SBÍRKA ZÁKONŮ částka 37
rozeslána dne 31.3.2006
  

113

ZÁKON

ze dne 14. března 2006,

kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
Změna zákona o státní sociální podpoře

Čl. I

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 218/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb. a zákona č. 552/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

"(3) Tento zákon se použije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropských společenství v oblasti státních sociálních dávek uvedených v § 21).


1)   Nařízení Rady EEC 1408/71 z 14. června 1971 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství.
Nařízení Rady EEC 574/72 z 21. března 1972 stanovující postup provádění Nařízení EEC 1408/71 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství.
Nařízení Rady EEC 1612/68 z 15. října 1968 o volném pohybu pracovníků v rámci Společenství.".Dosavadní poznámky po čarou č. 1, 1a a 1b se označují jako poznámky pod čarou č. 1a, 1b a 1c, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

2. V § 2 písm. b) bod 2 zní:

"2. příspěvek na školní pomůcky,".

3. V § 5 odst. 1 písmeno b) včetně poznámek pod čarou č. 3a až 3h zní:

"b) z příjmů, které jsou podle § 4 odst. 1 a § 6 odst. 9 zákona o daních z příjmů osvobozeny od daně z příjmů, jsou to:
1.  příjmy z provozu malých vodních elektráren do výkonu 1 MW, větrných elektráren, tepelných čerpadel, solárních zařízení, zařízení na výrobu a energetické využití bioplynu a dřevoplynu, zařízení na výrobu elektřiny nebo tepla z biomasy, zařízení na výrobu biologicky degradovatelných látek stanovených zvláštním právním předpisem, zařízení na využití geotermální energie, a to v rozsahu a za podmínek, za jakých jsou osvobozeny od daně z příjmů podle zákona o daních z příjmů,
2.  příjem přijatý v rámci plnění vyživovací povinnosti nebo náhrada za tento příjem podle zákona o rodině nebo obdobná plnění poskytovaná ze zahraničí,
3.  služné a příplatky náležející za službu nebo výcvik za ztížených podmínek nebo ve ztížených a zdraví škodlivých podmínkách a náhrada příjmu při vojenském cvičení poskytované ozbrojenými silami vojákům v základní přípravě, žákům škol, kteří nejsou vojáky v činné službě, vojákům v záloze povolaným na cvičení a vojákům v aktivní záloze dobrovolné podle zvláštního právního předpisu3a),
4.  měsíční přídavek na bydlení, výsluhový příspěvek, odbytné a odchodné, poskytované vojáku z povolání podle zvláštního právního předpisu3b),
5.  odchodné a výsluhový příspěvek poskytované příslušníku bezpečnostních sborů podle zvláštního právního předpisu3c),
6.  příjmy z převodu členských práv družstva, z převodu majetkových podílů na transformovaném družstvu3d), nejde-li o prodej cenných papírů, přesahuje-li doba mezi nabytím a převodem dobu pěti let, a to v rozsahu a za podmínek, za jakých jsou osvobozeny od daně z příjmů podle zákona o daních z příjmů,
7.  příjmy plynoucí jako náhrada za věcné břemeno vzniklé ze zákona nebo rozhodnutím státního orgánu podle zvláštního právního předpisu3e),
8.  náhrady za ztrátu na služebním příjmu (platu) poskytované příslušníkům ozbrojených sil a bezpečnostních sborů podle zvláštního právního předpisu3f),
9.  mzdové vyrovnání vyplácené podle zvláštních právních předpisů3g) ve výši rozdílu mezi dávkami nemocenského pojištění,
10.  náhrada za ztrátu na důchodu přiznaná podle zákoníku práce za dobu před 1. lednem 1989 a vyplácená po 31. prosinci 1992,
11.  zvláštní příplatek poskytovaný v cizí měně příslušníkům ozbrojených sil a bezpečnostních sborů vyslaných v rámci jednotek mírových sil OSN mimo území České republiky3h) po dobu působení v zahraničí,
12.  odstupné podle vyhlášky č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci, ve znění vyhlášky č. 405/2003 Sb., vyplácené pracovníkům přeřazeným nebo uvolněným ze zdravotních důvodů pro pracovní riziko, nemoc z povolání, pracovní úraz nebo onemocnění vznikající nebo se zhoršující vlivem pracovního prostředí,a to po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení a dalších výdajů odpočítávaných z takových příjmů podle zákona o daních z příjmů, které se pro tento účel stanoví obdobně jako takové výdaje pro určení základu daně podle zákona o daních z příjmů,

3a)   § 74 a násl. zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze.
3b)   § 61 odst. 4 a § 131 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 254/2002 Sb.
3c)   § 155 a 157 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
3d)   Zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů.
3e)   Například zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
3f)   § 117 a 118 zákona č. 221/1999 Sb., ve znění zákona č. 254/2002 Sb.
§ 102 a násl. zákona č. 361/2003 Sb., ve znění zákona č. 436/2004 Sb.
3g)   § 7 odst. 2 vyhlášky č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci, ve znění vyhlášky č. 405/2003 Sb.
3h)   § 11 odst. 2 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.".

4. V § 5 odst. 3 písmena b) a c) znějí:

"b)  v písmenu b) body 2 až 9 a 11 v tom kalendářním roce, v němž byly vyplaceny,
c)   v písmenu b) body 10 a 12 v tom kalendářním roce, v němž byly plátcem zaúčtovány,".

5. V § 5 odst. 4 písm. c) se slova " , jde-li o příjmy uvedené v bodu 1, s výjimkou příjmů uvedených v § 4 odst. 1 písm. e) zákona o daních z příjmů, a v bodech 2 až 6 a v § 6 odst. 9 písm. j), l) a p) zákona o daních z příjmů" nahrazují slovy "bodech 2 až 9 a 11".

6. V § 5 odst. 4 písm. d) se slova " , jde-li o příjmy uvedené v § 6 odst. 9 písm. m) a s) zákona o daních z příjmů" nahrazují slovy "bodech 10 a 12".

7. V § 5 odst. 5 se slova "§ 4 odst. 1 písm. e) zákona o daních z příjmů" nahrazují slovy "odstavci 1 písm. b) bodě 1".

8. V § 5 odst. 6 se slova "§ 4 odst. 1 písm. e) zákona o daních z příjmů" nahrazují slovy "odstavci 1 písm. b) bodě 1".

9. V § 7 se na konci odstavce 5 doplňuje věta "Za stejných podmínek jako ve větě první se nepřihlíží, jde-li o sociální příplatek, k dítěti, které je v osobní péči osoby, která nemá k dítěti vyživovací povinnost, jestliže probíhá soudní řízení o ustanovení této osoby poručníkem dítěte (§ 43 odst. 3).".

10. V § 7 se odstavec 10 zrušuje.Dosavadní odstavce 11 a 12 se označují jako odstavce 10 a 11.

11. V § 7 se doplňuje odstavec 12, který zní:

"(12) Stejně jako rozhodnutí příslušného orgánu podle odstavce 11 se pro nárok na dávky státní sociální podpory posuzuje, až do rozhodnutí soudu, podání návrhu soudu na zahájení soudního řízení o ustanovení osoby poručníkem dítěte, jestliže tato osoba o dítě, k němuž nemá vyživovací povinnost, osobně pečuje.".

12. V § 12 odst. 1 písm. a) bodě 1 se slova "po dobu výkonu vojenské základní nebo náhradní služby, civilní služby nebo" zrušují.

13. V § 24 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Za dobu trvání nájemního vztahu se pro účely nároku na příspěvek na bydlení považuje i doba mezi skončením nájemního poměru a posledním dnem lhůty k vyklizení bytu podle § 712a občanského zákoníku, doba od zániku členství v bytovém družstvu do zajištění bytové náhrady podle § 714 občanského zákoníku, a doba od smrti nájemce služebního bytu, od rozvodu jeho manželství nebo od jeho trvalého opuštění společné domácnosti do zajištění přiměřeného náhradního bytu oprávněným osobám podle § 713 občanského zákoníku.".

14. V § 30 odst. 2 písm. c) se slova "(§ 7 odst. 12)" nahrazují slovy "(§ 7 odst. 11 a 12)".

15. V § 31 odst. 2 písm. b) se slova "po dobu výkonu vojenské základní (náhradní) služby, civilní služby nebo" zrušují.

16. Část třetí hlava šestá včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 47c zní:

"Hlava šestá
Příspěvek na školní pomůcky

§ 33
Podmínky nároku na příspěvek na školní pomůcky

(1) Nárok na příspěvek na školní pomůcky má dítě, které bylo přihlášeno k zápisu k povinné školní docházce podle zvláštního právního předpisu47c) a má nárok na přídavek na dítě.

(2) Nárok na příspěvek na školní pomůcky dítěti vzniká

a)   dnem 1. června kalendářního roku, ve kterém bylo dítě přihlášeno k zápisu k povinné školní docházce, jestliže před tímto datem nebylo rozhodnuto o odkladu povinné školní docházky tohoto dítěte,
b)   dnem 1. června kalendářního roku následujícím po kalendářním roce, v němž bylo dítě přihlášeno k zápisu k povinné školní docházce, jestliže o odkladu povinné školní docházky tohoto dítěte bylo rozhodnuto do 1. června kalendářního roku, ve kterém bylo přihlášeno k zápisu k povinné školní docházce, a jestliže nebylo opětovně rozhodnuto o odkladu povinné školní docházky do 1. června kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, v němž bylo dítě přihlášeno k zápisu k povinné školní docházce,
c)   dnem 1. června kalendářního roku následujícího po 1. červnu kalendářního roku stanoveného pro vznik nároku podle písmene b), jestliže nebyl příspěvek podle písmene b) přiznán proto, že bylo opětovně rozhodnuto o odkladu povinné školní docházky,

jestliže toto dítě má nárok na přídavek na dítě za měsíc květen, bezprostředně předcházející 1. červnu, v němž dítěti vzniká nárok na příspěvek na školní pomůcky.

(3) Příspěvek na školní pomůcky náleží dítěti jen jednou.

§ 34
Výše příspěvku na školní pomůcky

(1) Výše příspěvku na školní pomůcky činí 1 000 Kč.

(2) Příspěvek na školní pomůcky se vyplatí jednorázově.

§ 35
Výplata příspěvku na školní pomůcky

(1) Příspěvek na školní pomůcky se vyplatí osobě, která má dítě v přímém zaopatření. Je-li dítě v přímém zaopatření více osob, vyplatí se příspěvek na školní pomůcky osobě určené na základě dohody těchto osob. Nedohodnou-li se tyto osoby, určí úřad státní sociální podpory, který o příspěvku rozhoduje, které z těchto osob bude příspěvek na školní pomůcky vyplacen.

(2) Je-li dítě ke dni vzniku nároku na příspěvek na školní pomůcky v plném přímém zaopatření ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež, vyplatí se tento příspěvek tomuto ústavu (zařízení).


47c)   § 36 a 37 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).".

17. V § 37 odst. 4 se slova "(§ 7 odst. 12)" nahrazují slovy "(§ 7 odst. 11) nebo v péči osoby uvedené v § 7 odst. 12".

18. V § 40b odst. 2 se slova "(§ 7 odst. 12)" nahrazují slovy "(§ 7 odst. 11 a 12)".

19. V § 41 odst. 1 se slova " , nebo osoba, které bylo dítě před rozhodnutím soudu o svěření dítěte do pěstounské péče svěřeno do péče nahrazující péči rodičů [§ 7 odst. 12 písm. f)]" zrušují.

20. V § 43 odst. 3 větě první se slova "až 40b" nahrazují slovy "až 42".

21. V § 43 odst. 3 větě druhé se za slovo "povinnost" vkládají slova "a tomuto dítěti".

22. V § 46 odstavec 1 zní:

"(1) Výše porodného činí,

a)   narodilo-li se jedno dítě, součin částky na osobní potřeby tohoto dítěte a koeficientu 10,00,
b)   narodily-li se zároveň dvě a více dětí, součin úhrnu částek na osobní potřeby těchto dětí a koeficientu 15,00.".

23. V § 51 odst. 4 se slova "§ 2 písm. b) č. 2," zrušují.

24. V § 54 odst. 2 se slova "a písm. b) bodech 1 a 2" nahrazují slovy " , § 2 písm. b) bodě 1".

25. V § 54 odst. 3 se za slovo "bodech" vkládá číslo "2,".

26. V § 54 odst. 3 se vkládá nové písmeno a), které zní:

"a)  ode dne 1. června roku, ve kterém vznikl nárok na příspěvek na školní pomůcky, jde-li o nárok na tento příspěvek,".Dosavadní písmena a) až e) se označují jako písmena b) až f).

27. V § 57 odst. 1 se slova "bodech 1, 2 a 4" nahrazují slovy "bodech 1 a 4".

28. V § 57 odst. 2 se slova "bodu 5, § 2 písm. b) bodě 6" nahrazují slovy "bodech 2, 5 a 6".

29. V § 58 odst. 2 se slova "bodech 1, 2 a 4" nahrazují slovy "bodech 1 a 4".

30. V § 61 se odstavec 6 zrušuje.

31. V § 63a odst. 1 se za větu první vkládá věta "Věta první se vztahuje i na státní orgány, jde-li o plnění jejich povinností podle § 63 jako zaměstnavatele osoby, jejíž údaje se pro nárok nebo výši dávky zjišťují.".

32. V § 65 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova " , není-li dále stanoveno jinak".

33. V § 65 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Věta druhá platí obdobně pro oprávnění kontrolovat státní orgán, který plní povinnosti podle § 63 jako zaměstnavatel osoby, jejíž údaje se pro nárok nebo výši dávky zjišťují.".

34. V § 65 se odstavce 4 a 5 zrušují.Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 4.

35. V § 65 odst. 4 se věta první nahrazuje větou "Pořádkovou pokutu uloženou podle odstavce 3 vybírá a vymáhá orgán státní sociální podpory, jehož zaměstnanec pořádkovou pokutu uložil.".

36. V části čtvrté hlavě druhé se za díl třetí vkládá díl čtvrtý, který včetně nadpisu zní:

"Díl čtvrtý
Správní delikty

Oddíl 1
Přestupky

§ 65a

(1) Fyzická osoba, s výjimkou osob uvedených v odstavci 2, se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost sdělit podle § 63 odst. 1 bezplatně údaje rozhodné podle tohoto zákona pro nárok na dávku, její výši nebo výplatu.

(2) Fyzická osoba, kterou je oprávněná osoba, osoba společně posuzovaná nebo příjemce dávky, se dopustí přestupku tím, že

a)   nesplní povinnost osvědčit skutečnosti rozhodné pro trvání nároku na dávku, její výši nebo výplatu nebo ohlásit změny v těchto skutečnostech podle § 61 odst. 1 až 4 ve stanovené lhůtě, nebo
b)   nepodrobí se ve stanovené lhůtě vyšetření zdravotního stavu nebo jinému odbornému vyšetření v případech uvedených v § 61 odst. 5.

(3) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 250 000 Kč a za přestupek podle odstavce 2 lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

Oddíl 2
Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob

§ 65b

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost sdělit podle § 63 odst. 1 bezplatně údaje rozhodné podle tohoto zákona pro nárok na dávku, její výši nebo výplatu.

(2) Je-li právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba příjemcem dávky, dopustí se správního deliktu, jestliže nesplní ohlašovací povinnost uvedenou v § 61 odst. 1 nebo nesplní povinnost vyhovět výzvě podle § 61 odst. 2.

(3) Za správní delikt podle odstavců 1 a 2 lze uložit pokutu do 250 000 Kč.

Oddíl 3
Společná ustanovení

§ 65c

(1) Právnická osoba za delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže orgán státní sociální podpory o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dověděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(5) K řízení o správních deliktech je v prvním stupni příslušný

a)   orgán státní sociální podpory, který ke sdělení údajů vyzval, jde-li o správní delikt podle § 65a odst. 1 a § 65b odst. 1,
b)   orgán státní sociální podpory, kterému měly být rozhodné skutečnosti sděleny nebo osvědčeny, nebo který vyzval k vyšetření zdravotního stavu nebo jinému odbornému vyšetření, jde-li o správní delikty podle § 65a odst. 2.

