SBÍRKA ZÁKONŮ částka 47
rozeslána dne 7.4.2005
 

133

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 9. března 2005

o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11 odst. 1 a 2, § 11a odst. 2 písm. c), § 12 odst. 1 a 3 a § 13 odst. 6 zákona:

Část první
Úvodní ustanovení

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení1) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství2) a upravuje

a)   technické požadavky na součásti a subsystémy evropského železničního systému3),
b)   podmínky pro pověření právnické osoby k činnostem při posuzování shody a vhodnosti použití stanovených výrobků podle § 11, 11a a § 12 odst. 4 zákona.

§ 2
Evropský železniční systém

(1) Evropským železničním systémem se rozumí struktury složené ze součástí drah evropského železničního systému, vybudované nebo modernizované pro vysokorychlostní nebo konvenční železniční dopravu a pro kombinovanou dopravu po železnici, a vozidlový park drážních vozidel určených pro jízdu v tomto železničním systému.

(2) Součástmi dráhy evropského železničního systému se rozumí zařízení dopravní cesty dráhy, zařízení pro řízení drážní dopravy, zejména ke sledování pohybu drážních vozidel na železniční dopravní cestě a zabezpečovací systémy, technická zařízení pro zpracování dat a telekomunikační zařízení určená pro osobní a nákladní dopravu v železničním systému s cílem zaručit bezpečný a plynulý provoz systému a účinné řízení dopravy.

(3) Interoperabilitou evropského železničního systému se rozumí schopnost evropského železničního systému umožnit při splnění specifikací provozní a technické propojenosti vyhlašovaných v Ústředním věstníku Evropské unie4) (dále jen "technické specifikace interoperability") bezpečný a nepřerušovaný pohyb drážních vozidel po dráze a zajistit požadovanou výkonnostní úroveň, bezpečnost a kvalitu dopravy. Součástmi interoperability evropského železničního systému se rozumí veškeré součásti dráhy a drážních a kolejových vozidel, na kterých přímo či nepřímo závisí interoperabilita evropského železničního systému; za součásti interoperability se považují hmotné objekty i nehmotné objekty, například programové vybavení.

(4) Technickou specifikací interoperability4) se rozumí specifikace, kterými je vymezen každý subsystém nebo část subsystému tak, aby vyhovoval základním požadavkům stanoveným zvláštním právním předpisem5) a zajistil interoperabilitu evropského železničního systému. Subsystémem se přitom rozumí dílčí strukturální a provozní celky evropského vysokorychlostního a konvenčního železničního systému, vymezené v předpisech Evropských společenství4). Provozovatelem subsystému se rozumí osoba, která systém provozuje, nebo osoba, která odpovídá za zadání návrhu subsystému, konstrukci nebo provedení subsystému a jeho stav při uvedení do provozu.

(5) Osobou, která má právní zájem na používání součástí interoperability se rozumí zejména výrobce, dovozce, zhotovitel nebo dodavatel a vlastník, popřípadě uživatel součásti; za výrobce se považuje i osoba, která sestavuje součásti interoperability nebo díly součástí interoperability mající různý původ, nebo která vyrábí součásti interoperability pro své vlastní použití.

(6) Evropskou specifikací se rozumí evropské technické specifikace a harmonizované české technické normy podle ustanovení § 4a odst. 1 zákona; nejsou-li v příslušné oblasti takové normy, rozumí se evropskou specifikací normy určené Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle ustanovení § 4a odst. 1 zákona.

Část druhá
Požadavky na součásti interoperability

§ 3
Součásti interoperability

(1) Jednotlivé součásti interoperability musí zajišťovat celkovou interoperabilitu. Používat a na trh a do provozu lze uvádět jen takové součásti drah konvenčního a vysokorychlostního evropského železničního systému, které zajišťují dokonalou slučitelnost technických charakteristik dopravní cesty dráhy s technickými charakteristikami použitých kolejových vozidel včetně palubních součástí všech dotčených subsystémů.

(2) Součásti interoperability

a)   smí být uvedeny na trh a do provozu pouze v případě, jestliže umožňují dosažení interoperability evropského železničního systému a zároveň vyhovují základním požadavkům na konstrukční a provozní vlastnosti podle zvláštního právního předpisu5),
b)   smí být užity pouze pro účely, pro které jsou v technické dokumentaci nebo technických specifikacích interoperability určeny,
c)   musí být instalovány, provozovány a udržovány v souladu s technickou dokumentací a s technickými specifikacemi interoperability.

Posuzování shody součástí interoperability
§ 4

(1) Součásti interoperability podle tohoto nařízení jsou ve smyslu § 12 odst. 1 písm. a) zákona výrobky, u nichž musí být posouzena shoda s technickými požadavky na ně kladenými. Pro součásti interoperability musí být notifikovanou osobou vydán

a)   certifikát o přezkoumání typu, nebo
b)   certifikát o shodě s technickými specifikacemi interoperability nebo o shodě s evropskými specifikacemi.

(2) Jsou-li součásti interoperability nově navrženy nebo aplikují-li se v nové oblasti, přičemž přímo ovlivňují bezpečnost, dostupnost nebo hospodárnost subsystému, a je-li tak stanoveno v technických specifikacích interoperability, musí být notifikovanou osobou vydán kromě certifikátu o přezkoumání typu nebo certifikátu o shodě ještě certifikát vhodnosti použití.

(3) Certifikát o přezkoumání typu, certifikát o shodě a certifikát vhodnosti použití vydává notifikovaná osoba na žádost osoby, která má právní zájem na používání součásti interoperability. Postup pro vydání certifikátů a jejich obsah je uveden v příloze č. 1 tohoto nařízení.

(4) Na základě certifikátu o přezkoumání typu, nebo certifikátu o shodě, nebo certifikátu vhodnosti použití vydaného notifikovanou osobou, popřípadě na základě protokolu vnitřní kontroly výrobce o shodě výrobku s technickými specifikacemi interoperability prokazuje výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce shodu nebo vhodnost použití součásti interoperability vydáním ES prohlášení o shodě s technickými specifikacemi interoperability, o shodě s evropskými specifikacemi nebo o shodě s přezkoumaným typem (dále jen "ES prohlášení o shodě") a u určených součástí podle odstavce 2 vydáním ES prohlášení vhodnosti použití. Podmínkou vydání prohlášení je aplikace ustanovení technických specifikací interoperability při výrobě, popřípadě při ověření shody součásti.

(5) Součásti interoperability, pro které byl vydán certifikát o přezkoumání typu nebo certifikát o shodě, popřípadě vhodnosti použití, se považují za součásti, které splňují základní požadavky a podmínky stanovené v příslušných technických specifikacích interoperability. Uživatelé a notifikované osoby nejsou oprávněni bránit uvádění těchto součástí na trh nebo omezovat jejich použití na dráze, která tvoří součást konvenčního nebo vysokorychlostního evropského železničního systému; pokud nevznikly nové závažné okolnosti, které by použití uvedených součástí bránily, nejsou uživatelé a notifikované osoby oprávněni požadovat provedení totožných kontrol, které již byly provedeny v souvislosti s vydáním certifikátu o shodě nebo certifikátu vhodnosti použití součásti.

§ 5

(1) Součásti interoperability mohou být

a)   vícenásobného použití, které mohou být užívány i v jiných oblastech než na dráhách evropského železničního systému a k užití na dráhách evropského železničního systému se neupravují,
b)   vícenásobného použití se zvláštní charakteristikou, které mohou být jako takové užívány v jiných oblastech a pro použití na dráhách evropského železničního systému musí vykazovat určitou úroveň výkonu, spolehlivosti, popřípadě jiné stanovené parametry,
c)   zvláštní, které jsou projektovány, konstruovány a vyráběny specificky jen pro použití na dráhách evropského železničního systému.

(2) Certifikát o shodě a certifikát vhodnosti použití u součástí interoperability násobného použití podle odstavce 1 písm. a) prokazuje posouzení shody nebo vhodnosti použití samostatně provedené notifikovanou osobou postupem posouzení původní shody se shodou s technickými specifikacemi interoperability, kterým je třeba vyhovět pro použití u drah evropského železničního systému.

(3) Certifikát o shodě a certifikát vhodnosti použití u součástí interoperability násobného použití podle odstavce 1 písm. b) prokazuje posouzení shody provedené notifikovanou osobou ve vztahu k vhodnosti užití součástí pro použití u drah evropského železničního systému, zejména ve vztahu k dodržení technických specifikací interoperability určených ke kontrole a k těm, které mají funkční povahu.

