SBÍRKA ZÁKONŮ částka 85
rozeslána dne 7.6.2006
  

267

ZÁKON

ze dne 25. dubna 2006

o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy

Čl. I

V § 9 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb. a zákona č. 474/1992 Sb., se za slova "nemocenské zabezpečení," vkládají slova "úrazové pojištění,".

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o životním minimu

Čl. II

V § 6 odst. 1 zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 362/2003 Sb. a zákona č. 438/2003 Sb., písmeno c) zní:

"c)   peněžité dávky nemocenského pojištění (péče), důchodového pojištění (zabezpečení) a úrazového pojištění, s výjimkou bolestného, příspěvku za ztížení společenského uplatnění, náhrady nákladů spojených s léčením a náhrady nákladů spojených s pohřbem,".

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Čl. III

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb. a zákona č. 189/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odst. 1 písmeno a) zní:

"a)   plnou invaliditu a částečnou invaliditu, a jde-li o pracovní úraz nebo nemoc z povolání, také skutečnost, že plná nebo částečná invalidita vznikla jako následek pracovního úrazu nebo nemoci z povolání; tato podmínka je splněna, pokud pracovní úraz nebo nemoc z povolání je jedinou nebo rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu,".

2. V § 8 se na konci odstavce 9 doplňují slova " ; při posuzování souvislosti vzniku plné invalidity nebo částečné invalidity s pracovním úrazem nebo s nemocí z povolání vychází též ze záznamu o úrazu a z posudku, kterým se uznává nemoc z povolání".

3. V § 11 odst. 1 se za slova "provádění sociálního zabezpečení" vkládají slova "a úrazového pojištění".

4. V § 11 odst. 3 větě třetí se slova "od České pojišťovny, a. s.33a) a Kooperativy, pojišťovny, a. s.33a) a" včetně poznámky pod čarou č. 33a zrušují.

5. V § 11 odst. 3 větě třetí se slova "tyto pojišťovny a státní zdravotní ústav jsou povinny" nahrazují slovy "státní zdravotní ústav je povinen".

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o péči o zdraví lidu

Čl. IV

V § 67b odst. 10 písm. j) zákona č. 20/1966 Sb., o zdraví lidu, ve znění zákona č. 260/2001 Sb., zákona č. 285/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se za slova "důchodového pojištění," vkládají slova "úrazového pojištění a".

ČÁST PÁTÁ
Změna občanského soudního řádu

Čl. V

V zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/ /2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 S.b., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 135/2006 Sb. a zákona č. 189/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 279 odst. 2 písm. e) se za slova "důchodového pojištění" vkládá čárka a slova "úrazového pojištění".

2. V § 279 odst. 2 písm. f) se za slova "politiku zaměstnanosti" vkládá čárka a slova "pohledávky pojistného na úrazové pojištění".

3. V § 336c odst. 1 písm. c) se za slova "politiku zaměstnanosti" vkládá čárka a slova "pojistné na úrazové pojištění".

4. V § 337c odst. 1 písm. e) se za slova "politiku zaměstnanosti" vkládá čárka a slova "pojistného na úrazové pojištění".

5. V § 338ze odst. 1 písm. f) se za slova "politiku zaměstnanosti" vkládá čárka a slova "pojistného na úrazové pojištění".

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o rozpočtových pravidlech

Čl. VI

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb. a zákona č. 140/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 1 písm. b) se za slovo "zaměstnanosti" vkládají slova "a pojistné na úrazové pojištění".

2. V § 7 odst. 1 písm. b) se za slova "dávky nemocenského pojištění," vkládají slova "dávky úrazového pojištění,".

3. V § 36 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Součástí státních finančních aktiv je zvláštní účet úrazového pojištění, na který ministerstvo za každý rok, ve kterém byly příjmy pojistného na úrazové pojištění, včetně příjmů penále a pokut připadajících na úrazové pojištění, vyšší než výdaje na dávky úrazového pojištění, na prevenci v úrazovém pojištění, včetně výdajů spojených s výběrem pojistného na úrazové pojištění a výplatou dávek úrazového pojištění, převádí ze státního rozpočtu částku ve výši rozdílu těchto příjmů a výdajů. Prostředky tohoto účtu lze použít pouze na výdaje na dávky úrazového pojištění, na prevenci v úrazovém pojištění a na převody zpět do státního rozpočtu na úhradu záporného rozdílu těchto příjmů a výdajů. Ministerstvo stanoví způsob výpočtu rozdílu těchto příjmů a výdajů vyhláškou.".Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 5 až 9.

