SBÍRKA ZÁKONŮ částka 86
rozeslána dne 7.6.2006

272

VYHLÁŠKA

ze dne 19. května 2006,

kterou se stanoví seznam listin a jejich náležitosti k prokázání odborné způsobilosti a důvěryhodnosti osob zvolených nebo navrhovaných do některých funkcí ve spořitelních a úvěrních družstvech a k prokázání způsobilosti fyzických nebo právnických osob s kvalifikovanou účastí na spořitelních a úvěrních družstvech a členů s dalším členským vkladem k výkonu práv člena

Česká národní banka stanoví podle § 2a odst. 11 písm. a) a b) zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 57/2006 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví seznam listin a jejich náležitosti související s činností spořitelních a úvěrních družstev (dále jen "družstevní záložna") k prokázání

a)   odborné způsobilosti a důvěryhodnosti osob zvolených do funkce členů představenstva, kontrolní komise a úvěrové komise a dalších osob, které jsou navrhovány do řídících funkcí v družstevní záložně (dále jen "řídící osoba"),
b)   způsobilosti fyzických nebo právnických osob s kvalifikovanou účastí na družstevní záložně a členů s dalším členským vkladem k výkonu práv člena (dále jen "kvalifikovaná účast").

§ 2
Listiny a jejich náležitosti k prokázání odborné způsobilosti a důvěryhodnosti řídící osoby

(1) K prokázání odborné způsobilosti a důvěryhodnosti řídící osoby podle § 2a odst. 11 písm. a) zákona se předkládají České národní bance tyto listiny:

a)   výpis z evidence Rejstříku trestů řídící osoby podle podmínek uvedených v § 2a odst. 9 zákona,
b)   profesní životopis řídící osoby s uvedením zaměstnání, podnikatelských aktivit, jiných samostatně výdělečných činností, členství řídící osoby v profesních sdruženích a členství v orgánech jiných právnických osob, včetně již ukončených, které souvisejí s činnostmi uvedenými v § 3 odst. 1 zákona; pokud řídící osoba zastávala vedoucí funkce, uvede ve všech případech rozsah svěřených pravomocí a odpovědností a počet osob jí řízených,
c)   doklady o dosaženém vzdělání řídící osoby nebo jejich ověřené kopie podle § 2a odst. 10 zákona,
d)   stručná koncepce výkonu funkce řídící osoby,
e)   dotazník podle přílohy č. 1 této vyhlášky vyplněný řídící osobou,
f)   prohlášení řídící osoby, že veškeré jí předložené listiny jsou aktuální, úplné a pravdivé.

(2) Nad rámec požadovaných listin uvedených v odstavci 1 mohou být předloženy další listiny k prokázání odborné způsobilosti a důvěryhodnosti řídící osoby, například reference nebo pracovní posudek1).

(3) Dále se předloží České národní bance popis pracovní náplně funkce, do které je řídící osoba zvolena nebo navržena, včetně její předpokládané působnosti a pravomoci. Tento doklad může být nahrazen vnitřním předpisem družstevní záložny, který upravuje náplň funkce, kterou má řídící osoba vykonávat, včetně působnosti a pravomoci vyplývající z této funkce.

§ 3
Listiny a jejich náležitosti k prokázání způsobilosti fyzických osob s kvalifikovanou účastí

(1) K prokázání způsobilosti fyzické osoby s kvalifikovanou účastí na družstevní záložně podle § 2a odst. 11 písm. b) zákona se předkládají České národní bance tyto listiny:

a)   výpis z evidence Rejstříku trestů fyzické osoby podle podmínek uvedených v § 2a odst. 9 zákona,
b)   doklady o původu finančních prostředků fyzické osoby, ze kterých je hrazena kvalifikovaná účast na družstevní záložně,
c)   chronologicky uspořádaný výčet všech vykonávaných zaměstnání s uvedením zastávané funkce, podnikatelských aktivit, jiných samostatně výdělečných činností a členství fyzické osoby v orgánech jiných právnických osob, a to včetně členství již ukončených,
d)   popis struktury skupiny s úzkým propojením [§ 2a odst. 6 písm. g) zákona] s družstevní záložnou, jejíž součástí je fyzická osoba, včetně sdělení, zda právní řád státu, na jehož území má skupina úzké propojení, nebrání výkonu dohledu České národní banky [§ 2a odst. 6 písm. h) zákona]; o subjektech patřících do skupiny s úzkým propojením se uvede obchodní firma nebo název, identifikační číslo nebo datum vzniku a sídlo nebo místo podnikání, jde-li o právnickou osobu, jméno a příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, dále popis způsobu propojení této skupiny a náplň činnosti jednotlivých osob skupiny s úzkým propojením,
e)   personální propojení fyzické osoby s kvalifikovanou účastí na družstevní záložně s jinými právnickými osobami v rozsahu přílohy č. 2 k této vyhlášce, tabulka A,
f)   seznam členů družstevní záložny, se kterými fyzická osoba nabývající kvalifikovanou účast na družstevní záložně jedná ve shodě v záležitostech týkajících se činnosti této družstevní záložny,
g)   prohlášení fyzické osoby, že veškeré jí uvedené údaje a předložené listiny jsou aktuální, úplné a pravdivé.

