SBÍRKA ZÁKONŮ částka 196
rozeslána dne 30.12.2006
 

624

ZÁKON

ze dne 20. prosince 2006,

kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ

Změna školského zákona

Čl. I

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 158/2006 Sb., zákona č. 161/ /2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 8 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova "nebo jako jejich součásti“".

2. V § 8 odst. 7 se za slova "organizační složka státu“" vkládají slova "nebo její součást“".

3. Nadpis § 8a zní: " Název právnické osoby a organizační složky státu nebo její součásti".

4. V § 8a odst. 1 se za slova "organizační složky státu“" vkládají slova "nebo její součásti“".

5. V § 8a odst. 2 se za slova "organizační složky státu“" vkládají slova "nebo její součásti“".

6. V § 152 odst. 4 se za slova "organizační složce státu“" vkládají slova "nebo její součásti“".

7. V § 166 odst. 1 se za slova "vedoucí organizační složky státu“" vkládají slova "nebo její součásti“", za slova "organizační složka státu“" se vkládají slova "nebo její součásti“" a za slova "vedoucím organizační složky státu“" se vkládají slova "nebo její součásti“".

8. V § 166 odst. 2 se za slova "organizační složky státu“" vkládají slova "nebo její součásti“".

9. V § 166 odst. 4 se za slova "organizační složky státu“" vkládají slova "nebo její součásti“".

10. V § 166 odst. 5 se za slova "organizační složky státu“" vkládají slova "nebo její součásti“".

Čl. II

Přechodné ustanovení k článku I

Školy a školská zařízení zřízená ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona Ministerstvem obrany a Ministerstvem spravedlnosti jako součásti organizační složky státu jsou školami a školskými zařízeními podle školského zákona a budou zapsány do školského rejstříku nejpozději do 60 dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud jejich zřizovatelé doloží Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy údaje a doklady uvedené v § 147 odst. 1 písm. a) až e), písm. i) až l) první části věty, a písm. o) školského zákona nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o vysokých školách

Čl. III

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb., zákona č. 147/2001 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 96/ /2004 Sb., zákona č. 121/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 473/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb. a zákona č. 320/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 18 odst. 2 písm. e) se za slova "jiné příjmy"“ vkládají slova "nebo jiné příspěvky než uvedené v písmenu a)“".

2. V § 18 odst. 3 věta první zní: "Veřejná vyso- ká škola má nárok na příspěvek podle odstavce 2 písm. a)."“.

3. V § 18 odst. 3 větě druhé se za slovo "příspěvku"“ vkládají slova "podle odstavce 2 písm. a)“".

4. V § 18 odst. 3 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "pokud tento zákon nestanoví jinak."“.

5. Za § 18 se vkládá nový § 18a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 9b a 9c zní:

"§ 18a

Poskytování příspěvku

(1)  O poskytnutí příspěvku podle § 18 odst. 2 písm. a) rozhoduje ministerstvo rozhodnutím na základě žádosti veřejné vysoké školy.

(2) Ministerstvo v rozhodnutí uvede účel, na který je příspěvek určen, výši poskytované částky. Ministerstvo může rovněž stanovit další podmínky a povinnosti podle povahy účelu, na který je příspěvek poskytnut, nebo podle akreditovaného studijního programu, na jehož uskutečňování je příspěvek určen. Pro ostatní náležitosti rozhodnutí se použijí přiměřeně ustanovení zvláštního zákona pro vydání rozhodnutí o poskytování dotací ze státního rozpočtu9b) a pro rozhodování o odnímání dotací9c). Příspěvek ministerstvo poskytne převodem ze svého účtu na bankovní účet veřejné vysoké školy.

(3) Ministerstvo vede evidenci poskytnutých příspěvků.

(4) Veřejná vysoká škola je povinna čerpat a používat příspěvek v souladu s účelem, jehož má být dosaženo, a podle zvláštních právních předpisů upravujících účetnictví. Zůstatky příspěvku na konci každého kalendářního roku veřejná vysoká škola převede pro další kalendářní rok do svých fondů podle § 18 odst. 7. Ministerstvo příspěvek veřejné vysoké škole rozhodnutím odejme, pokud jej čerpá v rozporu se zákonem nebo v rozporu s rozhodnutím o poskytnutí příspěvku. Ministerstvo příspěvek veřejné vysoké škole rovněž rozhodnutím odejme, pokud zanikl akreditovaný studijní program, na jehož uskutečňování byl příspěvek poskytnut, nebo pokud se poskytnutý příspěvek dostal do rozporu s dlouhodobým záměrem veřejné vysoké školy (§ 12).

(5) Za vypořádání příspěvku se státním rozpočtem v příslušném rozpočtovém roce se považuje jeho vyčerpání v souladu s tímto zákonem a se zvláštním zákonem upravujícím rozpočtová pravidla, převedení do fondů podle § 18 odst. 7 pro další kalendářní rok nebo odejmutí příspěvku.

(6) Na řízení o vydání rozhodnutí o poskytnutí příspěvku a na řízení o jeho odnětí se nevztahuje správní řád.

(7) Způsob nakládání s příspěvkem a vedení evidence poskytnutých příspěvků stanoví prováděcí právní předpis.


9b)   § 14 odst. 3 písm. a), b), g) a i) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
9c)   § 15 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“".

6. Za § 107 se vkládá nový § 107a, který zní:

"§ 107a

Ministerstvo ve spolupráci s Ministerstvem financí vydá prováděcí předpis k provedení § 18a odst. 7.".

Čl. IV

Přechodné ustanovení k článku III

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, se ve znění tohoto zákona použije poprvé pro rozpočtový rok 2006.

ČÁST TŘETĺ

ÚČINNOST

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Topolánek v. r.