SBÍRKA ZÁKONŮ částka 6
rozeslána dne 13.1.2005
 

33

VYHLÁŠKA

ze dne 6. ledna 2005

o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 112 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

§ 1
Organizace vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky

(1) Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky (dále jen "jazyková škola") lze členit na oddělení jednotlivých jazyků nebo oddělení příbuzných jazyků.

(2) Organizační formou výuky v jazykové škole je kurz. Kurz lze členit na skupiny. Nejvyšší počet žáků ve skupině je 18.

(3) V jazykové škole lze zřizovat

a)   základní kurz k osvojení základů jazyka v celkovém rozsahu 420 vyučovacích hodin,
b)   střední kurz k prohloubení a rozšíření znalostí jazyka v celkovém rozsahu 280 až 315 vyučovacích hodin,
c)   přípravné kurzy ke státním jazykovým zkouškám,
d)   konverzační kurzy,
e)   speciální kurzy, jejichž obsah a rozsah je určen školním vzdělávacím programem stanoveným jazykovou školou.

(4) Jazyková škola stanoví a zveřejňuje nabídku kurzů, kritéria pro přijetí a termíny zápisu do jednotlivých kurzů.

(5) Při organizaci školního roku v jazykové škole se postupuje obdobně jako při organizaci školního roku v základních a středních školách.

§ 2
Hodnocení výsledků vzdělávání v jazykové škole

(1) Jazyková škola hodnotí výsledky vzdělávání žáků nejméně dvakrát za školní rok a s tímto hodnocením žáka seznámí. Žákovi na jeho žádost vydá jazyková škola osvědčení o úspěšném zakončení kurzu s uvedením prospěchu.

(2) Prospěch žáků se hodnotí čtyřmi stupni: 1 - výborně, 2 - velmi dobře, 3 - dobře, 4 - nevyhověl(a).

(3) Do následujícího ročníku nemůže být zapsán žák, který byl na konci školního roku hodnocen stupněm prospěchu 4 - nevyhověl(a).

§ 3
Úplata za vzdělávání

(1) Podmínkou přijetí k jazykovému vzdělávání je odevzdání řádně vyplněné přihlášky, předložení dokladu o zaplacení úplaty za vzdělávání a splnění vyhlášených kritérií pro přijetí.

(2) Úplata za vzdělávání se hradí v termínu stanoveném jazykovou školou.

(3) Úplata za vzdělávání se uchazeči vrací v celém rozsahu pouze v případě, že jazyková škola kurz neotevřela a nedošlo k dohodě s uchazečem o přeřazení do jiného kurzu, nebo v případě, že se uchazeč odhlásil nejpozději v den předcházející dni zahájení kurzu.

(4) Podmínky vrácení poměrné části úplaty za vzdělávání žákovi, který se odhlásí z kurzu v jeho průběhu, podmínky prominutí úplaty za vzdělávání a další náležitosti hrazení úplaty za vzdělávání stanoví školní řád jazykové školy.

§ 4
Státní jazykové zkoušky

(1) Státní jazykové zkoušky se konají v jazykových školách. Státní jazykové zkoušky jsou základní, všeobecné a speciální. Státní jazykové zkoušky speciální lze vykonat pro obor překladatelský a pro obor tlumočnický.

(2) Státní jazykovou zkouškou se ověřuje stupeň osvojení cizího jazyka v rozsahu stanoveném podle druhu státní jazykové zkoušky zkušebním řádem pro státní jazykové zkoušky v jazykových školách (dále jen "zkušební řád") uvedeným v příloze.

(3) Státní jazykovou zkoušku speciální mohou vykonat uchazeči, kteří úspěšně vykonali státní jazykovou zkoušku všeobecnou. Jazyková škola může povolit vykonání státní jazykové zkoušky speciální bez předchozího vykonání státní jazykové zkoušky všeobecné v případě, že uchazeč předloží doklad o vykonání jazykové zkoušky, která svým obsahem a rozsahem odpovídá státní jazykové zkoušce všeobecné.

(4) O státní jazykové zkoušce vede jazyková škola protokol.

§ 5
Zkušební období, přihlášky ke státním jazykovým zkouškám

(1) Státní jazykové zkoušky se konají v období jarním a podzimním. Termín státních jazykových zkoušek speciálních může být stanoven i mimo jarní a podzimní období.

(2) Uchazeč odevzdá přihlášku ke státní jazykové zkoušce v termínu stanoveném a zveřejněném jazykovou školou.

(3) Pozvánku k vykonání státní jazykové zkoušky zašle jazyková škola uchazeči nejpozději tři týdny před jejím konáním.

