SBÍRKA ZÁKONŮ částka 2
rozeslána dne 6.1.2006
 

3

PŘEDSEDA VLÁDY
vyhlašuje
úplné znění zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 337/1992 Sb., zákonem č. 35/1993 Sb., zákonem č. 325/1993 Sb., zákonem č. 85/1994 Sb., zákonem č. 311/1999 Sb., zákonem č. 132/2000 Sb., zákonem č. 218/2000 Sb., zákonem č. 253/2000 Sb., zákonem č. 58/2001 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb. a zákonem č. 444/2005 Sb.

ZÁKON
o územních finančních orgánech

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

(1) Územní finanční orgány jsou správní úřady, které

a)   vykonávají správu daní podle zvláštního právního předpisu1),
b)   vykonávají finanční kontrolu podle zvláštního právního předpisu2),
c)   provádějí řízení o přestupcích v oboru své působnosti3),
d)   vykonávají kontrolu dodržování povinností stanovených zákonem o účetnictví a ukládají účetním jednotkám pokuty a povinnost odstranit protiprávní stav podle zvláštního právního předpisu4),
e)   vykonávají cenovou kontrolu a ukládají pokuty podle zvláštního právního předpisu5),
f)   z pověření Ministerstva financí (dále jen "ministerstvo") poskytují podle zvláštního právního předpisu6) mezinárodní pomoc při správě daní a při vymáhání některých finančních pohledávek,
g)   převádějí výnosy daní, které vybírají a vymáhají a které nejsou příjmem státního rozpočtu, podle zvláštního právního předpisu7),
h)   vykonávají dozor nad loteriemi a jinými podobnými hrami podle zvláštního právního předpisu8),
i)   vykonávají kontrolu označení provozovny a ukládají pokuty a povinnost odstranit nedostatky podle živnostenského zákona9),
j)   vykonávají kontrolu
1.  dodržování povinností při barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv podle zvláštního právního předpisu10),
2.  zda jsou skladovány nebo prodávány pouze značené tabákové výrobky11),
3.  zda je dodržován zákaz nabídky a prodeje lihovin a tabákových výrobků11),
k)   vykonávají správu odvodů za porušení rozpočtové kázně12),
l)   vykonávají kontrolu výkonu správy poplatků, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou-li k jejich správě věcně příslušné jiné orgány13),
m)   vybírají a vymáhají peněžitá plnění, která podle tohoto nebo zvláštního zákona uložily,
n)   vykonávají další činnosti, stanoví-li tak zvláštní právní předpis.

(2) Působnosti uvedené v odstavci 1 písm. a) až m) vykonávají územní finanční orgány, nestanoví-li zvláštní právní předpis14) jinak.

§ 2

Soustavu územních finančních orgánů tvoří finanční úřady a finanční ředitelství.

Místní příslušnost
§ 3

(1) Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, řídí se místní příslušnost územních finančních orgánů u právnické osoby jejím sídlem na území České republiky a u fyzické osoby místem jejího trvalého pobytu, popřípadě místem pobytu cizince na území České republiky. Nemá-li fyzická osoba místo trvalého pobytu na území České republiky, je místně příslušný územní finanční orgán, v obvodu jehož územní působnosti se fyzická osoba převážně zdržuje. Nelze-li zjistit místo trvalého pobytu, je místní příslušnost určena posledním známým místem jejího pobytu na území České republiky.

(2) Kontrolu podle § 1 odst. 1 písm. i) a j) provádí územní finanční orgán v obvodu své územní působnosti, i když není pro kontrolovaný subjekt místně příslušný podle odstavce 1.

§ 4
Odstavce 1 až 4 zrušeny

(5) V pochybnostech určí místní příslušnost finanční ředitelství; jedná-li se o určení místní příslušnosti mimo obvod jeho působnosti, určí ji ministerstvo.

Finanční úřady
§ 5

(1) Názvy, sídla a územní působnost finančních úřadů jsou vymezeny v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

(2) Dojde-li ke změně správních obvodů obcí s rozšířenou působností nebo správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem, změní se stejně i územní působnost finančních úřadů, a to od prvního dne kalendářního roku následujícího po dni účinnosti změny správních obvodů obcí s rozšířenou působností nebo správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem.

§ 6

(1) Nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak, finanční úřady uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu vykonávají ve vymezených územních obvodech působnost podle § 1 odst. 1 písm. a), c), d), f), g), h), i), j), m) a n).

(2) Působnost podle § 1 odst. 1 písm. b), k) a l) vykonávají finanční úřady uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu, a to v územních obvodech zde vymezených.

§ 7

Finanční úřad řídí a za jeho činnost odpovídá ředitel, kterého jmenuje a odvolává ředitel finančního ředitelství.

§ 7a

Ministerstvo může zřídit pracoviště finančních úřadů, která jsou jejich vnitřními organizačními jednotkami. Pracoviště finančních úřadů se zřizují a ruší vyhláškou ministerstva, kterou se stanoví název, sídlo a rozsah činností, které každé z pracovišť finančních úřadů musí zabezpečovat.

Finanční ředitelství
§ 8

(1) Názvy, sídla a územní působnost finančních ředitelství jsou vymezeny v příloze č. 3 k tomuto zákonu.

(2) Finanční ředitelství vykonává svoji působnost v územním obvodu tvořeném územními obvody jím řízených finančních úřadů.

§ 9

Finanční ředitelství

a)   řídí finanční úřady,
b)   vykonává správu daní v rozsahu stanoveném tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem1), včetně vyhledávací činnosti1),
c)   přezkoumává rozhodnutí finančních úřadů vydaná ve správním řízení,
d)   vykonává finanční kontrolu podle zvláštního právního předpisu2),
e)   vykonává cenovou kontrolu a ukládá pokuty podle zvláštního právního předpisu5),
f)   provádí řízení o přestupcích v oboru své působnosti3),
g)   v odůvodněných případech provádí úkony, které jinak patří do pravomoci jím řízených finančních úřadů, anebo se může na provádění těchto úkonů podílet,
h)   zpracovává údaje získané při výkonu působnosti územních finančních orgánů ve svém územním obvodu.

§ 10

(1) Finanční ředitelství je účetní jednotkou. Zajišťuje osobní a věcné potřeby finančních úřadů, které řídí.

(2) Finanční ředitelství řídí a za jeho činnost odpovídá ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr financí České republiky.

(3) Finanční ředitelství může v obvodu své působnosti v odůvodněných případech pověřit provedením některých úkonů v rámci správy daní, v rámci výkonu finanční kontroly a v rámci řízení o přestupcích jiný než místně příslušný finanční úřad.

§ 11

Ministerstvo

a)   řídí finanční ředitelství,
b)   vykonává správu daní v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem1), včetně vyhledávací činnosti1),
c)   přezkoumává rozhodnutí finančních ředitelství vydaná ve správním řízení,
d)   v odůvodněných případech provádí úkony, které jinak patří do pravomoci územních finančních orgánů, anebo se může na provádění těchto úkonů podílet,
e)   v odůvodněných případech může pověřit jiný než místně příslušný územní finanční orgán správou některých daní, řízením o přestupcích nebo výkonem dalších působností,
f)   určí bližší podmínky konkursního řízení na obsazování míst ředitelů finančních úřadů a finančních ředitelství,
g)   zpracovává údaje získané při výkonu působnosti územních finančních orgánů v jejich územním obvodu,
h)   může pověřit jednáním ve věcech mezinárodní pomoci při správě daní a ve věcech mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek podle zvláštních právních předpisů územní finanční orgány,
i)   pro zajištění svých úkolů v oblasti vzdělávání a personálního řízení shromažďuje a zpracovává tyto osobní údaje zaměstnanců územních finančních orgánů:
1.  jméno, popřípadě jména, příjmení, případně jejich změny, titul, datum narození, pohlaví, věk, zdravotní postižení, změna pracovní schopnosti,
2.  nejvyšší dosažený stupeň vzdělání, včetně data ukončení studia a jeho obor; cizí jazyk a stupeň znalosti,
3.  označení pracoviště (územní finanční orgán, včetně jeho vnitřního organizačního členění), číslo pracoviště,
4.  osobní číslo, identifikační číslo, druh pracovněprávního vztahu, den a důvod vzniku a skončení pracovněprávního vztahu; celková doba, po kterou je zaměstnanec v pracovněprávních vztazích; doba, po kterou je zaměstnanec v pracovněprávním vztahu k organizační složce; doba, po kterou pracuje v resortu ministerstva, započtená délka odborné praxe, sjednaná doba úvazku, důvod a datum vynětí z evidenčního stavu,
5.  vykonávané činnosti, systemizované místo, předepsaný stupeň vzdělání, kategorie zaměstnance, pracovní zařazení, zda je vedoucím zaměstnancem a v jaké pozici, zda má nárok nebo pobírá starobní důchod, stupeň bezpečnostní prověrky,
6.  způsob odměňování, přiznaná platová třída a platový stupeň, jednotlivé složky platu (tarif, osobní příplatek, zvláštní příplatek, příplatek za vedení, další příplatky, odměny),
7.  označení, číslo a název vzdělávací akce, den jejího zahájení a ukončení, zda je ukončena testem a jeho výsledek.

Práva a povinnosti pracovníků územních finančních orgánů

§ 12
zrušen

§ 13

Zaměstnanci územních finančních orgánů, kteří plní úkoly při výkonu působnosti těchto orgánů podle § 1 odst. 1 a používají přitom pravomocí, které jim byly v rámci odpovědnosti za plnění těchto úkolů svěřeny, nesmějí výdělečně provádět kontrolní, daňovou a účetní poradenskou či podobnou činnost pro daňové subjekty a příjemce dotací. Zároveň nesmí být auditory, revizory účtů, statutárními orgány nebo jejich členy, členy dozorčích nebo správních rad, prokuristy, likvidátory a správci konkurzních podstat, vyrovnacími a zvláštními správci.

§ 13a
Služební průkaz

Zaměstnanci územních finančních orgánů, kteří plní úkoly podle § 1 odst. 1, prokazují své oprávnění k této činnosti služebním průkazem vydaným zaměstnavatelem. Vzor služebního průkazu stanoví ministerstvo vyhláškou.

§ 13b

(1) Osobě (dále jen "poškozený"), která poskytla zaměstnanci finančního ředitelství pomoc při plnění úkolů podle § 1 odst. 1, a tuto pomoc poskytla na žádost nebo s vědomím tohoto zaměstnance, náleží za škodu, pokud jí přitom vznikla, náhrada; náhrada se neposkytne, pokud si poškozený způsobil škodu úmyslně sám. Náhradu na návrh poškozeného poskytuje příslušné finanční ředitelství.

(2) Došlo-li u poškozeného k újmě na zdraví nebo smrti, určí se rozsah a výše náhrady škody podle předpisů o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání pracovníků.

(3) Finanční ředitelství poskytne náhradu i za škodu na věcech, která poškozenému vznikla v souvislosti s poskytnutím pomoci podle odstavce 1. Přitom se hradí skutečná škoda, a to uvedením v předešlý stav; není-li to možné nebo účelné, hradí se v penězích. Poškozenému může být přiznána i úhrada nákladů spojených s pořízením nové věci náhradou za věc poškozenou.

(4) Finanční ředitelství poskytne náhradu za škodu i osobě, které byla způsobena škoda osobou, jež poskytla pomoc podle odstavce 1.

(5) Jestliže finanční ředitelství nahradilo podle odstavců 1 až 4 škodu, může vůči tomu, kdo škodu zavinil, uplatnit nárok na zaplacení částky ve výši částky poskytnuté poškozenému nebo osobě, které způsobil škodu poškozený.

§ 14
zrušen

§ 15
nadpis vypuštěn

Řízení ve věcech patřících do působnosti územních finančních orgánů upravují zvláštní právní předpisy.

§ 15a

(1) Ministerstvo vnitra poskytuje ministerstvu pro plnění úkolů podle § 11 písm. b) až e) a územním finančním orgánům pro výkon působnosti podle § 1 z informačního systému evidence obyvatel údaje o

a)   státních občanech České republiky,
b)   cizincích s povolením k pobytu nebo s povolením k přechodnému pobytu anebo s povolením k trvalému pobytu na území České republiky, cizincích, kteří na území České republiky pobývají na základě uděleného dlouhodobého víza podle zvláštního právního předpisu a cizincích, kterým byl udělen azyl na území České republiky,

a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup.

