SBÍRKA ZÁKONŮ částka 8
rozeslána dne 19.1.2006
 

16

VYHLÁŠKA

ze dne 6. ledna 2006,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 35 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 553/2005 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 4 odst. 2, § 6 odst. 11, § 14 odst. 2 a § 23 odst. 2 zákona:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška1) upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství2) další podmínky hospodaření v ekologickém zemědělství.

§ 2
Chov hospodářských zvířat(K § 4 odst. 2 zákona)

V ekologickém zemědělství je možné v souladu s právem Evropských společenství2) chovat pouze tyto druhy hospodářských zvířat3): skot, koně, prasata, ovce, kozy, králíky, drůbež, ryby a středoevropské ekotypy včely medonosné.

§ 3
Vzor žádosti o registraci(K § 6 odst. 11 zákona)

Vzor žádosti o registraci osoby podnikající v ekologickém zemědělství (§ 3 zákona) je uveden v příloze č. 1.

§ 4
Chov králíků(K § 14 odst. 2 zákona)

(1) Chovní králíci se chovají ve skupinách tvořených samcem a několika samicemi, skupinou mladých králíků nebo skupinou králíků ve výkrmu. V kotci jsou umístěny porodní boxy nebo budníky; počet porodních boxů nebo budníků není nižší než počet samic ustájených v kotci. Chovaní králíci mohou být na nezbytně nutnou dobu umístěni v kotcích individuálně, zejména k potřebě chránit mláďata před kanibalismem.

(2) Mladí králíci se oddělují od skupiny nejdříve po 42 dnech od jejich narození.

(3) Králíkům se umožní přístup do výběhu.

§ 5
Chov ryb(K § 14 odst. 2 zákona)

(1) Chov ryb ve zvláštních rybochovných zařízeních z plastických hmot nebo betonu lze použít pouze pro líhnutí jiker, odchov plůdku a sádkování a pro přechodné uchovávání generačních ryb před umělým výtěrem (introdukovaných a adaptovaných druhů a plemen ryb).

(2) Rybníky, jezera, chovné potoky a odstavená říční ramena (dále jen "nádrže") musí mít břehové porosty zajišťující vysokou pohlcovací schopnost kontaktní zóny s okolními pozemky s výjimkou hrází a zpevněných břehů.

(3) Jakost povrchových vod pro chov ryb musí odpovídat I. a II. třídě podle ČSN 75 72 21, biologická spotřeba kyslíku musí být za 5 dní do 8 mg.l-1 s výjimkou letního období od 1. června do 30. září. Koncentrace kyslíku ve vodě musí být nejméně 3 mg.l-1 u kaprovitých ryb a nejméně 5 mg.l-1 u lososovitých ryb. Koncentrace kyslíku ve vodě se měří v hloubce nejméně 30 cm pod vodní hladinou.

(4) Ke zlepšení fyzikálních, chemických a biologických vlastností rybničního dna se využívá zimování, letnění, vápnění, hnojení statkovými hnojivy a pěstování plodin na zelené hnojení. Hodnota pH v rybnících se udržuje v rozpětí cca 6,5 - 7,5. Uvedené činnosti nesmí trvale zvýšit trofii a saprobitu v nádrži.

(5) Přednost při chovu má vícedruhová rybí obsádka včetně dravých druhů. Z býložravých druhů je možno vysadit pouze amura, a to se zřetelem ke společenství rostlin v nádrži při jejím nadměrném zarůstání makrovegetací.

(6) Před vysazením přepravovaných ryb z přepravních nádob do nádrže se nesmí překročit fyziologicky mezní hranice, aby rozdíl teplot v přepravních nádobách a nádrži nepřekročil pro plůdek 4 °C, pro tržní ryby 10 °C.

(7) Generační ryby chovného hejna musí pocházet z prostředí podle odstavce 3. V klimaticky nepříznivých obdobích může proběhnout počáteční odchov raných stádií a plůdku v kontrolovaných podmínkách rybích líhní.

(8) Při přikrmování ryb musí činit podíl přirozené potravy minimálně 50 % podané potravy. K přikrmování lze použít výhradně obilovin. Při přikrmování nesmí docházet k silné degradaci zooplanktonu a zoobentosu v nádrži.

(9) Výlov ryb se provádí sítěmi umožňujícími šetrné zacházení s rybami (vatka, nevod, plot, podložní síť). Nářadí pro manipulaci s rybami se před použitím navlhčí. Ryby se přepravují v nádobách s vodou. Dopravní nádoby musí mít hladké stěny. Živé ryby se vyskladňují k přepravě ve vylačněném stavu. Ryby jsou po výlovu sádkovány a jejich maximální živá hmotnost nesmí přesáhnout 100 kg na 1 m3 vody. Obsah kyslíku v odtékající vodě nesmí při sádkování kapra poklesnout pod 3 mg.l-1.

§ 6
Grafický znak(K § 23 odst. 2 zákona)

Grafický znak, kterým se označí bioprodukt, biopotravina a ostatní bioprodukt, je uveden v příloze č. 2.

§ 7
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se: 

1. 

Vyhláška č. 53/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

2. 

Vyhláška č. 263/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 53/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

3. 

Vyhláška č. 174/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 53/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 263/2003 Sb.

§ 8
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2006.

Ministr:
Ing. Mládek, CSc. v. r.

(Přílohy)


1)   Je vydána na základě a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje zapracovat příslušné předpisy Evropských společenství vyhláškou.
2)   Nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícímu označování zemědělských produktů a potravin, v platném znění.
3)   § 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb.