SBÍRKA ZÁKONŮ částka 172
rozeslána dne 6.12.2006

528

VYHLÁŠKA

ze dne 23. listopadu 2006

o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému, který obsahuje základní informace o dostupnosti a obsahu zpřístupněných informačních systémů veřejné správy (vyhláška o informačním systému o informačních systémech veřejné správy)

Ministerstvo informatiky stanoví k provedení § 4 odst. 1 písm. h) a podle § 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 81/2006 Sb., (dále jen "zákon").

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví formu a technické náležitosti předávání údajů do veřejného informačního systému, který obsahuje základní informace o dostupnosti a obsahu zpřístupněných informačních systémů veřejné správy podle § 4 odst. 1 písm. h) zákona (dále jen "informační systém o informačních systémech veřejné správy“").

§ 2
Forma předávaných údajů

(1) Do informačního systému o informačních systémech veřejné správy se údaje předávají prostřednictvím elektronického formuláře pro předání údaje o

a)   vytvoření informačního systému veřejné správy (dále jen "údaj o vytvoření"“),
b)   změně údajů, které jsou o informačním systému veřejné správy v informačním systému o informačních systémech veřejné správy uvedeny (dále jen "údaj o změně"“), nebo
c)   ukončení činnosti informačního systému veřejné správy (dále jen "údaj o ukončení činnosti“").

(2) Struktura údaje o vytvoření a údaje o změně podle odstavce 1 písm. a) a b) včetně popisu jednotlivých položek je uvedena v příloze.

(3) Struktura údaje o ukončení činnosti podle odstavce 1 písm. c) obsahuje identifikátor informačního systému veřejné správy v informačním systému o informačních systémech veřejné správy (dále jen "identifikátor“"), důvod ukončení činnosti informačního systému veřejné správy a datum ukončení činnosti informačního systému veřejné správy.

§ 3
Technické náležitosti předávání údajů

(1) Fyzická osoba, která jedná za správce informačního systému veřejné správy a předává údaje do informačního systému o informačních systémech veřejné správy, předává tyto údaje prostřednictvím elektronických formulářů a podepisuje je zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb1).

(2) Kvalifikovaný certifikát podle odstavce 1 obsahuje

a)   jméno, popřípadě jména a příjmení osoby jednající za správce,
b)   označení orgánu veřejné správy, který je držitelem kvalifikovaného certifikátu podle odstavce 1 a za který osoba jednající za správce jedná při předávání údajů, označení organizačního útvaru, ve kterém je osoba zařazena, a její zařazení v rámci tohoto útvaru,
c)   elektronickou adresu osoby jednající za správce.

(3) Údaje předávané do informačního systému o informačních systémech veřejné správy osobou jednající za správce informačního systému veřejné správy jsou automatizovaně ověřeny informačním systémem o informačních systémech veřejné správy; předmětem automatizovaného ověření je skutečnost, zda údaje o vytvoření a údaje o změně splňují náležitosti podle § 2 odst. 2.

(4) Pokud předávané údaje splňují náležitosti podle § 2 odst. 2, Ministerstvo informatiky (dále jen "ministerstvo“") kontroluje, zda jsou údaje o vytvoření a údaje o změně v logickém souladu s jejich popisem, který je uveden v příloze.

(5) Pokud je výsledek kontroly údajů o vytvoření podle odstavce 4 kladný, ministerstvo přidělí informačnímu systému veřejné správy identifikátor.

(6) Ministerstvo odešle na elektronickou adresu osoby jednající za správce informačního systému veřejné správy, která předala údaj do systému,

a)   identifikátor, pokud je přidělen podle odstavce 5, nebo
b)   požadavek na předání doplňujících údajů, pokud není výsledek kontroly podle odstavce 4 kladný.

§ 4
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Ministr:
MUDr. Mgr. Langer v. r.

(Příloha)


1)   Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších předpisů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.