(4) Postup hodnocení shody součástí interoperability, prováděný notifikovanou osobou v etapách návrhu a výroby pro vydání certifikátu o přezkoumání typu, certifikátu o shodě nebo certifikátu vhodnosti použití, musí být v souladu s podmínkami uvedenými v technických specifikacích interoperability. Pokud příslušné technické specifikace interoperability, toto nařízení vlády nebo prováděcí právní předpis5) vydaný k zákonu o dráhách nestanoví specifický postup při posouzení shody součástí interoperability, postupuje se podle zvláštních právních předpisů6). V tomto případě se v certifikátu uvede, podle jakého zvláštního právního předpisu byly součásti posouzeny a zda splňují technické požadavky stanovené tímto zvláštním právním předpisem.

(5) Základní požadavky na součásti interoperability se považují za splněné, pokud jsou součásti ve shodě s technickými specifikacemi interoperability; nejsou-li technické specifikace interoperability vydány, musí být součásti ve shodě s evropskými specifikacemi.

Část třetí
Požadavky na subsystémy

§ 6

Ověřování subsystémů evropského železničního systému

(1) Před uvedením strukturálních a provozních celků evropského železničního systému, tvořeného subsystémy evropského železničního systému, do provozu, musí být vydán certifikát o přezkoumání typu subsystému, bude-li subsystém používán opakovaně, nebo certifikát o ověření subsystému. Certifikát vydává notifikovaná osoba na žádost provozovatele subsystému. Postup posuzování shody subsystémů a obsah certifikátu je uveden v příloze č. 2 tohoto nařízení. Provozovatel subsystému vydá na základě vydaného certifikátu o přezkoumání typu subsystému nebo certifikátu o ověření subsystému "ES" prohlášení o ověření subsystému, které postoupí Drážnímu úřadu k evidenci.

(2) Notifikovaná osoba při vypracování certifikátu o přezkoumání typu subsystému nebo certifikátu o ověření subsystému posuzuje projekt a jeho respektování během výroby a výrobu až po přejímku, a to před uvedením subsystému do provozu a odpovídá za správnost a spolehlivost subsystému. Rovněž ověří rozhraní dotčeného subsystému se systémem, do kterého je začleňován, přičemž se vychází z informací dostupných v příslušné technické specifikaci interoperability a v registrech součástí evropského železničního systému. Ověření interoperability strukturálního subsystému, který v souladu se základními požadavky tvoří evropský železniční systém, musí být provedeno na základě odkazu na technické specifikace interoperability, jsou-li vytvořeny; nejsou-li technické specifikace interoperability vydány, musí být subsystém ve shodě s evropskými specifikacemi.

(3) Notifikovaná osoba je oprávněna vyžádat si u provozovatele subsystému, výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce předání souboru technické dokumentace, který je přílohou certifikátu o přezkoumání typu subsystému a certifikátu o ověření subsystému. Tento soubor technické dokumentace musí obsahovat všechny nezbytné doklady vztahující se k technickým charakteristikám subsystému včetně dokladů osvědčujících shodu součástí interoperability. Musí rovněž obsahovat veškeré dokumenty vztahující se k podmínkám a omezením užívání a k pokynům týkajícím se obsluhy, stálého nebo cyklického sledování, oprav a údržby.

(4) Úplný soubor technické dokumentace subsystému musí být uložen u provozovatele subsystému jako příloha k certifikátu o přezkoumání typu nebo certifikátu o ověření subsystému a musí být uchován po dobu provozní životnosti subsystému. Provozovatel subsystému zašle kopii přílohy orgánu členského státu Evropské unie na jeho žádost a na jeho náklady.

(5) Strukturální subsystémy, které jsou součástí evropského železničního systému, byly posouzeny podle příslušných technických specifikací interoperability a mají vydaný certifikát o přezkoumání typu subsystému nebo certifikát o ověření subsystému, se považují za interoperabilní a základním požadavkům vyhovující.

Část čtvrtá
Autorizované osoby

§ 7
Podmínky autorizace

(1) Při autorizaci právnických osob podle § 11 odst. 2 zákona se uplatňují podmínky autorizace uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení a posuzují se s využitím kritérií stanovených v příslušných technických specifikacích interoperability.

(2) Autorizovaná osoba se postupem podle § 11 odst. 7 zákona stává notifikovanou osobou.