4. Za § 80 se vkládá nový § 80a, který zní:

"§ 80a

Výše prostředků na prevenci v úrazovém pojištění v kalendářním roce 2008 činí 120 mil. Kč.".

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o daních z příjmů

Čl. VII

V § 4 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb. a zákona č. 562/2004 Sb., se na konci písmene zn) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno zo), které včetně poznámky pod čarou č. 70b zní:

"zo)  příjem získaný ve formě dávek z úrazového pojištění 70b).

70b)   Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.".

ČÁST OSMÁ
Změna trestního zákona

Čl. VIII

Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 120/1962 Sb., zákona č. 53/1963 Sb., zákona č. 56/1965 Sb., zákona č. 81/1966 Sb., zákona č. 148/1969 Sb., zákona č. 45/1973 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákonného opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 10/1989 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 47/1990 Sb., zákona č. 175/1990 Sb., zákona č. 457/1990 Sb., zákona č. 545/1990 Sb., zákona č. 490/1991 Sb., zákona č. 557/1991 Sb., nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 4. září 1992 vyhlášeného v částce 93/1992 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., nálezu Ústaveního soudu vyhlášeného pod č. 91/1994 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 103/1997 Sb., zákona č. 253/1997 Sb., zákona č. 92/1998 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 96/1999 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 210/1999 Sb., zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 305/1999 Sb., zákona č. 327/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 101/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 405/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 139/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 3/2002 Sb., zákona č. 134/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 482/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 276/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 91/2004 Sb., zákona č. 537/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., zákona č. 692/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 135/2006 Sb. a zákona č. 161/2006 Sb., se mění takto:

1. V nadpisu pod § 147 se za slova "sociální zabezpečení," vkládají slova "na úrazové pojištění,".

2. V § 147 odst. 1 se za slova "sociální zabezpečení" vkládá čárka a slova "úrazové pojištění".

3. V § 147a se za slova "sociální zabezpečení," vkládají slova "na úrazové pojištění,".

4. V § 148 odst. 1 se za slova "sociální zabezpečení" vkládá čárka a slova "úrazové pojištění".

ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o důchodovém pojištění

Čl. IX

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 188/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 264/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb. a zákona č. 189/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 16 odst. 3 se za větu třetí vkládá věta "Do vyměřovacího základu pojištěnce za dobu po 31. prosinci 2005 se pro účely stanovení ročního vyměřovacího základu zahrnuje též úrazová renta19a).".Poznámka pod čarou č. 19a zní:


"19a)  § 20 a 21 zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.".

2. V § 25 odst. 1 větě první se za slova "pracovněprávních předpisů" vkládá čárka a slova "předpisů o úrazovém pojištění zaměstnanců34a)".Poznámka pod čarou č. 34a zní:


"34a)  Zákon č. 266/2006 Sb.".

3. V § 25 odst. 2 větě druhé se slova "Prováděcí předpis" nahrazují slovy "Zvláštní právní předpis34a)".

4. Za § 82 se vkládá nový § 82a, který včetně poznámek pod čarou č. 35a a 35b zní:

"§ 82a

(1) Byla-li výše vdovského důchodu, na který vznikl (znovu vznikl) nárok před 1. lednem 1996 nebo na který znovu vznikl nárok po 31. prosinci 1995 podle § 82 odst. 2, omezena pro souběh s nárokem na výplatu starobního nebo invalidního důchodu podle předpisů o sociálním zabezpečení platných před 1. lednem 199635a), zvyšuje se procentní výměra vdovského důchodu o částku odpovídající rozdílu mezi vyplácenou výší a výší bez takového omezení, včetně zvýšení podle předpisů o zvýšení důchodů náležejících od přiznání vdovského důchodu do dne, od kterého se úprava podle tohoto ustanovení provede. Zvýšení o částku rozdílu náleží jen v době, ve které omezení výše vdovského důchodu podle předchozí věty trvá.

(2) Nebyl-li vdovský důchod z důvodu uvedeného v předchozím odstavci vyplácen, postupuje se obdobně s tím, že za den přiznání vdovského důchodu se považuje den, kdy na takový vdovský důchod vznikl (znovu vnikl) nárok.

