SBÍRKA ZÁKONŮ částka 191
rozeslána dne 29.12.2006
 

615

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 20. prosince 2006

o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

Vláda nařizuje podle § 55 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 92/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb. a zákona č. 385/2005 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 4 odst. 12 a § 5 odst. 12 zákona:

§ 1
Předmět úpravy

(1) Toto nařízení1) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství2) a stanoví emisní limity, podmínky provozování a způsob zařazování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (dále jen "zdroj") do jednotlivých kategorií zdrojů.

(2) Toto nařízení se nevztahuje na

a)   spoluspalování odpadů s palivy ve zdrojích, které je uvedeno ve zvláštním právním předpisu3),
b)   zdroje, které emitují těkavé organické sloučeniny z procesů aplikujících rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu, které jsou uvedeny ve zvláštním právním předpisu4).

§ 2
Základní pojmy

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)   přímým procesním ohřevem ohřev, u kterého jsou znečišťující látky vzniklé spalováním paliv odváděny společně se znečišťujícími látkami vnášenými do ovzduší technologickým procesem,
b)   projektovaným výkonem nejvyšší výkon stanovený a zaručený dodavatelem, výrobcem nebo projektantem, kterého lze dosáhnout při trvalém provozu za stanovených podmínek, který je uveden v projektové dokumentaci stavby, na základě které bylo vydáno stavební povolení, a byl potvrzen při kolaudaci stavby.

§ 3
Kategorizace zdrojů

(1) Kategorie zdrojů jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení, ve které jsou stanoveny kategorie, emisní limity a technické podmínky provozu zdrojů, a v příloze č. 2 k tomuto nařízení, ve které jsou stanoveny kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů.

(2) Pokud zdroj není uveden v příloze č. 1 nebo č. 2 k tomuto nařízení, považuje se za velký zdroj

a)   zdroj, u něhož jmenovitý tepelný výkon přímého procesního ohřevu je vyšší než 5 MW,
b)   zdroj, jehož roční emise jedné nebo více uvedených znečišťujících látek překračuje při projektovaném výkonu zdroje a při hmotnostní koncentraci odpovídající obecnému emisnímu limitu uvedenému ve zvláštním právním předpisu5) některé z následujících množství
   1. 200 t tuhých znečišťujících látek,
   2. 300 t oxidů síry vyjádřených jako oxid siřičitý,
   3. 4 t chloru a jeho plynných anorganických sloučenin vyjádřených jako chlor,
   4. 10 t těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík,
   5. 200 t oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vyjádřených jako oxid dusičitý,
   6. 1 t sulfanu,
   7. 2 t fluoru a jeho plynných anorganických sloučenin vyjádřených jako fluor,
   8. 50 t oxidu uhelnatého,
   9. 10 t amoniaku, nebo
c)   zdroj, jehož roční emise jakékoliv další ze znečišťujících látek než znečišťujících látek uvedených v písmenu b) nebo jejich stanovené skupiny uvedené ve zvláštním právním předpisu5) překračuje při projektovaném výkonu zdroje a při hmotnostní koncentraci odpovídající obecnému emisnímu limitu uvedenému ve zvláštním právním předpisu5) desetinásobek roční emise zjištěné výpočtem z hmotnostního toku rozhodujícího pro stanovení obecného emisního limitu a roční provozní doby zdroje stanovené na úrovni 1000 hodin.

(3) Pokud zdroj není uveden v příloze č. 1 nebo č. 2 k tomuto nařízení, považuje se za střední zdroj

a)   zdroj, u něhož jmenovitý tepelný výkon přímého procesního ohřevu je od 0,2 MW do 5 MW včetně,
b)   zdroj, jehož roční emise jedné nebo více uvedených znečišťujících látek překračuje při projektovaném výkonu zdroje a při hmotnostní koncentraci odpovídající obecnému emisnímu limitu uvedeném ve zvláštním právním předpisu5) některé z následujících množství
   1. 20 až 200 t tuhých znečišťujících látek,
   2. 30 až 300 t oxidu siřičitého,
   3. 0,4 až 4 t chloru a jeho plynných anorganických sloučenin vyjádřených jako chlor,
   4. 1 až 10 t těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík,
   5. 20 až 200 t oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vyjádřených jako oxid dusičitý,
   6. 0,1 až 1 t sulfanu,
   7. 0,2 až 2 t fluoru a jeho plynných anorganických sloučenin vyjádřených jako fluor,
   8. 5 až 50 t oxidu uhelnatého,
   9. 5 až 10 t amoniaku, nebo
c)   zdroj, jehož roční emise jakékoliv další ze znečišťujících látek než znečišťujících látek uvedených v písmenu b) nebo jejich stanovené skupiny uvedené ve zvláštním právním předpisu5) překračuje při projektovaném výkonu zdroje a při hmotnostní koncentraci odpovídající obecnému emisnímu limitu uvedenému ve zvláštním právním předpisu5) roční emise zjištěné výpočtem z hmotnostního toku rozhodujícího pro stanovení obecného emisního limitu a roční provozní doby zdroje stanovené na úrovni 1000 hodin.

(4) Pokud zdroj není uveden v příloze č. 1 nebo č. 2 k tomuto nařízení ani v odstavci 2 nebo 3, považuje se za malý zdroj.

§ 4
Emisní limity a podmínky provozování zdrojů

(1) Emisní limity a podmínky provozování zdrojů jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 k tomuto nařízení. Součástí podmínek provozu vyjmenovaných zdrojů jsou požadavky na konstrukci a vybavení zdroje nebo na jeho provozování, které emisní limity doplňují nebo nahrazují.

(2) Provozovatelé středních zdrojů uvedených v bodech 1.2., 2.1., 2.2.1., 2.2.2., 3.6., 5.1., 5.2., 6.6., 6.7., 6.9. až 6.13., části II přílohy č. 1 k tomuto nařízení zpracovávají provozní řád, jehož obsah je stanoven ve zvláštním právním předpisu5).

§ 5
Plán zavedení zásad správné zemědělské praxe

Provozovatelé středních nebo velkých zemědělských zdrojů podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení zpracovávají plán zavedení zásad správné zemědělské praxe. Náležitosti a způsob zpracování plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe stanoví příloha č. 2 k tomuto nařízení.

§ 6
Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, se zrušuje.

§ 7
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.
Ministr životního prostředí:
Ing. Kalaš v. r.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 615/2006 Sb.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 615/2006 Sb.

(Přílohy)


1)   Je vydáno na základě a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje zapracovat příslušné předpisy Evropských společenství nařízením vlády.
2)   Směrnice Rady 84/360/EHS ze dne 28. června 1984 o boji se znečišťováním ovzduší z průmyslových závodů.
Směrnice Rady 87/217/EHS ze dne 19. března 1987 o předcházení a omezování znečišťování životního prostředí azbestem.
Směrnice Rady 92/112/EHS ze dne 15. prosince 1992 o postupech ke slaďování programů omezování a konečného vyloučení znečišťování způsobeného odpady z průmyslu oxidu titaničitého.
3)   Nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu, ve znění nařízení vlády č. 206/2006 Sb.
4)   Vyhláška č. 355/2002 Sb., kterou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu, ve znění vyhlášky č. 509/2005 Sb.
5)   Vyhláška č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování.