SBÍRKA ZÁKONŮ částka 180
rozeslána dne 13.10.2004

526

PŘEDSEDA VLÁDY
vyhlašuje

úplné znění zákona č. 87/1995 Sb.,

o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 100/2000 Sb., zákonem č. 406/2001 Sb., zákonem č. 212/2002 Sb., zákonem č. 257/2004 Sb. a zákonem 280/2004 Sb.

ZÁKON
o spořitelních a úvěrních družstvech

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST I

§ 1
Obecná ustanovení

(1) Tento zákon upravuje některé vztahy související se vznikem, podnikáním a zánikem spořitelních a úvěrních družstev (dále jen "družstevní záložna"). Tento zákon rovněž upravuje dohled nad družstevními záložnami, který vykonává Úřad pro dohled nad družstevními záložnami (dále jen "Úřad"), a pojištění vkladů v družstevních záložnách.

(2) Družstevní záložna je právnickou osobou, na jejíž postavení se vztahují ustanovení zvláštního zákona upravující postavení družstva,1) pokud tento zákon nestanoví jinak.

(3) Družstevní záložna je družstvo, které pro podporu hospodaření svých členů provozuje finanční činnosti, jimiž se rozumí zejména přijímání vkladů a poskytování úvěrů, ručení a peněžních služeb v různých formách.

(4) Obchodní firma (dále jen "firma") družstevní záložny musí obsahovat označení "spořitelní a úvěrní družstvo" nebo "družstevní záložna" nebo "spořitelní družstvo" nebo "úvěrní družstvo"; toto označení je oprávněna používat pouze právnická osoba založená podle tohoto zákona.

(5) Družstevní záložna není bankou podle zvláštního zákona2) a její podnikání se nepovažuje za provozování živnosti.3)

(6) Družstevní záložna

a)   je oprávněna vykonávat pouze činnosti stanovené tímto zákonem, a to v rozsahu povolení působit jako družstevní záložna podle § 2a (dále jen "povolení"),
b)   je povinna při svém podnikání postupovat obezřetně a s náležitou péčí, zejména podnikat způsobem, který neohrožuje návratnost vkladů jejích členů a její bezpečnost a stabilitu,
c)   je povinna dodržovat zejména povinnosti uložené jí právními předpisy a rozhodnutími vydanými podle tohoto zákona,
d)   nesmí uzavírat smlouvy za nápadně nevýhodných podmínek pro družstevní záložnu, zejména takové, které zavazují družstevní záložnu k hospodářsky neodůvodněnému plnění nebo plnění nápadně neodpovídajícímu poskytované protihodnotě; porušení této podmínky zakládá neplatnost smlouvy, přičemž tato neplatnost se posuzuje podle ustanovení obchodního zákoníku upravujících obchodní závazkové smlouvy.

(7) Schválená účetní závěrka,3a) výroční zpráva, opis povolení a zpráva pro členy, jejíž obsah a způsob aktualizace stanoví vyhláška; musí být zveřejněny na místě veřejně přístupném v sídle družstevní záložny, v jejích pobočkách, expoziturách a jednatelstvích.

(8) Udělení prokury a zastavení podniku nebo jeho části je nepřípustné.

(9) Družstevní záložna není oprávněna nabývat přímý nebo nepřímý podíl na základním kapitálu právnické osoby, stát se členem, společníkem, akcionářem právnické osoby, či jiným způsobem nabývat vliv na řízení právnické osoby. Družstevní záložna nesmí být osobou ovládanou ani ovládající.

Některá ustanovení o založení a vzniku družstevní záložny

§ 2

(1) Družstevní záložna musí mít nejméně 30 členů.

(2) Zapisovaný základní kapitál musí činit nejméně 500 000 Kč.

(3) Před podáním žádosti o povolení (§ 2a) musí být splacena částka ve výši alespoň 35 000 000 Kč, kterou představuje základní kapitál, popřípadě rizikový fond a rezervní fond, jsou-li vytvořeny při založení družstevní záložny.

(4) Zastupování osob na ustavující členské schůzi je nepřípustné.

(5) K návrhu na zápis do obchodního rejstříku se přikládá povolení. Udělení povolení, jeho odnětí a změny jsou součástí zápisu do obchodního rejstříku.

(6) Sídlo družstevní záložny musí být na území České republiky.

§ 2a

(1) Ke vzniku a podnikání družstevní záložny je třeba povolení. Povolení uděluje na základě písemné žádosti představenstva Úřad.

(2) V žádosti o povolení podle odstavce 1 se uvede

a)   firma a sídlo družstevní záložny,
b)   výše základního kapitálu, popřípadě též výše rizikového fondu a rezervního fondu, pokud byly vytvořeny,
c)   věcné a organizační předpoklady pro činnost družstevní záložny,
d)   přehled členů s kvalifikovanou účastí (§ 2b odst. 1),
e)   přehled členů s dalším členským vkladem, pokud nemají kvalifikovanou účast (§ 2b odst. 1).

(3) K žádosti o povolení podle odstavce 1 musí být přiloženy

a)   listiny prokazující založení družstevní záložny, splacení základního kapitálu, listiny prokazující výši rizikového fondu a rezervního fondu, pokud byly vytvořeny, dále listiny prokazující splacení částky ve výši uvedené v § 2 odst. 3, odbornou způsobilost a důvěryhodnost členů představenstva, kontrolní komise a úvěrové komise družstevní záložny a přehled členů s kvalifikovanou účastí a členů s dalším členským vkladem, pokud nemají kvalifikovanou účast (§ 2b odst. 1),
b)   návrh obchodního plánu družstevní záložny na nejbližší 3 roky v rozsahu údajů uváděných při uveřejňování účetní závěrky, včetně komentáře předpokladů a podmínek, na nichž je obchodní plán založen, a dopadů jednotlivých činností družstevní záložny na kapitál družstevní záložny, její likviditu a platební schopnost,
c)   listiny nezbytné k prokázání splnění podmínek podle odstavce 6 a prohlášení o úplnosti, aktuálnosti a pravdivosti předkládaných listin podepsané nejméně dvěma členy představenstva.

(4) O žádosti o udělení nebo změně povolení rozhodne Úřad po posouzení podmínek pro udělení povolení nebo změnu povolení do 3 měsíců ode dne zahájení správního řízení a v této lhůtě rozhodnutí doručí. Nebyla-li žádost úplná a Úřad si vyžádal její doplnění, rozhodne Úřad do 6 měsíců ode dne zahájení správního řízení a rozhodnutí v této lhůtě doručí. Bylo-li Úřadem vyžádáno doplnění žádosti, přičemž doplněná žádost není úplná, nebo není-li dodržena ze strany žadatele lhůta stanovená Úřadem na její doplnění, je Úřad oprávněn správní řízení o udělení povolení zastavit.

(5) Povolení se uděluje na dobu neurčitou. Povolení obsahuje vymezení povolených činností a může obsahovat vymezení rozsahu povolené činnosti, nikoliv však ve smyslu omezení počtu jednotlivých obchodních případů. Povolení může dále obsahovat stanovení podmínek, které je povinna družstevní záložna splnit před zahájením kterékoliv povolené činnosti, popřípadě je dodržovat při výkonu kterékoliv povolené činnosti. Povolení zaniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí povolení nebo dnem zrušení družstevní záložny.

(6) Podmínkami pro udělení povolení jsou

a)   odborná způsobilost a důvěryhodnost osob zvolených do funkce členů představenstva, kontrolní komise a úvěrové komise a dalších osob, které jsou navrhovány do řídících funkcí v družstevní záložně (dále jen "řídící osoba"); za řídící osobu se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která vykonává řídící funkce, s nimiž je spojena pravomoc a odpovědnost vymezená stanovami družstevní záložny,
b)   věcné a organizační předpoklady pro výkon navrhovaných činností družstevní záložny, vyplývající zejména ze stanov družstevní záložny, návrhu řídícího a kontrolního systému družstevní záložny včetně systému řízení rizik, popřípadě dalších vnitřních předpisů družstevní záložny; věcnými a organizačními předpoklady se pro účely tohoto zákona rozumí zejména zdůvodnění účelu založení družstevní záložny a strategický záměr jejího rozvoje na trhu, zpracovaný zejména podle orientace na členy družstevní záložny, podle ekonomického sektoru, regionu, typu a druhu služeb, které mají být poskytovány, zabezpečení odpovídajících výpočetních, informačních, účetních a statisticko-evidenčních systémů družstevní záložny, zabezpečení dostatečného počtu zaměstnanců, kteří budou zajišťovat plánované činnosti družstevní záložny, a zabezpečení odpovídající struktury a organizace družstevní záložny,
c)   reálnost obchodního plánu a schopnost bezpečného rozvoje družstevní záložny s ohledem na obecné znalosti a zkušenosti,
d)   způsobilost fyzických nebo právnických osob s kvalifikovanou účastí na družstevní záložně (§ 2b odst. 1) a členů s dalším členským vkladem, pokud nemají kvalifikovanou účast (§ 2b odst. 1), k výkonu práv člena ve vztahu k podnikání družstevní záložny v souladu s § 1 odst. 6 písm. b),
e)   průhledný a nezávadný původ částky uvedené v § 2 odst. 3, z níž se vytváří základní kapitál, rizikový fond a rezervní fond, pokud jsou vytvořeny,
f)   splacení částky uvedené v § 2 odst. 3,
g)   průhlednost skupiny s úzkým propojením, ke které patří zakladatel s kvalifikovanou účastí (§ 2b odst. 1) na družstevní záložně,
h)   úzké propojení v rámci skupiny podle písmene g) nebrání výkonu dohledu,
i)   ve státě, na jehož území má skupina podle písmene g) úzké propojení, nejsou právní ani faktické zábrany k výkonu dohledu.

(7) Pro účely tohoto zákona se za důvěryhodnou fyzickou osobu považuje osoba,

a)   která nebyla v minulosti pravomocně odsouzena pro trestný čin majetkové povahy, pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání družstevní záložny, nebo pro jiný úmyslný trestný čin, nebo jejíž odsouzení pro tyto trestné činy bylo zahlazeno nebo se na ni z jiného důvodu hledí, jako by nebyla odsouzena,
b)   které nebyla pravomocně uložena pokuta nebo povinnost k náhradě škody pro zaviněné závažné nebo opakované porušení zákonné povinnosti, které vedlo k významnému ohrožení nebo poškození věřitelů, klientů, podílníků a akcionářů akciových investičních fondů, k narušení integrity nebo transparentnosti finančního trhu či zneužití důvěrných informací,
c)   na jejíž majetek nebyl prohlášen konkurs,
d)   která nebyla v posledních 5 letech členem statutárního orgánu nebo jiného orgánu právnické osoby, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, nebo byl-li návrh na prohlášení konkursu podaný proti takové právnické osobě zamítnut pro nedostatek majetku.

(8) Pro účely tohoto zákona se za důvěryhodnou fyzickou osobu považuje rovněž fyzická osoba, u níž nastaly skutečnosti uvedené v odstavci 7 písm. c) a d), jestliže

a)   soud konkurs zrušil jinak, než
1.  usnesením o zrušení konkursu pro splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu,
2.  usnesením o zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku,
b)   jde o osobu, která byla zvolena do funkce již za úpadku právnické osoby, nebo
c)   jde o osobu, která se domůže v řízení u soudu určení, že dosavadní funkci vykonávala s péčí řádného hospodáře.

(9) Splnění podmínky uvedené v odstavci 7 písm. a) se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů, který není starší než 1 měsíc. Osoba, která je státním občanem České republiky, v případě, že se v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců v jiném státě, předloží rovněž doklad tohoto státu obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce. Zahraniční osoba předloží rovněž obdobný doklad ne starší než 3 měsíce vydaný státem, jehož je občanem, jakož i státy, ve kterých se tato osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců.

(10) Pro účely tohoto zákona se za osobu odborně způsobilou považuje osoba, která

a)   má ukončené úplné střední vzdělání a nejméně 5 let praxe v oblasti související s činnostmi uvedenými v § 3 odst. 1 nebo v § 3 odst. 2 písm. a), b), d), e), nebo
b)   má ukončené vysokoškolské vzdělání a nejméně 2 roky praxe v oblasti související s činnostmi uvedenými v § 3 odst. 1 nebo § 3 odst. 2 písm. a), b), d) a e).

(11) O změně povolení rozhoduje Úřad na základě písemné žádosti družstevní záložny. Při rozhodování o změně povolení postupuje Úřad obdobně jako při rozhodování o udělení povolení. Toto ustanovení se nevztahuje na rozhodnutí Úřadu podle § 28. Při rozhodování o změně povolení se podmínky podle odstavce 6 písm. e) a f) nepoužijí. Úřad žádost o změnu povolení zamítne vždy, pokud kapitál družstevní záložny nedosahuje výše nejméně 35 000 000 Kč.

§ 2b

(1) Kvalifikovanou účastí fyzické nebo právnické osoby na družstevní záložně se pro účely tohoto zákona rozumí přímý nebo nepřímý podíl nebo jejich součet, který představuje alespoň 10% podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech v družstevní záložně nebo možnost uplatňování významného vlivu na řízení družstevní záložny. Nepřímým podílem se rozumí podíl držený prostřednictvím osoby nebo osob, nad kterými je vykonávána kontrola.

(2) Podle tohoto zákona kontrolu nad osobou vykonává ten, kdo je ve vztahu k této osobě ovládající osobou.

(3) Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá nabýt kvalifikovanou účast na družstevní záložně nebo tuto účast zvýšit tak, že dosáhne alespoň 20 % nebo 33 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv, je povinna požádat o předchozí souhlas Úřad. Stejnou povinnost má i osoba jednající ve shodě. Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá nabýt kvalifikovanou účast na družstevní záložně nebo tuto účast zvýšit, nebo osoby jednající ve shodě (dále jen "dotčená osoba") jsou zároveň povinny prokázat způsobilost podle § 2a odst. 6 písm. d). Listiny prokazující tuto způsobilost musí být přiloženy k žádosti. Rozhodnutí o žádosti vydá Úřad do 60 dnů ode dne doručení úplné žádosti. Nevydá-li Úřad rozhodnutí v této lhůtě, platí, že souhlas byl udělen. V rozhodnutí o předchozím souhlasu může Úřad stanovit lhůtu, ve které je dotčená osoba oprávněna nabýt kvalifikovanou účast. Úřad souhlas neudělí v případě, když by kvalifikovaná účast dotčené osoby byla v rozporu s ustanovením § 1 odst. 6 písm. b). Účastníky řízení jsou všechny dotčené osoby a družstevní záložna. Osoba, která hodlá snížit svou kvalifikovanou účast na družstevní záložně, která představuje alespoň 33 %, 20 % nebo 10 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv pod tyto limity, je povinna tuto skutečnost neprodleně oznámit Úřadu. Stejnou povinnost mají i osoby jednající ve shodě.

(4) Souhlas nebo oznámení podle odstavce 3 nejsou potřebné, dojde-li ke zvýšení nebo snížení kvalifikované účasti podle odstavce 3 jinak než na základě jednání dotčené osoby.

(5) Zjistí-li Úřad, že působení dotčené osoby s kvalifikovanou účastí v družstevní záložně je v rozporu s § 1 odst. 6 písm. b), nebo dotčená osoba nabyla kvalifikovanou účast nebo zvýšila kvalifikovanou účast na družstevní záložně bez předchozího souhlasu nad limity uvedené v odstavci 3, nedošlo-li ke zvýšení takové kvalifikované účasti jinak než na základě jednání této dotčené osoby, nebo došlo k porušení § 1 odst. 9 věty druhé, je oprávněn rozhodnout o pozastavení práva dotčené osoby s kvalifikovanou účastí účastnit se členské schůze a hlasovat na ní. Účastníkem řízení je pouze dotčená osoba s kvalifikovanou účastí a družstevní záložna. Podané odvolání nemá odkladný účinek.

(6) Družstevní záložna nepřipustí účast osoby, které Úřad pozastavil právo účastnit se členské schůze a hlasovat, na členské schůzi. Při posuzování způsobilosti členské schůze družstevní záložny rozhodovat a při hlasování na členské schůzi se nepřihlíží k hlasům členů, jejichž práva účastnit se členské schůze a hlasovat byla pozastavena. Pozastavení práva účastnit se členské schůze a hlasovat na ní Úřad zruší, odpadl-li důvod pro jeho vydání.

(7) Družstevní záložna je povinna písemně informovat Úřad o nabytí nebo změnách v kvalifikované účasti osob na družstevní záložně, pokud tyto změny podléhají postupu podle odstavce 3, a to do 5 pracovních dnů po zjištění rozhodných skutečností.

§ 2c

Družstevní záložny se sídlem na území České republiky (dále jen "domovský stát") mohou podnikat v rozsahu povolení na území jiných členských států Evropské unie (dále jen "hostitelský stát"). Družstevní záložny jsou oprávněny za účelem podnikání na území hostitelského státu zřídit na jeho území pobočky.

§ 2d

(1) Družstevní záložny se sídlem na území domovského státu jsou oprávněny zřídit pobočky na území hostitelského státu jen se souhlasem Úřadu.

(2) V žádosti o udělení souhlasu ke zřízení pobočky podle odstavce 1 družstevní záložna uvede zejména

a)   určení hostitelského státu, na jehož území zamýšlí zřídit pobočku,
b)   obchodní plán pobočky obsahující výčet předpokládaných činností,
c)   organizační strukturu pobočky,
d)   adresu pobočky v hostitelském státě, na které bude možno získat potřebné dokumenty,
e)   údaje umožňující jednoznačnou identifikaci osob odpovědných za řízení pobočky; pro prokazování těchto údajů se použije § 17a odst. 1 věta druhá,
f)   výši kapitálu družstevní záložny k poslednímu dni měsíce předcházejícího podání žádosti,
g)   výši kapitálové přiměřenosti družstevní záložny k poslednímu dni měsíce předcházejícího podání žádosti.

(3) Úřad rozhodne o žádosti o udělení souhlasu ke zřízení pobočky družstevní záložny na území hostitelského státu do 2 měsíců ode dne doručení úplné žádosti. Jestliže Úřad souhlas udělí, zašle ve lhůtě do 14 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti orgánu dohledu hostitelského státu informace o skutečnostech uvedených v odstavci 2. Podmínkami pro udělení souhlasu jsou

a)   ekonomická stabilita družstevní záložny,
b)   organizační struktura družstevní záložny umožňující podnikání družstevní záložny v souladu s § 1 odst. 6 písm. b).

(4) Úřad oznámí družstevní záložně doručení informací podle odstavce 3, a to do 14 dnů ode dne přijetí potvrzení o jejich doručení, nejpozději však do 30 dnů od jejich zaslání.

§ 2e

(1) Družstevní záložna je oprávněna zřídit pobočku a podnikat na území hostitelského státu za podmínek stanovených právními předpisy hostitelského státu a po stanovení podmínek orgánu dohledu tohoto státu pro zřízení pobočky a podnikání. Neobdrží-li družstevní záložna podmínky podle první věty do dvou měsíců ode dne doručení informací orgánu dohledu hostitelského státu podle § 2d odst. 3 a 4, je oprávněna zřídit pobočku a zahájit činnost uplynutím této lhůty.

(2) Zamýšlí-li družstevní záložna učinit změny skutečností uvedených v § 2d odst. 2 písm. b) až e), je povinna to oznámit nejméně 1 měsíc před jejich provedením Úřadu a orgánu dohledu hostitelského státu. Změny skutečností uvedených v § 2d odst. 2 písm. b) až e) podléhají souhlasu Úřadu a případnému sdělení nebo stanovení podmínek orgánem dohledu hostitelského státu podle odstavce 1, nestanoví-li tento zákon jinak. Při rozhodování o udělení souhlasu postupuje Úřad podle § 2d odst. 3. Úřad o změnách rozhodne do 30 dnů ode dne obdržení úplného oznámení o zamýšlených změnách družstevní záložnou.

§ 2f

Má-li družstevní záložna v úmyslu podnikat na území hostitelského státu v rozsahu povolení uděleného jí Úřadem bez založení pobočky, oznámí svůj záměr se specifikací vykonávané činnosti před zahájením této činnosti Úřadu. Úřad oznámí orgánu dohledu hostitelského státu záměr družstevní záložny podnikat na jeho území do 30 dnů ode dne od obdržení úplného oznámení družstevní záložny.

§ 2g

(1) Dohled nad pobočkou družstevní záložny na území hostitelského státu vykonává Úřad. Dohled nad likviditou pobočky družstevní záložny vykonává také orgán dohledu hostitelského státu. Pobočka podléhá opatřením přijatým hostitelským státem v rámci jeho měnové politiky; v případě států, které zavedly euro jako svou měnu, opatřením přijatým Evropskou centrální bankou.

(2) Družstevní záložna je povinna poskytnout hostitelskému státu na jeho vyžádání informace a pravidelná hlášení ve formě statistických údajů o podnikání své pobočky na území hostitelského státu v rozsahu, v jakém tyto údaje poskytují družstevní záložny se sídlem na jeho území.

(3) Pokud orgán dohledu hostitelského státu zjistí, že družstevní záložna nebo její pobočka na jeho území porušuje ustanovení právních předpisů v oblastech, které spadají do působnosti hostitelského státu, a družstevní záložna i přes výzvu orgánu dohledu hostitelského státu neukončí tento protiprávní stav, přijme Úřad na základě žádosti orgánu dohledu hostitelského státu potřebná opatření k zajištění ukončení protiprávního stavu a informuje o nich orgán dohledu hostitelského státu.

§ 2h

(1) Úřad informuje příslušný orgán dohledu hostitelského státu o vydání rozhodnutí o zákazu nakládání vkladatelů s jejich vklady podle tohoto zákona v případě, že dotčená družstevní záložna podniká na území tohoto státu; tuto informaci poskytne příslušnému orgánu dohledu bez zbytečného odkladu po jeho vydání.

(2) Před rozhodnutím o změně nebo odnětí povolení družstevní záložně, která podniká na území hostitelského státu, konzultuje Úřad svůj záměr s orgánem dohledu tohoto státu. Nesnese-li věc odkladu, Úřad orgán dohledu informuje o svém záměru povolení změnit nebo odebrat. Úřad informuje o změně nebo odnětí povolení neprodleně orgány dohledu států, v nichž družstevní záložna podniká.

(3) O odnětí povolení družstevní záložně podle § 28g informuje Úřad neprodleně orgán dohledu hostitelského státu, ve kterém družstevní záložna podnikala.

§ 2i

Podnikání družstevních záložen, včetně jejich poboček působících na území hostitelského státu, podléhá dohledu Úřadu, včetně kontrol na místě po předchozím informování orgánu dohledu hostitelského státu. Úřad může požádat příslušný orgán dohledu hostitelského státu o provedení kontroly na území hostitelského státu.

§ 3

Předmět podnikání družstevní záložny

(1) Družstevní záložna je v rámci svého podnikání oprávněna vykonávat tyto činnosti:

a)   přijímání vkladů od členů,
b)   poskytování úvěrů členům,
c)   finanční leasing pro členy,
d)   platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků3b) pro členy,
e)   poskytování ručení za půjčky a úvěry členů,
f)   otvírání akreditivů pro členy,
g)   obstarání inkasa pro členy,
h)   směnárenská činnost pro členy po udělení licence podle zvláštního právního předpisu,3c)
i)   pronájem bezpečnostních schránek členům.

(2) Výlučně za účelem zajištění činností podle odstavce 1 je družstevní záložna oprávněna

a)   ukládat vklady v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank,
b)   přijímat úvěry od družstevních záložen a bank,
c)   nabývat majetek a disponovat s ním,
d)   obchodovat na vlastní účet s devizami a nástroji směnných kurzů a úrokových sazeb za účelem zajištění rizik vyplývajících z činností podle odstavce 1,
e)   obchodovat na vlastní účet s registrovanými cennými papíry, nestanoví-li tento zákon jinak.

(3) Jiný majetek, než který je družstevní záložna oprávněna nabýt podle odstavce 2, může nabýt pouze v souvislosti se zajištěním své pohledávky, a to nejvýše po dobu 6 měsíců. V tomto případě se ustanovení § 1 odst. 9 věta první nepoužije.

(4) Přijaté vklady vede družstevní záložna na vkladových účtech. Smlouvy uzavřené při výkonu činností podle odstavců 1 až 3 musí mít písemnou formu.

Některá ustanovení o členství v družstevní záložně

§ 4

(1) Družstevní záložna je povinna seznámit uchazeče o členství se všemi skutečnostmi souvisejícími s členstvím, zejména se stanovami, obchodními podmínkami, právy a povinnostmi vyplývajícími z členství a podmínkami pojištění vkladů, podmínkami poskytování úvěrů a dalšími činnostmi družstevní záložny, které vykonává na základě uděleného povolení. Dojde-li ke změnám těchto skutečností, je družstevní záložna povinna své členy o změnách včas a řádně informovat. Družstevní záložna je povinna poskytovat uvedené informace a zprávu pro členy podle § 1 odst. 7 svým členům písemně v českém jazyce, popřípadě jazycích států, na jejichž území působí.

(2) Převod a přechod členských práv a povinností člena družstevní záložny je nepřípustný.

(3) Při hlasování má každý člen jeden hlas. Členům, kteří vložili další členský vklad (§ 4b), přísluší dále jeden hlas za každý celý násobek základního členského vkladu. Nikdo však nesmí vykonávat hlasovací práva v rozsahu vyšším než 33 % hlasů všech členů; ustanovení § 1 odst. 9 tím není dotčeno. K rozhodnutí členské schůze o vyloučení člena, o změně stanov, o volbě a odvolání člena kontrolní komise, o prodeji nebo nájmu podniku nebo jeho části, o jiných významných majetkových dispozicích, o fúzi a rozdělení a o jiném zrušení družstevní záložny se vyžaduje zároveň i souhlas členů bez zohlednění hlasů z dalších členských vkladů.

(4) Družstevní záložna je oprávněna své splatné pohledávky za dlužníkem započíst oproti úrokům z vkladů, vkladům a vypořádacímu podílu (§ 4c), a to i v době vydaného rozhodnutí o zákazu nakládání vkladatelů s jejich vklady. Družstevní záložna je dále oprávněna odmítnout výplatu úroků, vkladů nebo vypořádacího podílu dlužníku, který je v prodlení se splátkami nebo nevypořádal své jiné závazky vůči družstevní záložně.

(5) Postupování pohledávek členů za družstevní záložnou, vyplývajících z vkladů členů u družstevní záložny, je možné pouze mezi členy družstevní záložny.

§ 4a
Uhrazovací povinnost člena družstevní záložny

(1) Člen je povinen podílet se na krytí ztráty družstevní záložny svou uhrazovací povinností podle tohoto zákona; ustanovení § 9 tím není dotčeno. Tato povinnost vzniká dnem schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutím členské schůze podle § 9 odst. 2. Představenstvo družstevní záložny vypočte a do 15 dnů ode dne schválení řádné účetní závěrky sdělí každému členovi částku, kterou je povinen uhradit; úhrada je splatná do 30 dnů ode dne schválení řádné účetní závěrky.

(2) Výše uhrazovací povinnosti člena se stanoví jako součet dalšího členského vkladu a dvojnásobku základního členského vkladu. Přesáhne-li výše uhrazovací povinnosti všech členů ztrátu zjištěnou řádnou účetní závěrkou, uhrazovací povinnost se poměrně krátí tak, že výše uhrazovací povinnosti každého člena je součinem výše jeho uhrazovací povinnosti a podílu ztráty, zjištěné řádnou účetní závěrkou, která má být kryta uhrazovací povinností, ku součtu všech uhrazovacích povinností všech členů.

§ 4b
Členský vklad

(1) Členský vklad může být pouze peněžitý. Výše základního členského vkladu je pro každého člena stejná.

(2) Připouští-li to stanovy a souhlasí-li s tím členská schůze, může člen vložit do základního kapitálu družstevní záložny další členský vklad. Výše dalšího členského vkladu, při jeho vložení do základního kapitálu družstevní záložny, musí být vždy celočíselným pětinásobkem základního členského vkladu. Další členský vklad musí být splacen jednorázově do 90 dnů ode dne udělení souhlasu členskou schůzí, s výjimkou případů uvedených v odstavci 3.

(3) Jestliže vložení dalšího členského vkladu do základního kapitálu družstevní záložny by mělo za následek, že podíl člena na základním kapitálu družstevní záložny by převýšil 5 %, může být další členský vklad vložen jen po předchozím souhlasu Úřadu. Žádost o udělení souhlasu musí být podána družstevní záložnou nebo členem do 30 dnů ode dne konání členské schůze, která s vložením dalšího členského vkladu vyslovila souhlas. Přílohu žádosti tvoří zápis z členské schůze, listiny osvědčující původ peněžních prostředků člena a listiny prokazující způsobilost člena k výkonu práv člena ve vztahu k podnikání družstevní záložny v souladu s § 1 odst. 6 písm. b). V rozhodnutí o udělení souhlasu Úřad zároveň určí lhůtu pro úplné splacení dalšího členského vkladu. Marným uplynutím lhůty pozbývá rozhodnutí Úřadu o udělení souhlasu účinnosti.

(4) Úřad souhlas podle odstavce 3 neudělí, není-li prokázán původ peněžních prostředků člena nebo není-li prokázána způsobilost člena podle odstavce 3. Účastníkem řízení je družstevní záložna a člen, který hodlá vložit do základního kapitálu družstevní záložny další členský vklad. V případě, že člen vložením dalšího členského vkladu nabude kvalifikovanou účast na družstevní záložně nebo zvýší svoji kvalifikovanou účast na družstevní záložně tak, že dosáhne limitů stanovených v § 2b odst. 3, považuje se souhlas Úřadu také za souhlas podle § 2b odst. 3; v takovém případě jsou účastníky řízení družstevní záložna a dotčená osoba.

(5) Člen je oprávněn snížit výši dalšího členského vkladu nejvýše o 20 % jeho původní výše za každých 12 měsíců ode dne jeho splacení za podmínky, že další členský vklad zůstane celočíselným násobkem základního členského vkladu. Ke snížení výše dalšího členského vkladu dochází dnem doručení písemného oznámení člena o této skutečnosti družstevní záložně.

(6) Majetkové vypořádání při snížení dalšího členského vkladu se vypočte obdobně jako vypořádací podíl. Pro účely jeho výpočtu se zohledňuje pouze částka, o kterou se další členský vklad snižuje.

(7) Při dodržení podmínek stanovených tímto zákonem může člen nabýt více dalších členských vkladů.

§ 4c
Vypořádací podíl

(1) Výše vypořádacího podílu je určena poměrem členského vkladu, popřípadě snížení dalšího členského vkladu tohoto člena v daném účetním období, kterému v daném účetním období zaniklo členství, k součtu souhrnu všech členských vkladů a snížení dalších členských vkladů, vztahujících se k danému účetnímu období, všech členů k poslednímu dni daného účetního období a souhrnu všech členských vkladů a snížení dalších členských vkladů členů, kterým v daném účetním období zaniklo členství. Takto získaný poměr se násobí výší vlastního kapitálu po odečtení výše rizikového fondu a výše rezervního fondu. Pro určení výše vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu po odečtení rizikového fondu a rezervního fondu podle řádné účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo.

(2) Vypořádací podíl je splatný do 3 měsíců ode dne schválení řádné účetní závěrky za účetní období, v němž členství zaniklo.

(3) Řádná účetní závěrka družstevní záložny musí být předložena členské schůzi ke schválení do 6 měsíců od posledního dne účetního období.

§ 5
Stanovy

Stanovy musí obsahovat

a)   firmu a sídlo,
b)   předmět podnikání,
c)   vznik, zánik a podmínky členství, základní práva a povinnosti členů k družstevní záložně a družstevní záložny k členům,
d)   výši základního členského vkladu a způsob jeho splácení, popřípadě i výši vstupního vkladu,
e)   orgány družstva a počet jejich členů, délku jejich funkčního období, způsob ustavování, působnost, způsob jejich svolávání a jednání a lhůty, ve kterých se scházejí,
f)   způsob použití zisku a způsob úhrady případné ztráty,
g)   výši zapisovaného základního kapitálu,
h)   dobu pro zánik členství při vystoupení člena,
i)   možnost vložení dalších členských vkladů,
j)   pravomoc a odpovědnost řídících osob,
k)   výši zápisného, které slouží ke krytí výdajů spojených se vznikem členství,
l)   způsob a rozsah převodu pravomocí úvěrové komise na jiné osoby,
m)   stanovení odpovědnosti členů za krytí ztrát družstevní záložny podle § 4 odst. 3,
n)   podmínky poskytování informací,
o)   finanční řád, který stanoví zejména
1.  druhy dalších fondů, jejich výši a způsob jejich vytváření a použití,
2.  výši rizikového a rezervního fondu, jejich tvorbu a použití,
3.  podmínky poskytování peněžních služeb,
4.  zásady zajištění úvěrů,
5.  základní druhy vkladů a úvěrů a meze úročení.

Některá ustanovení o orgánech družstevní záložny

§ 5a

(1) K přijetí usnesení členské schůze je třeba, v případě hlasování o fúzi nebo rozdělení družstevní záložny, souhlasu alespoň dvou třetin hlasů přítomných členů.

(2) Náhradní členská schůze může být svolána stejnou pozvánkou jako původní členská schůze. Pozvánka musí obsahovat upozornění, že náhradní členská schůze je schopna se usnášet za jakéhokoli počtu přítomných členů. Takto svolaná náhradní členská schůze může být zahájena nejdříve po uplynutí 30 minut od plánovaného zahájení původní členské schůze uvedené v pozvánce. Podrobnosti upravují stanovy.

(3) Rozhodnutí členské schůze o snížení výše základního členského vkladu bez předchozího souhlasu Úřadu, který posoudí snížení výše základního členského vkladu ve vztahu k povinnosti družstevní záložny dodržovat pravidla určená podle § 11 s ohledem na bezpečnost a stabilitu družstevní záložny, je neplatné.

(4) Správce konkursní podstaty svolá na základě žádosti Úřadu do 30 dnů od jejího doručení členskou schůzi výhradně za účelem schválení řádné účetní závěrky. Pro svolání členské schůze správcem konkursní podstaty platí přiměřeně ustanovení stanov, zvláštního zákona1) a § 5a odst. 2. Náklady spojené se svoláním a konáním členské schůze jsou náklady spojené s udržováním a správou podstaty podle zvláštního zákona.5a)

§ 6

(1) Kromě orgánů ustavovaných podle zvláštního zákona6) ustavuje družstevní záložna úvěrovou komisi, která má nejméně tři členy. Člen úvěrové komise nesmí být členem představenstva ani členem kontrolní komise družstevní záložny.

(2) Úvěrovou komisi volí členská schůze družstevní záložny z řad členů družstevní záložny.

(3) Úvěrová komise rozhoduje o

a)   poskytování úvěrů členům podle stanov,
b)   ručení za půjčky a úvěry členů,
c)   zajištění úvěrů.

(4) Určí-li tak stanovy, je úvěrová komise oprávněna převést část výkonu svých pravomocí na jiné osoby, a to způsobem uvedeným ve stanovách. Tím není dotčena odpovědnost členů úvěrové komise podle § 6a odst. 2.

(5) Představenstvo rozhoduje kromě věcí podle tohoto zákona a zvláštního zákona,1) popřípadě podle stanov

a)   na návrh úvěrové komise o úročení vkladů a úvěrů, o poskytnutí úvěru jiné družstevní záložně a o přijetí úvěru od jiné družstevní záložny nebo banky a o přijetí vkladu od jiné družstevní záložny,
b)   o obchodování na vlastní účet s devizami a nástroji směnných kurzů a úrokových sazeb za účelem zajištění rizik vyplývajících z činností podle § 3 odst. 1,
c)   o obchodování na vlastní účet s registrovanými cennými papíry,
d)   o poplatcích za činnosti a služby poskytované členům.

(6) Představenstvo vypracuje výroční zprávu a předkládá ji spolu s řádnou účetní závěrkou ke schválení členské schůzi. Tuto členskou schůzi je povinno svolat tak, aby se konala do 6 měsíců po ukončení účetního období, za které je výroční zpráva vypracována. Schválenou výroční zprávu zašle představenstvo Úřadu do 10 dnů od jejího schválení. Návrh výroční zprávy musí být zaslán členům nejméně 30 dnů před dnem konání členské schůze.

(7) Každý orgán družstevní záložny jedná podle jednacího řádu, který schvaluje členská schůze.

(8) Při hlasování ve volených orgánech družstevní záložny má každý člen jeden hlas.

(9) Oprávnění kontrolní komise družstva ve vztahu k představenstvu družstva podle zvláštního zákona7) může kontrolní komise družstevní záložny uplatnit rovněž vůči úvěrové komisi.

(10) Členové volených orgánů družstevní záložny a řídící osoby jsou povinni neprodleně a úplně informovat Úřad o všech skutečnostech, které by mohly mít za následek ohrožení hospodaření družstevní záložny nebo uplatnění postupu podle § 28, a o ztrátě odborné způsobilosti nebo důvěryhodnosti členů volených orgánů družstevní záložny a řídících osob. Členové volených orgánů družstevní záložny a řídící osoby jsou povinni vykonávat svoji činnost s odbornou péčí. Jsou povinni vykonávat své funkce tak, aby neohrozili návratnost vkladů členů družstevní záložny a její bezpečnost a stabilitu ve vztahu k hospodaření.

§ 6a

(1) Členem voleného orgánu družstevní záložny může být pouze důvěryhodná a odborně způsobilá osoba. Ve stanovách může být uvedeno, na které další funkce se tato podmínka vztahuje.

(2) Členové voleného orgánu, kteří způsobili družstevní záložně porušením právních povinností při výkonu působnosti voleného orgánu škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně.

§ 7
Střet zájmů

(1) Úvěry členům volených orgánů družstevní záložny, jejím členům, kteří mají pracovní poměr v družstevní záložně, a osobám jim blízkým podle občanského zákoníku8) lze poskytnout pouze za podmínek, za nichž jsou úvěry poskytovány ostatním členům družstevní záložny, přičemž

a)   členům kontrolní komise, členům, kteří mají pracovní poměr v družstevní záložně, a osobám jim blízkým lze úvěr poskytnout jen s předchozím souhlasem představenstva,
b)   členům představenstva, členům úvěrové komise a osobám jim blízkým lze úvěr poskytnout pouze s předchozím souhlasem kontrolní komise.

(2) Člen úvěrové komise a člen, jemuž byla podle stanov svěřena pravomoc rozhodovat o poskytnutí úvěru, nemohou být ručiteli za úvěr, o jehož poskytnutí rozhodovali.

(3) Z jednání a rozhodování voleného orgánu družstevní záložny je vždy vyloučen člen tohoto orgánu, o jehož zájmu se rozhoduje.

(4) Ve výroční zprávě musí být vždy uvedeny údaje o poskytnutí úvěrů osobám uvedeným v odstavci 1.

(5) Ustanovení zvláštního zákona o zákazu konkurence10) nejsou tímto zákonem dotčena a platí také pro členy úvěrové komise. Výkon funkce člena voleného orgánu družstevní záložny je neslučitelný s výkonem funkce člena voleného orgánu jiné družstevní záložny a s pracovním nebo obdobným poměrem v jiné družstevní záložně. Stanovy mohou určit, že člen voleného orgánu družstevní záložny nebo řídící osoba nesmějí zastávat funkci v řídících nebo dozorčích orgánech nebo funkci ředitele nebo prokuristy v jiné právnické osobě.

(6) Člen voleného orgánu družstevní záložny nebo řídící osoba jsou povinni před svým zvolením nebo jmenováním do příslušné funkce písemně informovat toho, kdo jej volí nebo jmenuje, o své důvěryhodnosti a odborné způsobilosti, o předmětu své případné podnikatelské činnosti, o svém členství v orgánech jiných právnických osob, nebo zda vykonává v jiných právnických osobách funkci prokuristy nebo v nich má majetkovou účast, pracovní nebo obdobný poměr, včetně předmětu činnosti této právnické osoby. Člen voleného orgánu družstevní záložny nebo řídící osoba informují písemně i o změnách, které nastaly v průběhu výkonu jeho funkce.

(7) Družstevní záložna je povinna do 5 dnů ode dne zvolení člena orgánu družstevní záložny nebo jmenování řídící osoby doručit Úřadu žádost o posouzení podmínek pro výkon funkce včetně listin osvědčujících splnění těchto podmínek. Pokud Úřad rozhodne, že zvolený člen orgánu družstevní záložny nebo jmenovaná řídící osoba nesplňují podmínky pro výkon funkce, zaniká výkon funkce dnem doručení tohoto rozhodnutí družstevní záložně. Úřad ve věci posouzení podmínek pro výkon funkce člena orgánu družstevní záložny nebo řídící osoby rozhodne do 30 dnů ode dne doručení žádosti; jinak se má za to, že člen orgánu družstevní záložny nebo řídící osoba podmínky splňují.

Hospodaření družstevní záložny

§ 8

(1) Kapitál družstevní záložny činí nejméně 35 000 000 Kč.

(2) Kapitál družstevní záložny tvoří

a)   splacený základní kapitál nebo jeho část,
b)   rizikový fond a rezervní fond,
c)   ostatní rezervní fondy družstevní záložny tvořené ze zisku po zdanění s výjimkou fondů účelově vytvořených,
d)   nerozdělený zisk minulých let,
e)   rezervy,
f)   uhrazovací povinnost členů,
g)   podřízený dluh,
h)   neuhrazená ztráta minulých let,
i)   ztráta běžného účetního období,
j)   nehmotný majetek družstevní záložny.

(3) Pro účely tohoto zákona se podřízeným dluhem rozumí úvěr, půjčka nebo vklad jednorázově splacený fyzickou či právnickou osobou družstevní záložně, který splňuje tyto podmínky:

a)   smlouva o podřízeném dluhu musí být uzavřena písemně na dobu určitou, přičemž doba splatnosti podřízeného dluhu věřiteli musí činit nejméně 5 let od převedení částky podřízeného dluhu družstevní záložně; jistina je splatná jednorázově a nesmí být vyplacena dříve než před dobou splatnosti, pokud tento zákon nestanoví jinak,
b)   smlouva o podřízeném dluhu musí obsahovat doložku podřízenosti, jejíž znění schvaluje Úřad, která obsahuje zejména ustanovení o nemožnosti započtení pohledávky z podřízeného dluhu a ustanovení, že v případě vstupu do likvidace družstevní záložny, prohlášení konkursu na majetek družstevní záložny, schválení nuceného vyrovnání nebo v případě jiného vyrovnání se jistina i příslušenství částky podřízeného dluhu uhradí věřiteli až po plném uspokojení všech závazků družstevní záložny vůči vkladatelům a jiným věřitelům s výjimkou závazků vůči těm věřitelům, jejichž pohledávky jsou vázány stejnou nebo obdobnou doložkou podřízenosti,
c)   částka podřízeného dluhu může být vyplacena před dobou splatnosti pouze v případě likvidace družstevní záložny, prohlášení konkursu na majetek družstevní záložny, schválení nuceného vyrovnání nebo v případě jiného vyrovnání, a to v souladu s doložkou podřízenosti,
d)   podřízený dluh je nezajištěn,
e)   změny doložky podřízenosti bez souhlasu Úřadu jsou neplatné,
f)   částka podřízeného dluhu musí být družstevní záložně jednorázově splacena a nesmí být přímo nebo nepřímo financována z majetku družstevní záložny.

(4) O schválení doložky podřízenosti a jejích změn rozhodne Úřad na základě žádosti družstevní záložny. Při rozhodování o schválení nebo změnách doložky podřízenosti Úřad zejména přihlédne ke způsobilosti družstevní záložny přijímat podřízený dluh ve vztahu k podnikání družstevní záložny v souladu s § 1 odst. 6 písm. b) a ke splnění podmínek stanovených v odstavci 3. Úřad může rozhodnout o odnětí souhlasu s doložkou podřízenosti v případě, že podnikání družstevní záložny není v souladu s § 1 odst. 6 písm. b) nebo družstevní záložna porušuje povinnosti související s podřízeným dluhem. Odvolání proti rozhodnutí o odnětí souhlasu nemá odkladný účinek; okamžikem doručení rozhodnutí o odnětí souhlasu nesmí družstevní záložna přijímat podřízený dluh.

(5) Do kapitálu družstevní záložny lze zahrnout nerozdělený zisk minulých let, jestliže zisk za příslušné období byl zdaněn a byl ověřen auditorem podle zvláštního právního předpisu11) v rámci ověření řádné účetní závěrky po jejím schválení členskou schůzí.

(6) Podřízený dluh se pro účely stanovení kapitálu postupně snižuje o 20 % z původní výše ročně během posledních 5 let před termínem jeho splatnosti tak, aby se v posledním roce přede dnem splatnosti započítával pro účely stanovení kapitálu ve výši 20 % původní částky tohoto dluhu.

(7) Kapitálem družstevní záložny se rozumí součet položek vymezených v odstavci 2 písm. a) až g), zahrnutých v rozsahu podle tohoto zákona, snížený o součet položek vymezených v odstavci 2 písm. h) až j).

(8) Při výpočtu kapitálu se součet položek podle odstavce 2 písm. f) a g) zahrnuje nejvýše v rozsahu 50 % součtu položek podle odstavce 2 písm. a) až e) sníženého o součet položek podle odstavce 2 písm. h) až j).

(9) Družstevní záložna nemůže být emitentem podřízeného dluhopisu podle zvláštního právního předpisu.

§ 8a

(1) Řádná a mimořádná účetní závěrka družstevní záložny musí být ověřena auditorem.

(2) Vybraného auditora je družstevní záložna povinna oznámit Úřadu, který je do 30 dnů ode dne obdržení tohoto oznámení oprávněn auditora odmítnout. Ověřit účetní závěrku družstevní záložny může pouze ten auditor, který nemá k družstevní záložně zvláštní vztah a který doloží, že v průběhu minimálně dvou účetních období ověřoval účetní závěrky bank, družstevních záložen nebo jiných finančních institucí, a kterému nebylo v souvislosti s poskytováním auditorských služeb oprávnění k jejich poskytování pozastaveno. Neodmítne-li Úřad auditora v této lhůtě, platí, že auditor byl schválen. V případě odmítnutí auditora Úřadem je družstevní záložna povinna oznámit do 15 dnů ode dne odmítnutí Úřadu nového auditora.

(3) Za osoby, které mají k družstevní záložně zvláštní vztah, se pro účely tohoto zákona považují členové družstevní záložny, členové volených orgánů družstevní záložny, řídící osoby a osoby jim blízké podle občanského zákoníku.

§ 9

(1) Zisk lze rozdělit mezi členy družstevní záložny. Podíl člena na zisku je stanoven poměrem výše členského vkladu k souhrnu všech členských vkladů všech členů k rozvahovému dni řádné účetní závěrky. Na určení zisku, který se má rozdělit mezi členy, se po zohlednění části zisku připadajícího na vypořádací podíly usnáší členská schůze při projednání řádné účetní závěrky. Ustanovení obchodního zákoníku o rozdělení a užití zisku družstva se nepoužijí.

(2) Vykáže-li družstevní záložna ztrátu, je povinna na členské schůzi rozhodnout při schvalování řádné účetní závěrky, ve které je tato ztráta vyčíslena, o úhradě této ztráty z rizikového fondu a rezervního fondu a nerozděleného zisku minulých let. Nepostačují-li ke krytí ztráty tyto vlastní zdroje, vzniká schválením řádné účetní závěrky povinnost podílet se svou uhrazovací povinností na krytí ztráty přesahující tyto vlastní zdroje, a to všem osobám, které byly k rozvahovému dni řádné účetní závěrky členy družstevní záložny.

(3) Pohledávku družstevní záložny vzniklou z důvodu uhrazovací povinnosti je družstevní záložna oprávněna jednostranně započíst podle § 4 odst. 5.

(4) Rozdělení zisku nebo krytí ztráty družstevní záložny podle předchozích odstavců provede představenstvo do 30 dnů od dne konání členské schůze, která schválila řádnou účetní závěrku, z níž zisk nebo ztráta vyplývá.

§ 10
Fondy družstevní záložny

(1) Družstevní záložna zřizuje tyto fondy:

a)   rizikový fond při svém vzniku ke krytí rizik z poskytování úvěrů a záruk ve výši nejméně 10 % ročního zisku po zdanění, a to až do doby, kdy výše rizikového fondu dosáhne částky nejméně 20 % souhrnu nesplacených úvěrů a záruk poskytnutých družstevní záložnou,
b)   rezervní fond.13) Není-li rezervní fond vytvořen již při vzniku družstevní záložny, vytvoří se ze zisku po zdanění vykázaného v řádné účetní závěrce za účetní období, v němž poprvé se tento zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 10 % ze zisku po zdanění. Tento fond se ročně doplňuje o částku určenou ve stanovách, nejméně však o 10 % ze zisku po zdanění, a to až do doby, kdy výše rezervního fondu dosáhne nejméně 20 % základního kapitálu.

(2) Stanovy mohou určit, že se vytváří vyšší rizikový fond a rezervní fond a že se popřípadě zřizují další fondy.

(3) Ustanovení zvláštního zákona o nedělitelném fondu družstva14) se nepoužijí.

§ 11

(1) Družstevní záložna je povinna dodržovat pravidla a ukazatele kapitálové přiměřenosti, řízení tržních rizik, klasifikace vybraných položek aktiv, tvorby rezerv a opravných položek,14a) úvěrové angažovanosti, platební schopnosti a likvidity. Tato pravidla a ukazatele, jakož i vymezení vybraných položek, rezerv a kapitálu včetně určení rizikových vah aktiv a obsah, formu a periodicitu informačních povinností, vztahujících se k těmto pravidlům a ukazatelům, stanoví vyhláška.

(2) Družstevní záložna je povinna zabezpečovat, aby

a)   částka úvěrů poskytnutých jednomu dlužníkovi, popřípadě ekonomicky spjaté skupině dlužníků nepřekročila stanovené procento z vybraných položek aktiv nebo pasiv,
b)   celková částka úvěrů poskytnutých deseti největším dlužníkům, popřípadě ekonomicky spjatým skupinám dlužníků nepřekročila stanovené procento z celkového objemu vybraných položek aktiv a pasiv družstevní záložny.

(3) Družstevní záložna je povinna udržovat trvale svou platební schopnost. Za tím účelem je povinna dodržovat stanovená pravidla likvidity a platební schopnosti; tato pravidla mohou upravovat zejména

a)   minimální výši likvidních prostředků, popřípadě skupiny těchto prostředků ve vztahu k aktivům nebo k pasivům, popřípadě ke skupině vybraných položek aktiv nebo pasiv,
b)   omezení a podmínky pro některé druhy úvěrů nebo investic, vkladů, záruk a závazků,
c)   omezení a podmínky směřující ke sladění splatnosti aktiv a pasiv družstevní záložny.

§ 12

zrušen

§ 13
Některá ustanovení o zrušení a likvidaci
družstevní záložny

(1) Soud může na návrh orgánu státní správy, orgánu nebo člena družstevní záložny nebo osoby, která osvědčí právní zájem, rozhodnout o zrušení družstevní záložny a její likvidaci, jestliže

a)   počet členů klesl pod 30,
b)   kapitál klesl pod 35 000 000 Kč,
c)   uplynulo šest měsíců ode dne, kdy skončilo funkční období orgánu družstevní záložny a nebyl zvolen nový orgán, nebo byla porušena povinnost svolat členskou schůzi, anebo družstevní záložna po dobu delší než jeden rok neprovozuje žádnou činnost,
d)   založením, fúzí nebo rozdělením družstevní záložny byl porušen zákon.

(2) Soud může na návrh Úřadu rozhodnout o zrušení družstevní záložny a její likvidaci také tehdy, jestliže opatření Úřadu podle § 28 byla neúčinná.

(3) Družstevní záložna se též zrušuje dnem nabytí právní moci odnětí povolení. V případě zrušení družstevní záložny odnětím povolení jmenuje likvidátora Úřad.

(4) Fúze družstevní záložny je možná jen s jinou družstevní záložnou. Družstevní záložnu lze rozdělit pouze na družstevní záložny. K rozdělení nebo fúzi je třeba předchozího souhlasu Úřadu; přitom se postupuje přiměřeně podle § 2a.

(5) Změna právní formy družstevní záložny není přípustná.

(6) Likvidátora družstevní záložny jmenuje na návrh družstevní záložny a odvolává Úřad, který podává příslušné návrhy do obchodního rejstříku. Likvidátorem může být pouze osoba splňující podmínky důvěryhodnosti a odborné způsobilosti podle § 2a odst. 7 a která nemá závazky vůči družstevní záložně. Družstevní záložna předloží Úřadu návrh na jmenování likvidátora nejpozději do 5 dnů od zrušení družstevní záložny či ukončení činnosti likvidátora, a to včetně listin prokazujících splnění podmínek podle tohoto odstavce. V případě, že družstevní záložna nepředloží návrh včetně listin prokazujících splnění podmínek podle tohoto odstavce ve stanovené lhůtě nebo osoba navržená pro výkon funkce likvidátora nesplňuje podmínky podle tohoto odstavce, jmenuje likvidátora Úřad. Tím není dotčeno ustanovení odstavce 3. Zjistí-li Úřad, že likvidátor při likvidaci porušil zákon nebo že průběh a délka trvání likvidace je nepřiměřená náročnosti likvidace družstevní záložny, nebo neprokáže-li likvidátor oprávněnost délky trvání likvidace, je oprávněn likvidátora odvolat a jmenovat nového likvidátora bez návrhu družstevní záložny. V případě odnětí oprávnění podle § 28g a 28h nemůže být likvidátorem jmenována osoba, která v posledních dvou letech prováděla audit nebo se jinak podílela na zpracování a vedení účetnictví družstevní záložny.

Pojištění vkladů členů

§ 14

(1) Tímto zákonem se zřizuje Zajišťovací fond družstevních záložen (dále jen "Fond"), který je právnickou osobou. Fond se zapisuje do obchodního rejstříku. Sídlem Fondu je Praha.

(2) Fond není státním fondem ve smyslu zvláštního zákona.17) Na pojištění vkladů se nevztahují předpisy o pojišťovnictví.

(3) Všechny družstevní záložny jsou povinny účastnit se systému pojištění vkladů a přispívat v rozsahu stanoveném tímto zákonem do Fondu.

(4) Zdrojem prostředků Fondu jsou zejména příspěvky od družstevních záložen, zisk z investování peněžních prostředků, půjčky od družstevních záložen, pokuty a penále uložené Úřadem, dary, úhrady pohledávek vůči družstevní záložně podle § 20.

(5) Čerpat z Fondu lze jen na náhrady oprávněných osob, kterými jsou jen členové družstevních záložen a jiné osoby, o kterých tak stanoví zákon, (dále jen "oprávněná osoba"), poskytované za podmínek stanovených tímto zákonem, na náklady s tím související a na splátky závazků, pokud tento zákon nestanoví jinak. Oprávněnými osobami jsou i další osoby s pojištěným vkladem v družstevní záložně. Oprávněnými osobami nejsou banky, pobočky zahraničních bank, družstevní záložny, jiné finanční instituce, zdravotní pojišťovny a státní fondy. To neplatí, jde-li o vklady se zvláštním režimem (§ 21b odst. 3).

(6) Fond hospodaří podle ročního rozpočtu, který schvaluje Úřad.

(7) Fond je osvobozen od placení soudních poplatků a záloh na náklady konkursu.17a)

§ 15

(1) Fond je řízen tříčlenným představenstvem, které je jeho statutárním orgánem. Na členy představenstva Fondu se vztahuje § 2a odst. 7.

(2) Předsedu a ostatní členy představenstva Fondu jmenuje a odvolává ředitel Úřadu. Funkční období členů představenstva Fondu je tříleté a lze je jmenovat opakovaně. Pokud některý z členů představenstva ukončí své členství před uplynutím svého funkčního období, je na zbytek tohoto období jmenován nový člen.

(3) Jeden člen představenstva Fondu je jmenován z řad zaměstnanců Úřadu. Nejméně jeden člen představenstva je jmenován z řad členů představenstev družstevních záložen.

(4) Za výkon funkce člena představenstva nenáleží odměna. Člen představenstva má právo na náhradu nezbytně nutných nákladů vzniklých mu v souvislosti s výkonem funkce.

(5) Podrobnosti o postavení, působnosti a činnosti Fondu upraví statut Fondu, který vydá představenstvo po předchozím souhlasu Úřadu a Ministerstva financí.

§ 16

(1) Roční příspěvek družstevní záložny do Fondu (dále jen "příspěvek") činí 0,15 % průměrného objemu vkladů oprávněných osob v družstevní záložně vedených v české měně nebo v cizí měně na jméno, příjmení, adresu a datum narození nebo rodné číslo nebo firmu, sídlo a u právnických osob se sídlem v České republice identifikační číslo vkladatele (dále jen "pojištěný vklad") za předchozí kalendářní rok, včetně úroků, na které vznikl vkladatelům nárok v předchozím kalendářním roce. Průměrný objem pojištěných vkladů družstevní záložna propočítává podle měsíčních stavů pojištěných vkladů v předchozím kalendářním roce. Družstevní záložna nesmí provádět takové převody mezi vkladovými nebo jinými účty, anebo uzavírat takové smlouvy o pojištěném vkladu, anebo vykonávat jiné obdobné činnosti, které způsobují při propočtu měsíčních stavů pojištěných vkladů snížení ročního příspěvku; v opačném případě Úřad provede příslušný propočet, v rámci kterého nebudou zohledněny činnosti družstevní záložny snižující výši ročního příspěvku, a nařídí družstevní záložně doplatit příslušný rozdíl. Úhrada příspěvku se platí v české měně. Pro účely výpočtu příspěvku se vklady v cizí měně přepočítají na českou měnu, a to kurzem devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou ke dni, ke kterému má být proveden výpočet příspěvku.

(2) Příspěvek do Fondu je družstevní záložna povinna zaplatit za předchozí kalendářní rok nejpozději do 30. dubna běžného roku.

(3) Pojištěny jsou veškeré pohledávky z vkladů včetně úroků vedených při splnění požadavků na identifikaci stanovených v odstavci 1 v české měně nebo v cizí měně, evidovaných jako kreditní zůstatky na účtech či vkladních knížkách nebo potvrzených vkladovým certifikátem, vkladním listem či jiným obdobným dokumentem. Pojištěným vkladem se rozumí také vklad, na jehož vyplacení vznikl nárok bývalému členu, jeho právnímu nástupci nebo pozůstalému manželu a který nebyl uspokojen z důvodu neschopnosti družstevní záložny dostát závazkům; tyto osoby za splnění podmínek uvedených v § 17 odst. 1 mají právo na výplatu náhrady za pojištěný vklad nebo za podíl na pojištěném vkladu.

§ 17

(1) Náhrada za pojištěný vklad (dále jen "náhrada") se oprávněné osobě z Fondu poskytne v případě, že Fond obdrží písemné oznámení Úřadu o neschopnosti družstevní záložny dostát závazkům vůči oprávněné osobě za zákonných a smluvních podmínek. Úřad vydá oznámení nejpozději do 21 dnů ode dne zjištění rozhodné skutečnosti. Vydání oznámení Úřad bez zbytečného odkladu sdělí družstevní záložně.

(2) Fond v dohodě s Úřadem stanoví den zahájení výplat náhrad (dále jen "den zahájení plateb") z Fondu a vhodným způsobem jej zveřejní. Fond vyplatí řádně ověřené náhrady oprávněným osobám do 3 měsíců ode dne, kdy Úřad vydal oznámení Fondu podle odstavce 1, nebo do tří měsíců ode dne právní moci rozhodnutí soudu podle odstavce 4. Úřad může na základě žádosti Fondu z důvodu mimořádných okolností tuto lhůtu prodloužit o 3 měsíce, a to nejvýše dvakrát za sebou. Mimořádnou okolností je zejména nedostatek prostředků nezbytný pro výplatu náhrad.

(3) Důvodem pro výplatu náhrady z Fondu není pozastavení nakládání vkladatelů s jejich vklady v rámci nucené správy nebo podle § 28.

(4) Náhrada se oprávněné osobě poskytne i v případě, kdy soud pravomocně rozhodne o prohlášení konkursu na majetek družstevní záložny nebo zamítne návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, aniž Úřad před pravomocným rozhodnutím soudu učinil oznámení podle odstavce 1.

§ 17a

(1) Družstevní záložna je povinna ve lhůtě stanovené Fondem poskytnout Fondu podklady potřebné pro zahájení výplat náhrad. Podklady musí obsahovat identifikační údaje oprávněné osoby, kterými jsou jméno a příjmení, bydliště, rodné číslo nebo datum narození anebo firma, popřípadě název, údaje o výši a titulu pohledávky a výši odpočitatelných pohledávek družstevní záložny. Vede-li družstevní záložna tyto údaje v elektronické podobě, poskytne Fondu údaje i v elektronické podobě. Za splnění povinnosti odpovídá představenstvo družstevní záložny, správce konkursní podstaty nebo jiná osoba mající ze zákona oprávnění jednat jménem družstevní záložny (dále jen "povinná osoba").

(2) Nedoručení podkladů podle odstavce 1 je nedostatkem v podnikání družstevní záložny, opravňující Úřad k přijetí opatření podle § 28 odst. 1 písm. e); tím není dotčeno ustanovení § 27b.

(3) Nesplnění povinnosti podle odstavce 1 oznámí Fond bezodkladně Úřadu.

(4) V souvislosti s ověřováním oprávněnosti nároku na vyplacení náhrady je Fond oprávněn požadovat po osobě uplatňující nárok na výplatu náhrady originály písemností nebo úředně ověřené kopie písemností prokazujících skutečnosti uvedené v odstavci 1.

§ 18

(1) Pro výpočet náhrady se sečtou všechny pojištěné vklady oprávněné osoby u družstevní záložny včetně jejích podílů na účtech vedených pro dva a více spoluvlastníků. Podíl spoluvlastníka účtu se určí podle § 21b odst. 2. Od výsledné částky se odečtou závazky oprávněné osoby vůči družstevní záložně. Součástí pojištěného vkladu jsou i úroky vypočtené ke dni zahájení plateb. Nárok na náhradu za pojištěný vklad vedený v cizí měně vzniká v české měně. Výpočet se provádí v české měně ke dni zahájení plateb. Přepočet na českou měnu se provádí podle devizového kurzu vyhlášeného Českou národní bankou ke dni zahájení plateb. Náhrada se vyplácí v české měně.

(2) Náhrada oprávněné osobě se poskytuje ve výši 90 % částky vypočtené podle odstavce 1, nejvýše však 700 000 Kč pro jednu oprávněnou osobu u jedné družstevní záložny.

(3) Pro výpočet náhrady za pojištěný vklad nebo za podíl na pojištěném vkladu podle § 16 odst. 3 se podíl nároku oprávněné osoby na vyplacení prostředků na celkovém objemu všech nároků všech oprávněných osob na vyplacení prostředků vztahujících se k osobě, které zaniklo členství, (dále jen "celkový nárok") násobí náhradou vztahující se k celkovému nároku vypočtenou podle odstavce 2. Tímto není dotčeno ustanovení odstavců 1 a 2.

(4) Pro účely výplaty náhrady za pojištěný vklad nabytý oprávněnou osobou v rámci dědictví se taková náhrada vypočtená podle odstavce 3 posuzuje odděleně od jiné náhrady poskytnuté oprávněné osobě.

(5) Pojištěným vkladem není podřízený dluh a vklad vzniklý v souvislosti s činností, pro kterou byla oprávněná osoba odsouzena pro trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti.

(6) Při výpočtu náhrady za pojištěný vklad se nepřihlíží k přírůstkům pojištěných pohledávek z vkladů, ke kterým dojde

a)   na základě vnitřního převodu mezi jednotlivými účty vedenými u téže družstevní záložny učiněného po dni, kdy byla Fondu písemně oznámena skutečnost podle § 17 odst. 1,
b)   v důsledku postoupení pohledávky z vkladu učiněného po dni, kdy byla Fondu písemně oznámena skutečnost podle § 17 odst. 1.

§ 19

(1) Místo a způsob vyplácení náhrad z Fondu stanoví Fond v dohodě s Úřadem.

(2) Fond ve spolupráci s Úřadem zajistí vhodným způsobem informování oprávněných osob o skutečnostech uvedených v odstavci 1.

§ 20

(1) Ke dni zahájení plateb se snižuje pohledávka oprávněné osoby vůči družstevní záložně o částku rovnající se jejímu právu na náhradu z Fondu.

(2) Fond se dnem podle odstavce 1 stává věřitelem družstevní záložny ve výši práv oprávněných osob družstevní záložny na plnění z Fondu. Tato pohledávka Fondu je splatná ihned.

(3) V případě menšího objemu finančních prostředků ve Fondu, než činí výše objemu náhrad, na jejichž výplatu vznikl nárok, vyplatí Fond náhrady oprávněným osobám poměrně dle výše jejich nároku na náhradu a doplatí náhrady či část náhrad oprávněným osobám až v okamžiku, kdy bude ve Fondu dostatečné množství finančních prostředků. Fond není v prodlení, pokud splní svou povinnost dle § 17 odst. 2. Povinnost platit úroky po dobu, kdy splatná náhrada nebyla vyplacena z důvodů na straně oprávněné osoby, nevzniká. Nárok na náhradu se promlčuje, nebude-li uplatněn do 5 let od stanoveného data zahájení plateb. Oprávněným osobám se vyplácí náhrady v pořadí podle vzniku nároku na výplatu náhrad. Oprávněné osoby mají přednostní právo na výplatu náhrad před splácením ostatních závazků Fondu.

§ 21

(1) V případě, že prostředky Fondu nepostačují k vyplacení zákonem stanovených náhrad, obstará si Fond potřebné peněžní prostředky na trhu. Fond je povinen dbát, aby podmínky, za kterých si Fond peněžní prostředky obstaral, byly pro něj co nejvýhodnější.

(2) Fond může investovat peněžní prostředky pouze bezpečným způsobem v souladu se svým statutem.

§ 21a

V případě, že prostředky Fondu nepostačují k vyplacení zákonem stanovených náhrad či jiných závazků Fondu, se příspěvek pro následující rok po roce, ve kterém nepostačovaly prostředky k vyplacení zákonem stanovených náhrad, zvyšuje na dvojnásobek procentní sazby uvedené v § 16 odst. 1. Úřad oznámí družstevním záložnám zvýšení příspěvku.

§ 21b

(1) Družstevní záložna je povinna zabezpečit identifikaci vkladatele při vedení jeho účtu a identifikační údaje o vkladateli vést ve své evidenci. Identifikačními údaji pro účely tohoto zákona jsou

a)   u fyzických osob jméno, příjmení, adresa a datum narození nebo rodné číslo,
b)   u právnických osob firma, popřípadě název, sídlo a u právnických osob se sídlem v České republice též identifikační číslo.

(2) Identifikační údaje podle odstavce 1 musí být uvedeny ve smlouvě o vkladovém účtu. Nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného, je majitelem osoba, která smlouvu uzavřela; k udělenému dispozičnímu právu se pro účely výpočtu náhrad nepřihlíží. Je-li majitelů vkladu 2 a více, může být ve smlouvě určen podíl, jakým se majitelé podílejí na vkladu; jinak platí, že podíly jsou stejné. Pokud majitelé při dispozici s vkladem nedoloží jinou výši podílu družstevní záložně, platí, že jejich podíly se nemění. Družstevní záložna je povinna vyznačit změnu podílů ve své evidenci. K doložení jiné výše podílu po dni, kdy byla Fondu oznámena skutečnost podle § 17 odst. 1, nebo nastala skutečnost podle § 17 odst. 4, se nepřihlíží.

(3) Pro účely tohoto zákona se za vklad se zvláštním režimem považuje vklad, na němž jsou evidovány peněžní prostředky více osob.

(4) Při zakládání účtu nebo při nakládání s účtem je majitel účtu povinen družstevní záložně písemně oznámit, že na účtu jsou evidovány peněžní prostředky představující pohledávku více osob, doložit podíl každé z nich, identifikovat tyto osoby v rozsahu stanoveném tímto zákonem a pravdivost údajů prokázat. Družstevní záložna zaznamená tyto údaje ve své evidenci.

(5) Pro účely výpočtu náhrady z Fondu za vklady se zvláštním režimem je družstevní záložna povinna předložit Fondu rozčlenění vkladů podle jednotlivých osob a částek připadajících na každou z nich a pravdivost údajů prokázat.

(6) Náhrada za vklad se zvláštním režimem se poskytne oprávněným osobám ve stejné výši, v jaké by byla poskytnuta v případě, že by každá z uvedených osob měla peněžní prostředky evidované na vlastním účtu.

(7) K oznámení vkladatele podle odstavců 2 a 4 učiněnému po dni, kdy byla Fondu písemně oznámena skutečnost podle § 17 odst. 1 nebo nastala skutečnost podle § 17 odst. 4, se nepřihlíží.

Úřad pro dohled nad družstevními záložnami

§ 22

(1) Pro dohled nad podnikáním a hospodařením družstevních záložen a Fondu a výkon některých dalších působností podle tohoto zákona se zřizuje Úřad, který působí jako správní úřad v rozsahu stanoveném tímto zákonem. Sídlem Úřadu je Praha. Úřad je právnickou osobou. Úřad se nezapisuje do obchodního rejstříku.

(2) Předmětem dohledu Úřadu podle odstavce 1 je dodržování zákonů, jiných právních předpisů vydaných podle tohoto zákona, jakož i rozhodnutí vydaných Úřadem, družstevními záložnami a Fondem. Družstevní záložny podléhají dohledu od svého založení do zániku.

(3) Úřad plní konzultační a informační povinnost vůči orgánům dohledu hostitelských států a orgánům Evropské unie. Úřad a orgány hostitelských států si vyměňují informace o činnosti družstevních záložen, jež mohou usnadnit dohled nad nimi nebo zkoumání podmínek pro vydání povolení.

(4) Úřad informuje Komisi Evropských společenství zejména o

a)   počtu a povaze případů, kdy zamítl žádost družstevní záložny o zřízení pobočky v hostitelském státě,
b)   udělených a odňatých povoleních,
c)   opatřeních, která jsou uplatňována vůči družstevním záložnám při zřizování poboček ve státech, které nejsou členskými státy Evropské unie.

§ 23

(1) Při výkonu dohledu podle § 22 se vztahy mezi Úřadem a osobami podléhajícími tomuto dohledu řídí základními pravidly činnosti podle zvláštního zákona.18)

(2) Jestliže soud pravomocně rozhodne, že Úřad při výkonu dohledu porušením zákona způsobil majetkovou újmu, má družstevní záložna právo na náhradu takové újmy ze státního rozpočtu.

§ 24

(1) Činnost Úřadu řídí ředitel Úřadu (dále jen "ředitel"), kterého jmenuje a odvolává ministr financí.

(2) Podrobnosti o postavení, působnosti a činnosti Úřadu upraví statut Úřadu, který vydává ředitel po předchozím souhlasu Ministerstva financí. Ve statutu se upraví i vydávání Věstníku Úřadu.

(3) Úřad každoročně vypracuje zprávu o činnosti a hospodaření Úřadu, kterou předkládá Ministerstvu financí ke schválení.

(4) Není-li zpráva podle odstavce 3 schválena, odvolá ministr financí ředitele a do 3 měsíců od odvolání jmenuje nového ředitele.

§ 25

(1) S funkcí ředitele je neslučitelná funkce poslance nebo senátora, funkce člena zastupitelstva obce nebo vyššího územního samosprávného celku, funkce v politické straně a v politickém hnutí a funkce v představenstvu Fondu.

(2) Ředitel a ostatní zaměstnanci Úřadu nesmějí být členy volených orgánů družstevní záložny ani v družstevní záložně vykonávat funkci řídící osoby a musí splňovat podmínky důvěryhodnosti podle § 2a odst. 7 až 9.

§ 25a
Povinnost mlčenlivosti

(1) Osoby provádějící dohled nad činností a hospodařením družstevních záložen, Fondu, nebo provádějící nucenou správu, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání nebo funkce. Mohou poskytovat třetím osobám informace pouze v souhrnné podobě, u nichž nelze identifikovat, o kterou konkrétní družstevní záložnu či člena družstevní záložny se jedná. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení pracovněprávního nebo jiného obdobného vztahu.

(2) Informace získané při výkonu své činnosti mohou osoby uvedené v odstavci 1 použít pouze k plnění úkolů Úřadu, nucené správy nebo v soudním řízení o žalobě ohledně rozhodnutí učiněného v souvislosti s výkonem dohledu nebo v obdobném řízení před mezinárodním orgánem.

(3) Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje poskytnutí informací získaných v souvislosti s výkonem dohledu orgánu bankovního dohledu, dohledu nad finančními institucemi a finančními trhy v domovském státě, orgánu činného v trestním řízení a orgánu dohledu nad bankami, finančními institucemi a finančními trhy v jiném státě.

(4) Za porušení povinnosti mlčenlivosti se při dodržení ustanovení tohoto zákona nepovažuje poskytnutí informací získaných v souvislosti s výkonem dohledu veřejným orgánům a dalším osobám v domovském státě a v jiném členském státě Evropské unie, jsou-li informace poskytovány pro plnění funkce

a)   orgánů působících při likvidaci nebo konkursu u družstevní záložny,
b)   dohledu nad orgánem podle písmene a),
c)   auditora zákonem stanovené účetní závěrky družstevní záložny,
d)   dohledu nad auditorem stanovené účetní závěrky družstevní záložny,
e)   dohledu nad dodržováním práva obchodních společností,
f)   boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti,
g)   dohledu nad platebními systémy,
h)   provozovatele platebního systému,
i)   centrální banky zodpovědné za měnovou politiku,
j)   systémů pojištění pohledávek z vkladů a pojištění investorů.

(5) Informace získané v souvislosti s výkonem dohledu mohou být poskytovány též orgánům Evropské unie, je-li to zapotřebí ke splnění závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy.

(6) Poskytnutí informací podle odstavců 3 až 5 je možné pouze za podmínky, že pro instituci nebo osobu je zaveden režim ochrany informací nejméně v rozsahu tohoto zákona.

(7) Informace získané od orgánů hostitelských států nemohou být použity k jinému účelu než k tomu, pro který byly poskytnuty, a nesmí být bez souhlasu poskytovatele poskytnuty třetí osobě. Informace získané v rámci dohledu na místě v rámci jiného státu nesmí být bez souhlasu orgánů dohledu tohoto státu poskytnuty třetí osobě.

§ 26

(1) Úřad hospodaří podle ročního rozpočtu, který schvaluje, včetně jeho změn a rozpočtových opatření, Poslanecká sněmovna. Roční účetní závěrka Úřadu musí být ověřena auditorem.11)

(2) Výdaje na činnost Úřadu jsou hrazeny z poplatků družstevních záložen a z případných návratných finančních výpomocí od státu.

(3) Všechny družstevní záložny jsou povinny platit roční poplatek na činnost Úřadu. Výši ročního poplatku na následující rok stanoví při schvalování rozpočtu Úřadu Poslanecká sněmovna na návrh Úřadu procentní sazbou z objemu všech vkladů vedených u družstevní záložny ke dni 30. června běžného roku, nejvýše však ve výši 0,5 %. Poplatek je družstevní záložna povinna zaplatit nejpozději do 31. ledna následujícího roku.

(4) V případě, že poplatky podle odstavce 3 nepostačují ke krytí rozpočtu Úřadu, poskytne potřebné prostředky stát ve formě návratné finanční výpomoci. Byla-li poskytnuta státem návratná finanční výpomoc, zvyšuje se poplatek družstevních záložen na dvojnásobek procentní sazby podle odstavce 3. V roce následujícím po splacení návratné finanční výpomoci se příspěvek snižuje na procentní sazbu podle odstavce 3.

(5) Přebytek ročního hospodaření Úřadu po splacení návratné finanční výpomoci od státu je příjmem rozpočtu Úřadu v následujícím roce.

(6) Hospodaření Úřadu podléhá kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu.

(7) Úřad je osvobozen od placení soudních poplatků a záloh na náklady konkursu.17a)

§ 27

(1) K výkonu dohledu podle § 22 je Úřad oprávněn vyžadovat od osob podléhajících tomuto dohledu potřebné údaje, doklady a informace (dále jen "informační povinnost"). Družstevní záložna je povinna plnit vůči Úřadu informační povinnost ve lhůtě 3 dnů od¨ doručení výzvy, není-li výzvou nebo vyhláškou stanovena pozdější lhůta. Výzva není rozhodnutím ve správním řízení a nejsou proti ní přípustné žádné opravné prostředky. Pro doručování výzvy platí přiměřeně předpisy o doručování rozhodnutí. Obsah, náležitosti, periodicitu a lhůty informační povinnosti stanoví vyhláška. Při výkonu dohledu Úřad užije svých pravomocí včas a účinně a dbá přitom zejména zájmů členů družstevních záložen. Úřad je při výkonu své působnosti povinen dbát, aby družstevní záložně nevznikly náklady zjevně nepřiměřené účelu rozhodnutí Úřadu a aby nedošlo v důsledku rozhodnutí Úřadu k jinému nedostatku v podnikání družstevní záložny.

(2) Družstevní záložna neprodleně zašle Úřadu schválené změny stanov.

(3) Úřad kromě výkonu dohledu preventivně dbá zdravého řízení a hospodaření družstevních záložen, zejména poskytováním poradenství a vydáváním doporučení. Spolupracuje přitom s družstevními záložnami a dalšími osobami, které jsou družstevními záložnami na podporu jejich zájmů založeny. Nebude-li se družstevní záložna řídit doporučením vydaným Úřadem, je představenstvo této družstevní záložny povinno informovat o této skutečnosti nejbližší členskou schůzi konanou po vydání doporučení a Úřad.

(4) Úřad je oprávněn zúčastnit se členské schůze svým pověřeným zástupcem. Úřad je povinen zúčastnit se členské schůze svým pověřeným zástupcem, je-li o to družstevní záložnou požádán, a podat členské schůzi informace, které se týkají družstevní záložny a výkonu dohledu, nejde-li o informace, jejichž poskytnutí je zákonem vyloučeno. Požádá-li pověřený zástupce Úřadu na členské schůzi o slovo, musí mu být uděleno.

Sankce

§ 27a

(1) Fyzická osoba provádějící dohled nad podnikáním a hospodařením družstevních záložen, Fondu nebo provádějící nucenou správu se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 28c.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 100 000 Kč.

(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nabyde nebo změní svoji kvalifikovanou účast na družstevní záložně v rozporu s tímto zákonem (§ 2b).

(4) Za přestupek podle odstavce 3 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.

§ 27b

Družstevní záložně, která

a)   vykonává činnost v rozporu s vydaným povolením (§ 2a),
b)   nepostupuje při výkonu své činnosti obezřetně a s náležitou péčí tak, aby nebyla ohrožena návratnost vkladů a bezpečnost a stabilita družstevní záložny [§ 1 odst. 6 písm. b)],
c)   uzavře smlouvu za zjevně nevýhodných podmínek pro družstevní záložnu [§ 1 odst. 6 písm. d)],
d)   neinformuje Úřad o změnách v kvalifikované účasti (§ 2b odst. 7),
e)   nevyžádá listiny nezbytné k prokázání odborné způsobilosti a důvěryhodnosti osob volených do funkce členů orgánů družstevní záložny (§ 2a odst. 6),
f)   poruší pravidla a ukazatele stanovené v § 11,
g)   nepožádá Úřad o souhlas se zřízením pobočky (§ 2d odst. 1),
h)   neoznámí Úřadu, že bude podnikat bez pobočky (§ 2f),
i)   neoznámí nebo nepředá Fondu seznamy oprávněných osob nebo je předá Fondu zkreslené (§ 17a odst. 1),
j)   nabyde přímý nebo nepřímý podíl na základním kapitálu právnické osoby nebo se stane členem nebo společníkem právnické osoby, popřípadě jiným způsobem nabyde vliv na řízení právnické osoby tak, že se stane osobou ovládající (§ 1 odst. 9), nejde-li o případ podle § 3 odst. 3,
k)   nevypracuje výroční zprávu (§ 6 odst. 6),
l)   nepředloží výroční zprávu a řádnou účetní závěrku členské schůzi ke schválení (§ 6 odst. 6),
m)   neinformuje Úřad o všech skutečnostech, které mohou mít za následek ohrožení hospodaření družstevní záložny (§ 6 odst. 9),
n)   nedoručí Úřadu do 5 dnů ode dne zvolení člena orgánu družstevní záložny žádost o posouzení podmínek pro výkon funkce člena orgánu družstevní záložny, včetně listin osvědčujících splnění těchto podmínek (§ 7 odst. 7),
o)   nezabezpečí identifikaci vkladatele podle § 21b,
p)   neinformuje neprodleně Úřad o tom, že družstevní záložna je platebně neschopná nebo jí hrozí platební neschopnost anebo jí vznikly nebo pravděpodobně vzniknou ztráty, které způsobily nebo mohou způsobit pokles poměru kapitálu k aktivům, který není podle § 11 dovolen (§ 28a),

se uloží pokuta do 10 000 000 Kč, pokud Úřad nepostupoval podle § 28 odst. 1.

§ 27c

Právnické osobě, která nabyde nebo změní svoji kvalifikovanou účast na družstevní záložně v rozporu s tímto zákonem (§ 2b), se uloží pokuta do 10 000 000 Kč.

§ 27d

(1) Osoba za správní delikt nebo přestupek neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu nebo přestupku, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost za správní delikt nebo přestupek zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty nebo přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Úřad a o opravných prostředcích rozhoduje Ministerstvo financí.

(5) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil.

(6) Příjem z pokut je příjmem Fondu.

(7) Při vybírání a vymáhání uložených pokut se postupuje podle zvláštního právního předpisu.18a)

§ 27e

Uložením pokuty není dotčena odpovědnost podle jiných právních předpisů.

§ 28

(1) Zjistí-li Úřad nedostatky v podnikání družstevní záložny, je oprávněn, podle povahy a závažnosti zjištěného nedostatku,

a)   vyžadovat, aby družstevní záložna ve stanovené lhůtě zjednala nápravu, zejména omezila některé povolené činnosti nebo ukončila nepovolené činnosti ve smyslu povolení, vyměnila osoby ve vedení družstevní záložny, vytvořila odpovídající výši opravných položek a rezerv, vyměnila členy představenstva, kontrolní nebo úvěrové komise družstevní záložny, anebo svolala členskou schůzi a tato členská schůze projednala Úřadem stanovenou záležitost nebo jeho návrh,
b)   rozhodnout o omezení nebo zákazu některých povolených činností družstevní záložny až na 120 dnů, a to včetně nakládání vkladatelů s jejich vklady,
c)   změnit povolení vyloučením nebo omezením některých činností uvedených v § 3,
d)   nařídit mimořádný audit na náklady družstevní záložny,
e)   zavést v družstevní záložně nucenou správu,
f)   nařídit svolaní členské schůze na náklady družstevní záložny a určit některé body programu jednání této členské schůze,
g)   odejmout povolení.

(2) Opatření podle odstavce 1 písm. b) až g) se uplatní při nesplnění požadavku podle odstavce 1 písm. a); podle povahy zjištěného nedostatku, zejména nesnese-li věc odkladu, lze tento postup uplatnit i bez předchozího požadavku podle odstavce 1 písm. a).

(3) Nedostatkem v podnikání se rozumí

a)   porušení podmínek stanovených v povolení a podmínek pro vydání povolení,
b)   porušení zákona, právních předpisů vydaných podle tohoto zákona a rozhodnutí Úřadu,
c)   provádění obchodů družstevní záložnou způsobem, který poškozuje nebo může poškodit zájmy jejích vkladatelů a členů nebo ohrožuje bezpečnost a stabilitu družstevní záložny,
d)   řízení podnikání a hospodaření družstevní záložny osobami, které nemají dostatečnou odbornou způsobilost nebo nejsou důvěryhodné,
e)   jestliže družstevní záložna nevytvořila odpovídající výši opravných položek a rezerv podle zvláštních právních předpisů,
f)   jestliže volený orgán družstevní záložny nevykonává svou funkci déle než 60 dnů,
g)   odepření při kontrole vyžádaných informací a listin či prodlení při jejich předání nebo odepření vstupu do prostorů či prodlení při umožnění vstupu,
h)   porušování pravidel a ukazatelů určených podle § 11,
i)   neschválení řádné účetní závěrky družstevní záložny do 6 měsíců od posledního dne účetního období,
j)   nesplnění informační povinnosti družstevní záložnou (§ 27 odst. 1).

(4) Na řízení o změně povolení, zákazu nebo omezení povolených činností, zavedení nucené správy, skončení nucené správy, o nařízení mimořádného auditu, uložení pokuty a jiná rozhodování Úřadu se vztahují předpisy o správním řízení,19) pokud tento zákon nestanoví jinak.

(5) Účastníkem řízení je pouze dotčená družstevní záložna, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak.

(6) Řízení může být zahájeno též doručením rozhodnutí.

(7) Doručení do vlastních rukou provede Úřad předáním rozhodnutí členovi představenstva družstevní záložny nebo členovi kontrolní komise nebo osobě pověřené řízením družstevní záložny. Odmítne-li některá z těchto osob rozhodnutí převzít, je doručeno okamžikem tohoto odmítnutí.

(8) Proti rozhodnutí lze do 15 dnů od jeho doručení podat odvolání k Ministerstvu financí prostřednictvím Úřadu. Podané odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 1 písm. b), c), d) a e) nemá odkladný účinek.

(9) Lhůta k plnění doručeného rozhodnutí činí alespoň 24 hodin, a to s výjimkou rozhodnutí podle odstavce 1 písm. b) a c), jejichž plnění může být vyžadováno okamžikem doručení, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak.

(10) Jestliže nebylo uložením opatření podle odstavce 1 dosaženo nápravy, může Úřad opatření podle odstavce 1 uložit opakovaně, popřípadě uložit jiné opatření podle odstavce 1, není-li stanoveno v tomto zákoně jinak.

(11) Řízení podle odstavce 1 lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy se Úřad dověděl o skutečnostech rozhodných pro uložení příslušného opatření, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy tyto skutečnosti nastaly.

(12) Osoby, u kterých je podezření, že bez povolení Úřadu provádějí činnost, ke které je třeba povolení Úřadu, je Úřad oprávněn kontrolovat v rozsahu, který je potřebný ke zjištění skutkového stavu týkajícího se takové činnosti.

§ 28a

V případě, že představenstvo nebo kontrolní komise zjistí, že družstevní záložna je nebo se stane platebně neschopnou nebo že družstevní záložně vznikly nebo pravděpodobně vzniknou ztráty, které způsobily nebo mohou způsobit pokles poměru kapitálu k aktivům pod poměr stanovený Ministerstvem financí podle § 11, informuje o tom neprodleně Úřad.

Nucená správa

§ 28b

(1) Nucenou správu lze v družstevní záložně zavést, jestliže neodstranila nedostatky ve svém podnikání. K zavedení nucené správy si Úřad vyžádá stanovisko Ministerstva financí.

(2) Rozhodnutí, kterým se zavádí nucená správa, obsahuje

a)   důvody pro zavedení nucené správy,
b)   jméno, příjmení a rodné číslo správce,
c)   případné omezení nebo zákaz přijímání vkladů, poskytování úvěrů nebo jiných činností.

(3) Náklady spojené s výkonem nucené správy včetně odměny nuceného správce jsou placeny z majetku družstevní záložny a jsou nákladem družstevní záložny na dosažení, udržení a zajištění příjmů pro účely daně z příjmů právnických osob podle zvláštního zákona.19a)

§ 28c

(1) Správce jmenuje a odvolává Úřad, který rovněž stanoví výši jeho odměny za výkon nucené správy. Správce je zaměstnancem Úřadu.

(2) Správce je oprávněn po předchozím souhlasu Úřadu přibírat k výkonu nucené správy v družstevní záložně další osoby. K výkonu nucené správy nesmí být přibrány osoby, které jsou v dlužnické pozici vůči družstevní záložně nebo které jsou v pracovním nebo obdobném poměru k jiné družstevní záložně. Přibrané osoby jsou oprávněny se seznamovat se záležitostmi, které souvisejí s podnikáním a hospodařením družstevní záložny. Jsou zároveň povinny zachovávat o těchto věcech mlčenlivost.

§ 28d

(1) Okamžikem doručení rozhodnutí o zavedení nucené správy, není-li v rozhodnutí stanoven pozdější okamžik jeho vykonatelnosti, se pozastavuje výkon funkce všech orgánů družstevní záložny s výjimkou kontrolní komise. Tímto okamžikem je toto rozhodnutí účinné vůči každému. Postavení představenstva a úvěrové komise má nucený správce, který svolává členskou schůzi a má právo se jí zúčastnit.

(2) O věcech v působnosti členské schůze rozhoduje nucený správce s předchozím souhlasem Úřadu. Rozhodnutí týkající se změny a doplnění stanov projedná nucený správce s kontrolní komisí. O volbě a odvolání členů volených orgánů družstevní záložny a o zrušení družstevní záložny není oprávněn rozhodnout nucený správce v působnosti členské schůze. O těchto věcech rozhoduje členská schůze svolaná nuceným správcem. Návrhy této členské schůzi mohou předkládat členové, kontrolní komise nebo nucený správce.

(3) Jestliže to situace družstevní záložny vyžaduje, může správce s předchozím souhlasem Úřadu částečně nebo úplně pozastavit nakládání vkladatelů s jejich vklady v družstevní záložně. Toto rozhodnutí správce není rozhodnutím ve správním řízení a nejsou proti němu přípustné opravné prostředky. Nakládáním vkladatelů s jejich vklady se pro účely tohoto zákona rozumí jakákoliv jejich dispozice s vkladem.

(4) Zjistí-li správce předlužení družstevní záložny, je oprávněn s předchozím souhlasem Úřadu podat návrh na vyrovnání nebo na prohlášení konkurzu.

(5) Nucený správce je povinen vynaložit veškerou odbornou péči k dosažení cíle nucené správy, zejména je povinen postupovat tak, aby odvrátil další majetkovou újmu a aby družstevní záložna vymáhala své pohledávky.

(6) Právo podávat opravné prostředky proti rozhodnutím Úřadu za trvání nucené správy má představenstvo.

§ 28e

(1) Nucená správa se zapisuje do obchodního rejstříku. Návrhy na zápisy týkající se nucené správy podává Úřad.

(2) Soud zapíše do obchodního rejstříku na návrh Úřadu zavedení a skončení nucené správy a dále odvolání správce a jmenování nového správce.

(3) Soud je povinen rozhodnout do 3 dnů od doručení o návrzích souvisejících s nucenou správou na zápis do obchodního rejstříku.

§ 28f

(1) Nucená správa končí

a)   doručením rozhodnutí Úřadu o skončení nucené správy,
b)   prohlášením konkursu, nebo
c)   uplynutím 24 měsíců od zavedení nucené správy.

(2) Úřad rozhodne o skončení nucené správy do 10 dnů ode dne, kdy došlo k odstranění nebo k nápravě nedostatků v činnosti družstevní záložny.

Odnětí povolení

§ 28g

(1) Při přetrvávání závažných nedostatků v podnikání družstevní záložny Úřad povolení odejme; tomuto opatření nemusí předcházet zavedení nucené správy.

(2) Povolení může být dále odňato, jestliže

a)   družstevní záložna nezačala podnikat do 12 měsíců ode dne udělení povolení nebo po dobu 6 měsíců nepřijímá vklady od členů nebo jim neposkytuje úvěry, nebo
b)   povolení bylo získáno na základě nepravdivých údajů uvedených v žádosti či jiným nikoliv řádným způsobem.

§ 28h

(1) V rozhodnutí o odnětí povolení podle § 28g se stanoví den, ke kterému se povolení odnímá.

(2) Ode dne právní moci rozhodnutí o odnětí povolení nesmí dotčená právnická osoba přijímat vklady a poskytovat úvěry a provozovat další činnosti, s výjimkou těch, které jsou nezbytné k vypořádání jejích pohledávek a závazků.

§ 28i

Ministerstvo financí stanoví na návrh Úřadu vyhláškou

a)   pravidla a ukazatele podle § 11,
b)   povinný obsah a způsob aktualizace zprávy pro členy podle § 1 odst. 7,
c)   obsah, náležitosti, periodicitu a lhůty informační povinnosti družstevní záložny podle § 27 odst. 1.

ČÁST III
Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 30

Družstevní záložny plní vůči České národní bance informační povinnost podle zvláštních předpisů.20)

§ 31

(1) Do jednoho měsíce ode dne zápisu Fondu do obchodního rejstříku je družstevní záložna povinna uhradit na účet Fondu polovinu předpokládaného příspěvku za rok 1996. K 30. dubnu 1997 se příspěvek zúčtuje mezi družstevní záložnou a Fondem k výši příspěvku vypočteného podle § 16 odst. 1.

(2) Ministr financí poprvé jmenuje členy představenstva Fondu po vzniku alespoň prvních deseti družstevních záložen.

(3) Při prvním jmenování členů představenstva Fondu jmenuje ministr financí dva členy na jeden rok, dva členy na dva roky a předsedu a místopředsedu na tři roky.

§ 32

(1) Ministr financí poprvé jmenuje ředitele nejpozději do jednoho roku od účinnosti tohoto zákona.

(2) V kalendářním roce jmenování ředitele poskytne stát pro činnost Úřadu návratnou finanční výpomoc. V tomto roce se poplatky družstevních záložen podle § 26 odst. 4 nezvyšují.

(3) Do doby vzniku Úřadu se ustanovení § 2 odst. 3 nepoužije.

§ 33

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.

* * *

Zákon č. 100/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, nabyl účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce po jeho vyhlášení (1. května 2000).

Zákon č. 406/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., nabyl účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce po jeho vyhlášení (1. prosince 2001).

Zákon č. 212/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení (27. května 2002).

Zákon č. 257/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech, nabyl účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost (1. května 2004).

Zákon č. 280/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost (1. května 2004).

Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.


1)   § 221 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
2)   Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
3)   Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3a)   Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
3b)   Zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku).
3c)   Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů.
5a)   Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.
6)   § 237 obchodního zákoníku.
7)   § 244 odst. 6 obchodního zákoníku.
8)   § 116 občanského zákoníku.
10)   § 249 obchodního zákoníku.
11)   Zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění zákona č. 209/2002 Sb.
13)   § 67 odst. 1 obchodního zákoníku.
14)   § 235 obchodního zákoníku.
14a)   Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
17)   Zákon č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů.
17a)   Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.
18)   Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění zákona č. 166/1993 Sb.
18a)   Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
19)   Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).
19a)   Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
20)   Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.