(3) Pro zjišťování výše vdovského důchodu pro účely stanovení částky rozdílu se nepoužijí ustanovení předpisů o sociálním zabezpečení platná před 1. lednem 1996 o

a)   nejvyšších přípustných výměrách úhrnu důchodu při souběhu starobního nebo invalidního důchodu a vdovského důchodu a o snížení výše vdovského důchodu pro jejich překročení35a),
b)   částce, kterou nesmí při zvýšení důchodu přesáhnout nejvyšší výměra úhrnu důchodu stanovená pro souběh starobního nebo invalidního důchodu a vdovského důchodu po takovém zvýšení.

Výše starobního nebo invalidního důchodu přitom zůstává nedotčena; zvýšení starobního důchodu za dobu dalšího zaměstnání po vzniku nároku na tento důchod se však považuje za součást starobního důchodu a zvýšení podle písmene b) za součást starobního nebo invalidního důchodu i tehdy, byla-li podle předpisů platných před 1. lednem 1996 součástí úhrnu důchodu. Pokud by při stanovení částky rozdílu podle předchozích vět výše starobního nebo invalidního důchodu bez zvýšení o pevnou částku a vdovského důchodu, která by náležela ke dni 31. prosince 1995, přesáhla částku stanovenou v § 4 odst. 1 zákona č. 76/1995 Sb., o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1995, sníží se výše vdovského důchodu tak, aby úhrn důchodu takovou částku k uvedenému dni nepřesáhl. Ustanovení § 93 odst. 2 není postupu podle tohoto ustanovení na překážku.

(4) Ustanovení předchozích odstavců se užije obdobně, byla-li výše vdovského důchodu omezena pro souběh s nárokem na výplatu důchodu za výsluhu let, který se podle § 89 odst. 1 považuje od 1. ledna 1996 za částečný invalidní důchod nebo za starobní důchod, nebo nebyl-li vdovský důchod z téhož důvodu vyplácen.

(5) Zvýšení vdovského důchodu o částku rozdílu se provede na žádost a nejdříve od splátky důchodu splatné po 1. červenci 2006. Lhůta pro vydání rozhodnutí stanovená zvláštním předpisem35b) se u žádostí uplatněných do 31. října 2006 prodlužuje o 90 dnů.


35a)  Například § 56 odst. 2 až 5, § 64 odst. 5, § 139 odst. 1 zákona č. 100/1988 Sb., ve znění účinném ke dni 31. prosince 1995, a obdobná ustanovení předcházejících předpisů.
35b)  § 71 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.".

5. V § 107 odst. 1 se na konci písmene a) čárka nahrazuje tečkou a písmeno b) se zrušuje. Zároveň se zrušuje označení písmene a).

ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o státní sociální podpoře

Čl. X

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005 Sb., zákona č. 218/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb. a zákona č. 189/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 1 písmeno c) zní:

"c) dávky nemocenského pojištění (péče), dávky důchodového pojištění a dávky úrazového pojištění uvedené v § 17 odst. 1 písm. a), b), c), h) a i) zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců,".

 2. V § 5 odst. 3 písm. e) se za slova "důchodového pojištění" vkládají slova "a úrazového pojištění".

ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna soudního řádu správního

Čl. XI

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb. a zákona č. 189/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 3 se za slova "důchodového pojištění" vkládá čárka a slova "úrazového pojištění".

2. V § 31 odst. 2 se za slova "důchodového pojištění" vkládá čárka a slova "úrazového pojištění".

3. V § 60 odst. 2 se za slova "důchodového zabezpečení," vkládají slova "úrazového pojištění,".

ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o ochraně osobních údajů

Čl. XII

V § 9 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 177/2001 Sb. a zákona č. 439/2004 Sb., se za slova "důchodového pojištění (zabezpečení)," vkládají slova "úrazového pojištění,".

ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o soudech a soudcích

Čl. XIII

V § 84 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 4a zní:

"(5) Zabezpečení soudce pro případ poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání upravuje zvláštní právní předpis4a).


4a)  Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.".

ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody

Čl. XIV

Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 359/1999 Sb., zákona č. 3/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb. a zákona č. 109/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 39 odst. 1 větě druhé se slova "za škodu vzniklou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání18)," včetně poznámky pod čarou č. 18 zrušují.

2. V § 39 odst. 1 se doplňuje věta "Zabezpečení odsouzeného pro případ poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání upravuje zvláštní právní předpis19a).".Poznámka pod čarou č. 19a zní:


"19a)  § 3 písm. m) zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.".

ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona o prevenci závažných havárií

Čl. XV

V § 4 odst. 1 zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění zákona č. 82/2004 Sb., se tečka za slovem "havárie" a slova "Tímto ustanovením není dotčeno zákonné pojištění podle zvláštního předpisu10)" včetně poznámky pod čarou č. 10 zrušují.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna celního zákona

Čl. XVI

V § 45 odst. 2 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, se slova "předpisů o odškodňování pracovních úrazů pracovníků" a slova "pracovněprávních předpisů" nahrazují slovy "ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu na zdraví v některých zvláštních případech".

ČÁST SEDMNÁCTÁ
Změna zákona o Policii České republiky

Čl. XVII

V § 49 odst. 2 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, se slova "předpisů o odškodňování pracovních úrazů pracovníků" a slova "pracovněprávních předpisů" nahrazují slovy "ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu na zdraví v některých zvláštních případech".

ČÁST OSMNÁCTÁ
Změna zákona o požární ochraně

Čl. XVIII

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 80 odst. 1 se slova " , obdobně podle předpisů o odškodňování pracovních úrazů9), pokud mu nevznikl nárok na náhradu této škody již z pracovněprávního vztahu" nahrazují slovy "podle ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu na zdraví v některých zvláštních případech, pokud mu již nevznikl nárok na dávku úrazového pojištění podle zvláštního právního předpisu9)".Poznámka pod čarou č. 9 zní:


"9)  Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.".

2. V § 81 odst. 1 se slova "odškodňování pracovních úrazů" nahrazují slovy "úrazovém pojištění9)".

ČÁST DEVATENÁCTÁ
Změna zákona o zajišťování obrany České republiky

Čl. XIX

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb. a zákona č. 112/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 60 odst. 2 větě druhé se slova "pracovněprávních předpisů" nahrazují slovy "ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu na zdraví v některých zvláštních případech".

2. V § 62 se věta druhá nahrazuje větou "Náhrada škody v případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání se poskytuje podle ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu na zdraví v některých zvláštních případech.".

ČÁST DVACÁTÁ
Změna lesního zákona

Čl. XX

V § 39a odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., se slova "předpisů o odškodňování pracovních úrazů pracovníků" nahrazují slovy "ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu na zdraví v některých zvláštních případech".

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o rybářství

Čl. XXI

V § 18 odst. 3 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), se slova "předpisů o odškodňování pracovních úrazů18)" nahrazují slovy "ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu na zdraví v některých zvláštních případech".Dosavadní poznámka pod čarou č. 18 se zrušuje, a to včetně odkazů na tuto poznámku pod čarou.

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o ochraně přírody a krajiny

Čl. XXII

V § 81b odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 238/1999 Sb., se slova "předpisů o odškodňování pracovních úrazů pracovníků" nahrazují slovy "ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu na zdraví v některých zvláštních případech".

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o myslivosti

Čl. XXIII

V § 16 odst. 1 větě třetí zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, se slova "předpisů o odškodňování pracovních úrazů" nahrazují slovy "ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu na zdraví v některých zvláštních případech".

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky

Čl. XXIV

V § 23 odst. 2 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, se slova "předpisů o odškodňování pracovních úrazů pracovníků" a slova "pracovněprávních předpisů" nahrazují slovy "ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu na zdraví v některých zvláštních případech".

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o obecní policii

Čl. XXV

V § 24 odst. 4 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, se slova "předpisů o odškodňování pracovních úrazů pracovníků" a slova "pracovněprávních předpisů" nahrazují slovy "ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu na zdraví v některých zvláštních případech".

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o Bezpečnostní informační službě

Čl. XXVI

V § 17 odst. 2 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, se slova "předpisů o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání zaměstnanců" nahrazují slovy "ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu na zdraví v některých zvláštních případech".

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ
Změna krizového zákona

Čl. XXVII

V § 36 odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), se slova "obdobně podle předpisů o odškodňování pracovních úrazů,28) pokud nárok na náhradu této škody nevznikl již z pracovněprávního vztahu" nahrazují slovy "podle ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu na zdraví v některých zvláštních případech, pokud mu již nevznikl nárok na dávku úrazového pojištění podle zvláštního právního předpisu28)".Poznámka pod čarou č. 28 zní:


28)   Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.".

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o integrovaném záchranném systému

Čl. XXVIII

V § 30 odst. 3 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, se slova "obdobně podle předpisů o odškodňování pracovních úrazů,25) pokud nevznikl nárok na náhradu této škody již z pracovněprávního vztahu" nahrazují slovy "podle ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu na zdraví v některých zvláštních případech, pokud mu již nevznikl nárok na dávku úrazového pojištění podle zvláštního právního předpisu25)".Poznámka pod čarou č. 25 zní:


"25)  Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.".