§ 4
Listiny a jejich náležitosti k prokázání způsobilosti právnických osob nebo podnikajících fyzických osob s kvalifikovanou účastí

(1) K prokázání způsobilosti právnické osoby s kvalifikovanou účastí na družstevní záložně podle § 2a odst. 11 písm. b) zákona se předkládají České národní bance tyto listiny:

a)   výpis z obchodního rejstříku právnické osoby; právnická osoba, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, předloží doklad prokazující její existenci; zahraniční právnická osoba2) předloží doklad obdobného charakteru; výpis z obchodního rejstříku nebo doklad obdobného charakteru nesmí být starší než 1 měsíc a musí odpovídat skutečnému stavu ke dni předložení žádosti,
b)   písemné stanovisko orgánu, který provádí dohled nad právnickou osobou v zemi jejího sídla, k záměru této osoby účastnit se v České republice majetkově na podnikání družstevní záložny, jde-li o osobu, nad kterou je takový dohled v zemi jejího sídla vykonáván,
c)   doklady o původu finančních prostředků právnické osoby, ze kterých je hrazena kvalifikovaná účast na družstevní záložně,
d)   výroční zprávy a účetní závěrky právnické osoby za uplynulá 3 účetní období nebo za období, po které vykonává podnikatelskou činnost, jestliže je toto období kratší než 3 roky; v případě, že tato právnická osoba je součástí konsolidačního celku, též konsolidované účetní závěrky za stejné období; pokud má být podle zvláštního právního předpisu3) účetní závěrka právnické osoby ověřena auditorem, je předkládána účetní závěrka ověřená auditorem; zahraniční právnická osoba předloží dokumenty jim na roveň postavené,
e)   popis struktury skupiny s úzkým propojením [§ 2a odst. 6 písm. g) zákona] s družstevní záložnou, jejíž součástí je právnická osoba, včetně sdělení, zda právní řád státu, na jehož území má skupina úzké propojení, nebrání výkonu bankovního dohledu České národní banky [§ 2a odst. 6 písm. h) zákona]; o subjektech patřících do skupiny s úzkým propojením se uvede obchodní firma nebo název, identifikační číslo nebo datum vzniku a sídlo nebo místo podnikání, jde-li o právnickou osobu, jméno a příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, dále popis způsobu propojení této skupiny a náplň činnosti jednotlivých osob skupiny s úzkým propojením,
f)   výpisy z evidence Rejstříku trestů vedoucích zaměstnanců4) osoby s kvalifikovanou účastí na družstevní záložně uvedených v příloze č. 2 této vyhlášky, tabulka B podle podmínek uvedených v § 2a odst. 9 zákona,
g)   personální propojení právnické osoby s kvalifikovanou účastí na družstevní záložně s jinými právnickými osobami v rozsahu přílohy č. 2 k této vyhlášce, tabulka B,
h)   seznam členů družstevní záložny, se kterými právnická osoba nabývající kvalifikovanou účast na družstevní záložně jedná ve shodě v záležitostech týkajících se činnosti této družstevní záložny,
i)   prohlášení právnické osoby, že veškeré jí uváděné údaje a předložené listiny jsou aktuální, úplné a pravdivé.

(2) K prokázání způsobilosti podnikající fyzické osoby s kvalifikovanou účastí na družstevní záložně podle § 2a odst. 11 písm. b) zákona se předkládají České národní bance listiny uvedené v odstavci 1, pokud to nevylučuje charakter věci. Jde-li o podnikající fyzickou osobu, která není zapsána v obchodním rejstříku, předloží se příslušná oprávnění k podnikatelské činnosti; u podnikající zahraniční fyzické osoby2) se předloží doklad obdobného charakteru.

Osoby jednající ve shodě
§ 5

K prokázání způsobilosti osob, které nemají kvalifikovanou účast na družstevní záložně, avšak jednají ve shodě5) (§ 2b odst. 3 zákona), se předkládají podle § 2a odst. 11 písm. b) zákona listiny uvedené v § 3, jde-li o fyzickou osobu, nebo v § 4, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

Ustanovení společná a závěrečná
§ 6

(1) Veřejná listina vydaná orgánem jiného státu musí být opatřena vyšším ověřením listin (superlegalizována) nebo opatřena apostilou v souladu s příslušnou mezinárodní smlouvou6), nestanoví-li jinak vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.

(2) Pokud tato vyhláška vyžaduje předložení účetních závěrek anebo konsolidovaných účetních závěrek, a je-li osoba s kvalifikovanou účastí na družstevní záložně zahraniční osobou se sídlem mimo území členského státu Evropské unie, předkládají se účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky vyhotovené podle mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropských společenství7) nebo jiných mezinárodně přijatých standardů.

(3) Výpis z evidence Rejstříku trestů nemusí dotčená osoba dokládat, upravuje-li zvláštní zákon možnost jeho vydání správnímu orgánu pro účely správního řízení, ve kterém je třeba doložit bezúhonnost nebo důvěryhodnost osob.

§ 7
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Guvernér:
doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.

(Přílohy)


1)   § 60 odst. 1 zákoníku práce.
2)   § 21 odst. 2 a 23 obchodního zákoníku.
3)   § 39 odst. 1 obchodního zákoníku.
4)   § 9 odst. 3 zákoníku práce v rozsahu srovnatelném s bankami [§ 4 odst. 5 písm. d) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a členové dozorčí rady].
5)   § 66b obchodního zákoníku.
6)   Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 45/1999 Sb., o přístupu České republiky k Úmluvě o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin.
7)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů.