za slovy "Kategorie 3" nahrazuje textem, který zní:

"Látky, které vyvolávají obavy z poškození plodnosti člověka

Obvykle na základě

výsledků příslušných studií na zvířatech, které poskytují dostatečné důkazy pro vážné podezření poškození plodnosti, aniž by byly pozorovány zřetelné toxické účinky, nebo důkaz o poškození plodnosti, při přibližně stejných dávkách jako u jiných toxických účinků, které však nejsou vedlejším nespecifickým důsledkem těchto toxických účinků, avšak důkazy nejsou dostatečné pro zařazení do kategorie 2;
jiných příslušných informací.

Látky, které vyvolávají obavy z možného poškození vývoje plodu

Obvykle na základě

výsledků příslušných studií na zvířatech, které poskytují dostatečné důkazy pro vážné podezření poškození vývoje plodu, aniž by byla pozorována zřetelná toxicita u matky, při přibližně stejných dávkách jako u jiných toxických účinků, které však nejsou vedlejším nespecifickým důsledkem těchto toxických účinků, avšak důkazy nejsou dostatečné pro zařazení do kategorie 2;
-  jiných příslušných informací.".

15. V příloze č. 3 části druhé oddílu B tabulka VI zní:

(Příloha)

16. V příloze č. 3 části druhé oddílu B tabulka VI A zní:

(Příloha)

17. V příloze č. 3 části třetí oddílu A písm. b) se v části označené "1. OZONOVÁ VRSTVA" bod 2 zrušuje.

18. V příloze č. 3 části třetí oddílu B se tabulka č. 1 nahrazuje tabulkami č. 1a a 1b, které znějí:

(Příloha)

19. V příloze č. 3 části třetí oddílu B tabulka č. 2 zní:

(Příloha)

20. V příloze č. 3 části třetí oddílu B tabulka č. 5 zní:

(Příloha)

21. V příloze č. 7 bod 1.2 zní:

"1.2 Pokud jsou tyto přípravky klasifikovány jako vysoce toxické, toxické nebo žíravé, musí být opatřeny přesným a snadno pochopitelným návodem k použití, který v případě potřeby zahrnuje rovněž návod na zneškodňování prázdných obalů. V případě nemožnosti umístit tyto informace na obal nebo na štítek musí být uvedeny v příbalovém letáku.".

22. V příloze č. 10 bod 2.1 zní:

"2.1 Lepidla
Na obalu lepidel na bázi kyanakrylátu musí být uveden následující text:
"Kyanakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí."
K obalu musí být přiloženy pokyny pro bezpečné zacházení.".

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2007.

Ministr:
Ing. Říman v. r.