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách

Čl. XXIX

Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 420/2003 Sb., zákona č. 438/2004 Sb. a zákona č. 117/2006 Sb., se mění takto:

1. § 9a zní:

"§ 9a

(1) Statutárním orgánem zaměstnanecké pojišťovny je ředitel. Ředitele zaměstnanecké pojišťovny jmenuje a odvolává Správní rada zaměstnanecké pojišťovny.

(2) Ředitel zaměstnanecké pojišťovny je jmenován na dobu 4 let. Ředitele zaměstnanecké pojišťovny lze odvolat i před uplynutím období, na které byl jmenován.

(3) Ředitelem zaměstnanecké pojišťovny může být jmenován občan České republiky, který

a)   je plně způsobilý k právním úkonům,
b)   je bezúhonný a
c)   má ukončené vysokoškolské vzdělání.

(4) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin majetkové povahy nebo pro úmyslný trestný čin, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena. Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce.

(5) Funkci ředitele zaměstnanecké pojišťovny nemůže z důvodu střetu zájmů vykonávat osoba, která

a)   je členem statutárního orgánu, dozorčí rady, společníkem právnické osoby, která je dodavatelem zboží či služeb zaměstnanecké pojišťovně, nebo je zaměstnancem či v obdobném právním vztahu k této právnické osobě,
b)   jako fyzická osoba podnikající dodává zboží či služby zaměstnanecké pojišťovně, nebo
c)   je v postavení osoby blízké k osobám uvedeným v písmenech a) a b).

(6) Výkon funkce ředitele zaměstnanecké pojišťovny končí

a)   uplynutím funkčního období,
b)   odvoláním,
c)   dnem doručení písemného prohlášení o vzdání se funkce Správní radě,
d)   dnem nabytí právní moci rozsudku, kterým byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo omezen ve způsobilosti k právním úkonům,
e)   dnem nabytí právní moci rozsudku, kterým byl odsouzen pro trestný čin uvedený v odstavci 4, nebo
f)   úmrtím.

(7) Uvolní-li se funkce ředitele zaměstnanecké pojišťovny před uplynutím jeho funkčního období, jmenuje Správní rada nového ředitele zaměstnanecké pojišťovny nejpozději do 60 kalendářních dnů. Do doby jmenování nového ředitele zaměstnanecké pojišťovny vykonává tuto funkci vedoucí zaměstnanec zdravotní pojišťovny, kterého výkonem této funkce pověří Správní rada.".

2. V § 10 odstavec 1 zní:

"(1) Orgány zaměstnanecké pojišťovny jsou ředitel zaměstnanecké pojišťovny, Správní rada a Dozorčí rada.".

3. V § 10 odstavec 3 zní:

"(3) Správní radu zaměstnanecké pojišťovny tvoří 5 členů jmenovaných vládou a 10 členů volených zaměstnavateli a pojištěnci zaměstnanecké pojišťovny, a to tím způsobem, že 5 členů je voleno z kandidátů předložených reprezentativními organizacemi zaměstnavatelů a 5 členů je voleno z kandidátů předložených odborovými organizacemi a organizacemi pacientů registrovanými na Ministerstvu vnitra. Okruh navrhovatelů, způsob volby a volební řád stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou. Nad regulérností voleb dohlíží Ministerstvo zdravotnictví.".

4. V § 10 odstavec 5 zní:

"(5) Dozorčí radu zaměstnanecké pojišťovny tvoří

a)   3 členové, které na návrh ministra financí, ministra práce a sociálních věcí a ministra zdravotnictví jmenuje a odvolává vláda,
b)   6 členů volených zaměstnavateli a pojištěnci zaměstnanecké pojišťovny, a to tím způsobem, že 3 členové jsou voleni z kandidátů předložených reprezentativními organizacemi zaměstnavatelů a 3 členové jsou voleni z kandidátů předložených odborovými organizacemi a organizacemi pacientů registrovanými na Ministerstvu vnitra. Okruh navrhovatelů, způsob volby a volební řád stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou. Nad regulérností voleb dohlíží Ministerstvo zdravotnictví.".