§ 6
Úplata za státní jazykové zkoušky

(1) Podmínkou připuštění ke státní jazykové zkoušce je odevzdání řádně vyplněné přihlášky a předložení dokladu o zaplacení úplaty za tuto zkoušku.

(2) Výše úplaty za

a)   státní jazykovou zkoušku základní činí nejvýše 4 4 000 Kč,
b)   státní jazykovou zkoušku všeobecnou činí nejvýše 6 000 Kč,
c)   státní jazykovou zkoušku speciální pro obor překladatelský činí nejvýše 8 000 Kč,
d)   státní jazykovou zkoušku speciální pro obor tlumočnický činí nejvýše 9 000 Kč.

(3) Opakuje-li uchazeč státní jazykovou zkoušku, zaplatí úplatu za tuto zkoušku znovu.

(4) Podmínky pro vrácení poměrné části úplaty za státní jazykovou zkoušku uchazeči, který se odhlásí do zahájení písemné části státní jazykové zkoušky nebo svou neúčast u písemné části státní jazykové zkoušky řádně omluví v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem jazykové školy, výši poměrné části úplaty za ústní část státní jazykové zkoušky a další náležitosti hrazení úplaty za státní jazykovou zkoušku stanoví školní řád jazykové školy.

§ 7
Komise pro státní jazykové zkoušky a zkušební komise pro jednotlivé jazyky

(1) Komise pro státní jazykové zkoušky je tříčlenná a tvoří ji předseda komise1) a dva členové.

(2) Předseda komise pro státní jazykové zkoušky je jmenován vždy do 31. prosince pro následující kalendářní rok.

(3) Předseda komise pro státní jazykové zkoušky řídí organizaci zkoušek a dbá na jejich odbornou a jazykovou úroveň.

(4) Zkušební komise pro státní jazykové zkoušky z jednotlivých jazyků je tříčlenná a tvoří ji předseda zkušební komise a dva členové.

(5) Členy zkušební komise jsou pedagogičtí pracovníci s odbornou kvalifikací vyučovat příslušnému cizímu jazyku2).

§ 8
Společná ustanovení o státních jazykových
zkouškách

(1) Výsledek písemných i ústních částí státních jazykových zkoušek se hodnotí stupni: 1 - výborně, 2 - velmi dobře, 3 - dobře, 4 - nevyhověl(a).

(2) Uchazeč, který při písemné části státní jazykové zkoušky byl hodnocen stupněm 4 - nevyhověl(a), nemůže konat ústní část státní jazykové zkoušky.

(3) U státních jazykových zkoušek je uchazeč hodnocen podle výsledků písemné a ústní části zkoušky celkově takto: prospěl(a) s vyznamenáním, prospěl(a) velmi dobře, prospěl(a), neprospěl(a).

(4) Uchazeč

a)   prospěl s vyznamenáním, jestliže při písemné i ústní části státní jazykové zkoušky byl hodnocen stupněm 1 - výborně,
b)   prospěl velmi dobře, jestliže při státní jazykové zkoušce byl hodnocen:
1.  stupněm 1 - výborně při písemné části a stupněm 2 - velmi dobře při ústní části nebo stupněm 2 - velmi dobře při písemné části a stupněm 1 - výborně při ústní části,
2.  stupněm 2 - velmi dobře při písemné části a stupněm 2 - velmi dobře při ústní části nebo
3.  stupněm 1 - výborně při písemné části a stupněm 3 - dobře při ústní části nebo stupněm 3 - dobře při písemné části a stupněm 1 - výborně při ústní části,
c)   prospěl, jestliže při státní jazykové zkoušce byl hodnocen:
1.  stupněm 3 - dobře při písemné části a stupněm 2 - velmi dobře při ústní části nebo stupněm 2 - velmi dobře při písemné části a stupněm 3 - dobře při ústní části nebo
2.  stupněm 3 - dobře při písemné části a stupněm 3 - dobře při ústní části,
d)   neprospěl, jestliže při ústní části státní jazykové zkoušky byl hodnocen stupněm 4 - nevyhověl(a).

(5) Podrobnosti o obsahu, rozsahu a hodnocení státních jazykových zkoušek jsou upraveny ve zkušebním řádu uvedeném v příloze.

§ 9
Přechodné ustanovení

Ustanovení § 1 odst. 2 se použije až od 1. září 2005. Do té doby se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

§ 10
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 526/1992 Sb., o státních jazykových školách a státních jazykových zkouškách.

§ 11
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení s výjimkou ustanovení § 7 odst. 2, které nabývá účinnosti dnem 1. září 2005.

Ministryně:
JUDr. Buzková v. r.

Příloha k vyhlášce č. 33/2005 Sb.

(Příloha není k dispozici v elektronické podobě)


1)   § 110 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
2)   § 12 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.