SBÍRKA ZÁKONŮ částka 29
rozeslána dne 15.3.2006
  

72

ZÁKON

ze dne 3. února 2006,

kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákoníku práce

Čl. I

Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 88/1968 Sb., zákona č. 153/1969 Sb., zákona č. 100/1970 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 72/1982 Sb., zákona č. 111/1984 Sb., zákona č. 22/1985 Sb., zákona č. 52/1987 Sb., zákona č. 98/1987 Sb., zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 3/1991 Sb., zákona č. 297/1991 Sb., zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 287/1995 Sb., zákona č. 138/1996 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 177/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 136/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 46/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 563/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 169/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 18 se na konci odstavce 1 doplňují věty "Informováním se rozumí předávání údajů zaměstnavatelem zaměstnancům, popřípadě zástupcům zaměstnanců, aby se s nimi seznámili a posoudili je. Zaměstnavatel je povinen poskytnout informace vhodným způsobem a v dostatečném předstihu před uskutečněním opatření tak, aby se s nimi zaměstnanci, popřípadě zástupci zaměstnanců, mohli seznámit a vyjádřit své stanovisko a popřípadě se připravit na projednání. Zaměstnavatel je povinen zajistit projednání vhodným způsobem a v dostatečném předstihu před uskutečněním opatření. Zaměstnavatel je povinen vyhovět žádosti zaměstnanců, popřípadě zástupců zaměstnanců, o osobní jednání se zaměstnavatelem na příslušné úrovni řízení podle povahy věci. Projednání se koná na základě informací poskytnutých zaměstnavatelem a na základě stanoviska, které jsou zaměstnanci, popřípadě zástupci zaměstnanců, oprávněni vyjádřit. Zaměstnanci, popřípadě zástupci zaměstnanců, mají při projednání právo obdržet na své stanovisko odůvodněnou odpověď. Zaměstnavatel a zaměstnanci, popřípadě zástupci zaměstnanců, jsou povinni poskytovat si vzájemnou součinnost a jednat s přihlédnutím k oprávněným zájmům zaměstnavatele i zaměstnanců.".

2. V § 18 odst. 2 písm. a) se za slovo "zaměstnavatele," vkládají slova "o jeho nejnovější činnosti a jejím pravděpodobném vývoji a o".

3. V § 18 odstavec 4 zní:

"(4) Zaměstnavatel je povinen projednat se zaměstnanci nejnovější stav a strukturu zaměstnanců a záležitosti uvedené v odstavci 2 písm. b), d), e) a g).".

4. V § 18b odst. 3 se na konci textu písmene h) doplňují slova "a 4".

5. V § 24 odst. 2 se slova "odst. 3 písm. a) a b)" nahrazují slovy "odst. 4, s výjimkou projednání otázek podle § 18 odst. 2 písm. g)".

6. V § 24 odst. 3 se slova "v § 18 odst. 2 písm. g) a odst. 3 písm. c)" nahrazují slovy "v části druhé hlavě páté".

7. V § 25 odst. 5 větě první se slova "§ 18 odst. 2 a 3" nahrazují slovy "§ 18 odst. 2, 3 a 4".

8. V § 25c se na začátek odstavce 6 vkládají věty "Důvěrnou informací se rozumí informace, jejíž poskytnutí může ohrozit nebo poškodit činnost zaměstnavatele. Informace o skutečnostech chráněných podle zvláštních právních předpisů30b) není zaměstnavatel povinen podávat nebo projednávat.".Poznámka pod čarou č. 30b zní:


"30b)   Například zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 17 obchodního zákoníku.".Dosavadní poznámka pod čarou č. 30b se označuje jako poznámka pod čarou č. 30c, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

9. V § 25c odst. 6 větě třetí se za slova "mlčenlivost o" vkládají slova "důvěrných informacích, které zaměstnavatel takto označil, a o".

10. V § 25c odst. 6 větě třetí se slova "prozrazení utajovaných skutečností nebo" zrušují.

11. V § 25c se na konci odstavce 6 doplňuje věta "Toto ustanovení platí i pro odborníky, které si zástupci zaměstnanců přizvou.".

12. V § 25d odst. 10 se slova "odst. 3" nahrazují slovy "odst. 1, 3 a 6".

13. V § 25e na konci odstavce 4 a v § 25j na konci odstavce 5 se doplňuje věta "Toto ustanovení platí i v případě, kdy v České republice působí organizační složka zaměstnavatele vyvíjející činnost na území členských států Evropských společenství.".

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o soudních poplatcích

Čl. II

V § 11 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 271/1992 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 255/2000 Sb., zákona 451/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb. a zákona č. 357/2005 Sb., se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno s), které zní:

"s)   informování zaměstnanců a projednání s nimi.".

ČÁST TŘETĺ
Účinnost

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.