SBÍRKA ZÁKONŮ částka 79
rozeslána dne 31.5.2006
  

247

ZÁKON

ze dne 12. dubna 2006

o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

V noční době mezi 22. a 6. hodinou je zakázán nákup a prodej veškerého použitého zboží nebo zboží bez dokladu nabytí, přijímání tohoto zboží do zástavy nebo zprostředkování jeho nákupu či přijetí do zástavy (v bazarech a zastavárnách) a výkup odpadu v zařízeních určených ke sběru a výkupu odpadů.

§ 2
Správní delikty

(1) Právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem a která podniká v provozovnách uvedených v § 1, se dopustí správního deliktu tím, že provádí nákup či prodej nebo výkup v době, kdy je jejich provádění zakázáno tímto zákonem.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 je možné uložit pokutu až do 50 000 Kč. Dopustí-li se právnická nebo fyzická osoba správního deliktu podle odstavce 1 opakovaně, je možné uložit pokutu až do výše 100 000 Kč.

(3) Dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem provádějí obecní živnostenské úřady, příslušné podle umístění provozovny1) a Česká obchodní inspekce2). Na řízení podle tohoto zákona se vztahují obecně právní předpisy o správním řízení3).

(4) Pokuty uložené podle tohoto zákona jsou příjmem státního rozpočtu České republiky.

§ 3
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Paroubek v. r.


1)   Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů.
2)   Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.
3)   Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.