(2) Ministerstvo vnitra dále poskytuje ministerstvu pro plnění úkolů podle § 11 písm. b) až e) a územním finančním orgánům pro výkon působnosti podle § 1 z registru rodných čísel údaje o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou uvedeny v odstavci 1, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou

a)   u státních občanů České republiky
1.  jméno, popřípadě jména, příjmení, případně jejich změna, rodné příjmení,
2.  datum narození,
3.  pohlaví a jeho změna,
4.  místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, na jehož území k narození došlo,
5.  rodné číslo,
6.  státní občanství,
7.  adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
8.  počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
9.  zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
10.  zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání,
11.  rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
12.  rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,
13.  rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození,
 14.  rodné číslo dítěte,
15.  osvojení dítěte,
16.  datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
17.  den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí;
b)   u cizinců uvedených v odstavci 1 písm. b)
1.  jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
2.  datum narození,
3.  pohlaví a jeho změna,
4.  místo a stát, na jehož území se narodil,
5.  rodné číslo, bylo-li přiděleno,
6.  státní občanství,
7.  druh a adresa místa pobytu,
8.  číslo a platnost povolení k pobytu,
9.  počátek pobytu, případně datum zrušení údaje o pobytu,
10.  zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
11.  správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
12.  rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela, rodné číslo nebo datum narození,
13.  jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je dítě cizincem uvedeným v odstavci 1 písm. b), a jeho rodné číslo; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,
14.  jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, pokud jsou cizinci uvedenými v odstavci 1 písm. b), a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
15.  vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
16.  datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
17.  den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,
b)   rodné číslo,
c)   v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,
d)   den, měsíc a rok narození,
e)   místo a okres narození, u fyzické osoby narozené v cizině stát, na jehož území se narodila.

(5) Ustanoveními odstavců 1 až 4 není dotčena povinnost státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, které vedou evidenci osob, předávat územním finančním orgánům a ministerstvu údaje v rozsahu a za podmínek podle zákona upravujícího správu daní a poplatků.

Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 16

(1) Právo hospodaření s národním majetkem dosud užívaným okresními, městskými, obvodními a krajskými finančními správami a Finanční správou v hlavním městě Praze přechází bezúplatně na finanční ředitelství.

(2) Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů pracovníků finančních správ přecházejí na finanční ředitelství.

(3) Na finanční ředitelství přecházejí všechny pohledávky a závazky finančních správ.

(4) Pokud se v právních předpisech užívá pojem okresní finanční správa, rozumí se tím finanční úřad. Pokud se užívá pojem krajská finanční správa, rozumí se tím finanční ředitelství.

§ 17

Zrušují se

a)   zákon České národní rady č. 33/1970 Sb., o finančních správách,
b)   poslední věta v § 12 odst. 3 vyhlášky Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České socialistické republiky a Ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy.

§ 18

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991.

* * *

Zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1993.

Zákon České národní rady č. 35/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1993.

Zákon č. 325/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1994.

Zákon č. 85/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. a zákona č. 72/1994 Sb., zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 325/1993 Sb., zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb. a zákona č. 323/1993 Sb., zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb. a zákona č. 72/1994 Sb., zákon č. 331/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb. a zákona č. 42/1994 Sb., nabyl účinnosti dnem 1. června 1994.

Zákon č. 311/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2000.

Zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem vyhlášení (11. srpna 2000).

Zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Zákon č. 58/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti prvním dnem následujícího měsíce po vyhlášení (1. března 2001).

Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Zákon č. 444/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2006, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 18, 23 a 25, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2007, a s výjimkou ustanovení čl. I bodu 22, které nabylo účinnosti dnem vyhlášení (11. listopadu 2005).

Předseda vlády:
Ing. Paroubek v. r.

(Přílohy)


1)   Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
2)   Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
3)   Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
4)   Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
5)   Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
6)   Zákon č. 191/2004 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek.
Zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
7)   Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů.
8)   Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
9)   Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
10)   Zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
11)   Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
12)   Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
13)   Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
14)   Například zákon č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.