SBÍRKA ZÁKONŮ částka 48
rozeslána dne 14.4.2006
 

141

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 5. dubna 2006

o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2006

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb., (dále jen "zákon") a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení1) upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství2) (dále jen "předpis Evropských společenství") některé podmínky poskytování národních doplňkových plateb (dále jen "platba") k přímým podporám pro rok 2006 Státním zemědělským intervenčním fondem3) (dále jen "Fond") jako dotací k výsledkům hospodaření v oblasti

a)   pěstování lnu na vlákno na zemědělské půdě vedené podle § 3a až 3h zákona v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů (dále jen "evidence") jako orná půda [§ 3i písm. a) zákona],
b)   pěstování chmele na zemědělské půdě vedené v evidenci jako chmelnice [§ 3i písm. d) zákona],
c)   chov skotu, ovcí, popřípadě koz (dále jen "přežvýkavci") na hospodářství registrovaném v ústřední evidenci podle plemenářského zákona4),
d)   pěstování plodin uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, případně množitelských porostů druhů uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení na orné půdě [§ 3i písm. a) zákona] vedené v evidenci podle § 3a až 3h zákona.

Platba na pěstování lnu na vlákno
§ 2

Žadatelem o platbu na pěstování lnu na vlákno může být fyzická nebo právnická osoba, obhospodařující zemědělskou půdu, která je na ni vedena v evidenci a pěstuje na ní len na vlákno na výměře nejméně 1 ha.

§ 3

(1) Žádost o platbu na pěstování lnu na vlákno se podává Fondu na jím vydaném formuláři do 15. května 2006.

(2) Součástí žádosti o platbu na pěstování lnu na vlákno je

a)   seznam půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků (§ 3a zákona), žadatelem osetých lnem na vlákno, včetně jejich výměr a zakreslení v mapě půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků, v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším,
b)   prohlášení s úředně ověřeným podpisem žadatele na formuláři vydaném Fondem o použití uznaného osiva5), doložené

1. 

daňovým dokladem o nákupu uznaného osiva5) nebo jeho úředně ověřenou kopií a uznávacím listem5) nebo jeho úředně ověřenou kopií,

2. 

rozhodnutím o uznání osiva5) nebo jeho úředně ověřenou kopií,

3. 

dokladem o uznání osiva vydaným v jiném členském státě Evropské unie5) nebo jeho úředně ověřenou kopií, nebo

4. 

certifikátem Mezinárodní asociace pro zkoušení osiva (ISTA) u osiv z dovozu ze třetích zemí5) nebo jeho úředně ověřenou kopií,

c)   smlouva o odbytu stonku lnu žadatele nebo její úředně ověřená kopie uzavřená s prvním zpracovatelem lnu schváleným Fondem6).

§ 4

Fond poskytne žadateli platbu na pěstování lnu na vlákno na zemědělskou půdu, která je

a)   v evidenci vedena na žadatele po dobu nejméně od 1. května 2006 do 31. srpna 2006 jako orná půda,
b)   v evidenci vedena jako způsobilá k poskytnutí platby7),
c)   žadatelem trvale zemědělsky obhospodařována po celou dobu, kdy je na něj vedena v evidenci, a je na ní pěstován len na vlákno.

Platba na pěstování chmele
§ 5

Žadatelem o platbu na pěstování chmele může být fyzická nebo právnická osoba, obhospodařující zemědělskou půdu, která je na ni vedena v evidenci jako chmelnice [§ 3i písm. d) zákona] a pěstuje na ní chmel na výměře nejméně 1 ha.

§ 6

(1) Žádost o platbu na pěstování chmele se podává Fondu na jím vydaném formuláři do 15. května 2006.

(2) Součástí žádosti o platbu na pěstování chmele je seznam půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků (§ 3a zákona), na nichž žadatel pěstuje chmel a které jsou vedeny v evidenci jako chmelnice [§ 3i písm. d) zákona], včetně jejich výměr a zakreslení v mapě půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků, v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším.

§ 7

Fond poskytne žadateli platbu na pěstování chmele na zemědělskou půdu, která je

a)   v evidenci vedena na žadatele po dobu nejméně od 1. května 2006 do 31. srpna 2006 jako chmelnice [§ 3i písm. d) zákona],
b)   v evidenci vedena jako způsobilá k poskytnutí platby7),
c)   žadatelem trvale zemědělsky obhospodařována po celou dobu, kdy je na něj vedena v evidenci, a je na ní pěstován chmel.

Platba na chov přežvýkavců
§ 8

Žadatelem o platbu na chov přežvýkavců může být fyzická nebo právnická osoba, která

a)   chová přežvýkavce na hospodářství registrovaném v ústřední evidenci podle plemenářského zákona4),
b)   pěstuje na obhospodařované zemědělské půdě, která je na žadatele vedena v evidenci jako orná půda, popřípadě jako travní porost (§ 3i zákona), na minimální výměře 1 ha plodiny uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení, použité v průběhu kalendářního roku jako krmivo pro chov přežvýkavců, s výjimkou plodin určených ke zpracování na sušená krmiva v rámci společné organizace trhu se sušenými krmivy8) (dále jen "krmné plodiny").

§ 9

(1) Žádost o platbu na chov přežvýkavců se podává Fondu na jím vydaném formuláři do 15. května 2006.

(2) Součástí žádosti o platbu na chov přežvýkavců je seznam půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků (§ 3a zákona), na kterých žadatel pěstuje krmné plodiny, včetně uvedení souhrnné výměry celkové plochy, na níž jsou pěstovány krmné plodiny na jednotlivém půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku, a vyznačení celkové plochy, na níž jsou pěstovány krmné plodiny v mapě půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků, v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším.

(3) Žadatel doloží Fondu do 29. září 2006 doklad nebo jeho úředně ověřenou kopii z ústřední evidence podle plemenářského zákona4) prokazující stav chovu přežvýkavců žadatele ke dni 31. července 2006, včetně identifikačních čísel přežvýkavců a data narození podle plemenářského zákona4), a výpočet velkých dobytčích jednotek9). Přepočítávací koeficienty ke stanovení počtu velkých dobytčích jednotek9) k platbě na chov přežvýkavců jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

§ 10

(1) Fond poskytne žadateli platbu na chov přežvýkavců na celkový počet velkých dobytčích jednotek9), stanovených podle počtu chovaných přežvýkavců na základě dokladu nebo jeho úředně ověřené kopie podle § 9 odst. 3, přičemž podmínkou pro poskytnutí platby jsou nejméně 2 velké dobytčí jednotky9).

(2) Platba na chov přežvýkavců se žadateli poskytne, pokud intenzita9) chovu přežvýkavců žadatele přepočtená na celkovou plochu, na níž jsou pěstovány krmné plodiny, kterou uvedl žadatel v žádosti, je nižší nebo rovna 1,8 velké dobytčí jednotky9) na 1 hektar. Zjistí-li Fond, že celková plocha, na níž jsou pěstovány krmné plodiny, je ve skutečnosti nižší než plocha, kterou uvedl žadatel v žádosti, intenzita chovu přežvýkavců bude přepočtena na skutečnou celkovou plochu, na níž jsou pěstovány krmné plodiny.

(3) Ustanovení odstavce 2 se nepoužije, pokud počet chovaných přežvýkavců v přepočtu na velké dobytčí jednotky9) ke dni 31. července 2006 je nižší nebo roven 15 velkým dobytčím jednotkám9).

Platba na pěstování plodin na orné půdě
§ 11

Žadatelem o platbu na pěstování plodin uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, nebo množitelských porostů druhů uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení, na orné půdě (dále jen "platba na pěstování plodin na orné půdě") může být fyzická nebo právnická osoba, obhospodařující zemědělskou půdu, která je na ni vedena v evidenci jako orná půda (§ 3i zákona) o výměře nejméně 1 ha, na které jsou pěstovány plodiny, uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, případně množitelské porosty druhů uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení, s výjimkou orné půdy, na které

a)   je pěstován len na vlákno podle § 2 až 4,
b)   jsou pěstovány krmné plodiny podle § 8 až 10,
c)   jsou pěstovány plodiny určené ke zpracování na sušená krmiva v rámci společné organizace trhu se sušenými krmivy8).