Část pátá
Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 8
Přechodná ustanovení

(1) Provozuschopné součásti dráhy a provozně způsobilá drážní kolejová vozidla, používaná v evropském železničním systému, uvedená do provozu před účinností příslušných technických specifikací interoperability, jejichž provozní způsobilost byla ověřena podle dosavadních právních předpisů, se považují za zařízení s posouzenou shodou.

(2) Provozované součásti a subsystémy evropského železničního systému, uvedené do provozu před účinností příslušných technických specifikací interoperability, uvedou provozovatelé drah a provozovatelé drážní dopravy do plného souladu s ustanoveními technických specifikací interoperability v termínech, stanovených v jednotlivých rozhodnutích Komise.

§ 9
Závěrečná ustanovení

(1) Ustanoveními tohoto nařízení nejsou dotčeny stanovené součástí dráhy7) a dotčena pravidla pro provozování dráhy, pravidla pro provozování drážní dopravy, technické podmínky a požadavky jednotlivých druhů drah, rozsah a podmínky technicko bezpečnostní zkoušky a zkušebního provozu staveb drah, způsob a podmínky schvalování technické způsobilosti drážních kolejových vozidel, stanovené zvláštními právními předpisy8).

(2) Ustanoveními tohoto nařízení není dotčeno posuzování shody drážních kolejových vozidel a určených technických zařízení, která jsou prvky evropského železničního systému a schvalování jejich technické způsobilosti k provozu, upravené zvláštními právními předpisy9).

§ 10
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. května 2005.

Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
Místopředseda vlády a ministr dopravy:
Ing. Šimonovský v. r.

(Přílohy nejsou k dispozici v elektronické podobě)


1)   Je vydáno k provedení a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje provést úpravu v návaznosti na příslušné směrnice Evropských společenství.
2)   Články 2 a 4, 8 až 16, 18 a 20 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/16/ES o interoperabilitě konvenčního železničního systému, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/50/ES.
Články 2 a 4, 8 až 16, 18 a 20 Směrnice Rady č. 1996/48/ES o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/50/ES.
3)   § 3a odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 103/2004 Sb.
4)   Například Rozhodnutí Komise 2002/730/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému "Údržba" transevropského vysokorychlostního železničního systému podle čl. 6 odst. 1 směrnice 96/48/ES, rozhodnutí Komise 2002/731/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému "Řízení a zabezpečení" transevropského vysokorychlostního železničního systému podle čl. 6 odst. 1 směrnice Rady 96/48/ES, rozhodnutí Komise 2002/732/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému "Infrastruktura" transevropského vysokorychlostního železničního systému podle čl. 6 odst. 1 směrnice Rady 96/48/ES, rozhodnutí Komise 2002/733/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému "Energie" transevropského vysokorychlostního železničního systému podle čl. 6 odst. 1 směrnice 96/48/ES, rozhodnutí Komise 2002/734/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému "Provoz" transevropského vysokorychlostního železničního systému podle čl. 6 odst. 1 směrnice Rady 96/48/ES, rozhodnutí Komise 2002/735/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému "Kolejová vozidla" transevropského vysokorychlostního železničního systému podle čl. 6 odst. 1 směrnice 96/48/ES, rozhodnutí Komise 2004/446/ES stanovující základní parametry pro "Hluk", "Nákladní vagóny" a "Telematické aplikace v nákladní dopravě" v technických specifikacích interoperability podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES, rozhodnutí Komise č. 2004/447/ES, kterou se mění příloha A Komise 2002/731/ES ze dne 30. května 2002, a kterou se stanoví základní vlastnosti systému třídy A (ERTMS) subsystému "Řízení a zabezpečení" transevropského konvenčního železničního systému podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES.
5)   Vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému.
6)   Například nařízení vlády č. 42/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení vlády č. 541/2004 Sb., nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, nařízení vlády č. 18/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility, nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení vlády č. 128/2004 Sb.
7)   § 9 vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění vyhlášky č. 346/2000 Sb. a vyhlášky č. 577/2004 Sb.
8)   Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/1996 Sb., vyhlášky č. 174/2000 Sb. a vyhlášky č. 133/2003 Sb.
Vyhláška č. 177/1995 Sb., ve znění vyhlášky č. 243/1996 Sb., vyhlášky č. 346/2000 Sb., vyhlášky č. 413/2001 Sb. a vyhlášky č. 577/2004 Sb.
9)   § 43, 47 a 49b zákona č. 266/1994 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 103/2004 Sb.
Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění vyhlášky č. 279/2000 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb.