SBÍRKA ZÁKONŮ částka 195
rozeslána dne 30.12.2006
 

622

ZÁKON

ze dne 13. prosince 2006

o státním rozpočtu České republiky na rok 2007

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2007 (dále jen "státní rozpočet“") se stanoví částkou 949 477 420 000 Kč. Celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 1 040 777 420 000 Kč. Schodek státního rozpočtu činí 91 300 000 000 Kč. Schodek státního rozpočtu bude vypořádán těmito financujícími položkami:

a)   zvýšením stavu státních dluhopisů do výše 86 521 767 000 Kč,
b)   zvýšením stavu přijatých dlouhodobých úvěrů do výše 4 612 361 000 Kč,
c)   změnou stavu na účtech státních finančních aktiv, a to snížením o 165 872 000 Kč.

(2) Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu je obsažena v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

(3) Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

(4) Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 3 k tomuto zákonu.

(5) Ukazatele státního rozpočtu podle kapitol jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

(6) Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku jsou uvedeny v příloze č. 5 k tomuto zákonu.

(7) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtu Evropské unie, a to příjmy z rozpočtu Evropské unie v celkové výši 61 584 756 000 Kč a odvody a příspěvky do rozpočtu Evropské unie v celkové výši 30 240 000 000 Kč. Tyto ukazatele jsou uvedeny v příloze č. 2 a v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

(8) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů, s výjimkou hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 1 123 755 000 Kč jsou obsaženy v příloze č. 6 k tomuto zákonu.

(9) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí, s výjimkou hlavního města Prahy, v úhrnech po jednotlivých krajích, a to dotacemi a příspěvky v celkové výši 8 511 702 000 Kč jsou obsaženy v příloze č. 7 k tomuto zákonu.

(10) Ve státním rozpočtu je obsažen finanční vztah k rozpočtu hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 658 037 000 Kč uvedenými v příloze č. 8 k tomuto zákonu.

(11) Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze je uveden v příloze č. 9 k tomuto zákonu.

(12) Pojistná kapacita Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s. se stanoví ve výši 120 000 000 000 Kč.

§ 2

(1) Ministr financí se zmocňuje zajistit, aby prostředky státních rozpočtů na roky 2002 až 2006, kte- ré byly poskytnuty krajům a prostřednictvím krajů obcím na řešení povodňových škod vzniklých v roce 2002 nebo vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření a nebyly vyčerpány do 31. prosince 2006, byly těmito kraji a obcemi použity v roce 2007 ke stejným účelům, na které byly vyčleněny v letech 2002 až 2006.

(2) Ministr financí se zmocňuje zvýšit ukazatele "Výdaje celkem“", "Transfery na programy vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku"“ a "Transfery na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření"“, rozpočtované v kapitole Operace státních finančních aktiv, o prostředky, které nebyly v roce 2006 vyčerpány z prostředků určených na stejné účely. O toto zvýšení se zvyšují i celkové rozpočtované výdaje státního rozpočtu a snižují stavy na účtech státních finančních aktiv.

(3) Ministr financí se zmocňuje překročit ukazatele "Výdaje celkem“" a "Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně"“ rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladní správa, v návaznosti na zvýšení příjmů kapitoly Operace státních finančních aktiv o částku vyčíslenou a převáděnou za rok 2006 do státních finančních aktiv podle § 36 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. O toto překročení se zvyšují i celkové příjmy a výdaje státního rozpočtu a mění se financující položka "Zvýšení stavu státních dluhopisů"“ uvedená v § 1 odst. 1 písm. a) a financující položka "Změna stavu na účtech státních finančních aktiv“" uvedená v § 1 odst. 1 písm. c).

(4) Ministr financí se zmocňuje zvýšit ukazatel "Příjmy státního rozpočtu celkem“" a navazující ukazatele v přílohách k zákonu o státním rozpočtu o částku, o kterou očekávané výdaje na financování programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie budou vyšší, než stanovil rozpočet, a o stejnou částku zvýšit ukazatel "Výdaje státního rozpočtu celkem“" uvedený v přílohách č. 1 a č. 3 k zákonu o státním rozpočtu a v dotčených kapitolách zvýšit ukazatel "Výdaje celkem“", "Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem“", "Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem - v tom: kryté příjmem z rozpočtu EU“", "Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem“" a "Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem - v tom: kryté příjmem z rozpočtu EU“". Ministr financí současně zvýší související specifické ukazatele v příloze č. 4 a navazující ukazatele v příloze č. 5. Toto zmocnění lze využít po vyčerpání všech prostředků rozpočtovaných na financování programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie a všech prostředků, které byly převedeny do rezervních fondů na tento účel.

§ 3

Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2007 a způsobu kontroly jejich využití jsou uvedena v příloze č. 10 k tomuto zákonu.

§ 4

Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2007 a způsobu kontroly jejich užití jsou uvedena v příloze č. 11 k tomuto zákonu.

§ 5

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Topolánek v. r.

Příloha č. 1 k zákonu č. 622/2006 Sb.

Příloha č. 2 k zákonu č. 622/2006 Sb.

Příloha č. 3 k zákonu č. 622/2006 Sb.

Příloha č. 4 k zákonu č. 622/2006 Sb.

Příloha č. 5 k zákonu č. 622/2006 Sb.

Příloha č. 6 k zákonu č. 622/2006 Sb.

Příloha č. 7 k zákonu č. 622/2006 Sb.

Příloha č. 8 k zákonu č. 622/2006 Sb.

Příloha č. 9 k zákonu č. 622/2006 Sb.

Příloha č. 10 k zákonu č. 622/2006 Sb.

Příloha č. 11 k zákonu č. 622/2006 Sb.

(Přílohy)