SBÍRKA ZÁKONŮ částka 74
rozeslána dne 26.5.2006
  

222

ZÁKON

ze dne 25. dubna 2006,

kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
Změna zákona o integrované prevenci

Čl. I

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 1 zní:

"(1) Účelem zákona je, v souladu s právem Evropských společenství1), dosáhnout vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku2) uplatněním integrované prevence a omezování znečištění vznikajícího činnostmi uvedenými v příloze č. 1 k tomuto zákonu a zřídit a provozovat integrovaný registr znečišťování životního prostředí.".

2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 na samostatný řádek se doplňuje věta "Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/35/ES ze dne 26. května 2003 o účasti veřejnosti na přípravě některých plánů a programů týkajících se životního prostředí a o změně směrnic Rady 85/337/EHS a 96/61/ES ve věci účasti veřejnosti a přístupu k právní ochraně.".

3. V § 2 písmeno a) zní:

"a)  zařízením stacionární technická jednotka, ve které probíhá jedna či více průmyslových činností uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, a jakékoli další s tím přímo spojené činnosti, které po technické stránce souvisejí s průmyslovými činnostmi uvedenými v příloze č. 1 k tomuto zákonu probíhajícími v dotčeném místě a mohly by ovlivnit emise a znečištění, nejde-li o stacionární technickou jednotku používanou k výzkumu, vývoji a zkoušení nových výrobků a procesů; za zařízení se považuje i stacionární technická jednotka neuvedená v příloze č. 1 k tomuto zákonu, jestliže provozovatel zařízení pro ni požádá o vydání integrovaného povolení,".

4. V § 2 písm. c) se za slovo "emisí" vkládají slova "přímé nebo nepřímé".

5. V § 2 písmeno d) zní:

"d)  emisním limitem nejvýše přípustná emise znečišťujících látek vyjádřená množstvím, koncentrací, hmotnostním tokem nebo jinou specifickou veličinou, která nesmí být během jednoho či několika časových období překročena; emisní limity mohou být též stanoveny pro určité skupiny, druhy či kategorie látek, zejména pro ty, které jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto zákonu,".

6. V § 2 písmeno e) zní:

"e)  přenosem přesun znečišťujících látek v odpadech nebo odpadů určených k odstranění nebo využití mimo hranice provozovny a znečišťujících látek v odpadních vodách určených k čištění mimo hranice provozovny,".

7. V § 2 písmeno f) zní:

"f) nejlepšími dostupnými technikami nejúčinnější a nejpokročilejší stadium vývoje technologií a činností a způsobů jejich provozování, které ukazují praktickou vhodnost určitých technik navržených k předcházení, a pokud to není možné, tak k omezování emisí a jejich dopadů na životní prostředí, přičemž
1.  technikami se rozumí jak použitá technologie, tak způsob, jakým je zařízení navrženo, vybudováno, provozováno, udržováno a vyřazováno z provozu,
2.  dostupnými technikami se rozumí techniky vyvinuté v měřítku umožňujícím zavedení v příslušném průmyslovém odvětví za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek s ohledem na náklady a přínosy, pokud jsou provozovateli za rozumných podmínek dostupné bez ohledu na to, zda jsou používány nebo vyráběny v České republice,
3.  nejlepšími se rozumí nejúčinnější technika z hlediska dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí;při určování nejlepší dostupné techniky se přihlíží k hlediskům uvedeným v příloze č. 3 k tomuto zákonu,".

8. V § 2 písm. j) se za slovo "změnou" vkládají slova "v provozu".

9. V § 2 písmeno k) zní:

"k)  provozovatelem zařízení právnická osoba nebo fyzická osoba, která provozuje nebo bude provozovat zařízení,".

10. V § 2 písmeno l) zní:

"l) uživatelem registrované látky právnická osoba nebo fyzická osoba, která provozuje stacionární technickou nebo technologickou jednotku, z níž je v emisích nebo přenosech produkována látka evidovaná v integrovaném registru znečišťování.".

 11. V § 2 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které včetně poznámky pod čarou č. 7a zní:

"m) podstatnou změnou v provozu zařízení7a) změna v provozu zařízení, která může mít podle uvážení správního úřadu, který je místně příslušný k vydání integrovaného povolení (dále jen "úřad"), významné nepříznivé účinky na člověka nebo životní prostředí; změna v provozu zařízení nebo rozšíření provozu zařízení se vždy považují za podstatné, když změna nebo rozšíření samy o sobě překračují prahové hodnoty uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

7a)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/35/ES ze dne 26. května 2003 o účasti veřejnosti na přípravě některých plánů a programů týkajících se životního prostředí a o změně směrnic Rady 85/337/EHS a 96/61/ES ve věci účasti veřejnosti a přístupu k právní ochraně.".

12. V nadpisu hlavy II se slovo "ROZHODOVÁNĺ" nahrazuje slovem "POVOLENĺ".

13. § 3 včetně nadpisu zní:

"§ 3
Žádost o vydání integrovaného povolení

(1) Žádost o vydání integrovaného povolení (dále jen "žádost") podává provozovatel zařízení úřadu

a)   v elektronické podobě, nebo
b)   v listinné a elektronické podobě.

Řízení o vydání integrovaného povolení je zahájeno dnem, v němž byla žádost doručena úřadu, v případě podání uvedeném pod písmenem b) dnem, kdy byla úřadu doručena žádost v listinné podobě.

(2) V případě podání podle odstavce 1 písm. a) si může úřad v odůvodněných případech, zejména z technických důvodů, vyžádat podklady, které jsou součástí žádosti, v listinné podobě. Tento požadavek musí s odůvodněním a přiměřenou lhůtou sdělit žadateli do 20 dnů ode dne doručení žádosti. Po dobu vyřizování tohoto požadavku se řízení o vydání integrovaného povolení přerušuje.

(3) V případě podání podle odstavce 1 písm. b) může úřad v odůvodněných případech, zejména z technických a ekonomických důvodů, upustit od elektronické podoby mapových, obrazových nebo grafických podkladů, které jsou součástí žádosti.

(4) Úřad do 20 dnů ode dne doručení žádosti ověří, zda žádost obsahuje všechny předepsané náležitosti (§ 4). Jestliže úřad nevyzve provozovatele zařízení v této lhůtě k doplnění žádosti, platí, že žádost obsahuje všechny předepsané náležitosti. Úřad může vyzvat provozovatele zařízení k doplnění kopií žádosti v listinné podobě nebo v elektronické podobě na elektronických nosičích dat podle počtu účastníků řízení a dotčených správních úřadů.

(5) Pokud úřad v průběhu řízení dojde k závěru, že bez dalšího doplnění podkladů není možné pokračovat v řízení, vyzve provozovatele zařízení k doplnění podkladů, s nimiž musí být seznámeni všichni účastníci řízení. K tomuto doplnění úřad stanoví po dohodě s provozovatelem zařízení přiměřenou lhůtu. Po dobu doplňování podkladů se řízení o vydání integrovaného povolení přerušuje.

(6) Nedojde-li k doplnění žádosti nebo k doplnění podkladů ve stanovených lhůtách, úřad řízení o vydání integrovaného povolení zastaví.".

14. V § 4 odst. 1 písm. b) se slova "trvalý pobyt" nahrazují slovy "adresu místa trvalého pobytu, popřípadě adresu určenou pro doručování".

15. V § 4 odst. 1 písm. d) se slova "a e) až l)" nahrazují slovy " , e) až l) a p)".

16. V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno p), které zní:

"p) přehled případných hlavních variant technologie prověřených provozovatelem zařízení7a).".

 17. V § 5 se věta poslední zrušuje.

18. V § 6 odst. 1 se za slova "právnické osoby" vkládají slova "nebo fyzické osoby".

19. V § 6 odst. 2 se za slova "právnickou osobu" vkládají slova "nebo fyzickou osobu".

20. V § 6 odst. 3 úvodní části ustanovení se za slova "právnické osoby" vkládají slova "nebo fyzické osoby".

21. V § 6 odst. 3 se na konci textu písmene c) doplňují slova "jde-li o právnickou osobu, nebo odbornou praxi v oboru, odpovídající vysokoškolské vzdělání, znalosti a schopnosti, jde-li o fyzickou osobu".

22. V § 6 odst. 5 se na konci textu písmene a) doplňují slova " , jde-li o právnickou osobu, nebo zemře či je prohlášena za mrtvou, jde-li o fyzickou osobu".

23. V § 6 se doplňují odstavce 6 až 8, které znějí:

"(6) Odborná vyjádření podle § 11 může na území České republiky dočasně poskytovat také právnická osoba, pokud prokáže, že

a)   byla založena podle práva jiného členského státu Evropské unie a má své sídlo, ústřední správu nebo hlavní místo podnikatelské činnosti na území jiného členského státu Evropské unie a
b)   je držitelem oprávnění k výkonu činnosti, k níž je podle tohoto zákona pověřována odborně způsobilá osoba, podle právních předpisů jiného členského státu Evropské unie.

(7) Odborná vyjádření podle § 11 může na území České republiky dočasně poskytovat také fyzická osoba, která je usazena v jiném členském státě Evropské unie, pokud prokáže, že

a)   je státním příslušníkem členského státu Evropské unie a
b)   je držitelem oprávnění k výkonu činnosti, k níž je podle tohoto zákona pověřována odborně způsobilá osoba, podle právních předpisů jiného členského státu Evropské unie.

(8) Doklady o splnění podmínek podle odstavce 6 písm. a) a b) nebo odstavce 7 písm. a) a b) jsou tyto osoby povinny předložit Ministerstvu životního prostředí před zahájením činnosti uvedené v § 11. Pro činnosti těchto osob platí obdobně odstavec 4.".

24. V § 7 odst. 1 písm. d) se číslo "30" nahrazuje číslem "8" a za slovo "zveřejnění" se vkládají slova "stručného shrnutí".

25. V § 8 v nadpisu se slovo "Postoupení" nahrazuje slovem "Rozeslání".

26. V § 8 odst. 1 se slova "obdržení žádosti obsahující všechny předepsané náležitosti a v téže lhůtě ode dne doplnění neúplné žádosti všemi předepsanými náležitostmi zašle žádost" nahrazují slovy " , kdy žádost shledá úplnou, ji zašle".

27. V § 8 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

28. V § 8 odst. 3 se slova "ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí" zrušují.

29. V § 9 odst. 2 se slovo "zasílaných" nahrazuje slovem "zasílaná".

30. V § 9 se odstavec 4 zrušuje.Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

31. V § 9 odst. 4 se slova "podle odstavce 1" zrušují.

32. V § 10 se slova "ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a" zrušují.

33. § 11 včetně nadpisu zní:

"§ 11
Vyjádření odborně způsobilé osoby

(1) Úřad si může k posouzení žádosti vyžádat zpracování odborného vyjádření k aplikaci nejlepších dostupných technik nebo k celé žádosti. Odborné vyjádření může zpracovávat pouze odborně způsobilá osoba podle § 6. O tomto postupu informuje úřad neprodleně účastníky řízení.

(2) Odborně způsobilá osoba zašle odborné vyjádření úřadu nejpozději do 45 dnů ode dne, kdy žádost obdržela.

(3) Úřad vyjádření odborně způsobilé osoby neprodleně po jeho obdržení zveřejní po dobu 30 dnů na své úřední desce a na portálu veřejné správy11).".

34. § 12 včetně nadpisu zní:

"§ 12
Ústní jednání o žádosti

(1) Úřad může do 5 dnů od uplynutí lhůty podle § 9 odst. 1 nebo 3 nebo v případě postupu podle § 11 odst. 1 do 5 dnů ode dne obdržení odborného vyjádření nařídit k projednání žádosti ústní jednání. K ústnímu jednání úřad může přizvat kromě účastníků řízení též odborně způsobilou osobu, Českou inspekci životního prostředí (dále jen "inspekce") a příslušné správní úřady. Úřad nařídí ústní jednání vždy, požádá-li o to účastník řízení.

(2) Účastník řízení může požádat o provedení ústního jednání ve lhůtě pro zaslání vyjádření podle § 9 odst. 1 a 3 nebo v případě vyžádání odborného vyjádření ve lhůtě pro jeho zaslání úřadu podle § 11 odst. 2.".

35. V § 13 odstavec 1 zní:

"(1) Úřad o žádosti provozovatele zařízení rozhodne ve lhůtě do 45 dnů ode dne uplynutí lhůty podle § 9 odst. 1. Využije-li úřad postup podle § 11, pak lhůta pro rozhodnutí o žádosti běží ode dne obdržení odborného vyjádření. Ve složitějších případech může odvolací orgán (orgán příslušný rozhodnout o rozkladu) na žádost úřadu tuto lhůtu prodloužit o 45 dnů.".

36. V § 13 odst. 2 se slova "podle § 12" zrušují.

37. V § 13 odst. 4 písm. f) se slovo "podmínky" nahrazuje slovem "opatření".

38. V § 13 odst. 7 větě první se za slova "o žádosti" vkládají slova "a kopii žádosti", slova "a Ministerstvu zdravotnictví" se zrušují a za větu první se vkládá věta "Odvolání nebo rozklad proti rozhodnutí o žádosti zašle dále Ministerstvu zdravotnictví, které se k odvolání vyjádří z hlediska ochrany veřejného zdraví.".

39. V § 13 se na konci odstavce 8 doplňuje věta "Pokud byla žádost projednána podle § 10, uvědomí úřad o rozhodnutí podle odstavce 2 nebo 3 dotčený stát.".

40. V § 13 odst. 9 se slovo "Kraj" nahrazuje slovy "Krajský úřad".

41. V § 14 odst. 2 větě druhé se slova "vyšší úroveň" nahrazují slovem "větší".

42. V § 16 odst. 1 písm. b) se za slovo "změnu" vkládají slova "v provozu".

43. V § 17 se nadpis nad označením § 17 zrušuje.

44. § 18 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 13a zní:

"§ 18
Přezkum plnění závazných podmínek integrovaného povolení

(1) Úřad provede alespoň každých 8 let přezkum, zda nedošlo ke změně okolností, které mohou vést ke změně závazných podmínek integrovaného povolení.

(2) Úřad vždy přezkoumá závazné podmínky integrovaného povolení,

a)   má-li za to, že došlo k závažnému porušení podmínek integrovaného povolení,
b)   došlo-li k takové změně v nejlepších dostupných technikách, která umožní významné snížení emisí bez vynaložení ekonomicky neúnosných nákladů na jejich zavedení,
c)   zjistí-li, že provozní bezpečnost procesu nebo činnosti zařízení vyžaduje, aby bylo použito jiné techniky,
d)   vyžaduje-li to změna emisních limitů nebo standardů kvality životního prostředí provedená na základě jiných právních předpisů6), nebo
e)   je-li znečištění životního prostředí v důsledku provozu zařízení tak značné, že významně přesahuje standard kvality životního prostředí a nelze se k němu přiblížit jinak než změnou závazných podmínek provozu zařízení.

(3) Úřad může provést přezkum závazných podmínek integrovaného povolení na základě ohlášení změny v provozu zařízení.

(4) Přezkum závazných podmínek integrovaného povolení se provádí šetřením v místě provozu zařízení nebo přezkumem podkladů předložených provozovatelem.

(5) O provedených přezkumech informuje úřad neprodleně inspekci a krajskou hygienickou stanici.

(6) Na výkon přezkumné činnosti se vztahuje zákon o státní kontrole, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak13a).


13a)   Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.".

45. § 19 zní:

"§ 19

(1) Na základě přezkumu podle § 18 je úřad oprávněn

a)   uložit provozovateli zařízení provést v přiměřené lhůtě opatření k nápravě, přičemž po dobu lhůty k provedení opatření k nápravě se nepoužijí § 37 a 38,
b)   vyzvat provozovatele zařízení v přiměřené lhůtě stanovené úřadem k podání žádosti o změnu integrovaného povolení podle § 19a odst. 1,
c)   vydat provozovateli zařízení rozhodnutí o zastavení provozu zařízení nebo jeho části.

(2) Úřad vydá rozhodnutí o zastavení provozu zařízení nebo jeho části, neprovede-li provozovatel zařízení ve stanovené lhůtě opatření k nápravě podle odstavce 1 písm. a) nebo nepodá-li ve stanovené lhůtě podle odstavce 1 písm. b) žádost o změnu integrovaného povolení.

(3) Při postupu podle odstavců 1 a 2 může úřad stanovit, že odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. Rozhodnutím o zastavení provozu zařízení nebo jeho části není dotčena vykonatelnost podmínek integrovaného povolení podle § 13 odst. 4 písm. b).

(4) Je-li potřeba uložit nápravné opatření podle zvláštních právních předpisů6), není toto oprávnění tímto zákonem dotčeno.".

46. Za § 19 se vkládá nový § 19a, který včetně nadpisu zní:

"§ 19a
Řízení o změně integrovaného povolení

(1) Dojde-li úřad na základě ohlášení plánované změny v provozu zařízení podle § 16 odst. 1 písm. b) nebo na základě přezkumu podle § 18 a 19 k závěru, že se jedná o podstatnou změnu v provozu zařízení, vyzve provozovatele zařízení, aby úřadu ve lhůtě, kterou stanoví, podal žádost o změnu integrovaného povolení, přičemž může stanovit, které náležitosti žádosti se nevyžadují. V řízení se postupuje přiměřeně podle § 3 až 15.

(2) Dojde-li úřad na základě ohlášení plánované změny v provozu zařízení podle § 16 odst. 1 písm. b) nebo na základě přezkumu podle § 18 a 19 k závěru, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení, ale že je nezbytné provést změnu integrovaného povolení, provede změnu integrovaného povolení úřad. Změnu integrovaného povolení zveřejní úřad obdobně podle § 13 odst. 8. Úřad zašle změnu integrovaného povolení Ministerstvu životního prostředí do 7 dnů od nabytí právní moci této změny.".

47. V § 22 odst. 1 se slova "vyráběné nebo použité množství nebo" zrušují.

48. V § 22 odst. 2 se slova "a provozovatel zařízení dále údaje o výsledcích monitorování uloženého integrovaným povolením" zrušují.

49. V § 24 odstavec 2 zní:

"(2) Vláda může nařízením stanovit způsob ohlašování a způsob vedení integrovaného registru znečišťování, jakož i dalších evidencí v oblasti životního prostředí tak, aby byla zajištěna jednota informačního systému v oblasti životního prostředí.".

50. V § 27 odst. 2 se slova "Českou inspekcí životního prostředí (dále jen "inspekce")" nahrazují slovem "inspekcí" a slovo "kraji" se nahrazuje slovy "krajskými úřady".

51. V § 28 písmeno e) zní:

"e)  krajské úřady,".

52. V § 28 písmeno g) včetně poznámky pod čarou č. 19 zní:

"g) krajské hygienické stanice19).

19)   § 82 zákona č. 258/2000 Sb.".

53. V § 29 písm. c) se slovo "kraje" nahrazuje slovy "krajského úřadu".

54. V § 29 písmeno e) zní:

"e) provádí přezkum plnění závazných podmínek integrovaného povolení pro zařízení, jehož provoz může významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu,"

 .55. V § 29 se na konci textu písmene j) doplňují slova "a na žádost provozovatele zařízení, jehož provoz může významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu, mu poskytne předběžnou informaci o úplnosti žádosti před jejím podáním".

56. V § 30 písm. a) a v § 31 písm. a) se slovo "zařízení" nahrazuje slovem "činností".

57. § 33 až 35 včetně nadpisů znějí:

"§ 33
Krajské úřady

Krajský úřad

a)   rozhoduje o žádosti o vydání integrovaného povolení s výjimkou zařízení, jehož provoz může významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu, a na žádost provozovatele mu poskytne předběžnou informaci o úplnosti žádosti před jejím podáním,
b)   provádí přezkum plnění závazných podmínek integrovaného povolení s výjimkou integrovaného povolení pro zařízení, jehož provoz může významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu,
c)   rozhoduje o správních deliktech podle § 37 odst. 2 až 4,
d)   vyzývá provozovatele zařízení k podání žádosti o vydání integrovaného povolení podle § 42,
e)   hodnotí aplikaci nejlepších dostupných technik a předává informace o jejich vývoji příslušným správním úřadům,
f)   vydává rozhodnutí o zastavení provozu zařízení nebo jeho části podle § 19 odst. 1 písm. c) a § 19 odst. 2,
g)   je dotčeným správním orgánem v řízení podle tohoto zákona v případě zařízení, jehož provoz může významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu.

§ 34
Inspekce

Inspekce

a)   kontroluje plnění povinností stanovených tímto zákonem nebo integrovaným povolením,
b)   v rámci svých kompetencí kontroluje plnění ohlašovací povinnosti podle § 22 a vedení evidence údajů nezbytných k ohlašování do integrovaného registru znečišťování podle § 25 odst. 1,
c)   omezuje nebo zastavuje provoz zařízení nebo jeho části, pokud by jeho dalším provozem nastalo nebo hrozí závažné poškození životního prostředí nebo značné materiální škody,
d)   rozhoduje o správních deliktech podle § 37,
e)   hodnotí aplikaci nejlepších dostupných technik a předává informace o jejich vývoji příslušným správním úřadům.

§ 35
Krajské hygienické stanice

Krajská hygienická stanice

a)   posuzuje žádost z hlediska ochrany veřejného zdraví,
b)   kontroluje plnění závazných podmínek stanovených v integrovaném povolení, které se dotýkají ochrany veřejného zdraví,
c)   omezuje nebo zastavuje provoz zařízení nebo jeho části, pokud by jeho dalším provozem nastalo nebo hrozí závažné poškození zdraví člověka,
d)   rozhoduje o správních deliktech podle § 37 odst. 2 až 4.".

58. § 36 zní:

"§ 36

Úřad nebo inspekce může provozovateli zařízení uložit pořádkovou pokutu do 100 000 Kč, jestliže nesplní povinnost podle § 16 odst. 1 písm. c) tím, že neumožní inspektorům inspekce, pověřeným zaměstnancům krajského úřadu nebo Ministerstva životního prostředí vstup na dotčené nemovitosti, odebírání vzorků anebo jiným obdobným způsobem neposkytne součinnost při přezkumu. Pořádková pokuta může být uložena i opakovaně. Úhrn takto uložených pořádkových pokut nesmí přesáhnout částku 1 000 000 Kč. Příjem z pořádkových pokut je příjmem státního rozpočtu.".

59. § 37 a 38 včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 21a znějí:

"SPRÁVNĺ DELIKTY

§ 37
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako uživatel registrované látky dopustí správního deliktu tím, že nesplní ohlašovací povinnost podle § 22 nebo uvede při plnění ohlašovací povinnosti podle § 22 nesprávné údaje.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel zařízení dopustí správního deliktu tím, že

a)   nesplní ohlašovací povinnost podle § 16 odst. 1 písm. b) nebo d),
b)   uvede v žádosti podle § 4 nesprávné údaje, které mohou mít vliv na vydání integrovaného povolení, nebo
c)   nepodá žádost o změnu integrovaného povolení ve lhůtě stanovené úřadem podle § 19a odst. 1.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel zařízení dopustí správního deliktu tím, že provozuje zařízení bez platného integrovaného povolení, bez pravomocného rozhodnutí o podstatné změně integrovaného povolení nebo v rozporu s podmínkami integrovaného povolení.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel zařízení dopustí správního deliktu tím, že neprovede ve lhůtě stanovené podle § 19 odst. 1 písm. a) opatření k nápravě nebo nezastaví provoz zařízení nebo jeho části podle § 19 odst. 1 písm. c).

(5) Za správní delikt se uloží pokuta

a)   do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1,
b)   do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2,
c)   do 7 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavců 3 a 4.

§ 38
Společná ustanovení

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, ke vzniklým nebo hrozícím škodlivým následkům v oblasti životního prostředí nebo v oblasti zdraví člověka a době trvání protiprávního stavu.

(3) Je-li projednán správní delikt spáchaný provozovatelem zařízení, lze od uložení pokuty upustit, jestliže provozovatel zařízení zajistil odstranění následků porušení povinnosti a přijal opatření zamezující dalšímu trvání nebo obnově protiprávního stavu.

(4) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(5) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává inspekce. Správní delikty podle § 37 odst. 2 až 4 projednává v prvním stupni též krajský úřad nebo krajská hygienická stanice, přičemž příslušným orgánem k projednání správního deliktu je ten orgán, který zahájí řízení jako první.

(6) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby21a) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(7) Pokuty uložené inspekcí a krajskou hygienickou stanicí vybírá a vymáhá celní úřad, příjem z pokut je z 50 % příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky a z 50 % příjmem rozpočtu kraje. Pokuty uložené krajským úřadem vybírá a vymáhá krajský úřad, příjem z pokut je příjmem kraje.


21a)   § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.".

60. § 39 až 41 včetně poznámek pod čarou č. 22 a 23 se zrušují.

61. V nadpisu hlavy VII se slovo "závěrečná" nahrazuje slovem "společná".

62. V nadpisu nad § 45 se slovo "Závěrečná" nahrazuje slovem "Společná".

63. V § 45 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

"(2) Provozovatel zařízení, který podal žádost o stavební povolení pro zařízení do 31. prosince 2002 a do tohoto data nebylo pro zařízení vydáno stavební povolení, musí doložit integrované povolení současně s návrhem, na základě kterého má být započato s užíváním stavby podle zvláštního právního předpisu24). Tímto návrhem se rozumí žádost o povolení k předčasnému užívání stavby, žádost o souhlas se zkušebním provozem a návrh na zahájení kolaudačního řízení.

(3) Podstatná změna v provozu zařízení může být uskutečněna pouze na základě pravomocně schválené změny integrovaného povolení podle § 19a. V případě, že se jedná o podstatnou změnu v provozu zařízení, jejíž provedení vyžaduje stavební povolení, postupuje se obdobně podle odstavce 1.".

64. V § 46 se odstavec 5 zrušuje.Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5 a 6.

65. V § 46 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 25 zní:

"(5) Pokud tento zákon výslovně nestanoví jinak, vztahuje se na řízení podle tohoto zákona správní řád25). Na postup podle § 6 a 11 se správní řád nevztahuje.


25)   Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.".

66. V § 47 odst. 1 se slova "a § 27 odst. 3" zrušují.

67. V příloze č. 1 se v nadpise slova "zařízení" nahrazují slovy "průmyslových činností", před slovo "Energetika" se vkládá číslo "1.", v bodě 1.4. se slovo "zplynování" nahrazuje slovem "zplyňování", před slova "Výroba a zpracování kovů" se vkládá číslo "2.", v bodě 2.3.b) se slova "spotřeba tepelné energie je" nahrazují slovy "je tepelný výkon", v bodě 2.6. se slovo "obsah" nahrazuje slovem "objem", před slova "Zpracování nerostů" se vkládá číslo "3.", v bodě 3.1. se slovo "cementového" nahrazuje slovem "cementářského", v bodě 3.2. se slova "produktů na bázi azbestu, produkce výrobků s obsahem azbestu" nahrazují slovy "produktů s obsahem azbestu", v bodě 3.4. se slovo "nerostných" nahrazuje slovem "minerálních", před slova "Chemický průmysl" se vkládá číslo "4.", ve větě pod nadpisem "4. Chemický průmysl" se slovo "zařízení" nahrazuje slovy "průmyslových činností" a slovo "reakcí" se nahrazuje slovem "procesů", v bodě 4.1.b) se slova "organické sloučeniny obsahující kyslík" nahrazují slovy "kyslíkaté deriváty uhlovodíků", v bodě 4.1.h) se slova "na bázi syntetických a přírodních polymerů" nahrazují slovy "syntetická vlákna na bázi polymerů, vlákna na bázi celulózy", před slova "Nakládání s odpady" se vkládá číslo "5.", v bodě 5.3. se slovo "zneškodňování" nahrazuje slovem "odstraňování", slova "Ostatní zařízení" se nahrazují slovy "6. Ostatní průmyslové činnosti", v bodě 6.4.a) se za slova "než 50 t" vkládají slova "jatečně opracovaných těl", v bodě 6.5. se slova "zneškodňování nebo zhodnocování zvířecích těl" nahrazují slovy "odstraňování nebo využití konfiskátů živočišného původu" a v poznámce se slova "kapacity výstupů" nahrazují slovy "prahové hodnoty".

68. V příloze č. 3 větě první se slova "která musí úřad" nahrazují slovy "k nimž úřad přihlíží" a slovo " , zohlednit" se zrušuje.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Řízení o vydání integrovaného povolení, která nebyla pravomocně skončena před účinností tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

2. Řízení o správních deliktech zahájená a neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III
Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), jak vyplývá z pozdějších zákonů.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o vodách

Čl. IV

V § 126 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., se za slova "§ 8 odst. 1," vkládají slova "§ 12 odst. 1," a slova "a vyjádření podle § 18 odst. 1" se zrušují.

ČÁST TŘETĺ
Změna zákona o ochraně ovzduší

Čl. V

V § 53 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), se za slovo "Rozhodnutí" vkládají slova "nebo opatření" a slova "a 8, § 9 odst. 4, § 17 odst. 1 písm. b), c) a d) a § 17 odst. 2 písm. c), f), g) a i)" se nahrazují slovy " , 7, 8, 10 a 11, § 9 odst. 4, § 17 odst. 1 písm. c) a d) a § 17 odst. 2 písm. a) až i)".

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

Čl. VI

V § 23 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 76/2002 Sb., se odstavec 5 zrušuje.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o lesích

Čl. VII

V § 58 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., se odstavec 4 zrušuje.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o ochraně přírody a krajiny

Čl. VIII

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 100/2004 Sb., zákona č. 168/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 387/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 87 odst. 1 se slova "5 000 Kč" nahrazují slovy "10 000 Kč".

2. V § 87 odst. 2 se slova "10 000 Kč" nahrazují slovy "20 000 Kč".

3. V § 87 odst. 3 se slova "50 000 Kč" nahrazují slovy "100 000 Kč".

4. V § 88 odst. 1 se slova "500 000 Kč" nahrazují slovy "1 000 000 Kč".

5. V § 88 odst. 2 se slova "1 000 000 Kč" nahrazují slovy "2 000 000 Kč".

6. V § 90 se odstavec 5 zrušuje.Dosavadní odstavce 6 až 14 se označují jako odstavce 5 až 13.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa

Čl. IX

Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve znění zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 149/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 4 se slova "jednoho miliónu Kč" nahrazují slovy "5 000 000 Kč".

2. V § 5 odst. 3 se slova "dvou miliónů Kč" nahrazují slovy "10 000 000 Kč".

ČÁST OSMÁ
Změna zákona o odpadech

Čl. X

V § 82 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 76/2002 Sb., se slova "§ 16 odst. 3 a vyjádření podle § 79 odst. 5 písm. b) až e)" nahrazují slovy "§ 16 odst. 2 a 3, § 12 odst. 5, souhlas podle § 51 odst. 1, stanovení doby trvání a podmínky péče podle § 52 a vyjádření podle § 79 odst. 4 písm. a) až d)".

ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o ochraně veřejného zdraví

Čl. XI

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

"c) úkoly dalších orgánů veřejné správy v oblasti hodnocení a snižování hluku z hlediska dlouhodobého průměrného hlukového zatížení životního prostředí.".

 2. Poznámka pod čarou č. 1 zní:


"1)   Směrnice Rady 76/768/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států o kosmetických výrobcích, ve znění směrnice Komise 2003/80/ES ze dne 5. září 2003, kterou se stanoví symbol pro údaj označující trvanlivost kosmetických prostředků v příloze VIIIa směrnice Rady 76/768/EHS.
Směrnice Komise 80/1335/EHS ze dne 22. prosince 1980 o sbližování právních předpisů členských států o analytických metodách nezbytných pro kontrolu složení kosmetických výrobků, ve znění směrnice Komise 96/45/EHS ze dne 2. července 1996 o metodách analýzy nezbytných pro kontrolu složení kosmetických prostředků.
Rozhodnutí Komise 96/335/ES ze dne 8. května 1996, kterým se stanoví soupis a společná nomenklatura přísad používaných v kosmetických prostředcích.
Směrnice Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 1998 o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu.
Směrnice Rady 76/160/EHS ze dne 8. prosince 1975 o jakosti vod ke koupání, ve znění směrnice 91/692/EHS ze dne 23. prosince 1991 ke standardizaci a racionalizaci zpráv o zavádění určitých směrnic vztahujících se k životnímu prostředí.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES ze dne 18. září 2000 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologickým činitelům při práci.
Směrnice Rady 83/477/EHS ze dne 19. září 1983 o ochraně pracovníků před riziky vystavení azbestu při práci, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/18/ES ze dne 27. března 2003.
Směrnice Rady 93/43/EHS ze dne 14. června 1993 o hygieně potravin.
Směrnice Rady 89/109/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami.
Směrnice Komise 2004/19/ES ze dne 1. března 2004, kterou se doplňuje směrnice 2002/72/ES týkající se plastů a výrobků z plastů přicházejících do styku s potravinami.
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2119/98/ES ze dne 24. září 1998 o zřízení sítě epidemiologického dozoru a kontroly přenosných nemocí ve Společenství.
Rozhodnutí Evropské komise ze dne 17. července 2003, kterým se mění rozhodnutí 2000/96/EC ve věci stanovení surveillance vybraných infekcí.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES ze dne 25. června 2002 o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí.".

3. V § 3a odst. 6 větě poslední se slova "§ 2 odst. 2" nahrazují slovy "§ 2 odst. 3".

4. V § 31 odst. 1 větě poslední se slova "stanoví-li příslušný orgán ochrany veřejného zdraví závazné podmínky provozu zdroje hluku nebo vibrací pro provoz zařízení" nahrazují slovy "pokud je jeho vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného povolení".

5. V § 47 odst. 1 úvodní části ustanovení a v písmenu b) se slova "odst. 7" nahrazují slovy "odst. 8".

6. V § 75a odst. 2 úvodní části ustanovení se za slova "§ 78" vkládají slova "odst. 1".

7. V nadpisu § 78 se doplňují slova "a další orgány, které plní některé úkoly v oblasti hodnocení a snižování hluku z hlediska dlouhodobého průměrného hlukového zatížení životního prostředí".

8. V § 78 úvodní části ustanovení se slova "orgány ochrany veřejného zdraví, kterými jsou" zrušují.

9. V § 78 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) až g), která znějí:

"d)  Ministerstvo dopravy,
e)   Ministerstvo pro místní rozvoj,
f)   Ministerstvo životního prostředí,
g)   krajské úřady.".

10. V § 78 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví tvoří správní úřady uvedené v odstavci 1 písm. a) až c).".

11. V § 79 odst. 5 se za slova "§ 78" vkládají slova "odst. 1".

12. V § 80 odst. 1 se na konci písmene p) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena q) až u), která znějí:

"q) pořizuje, a dojde-li k podstatnému vývoji, který významně ovlivňuje stávající hlukovou situaci, aktualizuje, nejdéle však jednou za 5 let, strategické hlukové mapy, jejichž součástí jsou mezní hodnoty hlukových ukazatelů; mezní hodnotou hlukových ukazatelů se rozumí hodnota hlukových ukazatelů, při jejímž překročení dochází ke škodlivému zatížení životního prostředí,
r)   zpřístupňuje veřejnosti strategické hlukové mapy, vypracované podle písmene q),
s)   prováděcím právním předpisem upraví výpočet hlukových ukazatelů, jejich mezní hodnoty, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů, jejichž součástí jsou návrhy tichých oblastí, podrobnosti týkající se způsobu informování veřejnosti o strategických hlukových mapách, o přípravě návrhů akčních plánů a účasti veřejnosti na této přípravě a o vypracovaných akčních plánech. Akčním plánem se rozumí plán obsahující opatření, jejichž účelem je ochrana před škodlivými a obtěžujícími účinky hluku, včetně snížení hluku,
t)   pořizuje souhrn akčního plánu na základě akčních plánů předložených krajskými úřady a Ministerstvem dopravy, jejichž součástí jsou tiché oblasti v aglomeraci vymezené krajskými úřady a tiché oblasti ve volné krajině stanovené Ministerstvem životního prostředí. Tichou oblastí v aglomeraci se rozumí oblast, která není vystavena hluku většímu, než je mezní hodnota hlukového ukazatele nebo než je nejvyšší přípustná hodnota hygienického limitu hluku stanoveného podle § 34. Tichou oblastí ve volné krajině se rozumí oblast, která není rušena hlukem z dopravy, průmyslu nebo rekreačních aktivit,
u)   spolupracuje s příslušnými orgány sousedních členských států Evropské unie na strategickém hlukovém mapování v blízkosti hranic.".

13. V § 80 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Za hluk se pro účely postupu podle odstavce 1 písm. q) až u) a podle § 81, 81a, 81b a 81c považuje hluk, kterému jsou lidé vystaveni v zastavěných územích, ve veřejných parcích a tichých oblastech v aglomeracích, v tichých oblastech ve volné krajině, v blízkosti škol, nemocnic a ostatních oblastech a územích citlivých na hluk. Nepovažuje se za něj hluk způsobený osobou, která je mu vystavena, hluk v domácnostech, sousedský hluk, hluk z rekreačních aktivit, hluk na pracovištích, hluk uvnitř dopravních prostředků a hluk způsobený vojenskou činností v objektech důležitých pro obranu státu.".Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce 3 až 9.

14. V § 80 odst. 3 větě první se za slova "§ 78" vkládají slova "odst. 1".

15. § 81 včetně nadpisu zní:

"§ 81
Ministerstvo dopravy

(1) Ministerstvo dopravy v oblasti hodnocení a snižování hluku z hlediska dlouhodobého průměrného hlukového zatížení životního prostředí podle údajů ze strategických hlukových map vypracovaných Ministerstvem zdravotnictví pořizuje, a dojde-li k podstatnému vývoji, který významně ovlivňuje stávající hlukovou situaci, aktualizuje, nejdéle však jednou za 5 let, akční plány pro

a)   hlavní pozemní komunikace, jimiž se rozumí pozemní komunikace, po nichž projede více než 3 000 000 vozidel za rok, a jejichž vlastníkem je stát,
b)   hlavní železniční tratě, jimiž se rozumí železniční tratě, po nichž projede více než 30 000 vlaků za rok,
c)   hlavní letiště, jimiž se rozumí civilní letiště, která mají více než 50 000 vzletů a přistání za rok, s výjimkou vzletů a přistání lehkých letadel pro cvičné účely.

(2) Ministerstvo dopravy při zpracování a aktualizaci akčních plánů

a)   zpřístupňuje návrh akčního plánu veřejnosti, ke kterému má každý právo vyjádřit se do 45 dnů od data jeho zveřejnění,
b)   zveřejňuje způsob vyhodnocení podnětů a stanovisek k návrhu akčního plánu a zveřejňuje akční plán, který předkládá Ministerstvu zdravotnictví,
c)   informuje veřejnost o opatřeních přijatých v rámci akčních plánů,
d)   spolupracuje s příslušnými orgány sousedních členských států Evropské unie při tvorbě akčních plánů v příhraničních oblastech.".

16. Za § 81 se vkládají nové § 81a až 81c, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 43b znějí:

"§ 81a
Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj v oblasti hodnocení a snižování hluku z hlediska dlouhodobého průměrného hlukového zatížení životního prostředí stanoví vyhláškou seznam aglomerací. Aglomerací se rozumí urbanizované území městského charakteru s více než 100 000 trvale bydlícími obyvateli, tvořené jednou nebo více obcemi s intenzivními ekonomickými, sociálními a územně technickými vazbami.

§ 81b
Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí v oblasti hodnocení a snižování hluku z hlediska dlouhodobého průměrného hlukového zatížení životního prostředí upraví vyhláškou tiché oblasti ve volné krajině.

§ 81c
Krajské úřady

Krajské úřady v oblasti hodnocení a snižování hluku z hlediska dlouhodobého průměrného hlukového zatížení životního prostředí

a)   předávají Ministerstvu zdravotnictví údaje o zdrojích hluku získané při výkonu své působnosti podle zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem43b),
b)   pořizují, a dojde-li k podstatnému vývoji, který významně ovlivňuje stávající hlukovou situaci, aktualizují, nejdéle však jednou za 5 let, akční plány pro územní aglomerace, jejichž součástí je vymezení tichých oblastí v aglomeraci, a akční plány pro hlavní pozemní komunikace, které vlastní kraj, včetně hlavních pozemních komunikací ve vlastnictví obcí ve správním území kraje, a to podle údajů ze strategických hlukových map zpracovaných Ministerstvem zdravotnictví; pro zpracování a aktualizaci akčního plánu platí obdobně § 81 odst. 2.

43b)   Vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění.".

17. V § 88a odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova "§ 78" vkládají slova "odst. 1".

18. V § 108 odst. 1 se slova "§ 80 odst. 2" nahrazují slovy "§ 80 odst. 1 písm. s) a odst. 3".

Čl. XII
Přechodná ustanovení

1. Ministerstvo zdravotnictví

a)   pořídí do 30. června 2007 strategické hlukové mapy pro okolí pozemních komunikací, po kterých projede více než 6 000 000 vozidel za rok, železničních tratí, po kterých projede více než 60 000 vlaků za rok, v blízkosti hlavních letišť, vymezených v § 81 odst. 1 písm. c) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a pro aglomerace s více než 250 000 trvale bydlícími obyvateli, tvořené jednou nebo více obcemi s intenzivními ekonomickými, sociálními a územně technickými vazbami,
b)   pořídí do 30. června 2012 strategické hlukové mapy pro všechny hlavní pozemní komunikace, hlavní železniční tratě a aglomerace vymezené v § 81 a 81a zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Ministerstvo dopravy

a)   pořídí do 18. července 2008 akční plány pro okolí pozemních komunikací, které jsou ve vlastnictví státu a po kterých projede více než 6 000 000 vozidel za rok, železničních tratí, po kterých projede více než 60 000 vlaků za rok, v blízkosti hlavních letišť, vymezených v § 81 odst. 1 písm. c) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
b)   pořídí do 18. července 2013 akční plány pro okolí hlavních pozemních komunikací ve vlastnictví státu, vymezených v § 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a akční plány pro okolí hlavních železničních tratí vymezených v § 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Krajský úřad

a)   pořídí do 18. července 2008 akční plány pro okolí pozemních komunikací, které jsou ve vlastnictví kraje a po kterých projede více než 6 000 000 vozidel za rok, a pro aglomerace s více než 250 000 trvale bydlícími obyvateli, tvořené jednou nebo více obcemi s intenzivními ekonomickými, sociálními a územně technickými vazbami,
b)   pořídí do 18. července 2013 akční plány pro okolí hlavních pozemních komunikací ve vlastnictví kraje nebo obcí ve správním území kraje a pro aglomerace vymezené v § 81 a 81a zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DESÁTÁ
Změna lázeňského zákona

Čl. XIII

V § 37 odst. 5 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., se za slova "a podle odstavce 3" vkládají slova " , pokud se jedná o souhlas vydávaný pro vydání stavebního povolení,".

ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o vodovodech a kanalizacích

Čl. XIV

V § 39 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), se doplňuje odstavec 8, který zní:

"(8) Povolení vodoprávního úřadu k vypouštění odpadních vod, která se vydávají podle § 18 odst. 3, se nevydají podle tohoto zákona, pokud je jejich vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). Ostatní ustanovení tohoto zákona tím nejsou dotčena.".

ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o chemických látkách a chemických přípravcích

Čl. XV

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb. a zákona č. 345/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 33 písmeno a) zní:

"a)  kontroluje, jak jsou dodržována ustanovení tohoto zákona, právních předpisů vydaných k jeho provedení, předpisů Evropských společenství, při jejichž porušení projednává v prvním stupni správní delikty podle § 38b odst. 3, a rozhodnutí správních orgánů podle tohoto zákona,".

2. V § 33 písm. d) se slova "a 38a" nahrazují slovy " , 38a, 38b a 38c".

3. V § 34 odst. 1 písmeno a) zní:

"a) kontroluje, jak jsou dodržována ustanovení tohoto zákona, právních předpisů vydaných k jeho provedení, předpisů Evropských společenství, při jejichž porušení projednává v prvním stupni správní delikty podle § 38b odst. 3, a rozhodnutí správních orgánů podle tohoto zákona,".

 4. V § 34 odst. 1 písm. e) se slova "a 38a" nahrazují slovy " , 38a, 38b a 38c".

5. V § 35 odst. 1 písm. b) se doplňují slova "38b a 38c,".

6. V § 38a odst. 1 písm. c) se slova "odst. 2 až 4" nahrazují slovy "odst. 3 až 5".

7. V § 38a odst. 2 písm. e) a § 38a odst. 5 písm. d) se za slovo "podle" vkládají slova "§ 3 odst. 6," a slova "odst. 6" se nahrazují slovy "odst. 7".

8. V § 38a odst. 5 písm. f) se slova "odst. 1" nahrazují slovy "odst. 2".

ČÁST TŘINÁCTÁ
Účinnost

Čl. XVI

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.#v z.

Kasal v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.