(6) Pokuty vybírá orgán státní sociální podpory, který je uložil. Příjem z pokut uložených úřady práce je příjmem státního rozpočtu, příjem z pokut uložených krajským úřadem je příjmem rozpočtu kraje, příjem z pokut uložených Magistrátem hlavního města Prahy je příjmem rozpočtu hlavního města Prahy a příjem z pokut uložených úřady městských částí určených Statutem hlavního města Prahy je příjmem rozpočtů těchto městských částí. Pokuty vymáhá příslušný finanční úřad.

(7) Při vybírání a vymáhání uložených pokut se postupuje podle zákona o správě daní a poplatků.".

37. V § 68 odst. 1 písmeno h) zní:

"h)  potvrzení o zápisu dítěte k povinné školní docházce a dále potvrzení o tom, zda došlo k odkladu povinné školní docházky, jde-li o nárok na příspěvek na školní pomůcky,".

38. V § 68 odst. 1 písm. i) se za slovo "pěstounem" vkládají slova "nebo návrh, který byl podán soudu na zahájení soudního řízení o ustanovení osoby poručníkem dítěte, jestliže tato osoba o dítě, k němuž nemá vyživovací povinnost, osobně pečuje".

39. V § 68 odst. 2 písm. a) bod 3 zní:

"3. v § 5 odst. 1 písm. b) bodech 3 až 12,".

40. V § 68 odst. 3 se slova " , jedná-li se o příjmy uvedené v § 4 odst. 1 písm. k), m), o) až r), zb) a zf) a v § 6 odst. 9 písm. j), l), m), p) a s) zákona o daních z příjmů" nahrazují slovy "bodech 3 až 12".

41. V § 68b písmeno a) zní:

"a)  též na počítačové sestavě, zveřejněné v elektronické podobě Ministerstvem práce a sociálních věcí,".

42. V § 72a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámek pod čarou č. 21b a 21c zní:

"(2) Dávky státní sociální podpory, které nejsou vypláceny jednorázově, podléhají výkonu rozhodnutí21b) jen podle předpisů upravujících výkon rozhodnutí srážkou ze mzdy21c). Dávky státní sociální podpory, které jsou vypláceny jednorázově, nepodléhají výkonu rozhodnutí.


21b)  Například § 251 a násl. občanského soudního řádu, § 78 správního řádu, § 73 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
1c)  § 299 občanského soudního řádu.".

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Řízení o pokutách, zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne pravomocně neukončená, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

2. Rozhodný příjem pro účely dávek státní sociální podpory se stanoví podle předpisů platných ode dne 1. dubna 2006, jde-li o dávky státní sociální podpory, na které vznikl nárok po dni 31. března 2006, nebo zjišťuje-li se výše rozhodných příjmů podle § 51 zákona o státní sociální podpoře po dni 31. března 2006.

ČÁST DRUHÁ
Změna občanského soudního řádu

Čl. III

V § 299 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 30/2000 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb., se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Ustanovení o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy se použijí i na výkon rozhodnutí srážkami z dávek státní sociální podpory, které nejsou vypláceny jednorázově. Výkon rozhodnutí ohledně dávek státní sociální podpory, které nejsou vypláceny jednorázově, nelze provést přikázáním pohledávky.".Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

Čl. IV
Přechodná ustanovení

1. Není-li dále stanoveno jinak, platí čl. III tohoto zákona i pro řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a před tímto dnem pravomocně neukončená; právní účinky úkonů, které v řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

2. Pro výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky, který byl pravomocně nařízen přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a který postihuje dávky státní sociální podpory, které nejsou vypláceny jednorázově, se použijí dosavadní právní předpisy.

ČÁST TŘETĺ
Změna trestního řádu

Čl. V

V § 47 odst. 5 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb. a zákona č. 279/2003 Sb., se v písmenu b) slovo "a" nahrazuje čárkou, v písmenu c) se na konci doplňuje slovo "a" a za písmeno c) se vkládá písmeno d), které zní:

"d) 

dávky státní sociální podpory, které nejsou vypláceny jednorázově".

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů

Čl. VI

V § 3 odst. 2 zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, se v písmenu b) slovo "a" nahrazuje čárkou, v písmenu c) se na konci doplňuje slovo "a" a za písmeno c) se vkládá písmeno d), které zní:

"d)  dávky státní sociální podpory, které nejsou vypláceny jednorázově".

ČÁST PÁTÁ
Účinnost

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.