5. V § 10 odst. 13 se za slova "bezúhonný občan České republiky" vkládají slova "(§ 9a odst. 4)".

ČÁST TŘICÁTÁ
Změna zákona o správě daní a poplatků

Čl. XXX

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 255/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 323/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 218/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 322/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 440/2003 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 254/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb. a zákona č. 115/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 4 větě první se za slova "(dále jen "správní orgán")" vkládají slova " , soudem nebo jiným státním orgánem". Ve větě druhé se za slova "Správní orgán" vkládají slova " , soud nebo jiný státní orgán".

2. V § 17 se na konci odstavce 13 doplňuje věta "Pokud příjemce zemřel bez dědice nebo zanikl bez právního nástupce, nastávají účinky doručení uložením do spisu.".

3. Za § 34c se vkládá nový § 34d, který včetně nadpisu zní:

"§ 34d
Elektronické poskytování informací

(1) Správce daně je oprávněn poskytovat daňovému subjektu informace shromažďované ve spisu a na osobním daňovém účtu tohoto daňového subjektu rovněž prostřednictvím dálkového přístupu v rozsahu a členění, v jakém jsou tyto informace soustředěny v daňové informační schránce daňového subjektu (dále jen "schránka") na společném technickém zařízení správců daně, která je zřízena na základě žádosti daňového subjektu. Tento způsob poskytování informací, jakož i rozsah a aktuálnost informací soustředěných ve schránce závisí na technické vybavenosti správce daně; správce daně zveřejní způsobem podle § 34a odst. 2, zda je technicky vybaven pro zřízení schránky, včetně rozsahu a členění informací v této schránce soustřeďovaných.

(2) Žádost o zřízení nebo zrušení schránky lze podat správci daně místně příslušnému podle § 4 odst. 1, 3 a 4 pouze prostřednictvím datové zprávy opatřené zaručeným elektronickým podpisem ve struktuře a tvaru zveřejněném správcem daně. Správce daně rozhodne o zřízení nebo zrušení schránky do 15 dnů od obdržení žádosti; v odůvodněném rozhodnutí stanoví technické a provozní podmínky, které je povinna osoba uvedená v odstavci 3 plnit při nahlížení do schránky.

(3) Přístup k informacím soustředěným ve schránce je umožněn fyzické osobě, která je daňovým subjektem nebo která je oprávněna jménem daňového subjektu, popřípadě za daňový subjekt, jednat, na základě její přihlášky. Tuto přihlášku lze podat správci daně, který schránku zřizuje, pouze prostřednictvím datové zprávy opatřené zaručeným elektronickým podpisem ve struktuře a tvaru zveřejněném správcem daně. Správce daně do 15 dnů od obdržení přihlášky umožní této osobě přístup k informacím ve schránce prostřednictvím jejího zaručeného elektronického podpisu. O vyřízení přihlášky správce daně učiní úřední záznam do spisu daňového subjektu, jehož schránka byla předmětem přihlášky.

(4) Zástupce daňového subjektu na základě udělené plné moci nebo pracovník pověřený statutárním orgánem jednat jménem daňového subjektu, který je právnickou osobou, mohou nahlížet do schránky pouze tehdy, jsou-li oprávněni na základě svého zmocnění nebo pověření jednat při správě daní v neomezeném rozsahu se všemi správci daně, jimiž získané informace se shromažďují na společném technickém zařízení správců daně, nebo pokud jejich zmocnění nebo pověření umožňuje výslovně nahlížení do schránky. Toto zmocnění nebo pověření je nutné uplatnit u správce daně, který schránku zřizuje.".

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o zemědělství

Čl. XXXI

V § 2e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb., se v odstavci 2 slova "nezpracované rostlinné a živočišné výrobky" nahrazují slovy "rostlinné výrobky a nezpracované živočišné výrobky".

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ
Přechodné ustanovení

Čl. XXXII

Rozsah a výše náhrady újmy na zdraví nebo smrti vzniklé před 1. lednem 2008, která nebyla do dne 31. prosince 2007 vyplacena, se v případech upravených ustanoveními zákonů, které se mění v článcích XVI až XXVIII tohoto zákona, posuzují i po 31. prosinci 2007 obdobně podle předpisů o odškodňování pracovních úrazů zaměstnanců platných ke dni 31. prosince 2007.

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ
Účinnost

Čl. XXXIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008, s výjimkou části deváté čl. IX bodu 4, který nabývá účinnosti dnem 1. července 2006, a části třicáté čl. XXX, který nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

v z. Kasal v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.t