SBÍRKA ZÁKONŮ částka 212
rozeslána dne 10.12.2004
 

626

ZÁKON

ze dne 26. listopadu 2004

o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona, kterým se pro léta 2004, 2005 a 2006 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, poslanců Evropského Parlamentu, soudců a státních zástupců
Čl. I

Zákon č. 427/2003 Sb., kterým se pro léta 2004, 2005 a 2006 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, poslanců Evropského parlamentu, soudců a státních zástupců, výše dalších platů těchto osob za první a druhé pololetí let 2004, 2005 a 2006, a kterým se mění některé související zákony, ve znění zákona č. 359/2004 Sb., se mění takto:

1. V názvu zákona se slova "léta 2004, 2005 a 2006" nahrazují slovy "rok 2004" a slova "dalších platů těchto osob za první a druhé pololetí let 2004, 2005 a 2006" se nahrazují slovy "dalšího platu těchto osob za první pololetí roku 2004".

2. V nadpisu části první se slova "léta 2004, 2005 a 2006" nahrazují slovy "rok 2004" a slova "dalších platů za první a druhé pololetí let 2004, 2005 a 2006" se nahrazují slovy "dalšího platu za první pololetí roku 2004".

3. V § 1 se na konci písmene n) vkládá čárka a doplňuje se písmeno o), které zní:

"o)   předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže".

4. V § 1 se slova "v letech 2004, 2005 a 2006" nahrazují slovy "v roce 2004".

5. V § 2 se slova "a druhé pololetí let 2004, 2005 a 2006" nahrazují slovy "pololetí roku 2004".

6. V § 3 se číslo "2006" nahrazuje číslem "2004".

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu

Čl. II

Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 138/1996 Sb., zákona č. 287/1997 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 420/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 427/2003 Sb., zákona č. 49/2004 Sb. a zákona č. 359/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).

2. V § 2 odst. 2 se slova "a další plat" zrušují.

3. V § 3 odst. 4 se číslo "2007" nahrazuje číslem "2005", číslo "2006" se nahrazuje číslem "2004", číslo "2004" se nahrazuje číslem "2002" a číslo "2005" se nahrazuje číslem "2003".

4. § 4 se včetně nadpisu zrušuje.

5. V § 8 se v nadpisu slova "a další plat" zrušují.

6. V § 8 odst. 1 větě první se číslo "1,00" nahrazuje číslem "1,08".

7. V § 8 odst. 1 písm. a) se číslo "0,10" nahrazuje číslem "0,11".

8. V § 8 odst. 1 písm. b) se číslo "0,20" nahrazuje číslem "0,22".

9. V § 8 odst. 1 písm. c) se číslo "0,40" nahrazuje číslem "0,44".

10. V § 8 odst. 1 písm. d) se číslo "0,90" nahrazuje číslem "0,98".

11. V § 8 odst. 1 písm. e) se číslo "1,00" nahrazuje číslem "1,09".

12. V § 8 odst. 1 písm. f) se číslo "1,90" nahrazuje číslem "1,82".

13. V § 8 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

14. V § 11 se v nadpisu slova "a další plat" zrušují.

15. V § 11 odst. 1 písm. a) se číslo "1,90" nahrazuje číslem "2,06".

16. V § 11 odst. 1 písm. b) se číslo "2,30" nahrazuje číslem "2,49".

17. V § 11 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

18. V § 17 se v nadpisu slova "a další plat" zrušují.

19. V § 17 odst. 1 větě první se číslo "1,90" nahrazuje číslem "2,06".

20. V § 17 odst. 1 písm. a) se číslo "0,40" nahrazuje číslem "0,43".

21. V § 17 odst. 1 písm. b) se číslo "1,00" nahrazuje číslem "0,84".

22. V § 17 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

23. V nadpisu nad § 20 se slova "a další plat" zrušují.

24. V § 20 odst. 1 se číslo "1,40" nahrazuje číslem "1,52".

25. V § 20 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

26. V § 21 odst. 1 se číslo "1,90" nahrazuje číslem "2,06".

27. V § 21 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

28. V nadpisu nad § 24a se slova "a další plat" zrušují.

29. V § 24a odst. 1 se číslo "1,00" nahrazuje číslem "1,08".

30. V § 24a se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

31. V § 24b odst. 1 se číslo "1,10" nahrazuje číslem "1,19".

32. V § 24b se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

33. V § 24c odst. 1 se číslo "1,20" nahrazuje číslem "1,30".

34. V § 24c se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

35. V § 28 se v nadpisu slova "a další plat" zrušují.

36. V § 28 odstavec 1 zní:

"(1) Soudci náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem, který se stanoví podle počtu let započtené doby pro soudce

okresního soudu

krajského soudu

vrchního soudu

 