§ 12

(1) Žádost o platbu na pěstování plodin na orné půdě se podává Fondu na jím vydaném formuláři do 15. května 2006.

(2) Součástí žádosti o platbu na pěstování plodin na orné půdě je seznam půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků (§ 3a zákona), na kterých žadatel pěstuje plodiny uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, včetně uvedení souhrnné výměry celkové plochy, na níž jsou pěstovány plodiny uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení na jednotlivém půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku, a vyznačení celkové plochy, na níž jsou pěstovány plodiny uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení v mapě půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků, v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším.

(3) Součástí žádosti o platbu na pěstování plodin na orné půdě v případě, že žadatel pěstuje na orné půdě množitelské porosty druhů uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení, je seznam půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků (§ 3a zákona), na kterých žadatel pěstuje množitelské porosty druhů uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení, včetně uvedení souhrnné výměry celkové plochy, na níž jsou pěstovány množitelské porosty druhů uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení na jednotlivém půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku, a vyznačení celkové plochy, na níž jsou pěstovány množitelské porosty druhů uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení v mapě půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků, v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším.

(4) Žadatel v případě, že pěstuje na orné půdě množitelské porosty druhů uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení, doloží Fondu v období od 16. do 31. října 2006 úředně ověřené kopie uznávacích listů množitelských porostů10), vydaných Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským.

§ 13

Fond poskytne žadateli platbu na pěstování plodin na ornou půdu, která je

a)   v evidenci vedena na žadatele o platbu na pěstování plodin na orné půdě podle § 12 odst. 1 nejméně po dobu od 1. května 2006 do 31. srpna 2006,
b)   v evidenci vedena jako způsobilá k poskytnutí platby7),
c)   zemědělsky obhospodařována žadatelem podle podmínek pro pěstování plodin uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení,
d)   žadatelem trvale zemědělsky obhospodařována po celou dobu, po kterou je na něj vedena v evidenci.

§ 14
Výše plateb

Výši plateb podle § 2 až 13 zveřejní Fond nejpozději do 30. listopadu 2006 způsobem umožňujícím dálkový přístup a nejméně v jednom deníku s celostátní působností způsobem stanoveným předpisem Evropských společenství11).

§ 15
Poskytnutí platby

(1) Podá-li žadatel žádost o poskytnutí platby podle tohoto nařízení po stanovené lhůtě, avšak nejdéle do 25 kalendářních dnů po uplynutí této lhůty, přičemž ostatní podmínky stanovené tímto nařízením splní, Fond mu poskytne platbu sníženou o 1 % z celkové výše příslušné platby za každý pracovní den prodlení s předložením žádosti; podá-li žadatel žádost o platbu až po uplynutí této prodloužené lhůty, Fond žádost o poskytnutí platby zamítne.

(2) Nebyla-li žadateli o platbu přiznána jednotná platba na plochu zemědělské půdy12), Fond žadateli platbu podle tohoto nařízení neposkytne. Nebyla-li žadateli o platbu přiznána jednotná platba na plochu zemědělské půdy12) na určitý půdní blok, popřípadě díl půdního bloku, Fond žadateli platbu podle § 2, 5 a 11 na tento půdní blok, popřípadě díl půdního bloku neposkytne.

(3) Zjistí-li Fond, že výměra zemědělské půdy, u níž žadatel splnil podmínky pro poskytnutí platby podle § 2, 5 a 11, je nižší než výměra, kterou žadatel uvedl ve své žádosti o poskytnutí platby, a to

a)   o nejvýše 3 % včetně, Fond poskytne žadateli příslušnou platbu na skutečnou výměru zemědělské půdy, na níž tento žadatel splnil podmínky pro poskytnutí platby,
b)   o více než 3 % a nejvýše o 20 % včetně, Fond poskytne žadateli příslušnou platbu na skutečnou výměru zemědělské půdy, na níž žadatel splnil podmínky pro poskytnutí platby, sníženou o výši platby odpovídající dvojnásobku výměry zemědělské půdy, u níž žadatel nesplnil podmínky pro poskytnutí platby.

(4) Zjistí-li Fond, že výměra zemědělské půdy, u níž žadatel o platbu podle tohoto nařízení splnil veškeré podmínky pro poskytnutí platby, je oproti výměře uvedené v žádosti o platbu nižší o více než 20 %, Fond příslušnou platbu žadateli neposkytne.

(5) Pokud jsou výměry zemědělské půdy, které příslušný žadatel uvedl v žádosti o poskytnutí více než jedné z plateb podle tohoto nařízení, tvořeny současně na jednom půdním bloku, popřípadě na jednom dílu půdního bloku, a zjistí-li Fond, že výměra zemědělské půdy, u níž žadatel splnil podmínky pro poskytnutí jedné z plateb, je ve skutečnosti nižší než výměra, kterou žadatel uvedl ve své žádosti o poskytnutí plateb, postupuje Fond podle odstavců 3 a 4 u všech plateb, na které byla podána žádost.

(6) Zjistí-li Fond, že počet velkých dobytčích jednotek9) přežvýkavců chovaných žadatelem o platbu na chov přežvýkavců je ke dni 31. července 2006 nižší než počet velkých dobytčích jednotek9) přežvýkavců, na něž tento žadatel požádal o poskytnutí platby, a to

a)   o nejvýše 3 % včetně, poskytne Fond tomuto žadateli platbu na počet velkých dobytčích jednotek9) přežvýkavců chovaných tímto žadatelem ke dni 31. července 2006 zjištěný Fondem,
b)   o více než 3 % a nejvýše o 20 % včetně, Fond poskytne tomuto žadateli platbu připadající na Fondem zjištěný počet velkých dobytčích jednotek9) přežvýkavců chovaných tímto žadatelem ke dni 31. července 2006, snížený o výši platby odpovídající dvojnásobku rozdílu mezi počtem Fondem zjištěných velkých dobytčích jednotek9) přežvýkavců a počtem velkých dobytčích jednotek9) přežvýkavců, na něž žadatel požádal o poskytnutí platby.

(7) Jestliže Fond zjistí, že počet velkých dobytčích jednotek9) přežvýkavců chovaných žadatelem o platbu na chov přežvýkavců je ke dni 31. července 2006 nižší o více než 20 % než počet velkých dobytčích jednotek9) přežvýkavců, na něž žadatel požádal o poskytnutí platby, Fond platbu na chov přežvýkavců tomuto žadateli neposkytne.

(8) Jsou-li podmínky pro poskytnutí plateb podle tohoto nařízení splněny, Fond vyplatí žadatelům příslušnou platbu, a to v období od 1. prosince 2006 do 30. června 2007.

§ 16
Účinnost

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2006.

(2) Toto nařízení pozbývá platnosti dnem 30. června 2007.

Předseda vlády:
Ing. Paroubek v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Mládek, CSc. v. r.

(Přílohy)


1)   Je vydáno k provedení a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje provést úpravu v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství nařízením vlády.
2)   Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1973/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti, odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.
3)   Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb.
4)   Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 282/2003 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb.
5)   Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb.
Vyhláška č. 175/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin, ve znění vyhlášky č. 40/2005 Sb.
6)   Nařízení vlády č. 248/2004 Sb., o některých opatřeních k provádění společné organizace trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno.
7)   Čl. 143b odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003.
8)   Nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 1786/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu se sušenými krmivy, v platném znění.
Nařízení vlády č. 204/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek provádění společné organizace trhu se sušenými krmivy, ve znění nařízení vlády č. 198/2005 Sb.
9)   Čl. 131 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003.
10)   § 5 zákona č. 219/2003 Sb.
11)   Čl. 143c nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, v platném znění.
12)   Nařízení vlády č. 144/2005 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro kalendářní roky 2005 a 2006.