SBÍRKA ZÁKONŮ částka 29
rozeslána dne 28.2.2005
 

96

ZÁKON

ze dne 6. ledna 2005,

kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění zákona č. 287/1995 Sb., zákona č. 228/1997 Sb. a zákona č. 15/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

"(1) Veřejnými funkcionáři se pro účely tohoto zákona rozumějí poslanci a senátoři, členové vlády a vedoucí ústředních správních úřadů, v jejichž čele není člen vlády1), a členové zastupitelstev krajů, zastupitelstva hlavního města Prahy, zastupitelstev obcí s rozšířenou působností a městských částí Prahy, které vykonávají působnost obcí s rozšířenou působností (dále jen "zastupitelstvo kraje či města").


1)   § 2 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.".

2. V § 2 odst. 1 písmeno a) zní:

"a)   osobně po dobu výkonu své funkce jednat za sebe nebo jinou osobu v obchodních záležitostech vůči státu, státní nebo převážně státem spravované právnické osobě, jde-li o poslance či senátora nebo člena vlády a vedoucího ústředního správního úřadu,".

3. V § 2 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

"b)   osobně po dobu výkonu své funkce jednat za sebe nebo jinou osobu v obchodních záležitostech vůči kraji, hlavnímu městu Praze, městské části Prahy, vykonávající působnost obce s rozšířenou působností nebo obce s rozšířenou působností (dále jen "kraj či město"), jakož i právnické osobě, jejímž zakladatelem je kraj či město, nebo obchodní společnosti, v níž má kraj či město majetkovou účast, jde-li o zastupitele, který je členem zastupitelstva tohoto kraje či města,".

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).

4. V § 2 se doplňuje nový odstavec 6, který zní:

"(6) Uvolněnému členovi zastupitelstva kraje či města nenáleží odměna za výkon funkce člena řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, jejímž zřizovatelem je tento kraj či město nebo v níž má tento kraj či město většinovou majetkovou účast nebo většinový podíl na hlasovacích právech.1a) Tato odměna nesmí být poskytnuta ani po skončení mandátu uvolněného člena zastupitelstva kraje či města.".

5. V § 2 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Neuvolněnému členovi zastupitelstva kraje či města náleží odměna za výkon funkce člena řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, jejímž zřizovatelem je tento kraj či město nebo v níž má tento kraj či město většinovou majetkovou účast nebo většinový podíl na hlasovacích právech1a). Informaci o jménu zastupitele a výši jeho odměny vezme zastupitelstvo příslušného kraje či města na vědomí usnesením na nejbližší schůzi po stanovení výše této odměny.".

6. V § 4 se slova "ústavního nebo státního" nahrazují slovy "státního nebo krajského či městského".

7. V § 5 odst. 1 ve větě prvé se slova "Poslanec a senátor" nahrazují slovy "Poslanec, senátor a člen zastupitelstva kraje či města".

8. V § 5 odst. 1 v poslední větě se slova "poslanec a senátor" nahrazují slovy "poslanec, senátor a člen zastupitelstva kraje či města".

9. V § 5 odstavec 3 zní:

"(3) Písemné oznámení o činnosti podle odstavců 1 a 2 doručí senátor předsedovi Poslanecké sněmovny, poslanec, člen vlády a vedoucí ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády, předsedovi Senátu, a člen zastupitelstva kraje či města kontrolnímu výboru téhož zastupitelstva kraje či města bez zbytečného průtahu, nejpozději však do 30 dnů po zahájení nebo ukončení této činnosti. První oznámení o činnosti doručí do 30 dnů od zahájení výkonu veřejné funkce. Předseda příslušné komory Parlamentu České republiky (dále jen "Parlament") předá oznámení mandátovému a imunitnímu výboru komory, jejímž předsedou je.".

10. V § 6 odst. 1 se za slovo "funkcionář" vkládají slova "s výjimkou neuvolněného člena zastupitelstva kraje či obce" a na konec odstavce se doplňuje věta "Oznámení o příjmech a darech se podává i tehdy, jestliže veřejný funkcionář neobdržel žádný příjem či dar podléhající oznamovací povinnosti.".

11. V § 6 odst. 3 se za slova "v zájmu státu" doplňují slova "nebo kraje či města".

12. V § 6 odstavec 4 zní:

"(4) Písemné oznámení o příjmech a darech podle odstavce 1 doručí nejpozději do konce června následujícího roku

a)   senátor předsedovi Poslanecké sněmovny,
b)   poslanec, člen vlády a vedoucí ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády, předsedovi Senátu,
c)   člen zastupitelstva kraje či města kontrolnímu výboru téhož zastupitelstva kraje či města,

a to i v případě, že jeho mandát v průběhu této doby zanikl; to neplatí při zániku mandátu v důsledku úmrtí.".

13. V § 7 odstavec 2 zní:

"(2) Písemné oznámení o nemovitém majetku podle odstavce 1 doručí

a)   senátor předsedovi Poslanecké sněmovny,
b)   poslanec, člen vlády a vedoucí ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády, předsedovi Senátu,
c)   člen zastupitelstva kraje či města kontrolnímu výboru téhož zastupitelstva kraje či města.".

14. V § 7 odst. 4 se za slova "příslušné komory" vkládá slovo "Parlamentu".

15. V § 8 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 2a zní:

"(1) Vedení evidencí čestných prohlášení podle § 3, údajů poskytnutých podle § 8 odst. 2 písm. a) a b) a sdělení podle § 8 odst. 3 a 4 (dále jen "evidence") provádí mandátový a imunitní výbor příslušné komory Parlamentu, kontrolní výbor zastupitelstva kraje či města (dále jen "příslušný výbor"). Vedením se pro účely tohoto zákona rozumí zpracovávání osobních údajů podle zvláštního právního předpisu2a).


2a)   § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.".

16. V § 8 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 2b zní:

"(2) Každý má právo na bezplatný přístup do evidence. Žadateli o přístup do evidence (dále jen "žadatel") je tento přístup umožněn

a)   osobní návštěvou v sídle příslušného výboru v pracovní dny, kde žadatel při podání žádosti o přístup do evidence (dále jen "žádost") poskytne zaměstnanci příslušného výboru své jméno a příjmení, účel žádosti, datum narození a adresu trvalého a jiného pobytu a k ověření pravosti těchto údajů předloží občanský průkaz. Poté je mu umožněn přístup do evidence, do které může nahlížet, činit si z ní opisy a výpisy. Výpisy a opisy nemají charakter veřejné listiny a příslušný výbor je neověřuje,
b)   podáním žádosti v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Formulář žádosti je dostupný v elektronické podobě na internetové adrese příslušného výboru spolu s pokyny, jak postupovat při jejím vyplňování. Nezbytnými náležitostmi tohoto formuláře jsou jméno a příjmení, účel žádosti, datum narození a adresa trvalého a jiného pobytu žadatele. Po jeho vyplnění žadatel formulář žádosti opatří platným zaručeným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném certifikátu od poskytovatele certifikačních služeb podle zvláštního právního předpisu2b) a odešle na adresu elektronické podatelny příslušného výboru, která po ověření všech požadovaných náležitostí předá žádost příslušnému správci evidence, který do 15 dnů ode dne předání žádosti elektronickou podatelnou zašle žadateli výpis z evidence na elektronickou adresu uvedenou v žádosti.

K žádostem, které neobsahují požadované náležitosti, se nepřihlíží.


2b)   § 11 odst. 1 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.".

17. V § 8 odstavce 3, 4 a 5 včetně poznámky pod čarou č. 2c znějí:

"(3) Každý má právo sdělit příslušnému výboru skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů v evidenci. Sdělení lze učinit buď v sídle příslušného výboru nebo písemným prohlášením zaslaným příslušnému výboru doporučenou zásilkou s doručenkou anebo prohlášením v elektronické podobě, zaslaným prostřednictvím veřejné datové sítě, které je opatřené platným zaručeným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném certifikátu od poskytovatele certifikačních služeb podle zvláštního právního předpisu2b).

(4) Sdělení podle odstavce 3 musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození a adresu trvalého a jiného pobytu oznamovatele, jinak se k němu nepřihlíží. Příslušný výbor do 30 dnů oznamovateli pošle písemnou odpověď doporučenou zásilkou s doručenkou nebo v elektronické podobě a v této odpovědi mu sdělí, jaké úkony v této věci učinil2c).

(5) Údaje o žadatelích podle § 8 odst. 2 písm. a) a b) a veškeré údaje obsažené ve sdělení podle § 8 odst. 3 a 4 se zpracovávají jako součást té složky evidence, ke které se vztahují.


2c)   § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb.".

18. V § 8 se odstavce 6 a 7 zrušují.

19. § 9 odst. 1 a 2 se včetně nadpisu zrušuje.

20. V § 10 odst. 1 se ve větě první slova "Mandátový a imunitní výbor příslušné komory Parlamentu" nahrazují slovy "Příslušný výbor".

21. V § 10 odst. 1 se ve větě druhé slova "mandátový a imunitní" nahrazují slovy "příslušný".

22. V § 10 odst. 2 se slova "mandátového a imunitního" nahrazují slovem "příslušného".

23. V § 11 odst. 1 se slova "mandátový a imunitní" zrušují.

24. V § 11 odst. 1 se slova "poslanců nebo pěti senátorů" nahrazují slovy "poslanců, pěti senátorů nebo tří členů zastupitelstva kraje či města".

25. V § 11 odst. 2 se ve větě první slova "mandátovému a imunitnímu" zrušují.

26. V § 11 odst. 2 se za větu čtvrtou vkládá věta, která zní: "Směřuje-li podnět proti členovi zastupitelstva kraje či města, je příslušný k řízení kontrolní výbor zastupitelstva kraje či města.".

27. V § 11 odst. 2 v poslední větě se slova "poslanci nebo senátoři" nahrazují slovy "poslanci, senátoři nebo členové zastupitelstev krajů či měst".

28. V § 11 odst. 3 se slova "mandátový a imunitní" zrušují.

29. V § 11 odst. 4 ve větě první se slova "mandátový a imunitní" zrušují.

30. V § 11 odst. 4 ve větě druhé a čtvrté se slova "mandátového a imunitního" nahrazují slovem "příslušného".

31. V § 11 odst. 5 se slova "mandátový a imunitní" nahrazují slovem "příslušný".

32. V § 11 odst. 6 se slova "mandátový a imunitní" nahrazují slovem "příslušný".

33. V § 11 odst. 6 se za slova "předsedovi příslušné komory" vkládají slova "Parlamentu, hejtmanovi nebo starostovi".

34. V § 11 odst. 6 se za větu druhou vkládá věta, která zní: "Pokud rozhodnutí obsahuje výrok o tom, že veřejný funkcionář jednal v rozporu se svým čestným prohlášením nebo čestné prohlášení neučinil, ačkoliv jej učinit měl, lze veřejnému funkcionáři tímto rozhodnutím zároveň uložit pokutu, a to až do výše 30 000 Kč. ".

35. V § 11 odst. 6 se poslední věta "Toto rozhodnutí je konečné." nahrazuje větou "Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.".

36. V § 11 odst. 7 se slova "mandátového a imunitního" nahrazují slovy "příslušného".

37. V § 11 odstavec 8 zní:

"(8) Předseda příslušné komory Parlamentu, hejtman či starosta na nejbližší schůzi příslušné komory Parlamentu nebo zastupitelstva kraje či města veřejně vyhlásí rozhodnutí příslušného výboru podle odstavce 6 i s jeho odůvodněním. Stejným způsobem vyhlásí, že podnět proti veřejnému funkcionáři byl zamítnut. Týká-li se rozhodnutí příslušného výboru předsedy příslušné komory Parlamentu, hejtmana nebo starosty, veřejné vyhlášení učiní místopředseda příslušné komory Parlamentu nebo náměstek hejtmana či místostarosta.".

38. V § 11 se doplňují odstavce 9 a 10, které znějí:

"(9) Pokuty uložené mandátovým a imunitním výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu nebo mandátovým a imunitním výborem Senátu vybírá a vymáhá finanční úřad pro Prahu 1. Při vybírání a vymáhání pokut se postupuje podle zvláštního zákona o správě daní; výnos z těchto pokut je příjmem státního rozpočtu.

(10) Pokuty uložené kontrolním výborem zastupitelstva kraje či města vybírá a vymáhá příslušný kraj či město. Při vybírání a vymáhání pokut se postupuje podle zvláštního zákona o správě daní; výnos z těchto pokut je příjmem rozpočtu tohoto kraje či města.".

39. V § 11 se doplňuje odstavec 11, který zní:

"(11) Řízení podle tohoto zákona lze zahájit do 2 let od porušení povinnosti dané tímto zákonem. Na řízení se použijí obecné zásady správního řízení, nestanoví-li tento zákon jinak.".

40. V § 12 se slova "Mandátový a imunitní výbor příslušné komory Parlamentu" nahrazují slovy "Příslušný výbor".

41. Za § 12a se vkládá nový § 12b, který včetně nadpisu zní:

"§ 12b
Přestupky

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo nakládá se zpřístupněnými údaji v rozporu s účelem, který uvedl ve své žádosti podle § 8 odst. 2 písm. a) a b) a pro který mu tyto údaje byly z evidence poskytnuty.

(2) Za přestupek lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč.

(3) Přestupky projednává Úřad pro ochranu osobních údajů. Při stanovení výše pokuty přihlédne Úřad k závažnosti přestupku, zejména ke způsobu a okolnostem jeho spáchání, k významu a rozsahu jeho následků, k době trvání protiprávního jednání a ke skutečnosti, zda a jak se odpovědná osoba přičinila o odstranění nebo zmírnění škodlivých následků přestupku.

(4) Pokud není v odstavci 3 stanoveno jinak, vztahuje se na přestupky a jejich projednávání zákon o přestupcích.".

42. Za § 12b se vkládá nový § 12c, který zní:

"§ 12c

Pokud tento zákon nestanoví jinak, použije se zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.".

43. Za ČÁST DRUHOU se doplňují ČÁST TŘETĺ a ČÁST ČTVRTÁ, které včetně nadpisů znějí:

"ČÁST TŘETĺ
Změna zákona o volbách do zastupitelstev obcí

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 5 se vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Funkce člena zastupitelstva obce, města, územně členěného statutárního města, hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části je neslučitelná s funkcí statutárního orgánu příspěvkové organizace obce, osoby oprávněné jednat za organizační složku obce a strážníka obecní policie. Neslučitelnost je dána vůči zastupitelstvu, které příslušnou příspěvkovou organizaci, organizační složku nebo obecní policii zřídilo.".

2. V § 55 odst. 3 písm. c) a v odstavci 6 se za slova "odst. 2" doplňuje čárka a slova "4 a 5".

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o volbách do zastupitelstev krajů

Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 5 se vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Funkce člena zastupitelstva kraje je neslučitelná s funkcí statutárního orgánu příspěvkové organizace kraje a osoby oprávněné jednat za organizační složku kraje. Neslučitelnost je dána vůči zastupitelstvu, které příslušnou příspěvkovou organizaci nebo organizační složku zřídilo.".

2. V § 48 odst. 3 písm. a) se za slova "odst. 2" doplňuje čárka a slova "4 a 5".

Čl. II

1. Oznámení o příjmech a darech (§ 6) a oznámení o nemovitém majetku (§ 7) podají členové zastupitelstev krajů či měst poprvé za rok 2005 do konce června 2006.

2. Oznámení o činnostech (§ 5) podají členové zastupitelstev, kteří byli členy příslušného zastupitelstva ke dni účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. března 2005, s výjimkou bodu 16 § 8 odst. 2 písm. b), který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.

Zaorálek v. r.
Gross v. r.