0,88

0,96

1,05

do ukončení 5. roku

1,01

1,09

1,17

od počátku 6. roku

1,14

1,26

1,33

od počátku 9. roku

1,22

1,35

1,47

od počátku 12. roku

1,30

1,44

1,60

od počátku 15. roku

1,35

1,53

1,68

od počátku 18. roku

1,39

1,56

1,72

od počátku 21. roku

1,43

1,59

1,75

od počátku 24. roku

1,46

1,64

1,80

od počátku 27. roku

1,51

1,67

1,84

od počátku 30. roku.".

37. V § 28 odst. 2 písm. a) se číslo "0,08" nahrazuje číslem "0,09", číslo "0,10" se nahrazuje číslem "0,11", číslo "0,12" se nahrazuje číslem "0,13" a číslo "0,14" se nahrazuje číslem "0,15".

38. V § 28 odst. 2 písm. b) se číslo "0,20" nahrazuje číslem "0,22", číslo "0,23" se nahrazuje číslem "0,25", číslo "0,26" se nahrazuje číslem "0,28" a číslo "0,29" se nahrazuje číslem "0,31".

39. V § 28 odst. 2 písm. c) se číslo "0,06" nahrazuje číslem "0,07".

40. V § 28 odst. 2 písm. d) se číslo "0,08" nahrazuje číslem "0,09".

41. V § 28 odst. 2 písm. e) se číslo "0,17" nahrazuje číslem "0,18".

42. V § 28 odst. 2 písm. f) se číslo "0,37" nahrazuje číslem "0,40".

43. V § 28 odst. 2 písm. g) se číslo "0,11" nahrazuje číslem "0,12".

44. V § 28 odst. 2 písm. h) se číslo "0,17" nahrazuje číslem "0,18".

45. V § 28 odst. 2 písm. ch) se číslo "0,24" nahrazuje číslem "0,26".

46. V § 28 odst. 2 písm. i) se číslo "0,46" nahrazuje číslem "0,50".

47. V § 28 odst. 3 větě první se číslo "1,70" nahrazuje číslem "1,84".

48. V § 28 odst. 3 písm. a) se číslo "0,14" nahrazuje číslem "0,15".

49. V § 28 odst. 3 písm. b) se číslo "0,21" nahrazuje číslem "0,23".

50. V § 28 odst. 5 se číslo "2,10" nahrazuje číslem "2,27".

51. V § 30 se odstavec 3 zrušuje.

52. V § 31 odst. 5 se číslo "0,93" nahrazuje číslem "1,01", číslo "1,05" se nahrazuje číslem "1,14", číslo "1,01" se nahrazuje číslem "1,09", číslo "1,16" se nahrazuje číslem "1,26", číslo "1,08" se nahrazuje číslem "1,17" a číslo "1,23" se nahrazuje číslem "1,33".

53. V § 33a se v nadpisu slova "a další plat" zrušují.

54. V § 33a odst. 1 se číslo "1,4" nahrazuje číslem "1,52".

55. V § 33a se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

56. V § 37 odst. 4 se slova " , další plat" zrušují.

57. V § 38 odst. 1 větě první se čárka za slovem "následující" a slova "a na polovinu dalšího platu v příslušném kalendářním pololetí" zrušují.

ČÁST TŘETĺ
Změna zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců

Čl. III

Zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 14/2002 Sb., zákona č. 279/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 420/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb. a zákona č. 427/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se slova "a další plat" zrušují.

2. V § 3 odst. 4 se číslo "2007" nahrazuje číslem "2005", číslo "2006" se nahrazuje číslem "2004", číslo "2004" se nahrazuje číslem "2002" a číslo "2005" se nahrazuje číslem "2003".

3. V § 3 odstavec 6 zní:

"(6) Platový koeficient podle odstavce 2 se určuje státnímu zástupci

okresního státního
zastupitelství
krajského státního
zastupitelství
vrchního státního
zastupitelství
 
0,88 0,96 1,05 do ukončení 5. roku
1,01 1,09 1,17 od počátku 6. roku
1,14 1,26 1,33 od počátku 9. roku
1,22 1,35 1,47 od počátku 12. roku
1,30 1,44 1,60 od počátku 15. roku
1,35 1,53 1,68 od počátku 18. roku
1,39 1,56 1,72 od počátku 21. roku
1,43 1,59 1,75 od počátku 24. roku
1,46 1,64 1,80 od počátku 27. roku
1,51 1,67 1,84 od počátku 30. roku.".

4. V § 3 odst. 7 písm. a) se číslo "0,20" nahrazuje číslem "0,22" a číslo "0,23" se nahrazuje číslem "0,25".

5. V § 3 odst. 7 písm. b) se číslo "0,08" nahrazuje číslem "0,09" a číslo "0,10" se nahrazuje číslem "0,11".

6. V § 3 odst. 7 písm. c) se číslo "0,37" nahrazuje číslem "0,40".

7. V § 3 odst. 7 písm. d) se číslo "0,17" nahrazuje číslem "0,18".

8. V § 3 odst. 7 písm. e) se číslo "0,08" nahrazuje číslem "0,09".

9. V § 3 odst. 7 písm. f) se číslo "0,46" nahrazuje číslem "0,50".

10. V § 3 odst. 7 písm. g) se číslo "0,24" nahrazuje číslem "0,26".

11. V § 3 odst. 7 písm. h) se číslo "0,11" nahrazuje číslem "0,12".

12. V § 3 odst. 7 písm. i) se číslo "0,06" nahrazuje číslem "0,07".

13. V § 3 odst. 8 větě první se číslo "1,70" nahrazuje číslem "1,84".

14. V § 3 odst. 8 písm. a) se číslo "0,21" nahrazuje číslem "0,23".

15. V § 3 odst. 8 písm. b) se číslo "0,14" nahrazuje číslem "0,15".

16. V § 3 odst. 9 se číslo "2,50" nahrazuje číslem "2,71".

17. V § 3 odst. 10 se číslo "2,10" nahrazuje číslem "2,27".

18. V § 7 odst. 5 se číslo "0,93" nahrazuje číslem "1,01", číslo "1,05" se nahrazuje číslem "1,14", číslo "1,01" se nahrazuje číslem "1,09", číslo "1,16" se nahrazuje číslem "1,26", číslo "1,08" se nahrazuje číslem "1,17" a číslo "1,23" se nahrazuje číslem "1,33".

19. § 8 se včetně nadpisu zrušuje.

20. V § 13 odst. 1 se slova " , další plat" zrušují.

21. V § 13 odst. 2 se slova "Plat a další plat jsou splatné" nahrazují slovy "Plat je splatný".

22. V § 13 odst. 4 se slova "a další plat" zrušují.

23. V § 15 se slova "dalším platu," a slova "a další plat" zrušují.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o Veřejném ochránci práv

Čl. IV

V § 8 odst. 2 zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, se slova "další plat," zrušují.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o Komisi pro cenné papíry

Čl. V

Zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 25 odst. 2 se slova "další plat," zrušují.

2. V § 25 odst. 3 se slova "další plat," zrušují.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o ochraně osobních údajů

Čl. VI

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 107/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 439/2004 Sb. a zákona č. 480/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 30 odst. 4 se slova "další plat," zrušují.

2. V § 30 odst. 5 se slova "další plat," zrušují.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Čl. VII

V § 16 odst. 4 zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění zákona č. 120/2004 Sb., se slova "a další plat" zrušují.

ČÁST OSMÁ
Změna zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech

Čl. VIII

Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 201/1997 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 217/2000 Sb., zákona č. 492/2001 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 421/2002 Sb. a zákona č. 362/2003 Sb., se mění takto:

1. § 15a se včetně nadpisu zrušuje.

2. V § 23 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.Dosavadní písmena d) až i) se označují jako písmena c) až h).

ČÁST DEVÁTÁ
Změna služebního zákona

Čl. IX

Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 281/2003 Sb., zákona č. 426/2003 Sb., zákona č. 359/2004 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 133 odst. 2 se písmeno l) zrušuje.Dosavadní písmena m) a n) se označují jako písmena l) a m).

2. § 146 se včetně nadpisu zrušuje.

3. V § 154 odst. 2 se slova "dalšího platu," zrušují.

4. V § 158 odst. 1 se číslo " , 146" zrušuje.

5. V § 159 odst. 2 se na konci písmene f) čárka nahrazuje tečkou a písmeno g) se zrušuje.

6. § 165 se včetně nadpisu zrušuje.

7. V § 168 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

8. V § 235 odst. 1 a v § 254 se číslo "2005" nahrazuje číslem "2007".

9. V § 235 odst. 1 a v § 238 odst. 5 se číslo "2007" nahrazuje číslem "2009".

10. V § 250 se číslo "2008" nahrazuje číslem "2010".

ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím služebního zákona

Čl. X

V čl. LV zákona č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 281/2003 Sb., se číslo "2005" nahrazuje číslem "2007".

ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Čl. XI

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 113 se písmeno e) zrušuje.Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena e) a f).

2. § 121 se včetně nadpisu zrušuje.

3. V § 219 se číslo "2004" nahrazuje číslem "2005".

4. V § 223 se číslo "2004" nahrazuje číslem "2005".

5. V § 224 odst. 6 se číslo "2005" nahrazuje číslem "2006".

6. V § 226 se číslo "2004" nahrazuje číslem "2005".

7. § 229 se zrušuje.

8. § 231 včetně nadpisu zní:

"§ 231
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.".

ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Čl. XII

V zákoně č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb. a zákona č. 359/ /2004 Sb., čl. XLII zní:

"Čl. XLII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.".

ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o obcích

Čl. XIII

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb. a zákona č. 501/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 71 odst. 3 se písmeno b) zrušuje.Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

2. V § 72 větě první se slova "a další odměna" zrušují.

3. § 74 se zrušuje.

4. V § 153 odst. 1 se slova " , 73 a 74" nahrazují slovy "a 73".

ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona o krajích

Čl. XIV

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 404/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb. a zákona č. 501/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 46 odst. 3 se písmeno b) zrušuje.Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

2. V § 47 větě první se slova "a další odměna" zrušují.

3. § 49 se zrušuje.

4. V § 98 se slova " , 48 a 49" nahrazují slovy "a 48".

ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona o hlavním městě Praze

Čl. XV

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb. a zákona č. 501/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 52 odst. 3 se písmeno b) zrušuje.Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

2. V § 52 odst. 5 se slova "a další odměna" zrušují.

3. § 54 se zrušuje.

4. V § 120 odst. 1 se slova " , 53 a 54" nahrazují slovy "a 53".

ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Čl. XVI

Zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 187/1999 Sb. a zákona č. 359/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 9 se slova "další plat" zrušují a slova "předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů podle zvláštního zákona2)" se nahrazují slovy "prezident Nejvyššího kontrolního úřadu.".

2. Poznámka pod čarou č. 2) se zrušuje.

ČÁST SEDMNÁCTÁ
Změna zákona, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví

Čl. XVII

V čl. II bodech 17 a 18 zákona č. 274/2003 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví, ve znění zákona č. 426/2003 Sb., se slova "do dne 31. prosince 2004" nahrazují slovy "do doby nabytí úplné účinnosti služebního zákona".

ČÁST OSMNÁCTÁ
Změna zákona o finanční kontrole

Čl. XVIII

V § 32 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 123/2003 Sb. a zákona č. 426/2003 Sb., se slova "Od 1. ledna 2005" nahrazují slovy "Ode dne nabytí úplné účinnosti služebního zákona".

ČÁST DEVATENÁCTÁ
Změna zákona o rostlinolékařské péči

Čl. XIX

V § 89 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, se doplňuje odstavec 8, který zní:

"(8) Do doby nabytí úplné účinnosti služebního zákona52) jmenuje a odvolává ředitele rostlinolékařské správy ministr zemědělství.".

ČÁST DVACÁTÁ
Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání

Čl. XX

V § 10 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, se slova " , a další plat" zrušují.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNĺ
Změna zákona o soudech a soudcích

Čl. XXI

V § 100 odst. 2 větě druhé zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), se slova "včetně dalšího platu" zrušují.

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona, kterým se mění celní zákon

Čl. XXII

V čl. IV bodu 2 zákona č. 187/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, se slova "1. ledna 2005" nahrazují slovy "1. ledna 2006".

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ
ÚČINNOST

Čl. XXIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005, s výjimkou čl. IX bodů 8, 9 a 10 a čl. X, které nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Gross v. r.