SBÍRKA ZÁKONŮ částka 143
rozeslána dne 18.9.2006
 

442

VYHLÁŠKA

ze dne 31. srpna 2006,

kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup

Ministerstvo informatiky stanoví podle § 21 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu1) způsobem umožňujícím dálkový přístup včetně osnovy popisu postupů podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona.

§ 2
Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu

(1) Povinný subjekt zveřejňuje informace ve struktuře, v pořadí, s označením a uvozovacím textem podle přílohy.

(2) V případě územních samosprávných celků, jejichž součástí je více povinných subjektů, se informace zveřejňují pouze jednou.

§ 3
Osnova popisu postupů, které povinný subjekt dodržuje

(1) Povinný subjekt zveřejňuje popisy postupů podle osnovy uvedené v příloze č. 2. Popisy postupů zveřejňuje v pořadí, s číslem a uvozovacím textem podle přílohy č. 2.

(2) Popis postupu podle přílohy č. 2 zveřejňuje povinný subjekt tak, aby jej bylo možno zobrazit v rozsahu:

a)   základních informací, které tvoří položky č. 3 až 8, 10 až 16, 28 a 29 osnovy popisu postupu,
b)   rozšířených informací, které tvoří základní informace podle písmene a) a položky č. 9, 17, 19, 20, 23 a 24 osnovy popisu postupu,
c)   úplných informací,

a aby bylo možné tyto jednotlivé celky informací zobrazit samostatně.

§ 4
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Ministryně:
Ing. Bérová v. r.

(Přílohy)


1)   § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb.