SBÍRKA ZÁKONŮ částka 106
rozeslána dne 31.5.2004
  

326

ZÁKON

ze dne 29. dubna 2004

o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE

Hlava I
Základní ustanovení

§ 1
Předmět úpravy

(1) Tento zákon upravuje v souladu s předpisy Evropských společenství1) práva a povinnosti fyzických a právnických osob, týkající se

a)   ochrany rostlin a rostlinných produktů proti škodlivým organismům a poruchám v oblasti zemědělství, lesního hospodářství a zeleně,
b)   ochrany proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do České republiky z ostatních členských států Evropské unie a ze třetích zemí, proti jejich rozšiřování na území České republiky a proti zavlékání těchto škodlivých organismů na území ostatních členských států Evropské unie a třetích zemí,
c)   registrace, uvádění na trh, používání a kontroly přípravků na ochranu rostlin (dále jen "přípravky") a dalších prostředků na ochranu rostlin (dále jen "další prostředky"),
d)   uvádění na trh a kontroly účinných látek určených pro použití ve formě přípravků,
e)   omezování nepříznivého vlivu použití přípravků a dalších prostředků na zdraví lidí, zvířat a na životní prostředí,
f)   uvádění na trh, používání a kontrolního testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin (dále jen "mechanizační prostředky").

(2) Zákon stanoví působnost správních úřadů na úseku rostlinolékařské péče, upravuje rozsah a výkon rostlinolékařského dozoru a nařizování mimořádných rostlinolékařských opatření, stanoví odborné rostlinolékařské činnosti a požadavky na odbornou způsobilost při jejich výkonu, náhradu nákladů za provedené odborné úkony a pokuty za porušování povinností stanovených tímto zákonem.

§ 2
Základní pojmy

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)   rostlinami živé rostliny a živé části rostlin včetně semen, přičemž za živé části rostlin se pokládají zejména
1.  plody v botanickém smyslu, s výjimkou plodů zmrazených na teplotu méně než mínus 18 °C (dále jen "hluboce zmrazené"),
2.  zelenina, s výjimkou hluboce zmrazené,
3.  hlízy, cibule, oddenky a jiné podzemní části sloužící k rozmnožování,
4.  řezané květiny,
5.  větve s listy nebo jehlicemi,
6.  uříznuté stromy s listy nebo jehlicemi,
7.  listí nebo jehličí,
8.  rostlinné buněčné a pletivové kultury,
9.  živý pyl,
10.  rouby, očka a řízky,
b)   semeny podle písmene a) semena v botanickém smyslu s výjimkou těch, která nejsou určena k pěstování (dále jen "osivo"),
c)   rostlinnými produkty produkty rostlinného původu nezpracované nebo zpracované jednoduchým způsobem, jako je mletí, sušení nebo lisování, pokud nejsou rostlinami,
d)   jinými předměty předměty jiné než rostliny nebo rostlinné produkty, které mohou být nositeli škodlivých organismů a podléhají úředním opatřením,
e)   dřevem dřevo se zcela nebo částečně zachovaným přirozeným oblým povrchem, s kůrou nebo bez kůry, nebo ve formě třísek, štěpků, pilin, zbytků dřeva a dřevního odpadu; s výjimkou ustanovení vztahujících se k dovozu a uvádění na trh rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů stanovených prováděcím právním předpisem se dřevem rozumí též dřevo, které je ve formě výplně, prokladů, palet nebo obalového materiálu, používaných k přepravě předmětů všeho druhu za předpokladu, že představuje rostlinolékařské riziko,
f)   pěstováním činnosti spojené s umístěním rostlin, které zajišťují jejich další růst nebo rozmnožování,
g)   rostlinami určenými k pěstování rostliny vyseté nebo vysazené, určené k dalšímu pěstování nebo přesazení po jejich přemístění, nebo rostliny dosud nevysazené nebo nevyseté, určené k pěstování,
h)   kmenem nebo biotypem soubor jedinců jednoho druhu škodlivého organismu, který je geneticky ustálený a který se svými vlastnostmi liší od jiného geneticky ustáleného souboru jedinců téhož druhu,
i)   škodlivými organismy jakékoliv druhy, kmeny nebo biotypy rostlin, živočichů nebo původců chorob (například virů, bakterií, hub) škodící rostlinám nebo rostlinným produktům,
j)   poruchami rostlin škodlivé změny způsobené na rostlinách nebo rostlinných produktech nepříznivými fyzikálními a chemickými faktory,
k)   integrovanou ochranou rostlin objektivní a vhodné uplatňování kombinace metod biologických, biotechnologických, fyzikálních, chemických, pěstitelských a šlechtitelských, které omezuje použití chemických přípravků na minimum nezbytné pro udržení populace škodlivých organismů na úrovních nižších, než při kterých způsobují ekonomicky nepřijatelnou škodu nebo ztrátu,
l)   monitoringem škodlivých organismů proces soustavného sledování výskytu škodlivých organismů a vyhodnocování souvisejících rizik,
m)   průzkumem výskytu škodlivých organismů úřední sledování prováděné příslušným orgánem na určitém území ve stanoveném období za účelem zjištění výskytu škodlivého organismu nebo k určení charakteristik jeho populace,
n)   rostlinolékařským pasem úřední doklad, který osvědčuje, že jím označené rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty splňují ustanovení právních předpisů Evropských společenství1) týkající se jejich uvádění na trh, a který je
1.  v rámci Evropských společenství jednotně upraven pro různé druhy rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů,
2.  stanoven příslušným úředním orgánem členského státu Evropské unie a
3.  vydán na základě právního předpisu Evropských ‰společenství,1) popřípadě podle tohoto zákona, určujícího podrobnosti postupu pro vydávání rostlinolékařských pasů,
o)   rostlinolékařským osvědčením mezinárodně uznávaný úřední dokument o původu a zdravotním stavu zásilky,
p)   oblastí prostou určitého škodlivého organismu území, ve kterém se tento škodlivý organismus nevyskytuje, což je úředně doloženo, a v němž, je-li to potřebné, se uplatňují úřední opatření k udržení tohoto stavu,
q)   eradikací použití vhodných opatření a postupů k eliminaci škodlivého organismu v určitém území,
r)   chráněnou zónou území,
1.  ve kterém není původní nebo usídlený jeden nebo více škodlivých organismů stanovených právním předpisem Evropských společenství1) a usídlený v jedné nebo několika částech území Evropských společenství, a to přesto, že podmínky pro jeho usídlení jsou v tomto území vhodné, nebo
2.  ve kterém hrozí nebezpečí usídlení škodlivého organismu na určité plodině v důsledku příznivých ekologických podmínek, přestože tento organismus není na území Evropských společenství původní ani usídlený,
a které bylo uznáno Evropskou komisí (dále jen "Komise") postupem stanoveným právním předpisem Evropských společenství;1) škodlivý organismus je považován za usídlený v určité oblasti, je-li známo, že se v ní vyskytuje a nebylo přijato žádné úřední opatření k jeho eradikaci anebo pokud se toto opatření ukázalo jako neúčinné nejméně ve dvou po sobě následujících letech,
s)   nárazníkovou zónou území, ve kterém se určitý škodlivý organismus nevyskytuje nebo se proti němu provádějí úřední opatření a které přiléhá k oblasti prosté určitého škodlivého organismu nebo ke chráněné zóně nebo k území, na které se vztahují úřední opatření z důvodu výskytu škodlivého organismu,
t)   místem produkce areál, objekt, pozemek a jejich příslušenství nebo jejich soubor, využívaný jako samostatná produkční jednotka včetně navazujícího vybavení a zařízení,
u)   třetí zemí země, která není členským státem Evropské unie, Ceuta a Melilla,
v)   úředním prohlášením nebo opatřením prohlášení nebo opatření učiněné nebo přijaté
1.  v případech týkajících se vystavování rostlinolékařských osvědčení a rostlinolékařských osvědčení pro reexport zástupci úřední organizace ochrany rostlin třetí země nebo jinými odborně způsobilými státními úředníky touto organizací pověřenými;
2.  ve všech ostatních případech buď osobami uvedenými v bodě 1 nebo kvalifikovanými zaměstnanci jednoho z odpovědných úředních orgánů členského státu Evropské unie za předpokladu, že tito zaměstnanci nejsou osobně zainteresováni na výsledcích jimi přijatých opatření.

(2) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí

a)   uváděním na trh obchodní skladování, nabízení k prodeji, prodej nebo jakýkoliv jiný způsob převodu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na jinou osobu na území Evropských společenství v rámci podnikání; za uvádění na trh se nepovažuje dovoz a vývoz do třetích zemí,
b)   zásilkou množství jednotek rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, které se vyváží z České republiky do třetí země nebo dováží ze třetí země do České republiky nebo prováží2) přes Českou republiku, a na které je vystavováno, pokud je vyžadováno, jedno rostlinolékařské osvědčení nebo jedno rostlinolékařské osvědčení pro reexport; zásilka může být složena z jedné nebo více partií,
c)   partií množství jednotek jedné komodity, které je identifikovatelné podle stejnorodého složení a původu,
d)   dovozcem fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby dopravuje zásilku ze třetí země přes státní hranice České republiky s výjimkou přímého tranzitu,2)
e)   reexportem vývoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které nebyly vypěstovány nebo vyrobeny na území Evropských společenství, do třetích zemí,
f)   pěstebním substrátem jakýkoliv materiál, ve kterém rostou kořeny rostlin nebo je k tomuto účelu určený,
g)   přípravky účinné látky nebo upravené látky obsahující jednu nebo více účinných látek, upravené do formy, v níž jsou poskytovány uživateli, a určené
1.  k ochraně rostlin nebo rostlinných produktů proti škodlivým organismům nebo k zabránění působení těchto organismů,
2.  k ovlivňování životních pochodů rostlin jinak než jako živiny, například regulátory růstu,
3.  ke konzervaci rostlinných produktů, pokud tyto látky nebo produkty nepodléhají jiným předpisům Evropských společenství, nebo
4.  k ničení nežádoucích rostlin nebo jejich částí, potlačování nežádoucího růstu rostlin nebo předcházení takovému růstu,
h)   látkami chemické prvky a jejich sloučeniny v přírodním stavu nebo vyrobené, včetně nečistot, které nevyhnutelně vyplývají z výrobního procesu,
i)   účinnými látkami látky nebo mikroorganismy včetně virů, které obecně nebo specificky působí proti škodlivým organismům nebo na rostliny, části rostlin nebo rostlinné produkty,
j)   upravenými látkami směsi nebo roztoky složené ze dvou nebo více látek, z nichž alespoň jedna je účinnou látkou určenou pro použití jako přípravek,
k)   novou účinnou látkou účinná látka, která nebyla na trhu
1.  v Rakousku, Finsku, Islandu, Norsku, Švédsku a Lichtenštejnsku 1. července 1994 a dříve,
2.  v jiných státech, než je uvedeno pod bodem 1, které tvoří Evropský hospodářský prostor,3) 26. července 1993 a dříve,
3.  v České republice a dalších státech, které přistoupily k Evropské unii 1. května 2004, před tímto datem,
l)   starou účinnou látkou účinná látka, která byla na trhu
1.  v Rakousku, Finsku, Islandu, Norsku, Švédsku a Lichtenštejnsku 1. července 1994 a dříve,
2.  v jiných státech, než je uvedeno pod bodem 1, které tvoří Evropský hospodářský prostor,3) 26. července 1993 a dříve,
3.  v České republice a dalších státech, které přistoupily k Evropské unii 1. května 2004, před tímto datem,
m)   seznamem účinných látek seznam, do něhož, na základě rozhodnutí příslušného orgánu Evropských společenství po předcházejícím hodnocení členskými státy Evropské unie, jsou zařazeny účinné látky uznané za způsobilé k použití v ochraně rostlin na území Evropských společenství při dodržování podmínek tímto rozhodnutím stanovených,4)
n)   reziduem přípravku jedna nebo více látek nacházejících se po použití přípravku v rostlinách nebo na nich, v produktech rostlinného původu nebo na nich, v poživatelných produktech zvířat nebo kdekoliv v životním prostředí, včetně jejich metabolitů a produktů vznikajících při jejich rozpadu nebo reakčním procesu,
o)   životním prostředím voda, vzduch, půda, volně žijící druhy živočichů, planě rostoucí druhy rostlin a vzájemné vztahy mezi nimi, jakož i jejich vztahy s ostatními živými organismy,
p)   zvířetem druh zvířete obvykle krmený a chovaný člověkem nebo určený k lidské výživě,
q)   šarží množství výrobku vyrobeného nebo připraveného v jednom výrobním cyklu a postupu anebo zhomogenizovaného během přípravy nebo výroby; základním znakem šarže je její stejnorodost,
r)   správnou praxí v ochraně rostlin využití postupů zahrnujících
1.  preventivní agronomická a agrotechnická opatření,
2.  použití přípravků a dalších prostředků jen v případech plně zdůvodnitelných výskytem škodlivých organismů nebo poruch a podmínkami pro vznik škod,
3.  přednostní používání přípravků, které představují minimální rizika ohrožení zdraví lidí a zvířat a životního prostředí,
4.  používání přípravků a dalších prostředků v souladu s údaji uvedenými na jejich obalech nebo v příbalové dokumentaci.

Hlava II
Ochrana rostlin a rostlinných produktů proti škodlivým organismům
a poruchám rostlin

§ 3
Základní povinnosti fyzických a právnických osob

(1) Fyzická nebo právnická osoba, která pěstuje, vyrábí, zpracovává anebo uvádí na trh rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, a vlastník pozemku nebo objektu nebo osoba, která je užívá z jiného právního důvodu, jsou povinni

a)   zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat,
b)   používat k ošetřování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů proti škodlivým organismům pouze přípravky, další prostředky a mechanizační prostředky povolené k používání podle tohoto zákona, a to způsobem, který nepoškozuje okolní porost, zdraví lidí a zvířat nebo životní prostředí.

(2) Fyzické a právnické osoby, které jsou povinny plnit povinnosti uložené jim tímto zákonem, jsou povinny plnit v oblasti rostlinolékařské péče také úkoly vyplývající pro ně z bezprostředně závazných právních předpisů Evropských společenství.

§ 4
Ochrana rostlinných produktů
z hlediska bezpečnosti potravin

(1) Při skladování rostlinných produktů jsou provozovatelé skladů povinni

a)   skladovat odděleně rostlinné produkty nevyhovující pro výrobu potravin nebo krmiv,
b)   sledovat výskyt škodlivých organismů v prostorách skladů i ve skladovaných produktech a minimalizovat možnost jejich negativního působení na kvalitu a zdravotní nezávadnost skladovaných produktů,
c)   užívat k hubení škodlivých organismů pouze k tomu účelu registrované přípravky,
d)   vést evidenci o výskytu škodlivých organismů a jejich hubení; náležitosti evidence stanoví prováděcí právní předpis.

(2) Pro provozovatele zemědělských veřejných skladů a skladů Státního zemědělského intervenčního fondu5) stanoví Ministerstvo zemědělství (dále jen "ministerstvo") prováděcím právním předpisem způsoby zjišťování a regulace výskytu škodlivých organismů při skladování rostlinných produktů.

§ 5
Odborná pomoc v ochraně rostlin
a rostlinných produktů pro fyzické a právnické osoby

(1) Odbornou pomoc fyzickým nebo právnickým osobám, které pěstují, zpracovávají nebo uvádějí na trh rostliny a rostlinné produkty, mohou na úseku rostlinolékařské péče poskytovat vedle Státní rostlinolékařské správy (dále jen "rostlinolékařská správa") pouze fyzické nebo právnické osoby, které

a)   splňují podmínky odborné způsobilosti podle § 84, nezávislosti a nestrannosti v oborech své působnosti,
b)   mají pro tuto činnost potřebné prostorové, přístrojové a jiné technické vybavení a
c)   byly k této činnosti na svou žádost pověřeny ministerstvem podle § 71 odst. 1 písm. b) nebo rostlinolékařskou správou podle § 72 odst. 5 písm. i).

(2) Odbornou pomocí podle odstavce 1 se rozumí

a)   monitoring, popřípadě prognóza výskytu škodlivých organismů,
b)   rostlinolékařská diagnostika včetně laboratorního rozboru k určení škodlivého organismu nebo poruchy rostlin, reziduí přípravku, popřípadě jiných škodlivých látek v rostlinách, rostlinných produktech nebo v půdě,
c)   odborné školení, popřípadě jiná odborná součinnost v oblasti rostlinolékařské péče,
d)   rostlinolékařské poradenství.

§ 6
Kontrola zdravotního stavu šlechtitelského,
rozmnožovacího a reprodukčního materiálu

(1) Rostlinolékařská správa provádí před založením porostu šlechtitelského, rozmnožovacího nebo reprodukčního materiálu průzkum za účelem zjištění výskytu škodlivých organismů, jejichž přítomnost je překážkou uznání těchto rostlin podle zvláštních právních předpisů.6) Průzkum se provádí v místě určeném k produkci tohoto materiálu, popřípadě také v bezprostředním okolí tohoto místa, a to na žádost fyzické nebo právnické osoby, která hodlá tento materiál pěstovat. Podrobnosti stanoví prováděcí právní předpis.

(2) Kontrolu zdravotního stavu množitelských nebo reprodukčních porostů a rozmnožovacího nebo reprodukčního materiálu při uznávacím řízení zajišťuje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský a v případě lesních dřevin ministerstvo (dále jen "příslušné správní úřady") podle zvláštních právních předpisů.6),7)

(3) Rostlinolékařská správa písemně informuje příslušné správní úřady o výsledcích průzkumu podle odstavce 1 a o případném nařízení mimořádných rostlinolékařských opatření podle § 76, pokud se týkají uznávaných porostů a rozmnožovacího nebo reprodukčního materiálu.

(4) Příslušné správní úřady písemně informují rostlinolékařskou správu o výskytu škodlivých organismů zjištěném při kontrole zdravotního stavu množitelských nebo reprodukčních porostů a rozmnožovacího nebo reprodukčního materiálu.

Hlava III
Opatření proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů

Základní opatření

§ 7
Zákaz zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů a dovozu a přemísťování rostlin,
rostlinných produktů a jiných předmětů

(1) Prováděcí právní předpis stanoví škodlivé organismy a rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty napadené škodlivými organismy, které je zakázáno zavlékat a rozšiřovat na území

a)   Evropských společenství,
b)   příslušných chráněných zón.

(2) Zákaz uvedený v odstavci 1 písm. a) se nevztahuje na případy stanovené v souladu s postupem podle zvláštního předpisu Evropských společenství,8) které se týkají slabého výskytu škodlivých organismů na rostlinách, které nejsou určeny k pěstování. Rostlinolékařská správa zveřejní tyto případy ve Věstníku Státní rostlinolékařské správy (dále jen "Věstník").

(3) V souladu s postupem podle zvláštního předpisu Evropských společenství8) může příslušný orgán Evropských společenství stanovit opatření proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů, které

a)   nejsou uvedeny v odstavci 1,
b)   jsou uvedeny v odstavci 1, ale vyskytují se na jiných než v odstavci 1 uvedených rostlinách, rostlinných produktech nebo jiných předmětech, nebo
c)   jsou uvedeny v odstavci 1, ale nacházejí se v izolovaném stavu.

(4) Rostlinolékařská správa vyhlásí opatření podle odstavce 3 ve Věstníku nebo je nařídí podle § 76 odst. 2.

(5) Prováděcí právní předpis stanoví rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které je zakázáno

a)   dovážet do Evropských společenství, pokud pocházejí z určitých zemí,
b)   dovážet do chráněných zón, pokud pocházejí z určitých zemí,
c)   dovážet a přemísťovat, pokud nejsou splněny zvláštní požadavky,
d)   dovážet do příslušných chráněných zón a přemísťovat je uvnitř těchto zón, pokud nejsou splněny zvláštní požadavky.

(6) Země podle odstavce 5 písm. a), chráněné zóny podle odstavce 5 písm. b) a d) a zvláštní požadavky podle odstavce 5 písm. c) a d) stanoví prováděcí právní předpis.

(7) Ustanovení odstavce 5 písm. c) a d) se nevztahují na malá množství rostlin, rostlinných produktů, potravin nebo krmiv pro zvířata, která jsou určena pro užití vlastníky nebo příjemci k nevýrobním a k neobchodním účelům nebo ke spotřebě během přepravy, pokud neexistuje nebezpečí šíření škodlivých organismů. Malá množství rostlin, rostlinných produktů, potravin nebo krmiv pro zvířata stanoví prováděcí právní předpis.

§ 8
Povolení dovozu, přemísťování a použití škodlivých organismů, rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů pro pokusné, vědecké a šlechtitelské účely

(1) Rostlinolékařská správa může na základě žádosti fyzické nebo právnické osoby rozhodnout, že se ustanovení § 7 odst. 1, 3 a 5 nevztahují na dovoz a přemísťování škodlivých organismů, rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů pro pokusné a vědecké účely anebo pro práci ve šlechtění odrůd (dále jen "karanténní materiál") a na jejich přechovávání a jinou manipulaci s nimi za podmínek, které stanoví. K vyloučení rizik spojených s dovozem, přemísťováním a přechováváním karanténního materiálu a jinou manipulací s ním stanoví prováděcí právní předpis

a)   náležitosti žádosti o povolení přechovávání karanténního materiálu a jiné manipulace s ním,
b)   náležitosti žádosti o povolení dovozu karanténního materiálu ze třetí země a nebo jeho přemístění z jiného členského státu Evropské unie do České republiky nebo do chráněné zóny na území České republiky, nebo jeho přemístění v rámci České republiky,
c)   kritéria, která musí být splněna, aby nehrozilo riziko rozšíření škodlivého organismu mimo prostory vymezené k přechovávání karanténního materiálu a jiné manipulaci s ním nebo během jeho dovozu nebo přemísťování,
d)   podrobnosti postupu a podmínek pro povolení činností s karanténním materiálem,
e)   postupy pro vyloučení skrytého napadení rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů škodlivými organismy a pro jejich uvolnění z režimu přechovávání a manipulace,
f)   způsob kontroly plnění podmínek stanovených pro bezpečnou manipulaci s karanténním materiálem a postup při úniku škodlivého organismu,
g)   podmínky, za kterých mají být rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty opatřeny rostlinolékařským osvědčením nebo rostlinolékařským pasem a náležitosti těchto dokladů.

(2) Povolí-li rostlinolékařská správa podle odstavce 1 dovoz karanténního materiálu ze třetích zemí a nebo jeho přemístění z jiného členského státu Evropské unie do České republiky nebo do chráněné zóny na území České republiky a nebo jeho přemístění v rámci České republiky, vystaví žadateli oprávnění k jeho dovozu nebo přemístění. V případě přemísťování karanténního materiálu z jiného členského státu Evropské unie do České republiky nebo do chráněné zóny na území České republiky musí být oprávnění potvrzeno odpovědným úředním orgánem pro ochranu rostlin země jeho původu. Oprávnění doprovází příslušný karanténní materiál při vstupu na území České republiky a jeho přemísťování po tomto území. Formulář oprávnění stanoví prováděcí právní předpis.

(3) Rostlinolékařská správa v souladu s odstavcem 1 schvaluje přemísťování karanténního materiálu z České republiky do jiného členského státu Evropské unie, a to potvrzením oprávnění pro jeho přemísťování, které bylo vydáno za tímto účelem odpovědným úředním orgánem pro ochranu rostlin členského státu Evropské unie, do něhož je příslušný karanténní materiál přemísťován.

(4) Rostlinolékařská správa může kdykoliv v průběhu činnosti povolené podle odstavce 1 tuto činnost zakázat, nebudou-li splněny podmínky stanovené prováděcím právním předpisem a rozhodnutím nebo povolením rostlinolékařské správy. Odvolání proti rozhodnutí o tomto zákazu nemá odkladný účinek.

§ 9
Ohlašovací povinnost

Každý, kdo zjistil výskyt nebo má důvodné podezření z výskytu škodlivého organismu stanoveného prováděcím právním předpisem, je povinen toto zjištění nebo důvodné podezření neodkladně ohlásit rostlinolékařské správě buď přímo nebo prostřednictvím obecního úřadu. Obecní úřad neprodleně sdělí písemně tuto informaci rostlinolékařské správě. Po obdržení této informace rostlinolékařská správa postupuje v souladu s § 11 odst. 1.

§ 10
Monitoring a průzkum
výskytu škodlivých organismů

(1) Rostlinolékařská správa provádí monitoring a na území České republiky též průzkum výskytu škodlivých organismů uvedených v § 7 odst. 1 písm. a), invazních škodlivých organismů stanovených prováděcím právním předpisem a škodlivých organismů, které na území České republiky nebyly dosud zjištěny a představují pro rostliny nebo rostlinné produkty na tomto území pěstované, vyráběné nebo skladované, popřípadě pro životní prostředí, riziko podle odstavce 2, s cílem zabránit jejich zavlékání a šíření. Invazním škodlivým organismem se rozumí škodlivý organismus v určitém území nepůvodní, který je po zavlečení a usídlení schopen v tomto území nepříznivě ovlivňovat rostliny nebo životní prostředí včetně jeho biologické různorodosti.

(2) Rostlinolékařská správa vyhodnocuje míru rizika zavlékání a šíření škodlivých organismů uvedených v odstavci 1 na území České republiky a jejich možného vlivu na zdravotní stav rostlin a rostlinných produktů, které se pěstují nebo skladují na území České republiky, popřípadě na životní prostředí; při zjištění výskytu takového škodlivého organismu vyhodnocuje toto riziko neprodleně.

(3) Vyhodnocení míry rizika podle odstavce 2 se provádí v souladu s přijatou mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána,9) a to na základě

a)   soustavného hodnocení rozsahu, skladby a původu dovážených a provážených zásilek s ohledem na možnost zavlečení škodlivých organismů,
b)   soustavného hodnocení rozsahu a výsledků monitoringu a průzkumu výskytu škodlivých organismů prováděných podle odstavce 1,
c)   dostupných vědeckých poznatků o příslušných škodlivých organismech, zejména o jejich biologii a schopnosti aktivního šíření,
d)   zhodnocení potenciálního hospodářského významu příslušných škodlivých organismů pro Českou republiku s ohledem na skladbu a rozsah pěstovaných rostlin,
e)   zhodnocení dostupných způsobů ochrany proti šíření příslušných škodlivých organismů.

(4) Rostlinolékařská správa eviduje výskyt nebo nepřítomnost škodlivých organismů uvedených v odstavci 1 na území České republiky na základě výsledků monitoringu a průzkumu podle odstavce 1 nebo na základě jiných rostlinolékařskou správou ověřených informací. Rozsah a způsob vedení evidence stanoví prováděcí právní předpis.

(5) Rostlinolékařská správa neprodleně písemně oznámí Komisi a ostatním členským státům Evropské unie

a)   výskyt škodlivých organismů stanovených prováděcím právním předpisem na území České republiky,
b)   výskyt škodlivých organismů stanovených prováděcím právním předpisem na té části území České republiky, na níž jejich výskyt dosud nebyl znám,
c)   výskyt nebo podezření z výskytu škodlivých organismů, neuvedených v písmenech a) a b), jejichž výskyt na území České republiky nebyl dosud znám, a
d)   opatření, která rostlinolékařská správa v této souvislosti stanovila nebo hodlá stanovit podle § 11 k zabránění šíření těchto škodlivých organismů na území ostatních členských států Evropské unie.

§ 11
Opatření při zjištění výskytu nebo podezření
z výskytu škodlivých organismů

(1) Pokud rostlinolékařská správa zjistí výskyt nebo podezření z výskytu škodlivých organismů uvedených v § 10 odst. 5 písm. a) a b), stanoví mimořádná rostlinolékařská opatření podle § 76 s cílem zajistit eradikaci těchto škodlivých organismů. Není-li eradikace možná, stanoví mimořádná rostlinolékařská opatření podle § 76 k zabránění jejich dalšího šíření.

(2) Zjistí-li rostlinolékařská správa podle § 10 odst. 2, že zásilky rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů ze třetích zemí představují bezprostřední nebezpečí zavlečení anebo šíření škodlivých organismů uvedených v § 10 odst. 5 písm. a) a b), neodkladně vyhlásí ve Věstníku a nebo nařídí opatření podle § 26 odst. 1 nebo 3 nutná pro ochranu území Evropských společenství před tímto nebezpečím a informuje o nich Komisi a ostatní členské státy Evropské unie.

(3) Zjistí-li rostlinolékařská správa podle § 10 odst. 2, že existuje jiné bezprostřední nebezpečí zavlečení nebo šíření škodlivých organismů, než je uvedeno v odstavci 2, neprodleně písemně oznámí Komisi a ostatním členským státům Evropské unie opatření, která je třeba přijmout. Nepřijme-li Komise tato opatření a hrozí současně zavlečení nebo šíření příslušného škodlivého organismu na území České republiky, může rostlinolékařská správa vyhlásit ve Věstníku nebo nařídit podle § 76 odst. 2 opatření, která bude považovat za nezbytná, až do doby, dokud Komise nestanoví odpovídající opatření podle zvláštního předpisu Evropských společenství.10) Pokud Komise tato opatření přijme, rostlinolékařská správa je vyhlásí ve Věstníku, popřípadě je nařídí podle § 76 odst. 2.

Uvádění rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na trh

§ 12
Registrace dovozců rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a osob, které je uvádějí na trh

(1) Podnikající fyzická nebo právnická osoba, která

a)   uvádí na trh určité rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty vypěstované nebo vyrobené na území České republiky,
b)   dováží určité rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, s výjimkou dovozců, kteří je dovážejí jen pro vlastní užití nebo ke spotřebě během přepravy, pokud přitom nemůže dojít k rozšíření škodlivých organismů,
c)   provozuje na území České republiky společný obchodní sklad, odesílací středisko nebo balírnu určitých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, nebo tyto rostliny a rostlinné produkty na území České republiky pěstuje, nebo
d)   žádá o vydávání náhradních rostlinolékařských pasů podle § 19 nebo o oprávnění k jejich vystavování podle § 17,

musí být zapsána do úředního registru (dále jen "registr") pod registračním číslem.

(2) Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, na které se vztahují ustanovení odstavce 1 písm. a) až c), stanoví prováděcí právní předpis.

(3) Žádost o registraci se podává rostlinolékařské správě.

(4) Rostlinolékařská správa vydá do 3 měsíců ode dne doručení žádosti podle odstavce 2 žadateli

a)   doklad o provedení zápisu do registru, který není rozhodnutím podle správního řádu,11) jestliže shledá, že je žadatel způsobilý plnit povinnosti stanovené v § 13 a s ohledem na požadovaný rozsah registrace také zvláštní požadavky podle § 15 odst. 1 anebo povinnosti vyplývající z mimořádných rostlinolékařských opatření nařízených podle § 76 odst. 2, nebo
b)   rozhodnutí o zamítnutí žádosti, jestliže shledá, že žadatel není způsobilý plnit povinnosti stanovené v § 13.

(5) Registr podle odstavce 1 vede rostlinolékařská správa, přičemž v něm zaznamenává označení žadatele o registraci, osobu zapsanou v registru pod registračním číslem, činnost, pro kterou je tato osoba do registru zapsána, změnu nebo zrušení této činnosti.

(6) Rostlinolékařská správa zruší registraci na žádost registrované osoby nebo může registraci zrušit, popřípadě pozastavit její platnost v případě zjištění zvlášť hrubého nebo opakovaného porušení povinnosti stanovené v § 13.

(7) Náležitosti žádosti podle odstavce 3 a obsah a způsob vedení registru podle odstavce 5 stanoví prováděcí právní předpis.

(8) Komise má na požádání přístup k registru podle odstavce 1.

§ 13
Povinnosti registrovaných osob

(1) Osoba podle § 12 odst. 1 je povinna

a)   vést a uchovávat evidenci o jí pěstovaných, vyrobených, skladovaných, odeslaných jinam nebo jinak užívaných rostlinách, rostlinných produktech a jiných předmětech, jejíž rozsah, způsob vedení a dobu uchovávání stanoví prováděcí právní předpis,
b)   umožnit rostlinolékařské správě provádět činnosti stanovené tímto zákonem v místech pěstování, výroby, skladování nebo přechovávání rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a poskytnout jí potřebnou součinnost, informace a podklady; za tím účelem musí být osobně dosažitelná pro potřeby rostlinolékařské správy, popřípadě může pověřit pro styk s rostlinolékařskou správou jinou osobu s potřebnými odbornými zkušenostmi v oblasti rostlinné výroby a v souvisejících otázkách zdravotního stavu rostlin a rostlinných produktů,
c)   provádět prohlídky rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v § 12 odst. 1 písm. a), zaměřené na zjištění skutečností uvedených pod písmenem d) bodem 1, v nezbytném rozsahu, ve vhodné době a způsobem, který stanoví rostlinolékařská správa ve Věstníku,
d)   oznámit rostlinolékařské správě
1.  neodkladně neobvyklý (například v daném území dosud nezjištěný nebo mimořádně intenzivní) výskyt škodlivých organismů anebo příznaků napadení škodlivými organismy nebo jiné abnormality na rostlinách, rostlinných produktech nebo jiných předmětech uvedených v § 12 odst. 2,
2.  na tiskopisech, které obdrží od rostlinolékařské správy současně s dokladem o zápisu do registru podle § 12 odst. 4 písm. a), jakékoliv změny údajů, které jsou obsahem registru vedeného podle § 12 odst. 5, a to do 1 měsíce od data, kdy k příslušným změnám došlo,
e)   požádat rostlinolékařskou správu o provedení soustavné rostlinolékařské kontroly rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v § 12 odst. 1 písm. a); vzor žádosti a informace o způsobu a termínech jejího podávání poskytuje žadateli a zveřejňuje ve Věstníku rostlinolékařská správa,
f)   vést a aktualizovat plán pozemků a objektů v místech, ve kterých jsou rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty uvedené v § 12 odst. 1 písm. a) pěstovány, vyráběny, skladovány nebo používány nebo ve kterých se tyto rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty vyskytují, a tento plán poskytnout rostlinolékařské správě před provedením soustavné rostlinolékařské kontroly podle § 15; vzor vedení plánu pozemků a objektů a informace o způsobu a termínech jeho předávání rostlinolékařské správě poskytuje rostlinolékařská správa osobám registrovaným podle § 12 odst. 1 a zveřejňuje ve Věstníku.

(2) Rostlinolékařská správa může na základě výsledků soustavné rostlinolékařské kontroly podle § 15 odst. 2 a 3 nebo rostlinolékařského dozoru podle § 74 nařídit úředním opatřením podle § 75 osobě podle § 12 odst. 1 provést v nezbytném rozsahu jeden nebo více úkonů rostlinolékařské péče ke zlepšení zdravotního stavu rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů a k zajištění jejich identity do doby připojení rostlinolékařských pasů podle § 20 odst. 1. Těmito úkony jsou zejména zvláštní vyšetření, vzorkování, ošetření, označení, umístění do izolace nebo zničení rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, jakož i úkony nezbytné ke splnění zvláštních požadavků stanovených prováděcím právním předpisem.

§ 14
Podmínky pro přemísťování rostlin,
rostlinných produktů a jiných předmětů

(1) Prováděcí právní předpis stanoví

a)   rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které nesmějí být přemísťovány na území členských států Evropské unie, pokud k nim, k jejich obalům nebo k dopravním prostředkům, které je přepravují, není připojen rostlinolékařský pas podle § 18 odst. 1,
b)   chráněné zóny a rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které do nich a uvnitř nich nesmějí být přemísťovány, pokud k nim, k jejich obalům nebo k dopravním prostředkům, které je přepravují, není připojen rostlinolékařský pas pro příslušnou chráněnou zónu, potvrzující, že jsou splněny zvláštní požadavky stanovené pro tuto zónu tímtéž prováděcím právním předpisem.

(2) Ustanovení odstavce 1 písm. a) neplatí pro dodávky osiva opatřené doklady vydanými podle zvláštního právního předpisu,6) pokud potvrzují splnění zvláštních požadavků stanovených prováděcím právním předpisem.

(3) Ustanovení odstavce 1 písm. b) se nevztahuje na rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty splňující podmínky pro jejich přemísťování přes chráněnou zónu nebo v rámci této zóny stanovené podle § 30 odst. 1.

(4) Ustanovení odstavce 1 se nevztahují na přemísťování rostlin, rostlinných produktů, potravin nebo krmiv pro zvířata, které jsou určeny pro užití vlastníky nebo příjemci k nevýrobním a k neobchodním účelům nebo ke spotřebě během přepravy, pokud neexistuje nebezpečí šíření škodlivých organismů.

§ 15
Soustavná rostlinolékařská kontrola

(1) Prováděcí právní předpis stanoví rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které, jsou-li

a)   pěstovány, vyráběny nebo užívány nebo se jen vyskytují na území České republiky a mají být v rámci Evropských společenství uváděny na trh,
b)   určeny k přemístění do chráněné zóny,

musí být před uvedením na trh nebo před přemístěním do této zóny podrobeny soustavné rostlinolékařské kontrole, aby bylo zajištěno, že nejsou napadeny škodlivými organismy stanovenými tímtéž prováděcím právním předpisem a splňují zvláštní požadavky stanovené rovněž tímto prováděcím právním předpisem.

(2) Soustavnou rostlinolékařskou kontrolu provádí rostlinolékařská správa přednostně v místech produkce příslušných rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, a to pravidelně ve vhodných termínech, nejméně však jednou za rok, alespoň vizuální prohlídkou buď všech rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů nebo jejich reprezentativního vzorku odebraného bezplatně rostlinolékařskou správou. Soustavné rostlinolékařské kontrole podle odstavce 1 podléhají také pěstební substráty a obaly, popřípadě kontejnery, zemědělské stroje a zařízení, které se používají při pěstování, výrobě, užívání a manipulaci s příslušnými rostlinami, rostlinnými produkty a jinými předměty, a dopravní prostředky, které je přepravují.

(3) Rostlinolékařská správa může kdykoliv provést rostlinolékařskou kontrolu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které jsou v rámci podnikání skladovány, užívány nebo se s nimi jinak manipuluje na pozemcích a v objektech osob registrovaných podle § 12 odst. 1 písm. c). Ustanovení odstavce 2 přitom platí přiměřeně.

(4) Soustavná rostlinolékařská kontrola nemusí být provedena u rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů určených k přemístění do příslušné chráněné zóny před jejich přemístěním přes území nebo z území této zóny.

(5) Ustanovení odstavce 1 písm. a) se nevztahuje na rostliny, rostlinné produkty, potraviny nebo krmiva pro zvířata, které jsou určeny pro užití vlastníky nebo příjemci k nevýrobním a k neobchodním účelům nebo ke spotřebě během přepravy, pokud neexistuje nebezpečí šíření škodlivých organismů.

(6) K vyloučení nebezpečí vyplývajícího z výskytu příslušného škodlivého organismu anebo z neplnění zvláštního požadavku podle odstavce 1, zjištěného na základě soustavné rostlinolékařské kontroly prováděné podle odstavců 1 až 3, nařídí rostlinolékařská správa vhodná mimořádná rostlinolékařská opatření podle § 76 odst. 1 písm. a) až d). Tímto opatřením může být i úplné nebo částečné pozastavení platnosti registrace osoby registrované podle § 12 odst. 1, a to do doby, než bude prokázáno, že nebezpečí šíření škodlivých organismů nehrozí. Po dobu pozastavení platnosti registrace osoby je pro tuto osobu také pozastaveno vydávání a nahrazování rostlinolékařských pasů podle § 17 odst. 1 a podle § 19 odst. 2 a oprávnění k vystavování těchto pasů podle § 17 odst. 2 s výjimkou případu uvedeného v § 16 odst. 2. Tímto není dotčeno ustanovení § 76 odst. 6.

§ 16
Podmínky a způsob vystavování rostlinolékařských pasů

(1) Rostlinolékařský pas se vystaví, prokáže-li se soustavnou rostlinolékařskou kontrolou provedenou podle § 15 odst. 2, že jsou splněny požadavky stanovené v § 15 odst. 1; nejsou-li tyto požadavky splněny, nesmí být rostlinolékařský pas vystaven. Vystavení rostlinolékařského pasu zahrnuje jeho vyhotovení, úplné a správné vyplnění a zabezpečení před zneužitím po dobu do jeho předání žadateli.

(2) Pokud je na základě soustavné rostlinolékařské kontroly prováděné podle § 15 odst. 2 zjištěn výskyt škodlivých organismů uvedených v § 15 odst. 1, ale místním šetřením rostlinolékařské správy se prokáže, že část rostlin nebo rostlinných produktů pěstovaných, vyráběných nebo používaných osobou registrovanou podle § 12 odst. 1 písm. a) nebo c) nebo jinak se vyskytujících na pozemcích nebo v objektech, které tato osoba vlastní nebo užívá, nebo část zde používaného pěstebního substrátu nepředstavuje žádné nebezpečí pro šíření příslušných škodlivých organismů, smí být pro tuto část rostlinolékařský pas vystaven.

(3) Jestliže soustavná rostlinolékařská kontrola nebyla zaměřena na ověření splnění podmínek stanovených pro chráněnou zónu, nelze vydat rostlinolékařský pas pro tuto chráněnou zónu. Jestliže bylo na základě kontroly provedené podle § 74 odst. 5 a 6 zjištěno, že tyto podmínky nebyly splněny, vydaný rostlinolékařský pas pro chráněnou zónu se nepovažuje za platný a musí být označen na nápadném místě na lícní straně otiskem razítka ve tvaru rovnostranného trojúhelníku v červené barvě s textem "Pas stornován".

§ 17
Oprávnění k vystavování rostlinolékařských pasů

(1) Rostlinolékařský pas a rostlinolékařský pas pro chráněnou zónu vystavuje rostlinolékařská správa způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem, pokud ji o to požádala osoba registrovaná podle § 12 odst. 1 písm. a) a b), nebo je vystavuje přímo tato osoba, pokud jí rostlinolékařská správa udělila oprávnění k vystavování pasů podle odstavce 2.

(2) Rostlinolékařská správa může udělit oprávnění k vystavování rostlinolékařských pasů a rostlinolékařských pasů pro chráněnou zónu osobě registrované podle § 12 odst. 1 písm. a) a b) pro rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, které tato osoba uvádí na trh, a to na základě písemné žádosti této osoby a pokud jí tato osoba předloží návrh vzorů rostlinolékařských pasů a rostlinolékařská správa shledá, že příslušná osoba je způsobilá dodržovat při vystavování rostlinolékařských pasů postup podle § 16 odst. 1 a vystavovat pasy způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem a že je schopna vést evidenci podle § 13 odst. 1 písm. a). Způsob podávání žádosti o udělení oprávnění, náležitosti této žádosti a způsob udělování oprávnění stanoví prováděcí právní předpis.

(3) Rostlinolékařská správa zruší oprávnění k vystavování rostlinolékařských pasů a rostlinolékařských pasů pro chráněnou zónu, zjistí-li závažné nebo opakované nedodržení postupu při vystavování rostlinolékařských pasů a rostlinolékařských pasů pro chráněnou zónu nebo pokud zruší registraci příslušné osoby podle § 12 odst. 6.

(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se vztahují obdobně na vystavování náhradních rostlinolékařských pasů.

§ 18
Druhy rostlinolékařských pasů

(1) Vystavuje se rostlinolékařský pas a rostlinolékařský pas pro chráněnou zónu. Za podmínek stanovených v § 19 může být vystaven též náhradní rostlinolékařský pas.

(2) Formu a náležitosti rostlinolékařského pasu, rostlinolékařského pasu pro chráněnou zónu a náhradního rostlinolékařského pasu stanoví prováděcí právní předpis.

§ 19
Nahrazování rostlinolékařských pasů

(1) Rostlinolékařský pas nebo rostlinolékařský pas pro chráněnou zónu vystavené podle § 17 odst. 1, popřípadě náhradní rostlinolékařský pas mohou být nahrazeny náhradním rostlinolékařským pasem pouze v případech, kdy

a)   je původní dodávka rozdělena,
b)   je sloučeno několik dodávek či jejich částí, nebo
c)   se změní zdravotní stav rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů v dodávce,

a to pouze tehdy, je-li zaručena totožnost příslušných rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů v nové dodávce a od okamžiku odeslání původní dodávky nevzniklo nebezpečí napadení škodlivými organismy stanovenými prováděcím právním předpisem. Nová dodávka musí splňovat požadavky stanovené v § 15 odst. 1.

(2) Náhradní rostlinolékařský pas vydává rostlinolékarská správa, požádá-li o to osoba registrovaná podle § 12 odst. 1 písm. a), b) a d) způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem, nebo jej vystavuje přímo tato osoba, pokud jí rostlinolékarská správa udělila oprávnění k vystavování náhradních rostlinolékařských pasů podle § 17 odst. 4.

§ 20
Povinnosti fyzických a právnických osob
související s vystavováním rostlinolékařských pasů

(1) Za připojení rostlinolékařského pasu k příslušným rostlinám, rostlinným produktům a jiným předmětům, k jejich obalům nebo dopravním prostředkům podle § 14 odst. 1 tak, aby nemohly být použity znovu, odpovídá osoba registrovaná podle § 12 odst. 1 písm. a), b) a d).

(2) Fyzická nebo právnická osoba, která se při podnikatelské činnosti12) zabývá pěstováním rostlin a jako konečný uživatel nakupuje nebo jiným způsobem získává rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, je oprávněna kupovat nebo jiným způsobem získávat rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty stanovené prováděcím právním předpisem jen tehdy, jsou-li opatřené rostlinolékařskými pasy nebo rostlinolékařskými pasy pro chráněnou zónu, do které mají být přemístěny, nebo náhradními rostlinolékařskými pasy, a je povinna

a)   uchovávat rostlinolékařské pasy a vést o nich evidenci stanovenou prováděcím právním předpisem nejméně po dobu 1 roku ode dne jejich získání,
b)   ohlašovat rostlinolékařské správě způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem nákup nebo jiné nabytí příslušných rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů pocházejících ze třetích zemí,
c)   umožnit zaměstnancům rostlinolékařské správy za účelem provádění průzkumu výskytu škodlivých organismů podle § 10 odst. 1, soustavné rostlinolékařské kontroly podle § 15 a rostlinolékařského dozoru podle § 74 vstup na pozemky a do objektů, které vlastní nebo užívá a na kterých nebo ve kterých se pěstují, skladují nebo zpracovávají rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, a umožnit k nim přístup v jakémkoliv stadiu jejich pěstování, výroby, zpracování nebo skladování, bezplatný odběr jejich vzorků a kontrolu příslušných dokladů.

Dovoz rostlin, rostlinných produktů
a jiných předmětů ze třetích zemí

§ 21
Obecná ustanovení

(1) Rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty stanovené prováděcím právním předpisem, které jsou dováženy ze třetích zemí do České republiky, musí být podrobeny dovozní rostlinolékařské kontrole prováděné rostlinolékařskou správou podle § 22 v místech stanovených v § 25. Teprve po ukončení této kontroly a pokud bylo na základě jejího výsledku úředně zjištěno, že

a)   nejsou napadeny nebo kontaminovány škodlivými organismy stanovenými prováděcím právním předpisem,
b)   se nejedná o rostliny nebo rostlinné produkty stanovené prováděcím právním předpisem, pocházející ze zemí uvedených v tomtéž prováděcím právním předpise,
c)   splňují zvláštní požadavky stanovené v prováděcím právním předpise,
d)   jsou opatřeny originálem rostlinolékařského osvědčení nebo rostlinolékařského osvědčení pro reexport, vystaveným a splňujícím náležitosti podle § 23,

mohou být propuštěny do celního režimu volného oběhu, aktivního a pasivního zušlechťovacího styku, přepracování pod celním dohledem a dočasného použití.13)

(2) Rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, neuvedené v odstavci 1, které jsou dováženy ze třetích zemí do České republiky, mohou být podrobeny dovozní rostlinolékařské kontrole prováděné rostlinolékařskou správou podle § 22 s cílem zjistit, zda nejsou napadeny nebo kontaminovány škodlivými organismy podle odstavce 1 písm. a) anebo škodlivými organismy, jejichž výskyt dosud nebyl na území České republiky zjištěn. Pokud je kontrola podle tohoto odstavce zahájena, mohou být příslušné rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty propuštěny do celního režimu volného oběhu, aktivního a pasivního zušlechťovacího styku, přepracování pod celním dohledem a dočasného použití13) až tehdy, je-li na základě výsledku této kontroly zřejmé, že jsou pro tyto rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty splněna příslušná ustanovení tohoto zákona. Zahájení této kontroly oznámí rostlinolékařská správa neprodleně dovozci zásilky a příslušnému celnímu orgánu.14)

(3) Ustanovení odstavce 1 se vztahuje také na zásilky nebo partie určené do chráněné zóny; dovozní rostlinolékařská kontrola se v tomto případě vztahuje na

a)   další škodlivé organismy stanovené prováděcím právním předpisem,
b)   další rostliny a rostlinné produkty stanovené prováděcím právním předpisem, pocházející ze zemí uvedených v tomtéž prováděcím právním předpise, a
c)   splnění zvláštních požadavků stanovených prováděcím právním předpisem,

a to vzhledem k určité chráněné zóně, do níž mají být zásilky nebo partie dopraveny.

(4) Zásilka celně deklarovaná jako jiná než obsahující nebo sestávající se z rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů podle odstavce 1, která je dovážena ze třetí země do České republiky, musí být podrobena dovozní rostlinolékařské kontrole podle § 22, pokud vznikne při jejím celním projednávání14) důvodné podezření, že takové rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty obsahuje. Orgán odpovědný za celní projednání zásilky informuje o vzniklém podezření neodkladně písemně místně příslušné pracoviště rostlinolékařské správy. Trvají-li pochybnosti o správnosti celní deklarace zásilky i po provedení její kontroly podle § 22, zejména pokud jde o rod a druh rostlin nebo rostlinných produktů nebo jejich původ, považuje se zásilka za zásilku obsahující rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty podle odstavce 1.

(5) Omezení stanovená pro rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty na základě ustanovení odstavců 1 až 3 platí také pro jejich umístění do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu.15)

(6) Dovozní rostlinolékařská kontrola se neprovede, pokud dovozce příslušné zásilky nebo partie obsahující rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty podle odstavce 1 není registrován podle § 12 odst. 1 písm. b).

§ 22
Dovozní rostlinolékařská kontrola

(1) V souladu s ustanovením § 21 odst. 1 a 3 provede rostlinolékařská správa kontrolu

a)   každé zásilky celně deklarované jako zásilka obsahující rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty stanovené v § 21 odst. 1, popřípadě § 21 odst. 3, nebo
b)   každé partie celně deklarované jako partie obsahující rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty stanovené v § 21 odst. 1, popřípadě § 21 odst. 3, pokud je zásilka složena z více než jedné partie.

(2) Dovozní rostlinolékařská kontrola podle § 21 odst. 1 a 3 se provádí v souladu se zvláštním právním předpisem16) s cílem zjistit, zda zásilka nebo partie

a)   je opatřena požadovanými doklady podle § 21 odst. 1 písm. d) (dále jen "kontrola dokladů"),
b)   na základě celkového posouzení nebo posouzení jednoho nebo více úředních vzorků reprezentujících celou zásilku je složena z rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů uvedených v dokladech požadovaných podle § 21 odst. 1 písm. d), popřípadě v jiných dokladech doprovázejících zásilku nebo partii (dále jen "kontrola totožnosti") a neobsahuje rostliny nebo rostlinné produkty podle § 21 odst. 1 písm. b),
c)   na základě celkového posouzení nebo posouzení jednoho nebo více úředních vzorků reprezentujících celou zásilku včetně pěstebního substrátu, obalů, popřípadě dopravních prostředků, splňuje požadavky uvedené v § 21 odst. 1 písm. a), b) a c) (dále jen "kontrola zdravotního stavu").

(3) Rostlinolékařská správa

a)   je oprávněna protokolárně odebrat ze zásilky v potřebném rozsahu za podmínek uvedených v § 74 odst. 9 a 10 vzorky za účelem řádného provedení dovozní rostlinolékařské kontroly,
b)   neodpovídá za škody vzniklé zdržením dopravního prostředku po dobu nezbytně nutnou k provedení dovozní rostlinolékařské kontroly a sepíše o tom úřední záznam; tímto ustanovením není dotčena odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem,17)
c)   eviduje zásilky, které byly podrobeny dovozní rostlinolékařské kontrole, a výsledky této kontroly.

(4) Po ukončení dovozní rostlinolékařské kontroly zásilky nebo partie se na rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty stanovené prováděcím právním předpisem, které tato zásilka nebo partie obsahuje, vztahují ustanovení § 14 odst. 1 a 2 o připojení rostlinolékařského pasu a § 19 o nahrazování rostlinolékařských pasů, pokud rostlinolékařská správa zjistila, že zásilka nebo partie odpovídá požadavkům stanoveným v § 21 odst. 1.

§ 23
Rostlinolékařská osvědčení

(1) Rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty uvedené v § 21 odst. 1, které jsou dováženy ze třetích zemí na území České republiky, musí být opatřeny rostlinolékařským osvědčením, popřípadě rostlinolékařským osvědčením pro reexport. Tato osvědčení musí být ve třetí zemi vystavena orgánem k tomu oprávněným podle mezinárodní smlouvy;9) pokud tato země není touto smlouvou vázána, musí být vystavena orgánem stanoveným podle právních předpisů této třetí země. Náležitosti a dobu platnosti rostlinolékařského osvědčení a rostlinolékařského osvědčení pro reexport, požadované Českou republikou, stanoví prováděcí právní předpis.

(2) Rostlinolékařské osvědčení podle odstavce 1 se vystavuje ve třetí zemi,

a)   ve které byly příslušné dovážené rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty vypěstovány nebo vyrobeny (dále jen "země původu"), pokud dotčené rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty musejí splňovat zvláštní požadavky stanovené prováděcím právním předpisem, které jsou splnitelné pouze v zemi původu, nebo také
b)   odkud jsou příslušné dovážené rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty odeslány na území Evropských společenství (dále jen "odesílající země"), pokud dotčené rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty nemusejí splňovat žádné zvláštní požadavky nebo pokud mohou být zvláštní požadavky podle písmene a) splněny také mimo zemi původu.

§ 24
Povinnosti dovozců a dopravců

(1) Dovozce rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které při jejich uvedení na trh opatřil rostlinolékařskými pasy podle § 14 odst. 1 nebo 2, je povinen oznámit rostlinolékařské správě jejich odběratele na území České republiky. Způsob a termín oznámení a rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, na které se tato povinnost vztahuje, stanoví prováděcí právní předpis.

(2) Dovozce zásilky nebo partie, která podléhá dovozní rostlinolékařské kontrole podle § 21 odst. 1 nebo 3, popřípadě jiná osoba dovozcem pověřená, jsou povinni předložit tuto zásilku nebo partii rostlinolékařské správě k provedení této kontroly v místě stanoveném jako místo provedení dovozní rostlinolékařské kontroly podle § 25.

(3) Dopravce dovážené zásilky nebo partie, která podléhá dovozní rostlinolékařské kontrole podle § 21 odst. 1 až 4, umožní provedení této kontroly v rozsahu a způsobem stanovenými tímto zákonem včetně kontroly úplnosti a správnosti dokladů stanovených v § 23 odst. 1, popřípadě kontroly jiných dokladů doprovázejících zásilku nebo partii.

(4) Dopravce je povinen zajistit přepravu dovážené nebo provážené2) zásilky takovým způsobem, aby při ní nemohlo dojít k jejímu napadení škodlivými organismy ani k rozšíření škodlivých organismů z ní.

§ 25
Místa provádění dovozní rostlinolékařské kontroly

(1) Dovozní rostlinolékařská kontrola podle § 21 odst. 1 až 4 se provádí ve vstupních místech stanovených prováděcím právním předpisem v souladu s mezinárodní smlouvou.18) Aktualizovaný seznam vstupních míst zasílá rostlinolékařská správa Komisi a ostatním členským státům Evropské unie. Vstupním místem se rozumí místo, ve kterém je k provedení dovozní rostlinolékařské kontroly zřízeno pracoviště rostlinolékařské správy.

(2) Celá nebo částečná kontrola zdravotního stavu zásilky nebo partie může být provedena také v místě jejího určení nebo poblíž tohoto místa, pokud

a)   byla zásilka nebo partie do tohoto místa poukázána rostlinolékařskou správou ve vstupním místě nebo úředním orgánem členského státu Evropské unie odpovědným za provádění dovozní rostlinolékařské kontroly zásilek,
b)   je zásilka nebo partie přepravena do místa provedení dovozní rostlinolékařské kontroly v uzavřeném a nepoškozeném obalu nebo s neporušenou celní závěrou a
c)   rostlinolékařská správa ve vstupním místě, popřípadě úřední orgán jiného členského státu Evropské unie, odpovědný za provádění dovozní rostlinolékařské kontroly zásilek, provede před poukázáním zásilky nebo partie do místa jejího určení kontrolu dokladů a kontrolu totožnosti zásilky nebo partie a ověří, že zásilka nebo partie neobsahuje rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, které je zakázáno dovážet podle § 7 odst. 5.

(3) Minimální požadavky na technické a odborné vybavení a zařízení vstupního místa a místa podle odstavce 2 a na odbornou kvalifikaci zaměstnanců rostlinolékařské správy pro provádění dovozní rostlinolékařské kontroly podle § 21 odst. 1 až 4 ve vstupních místech stanoví prováděcí právní předpis. Provozovatel vstupního místa nebo místa podle odstavce 2 poskytne za úplatu rostlinolékařské správě vhodné prostory umožňující splnění minimálních požadavků k výkonu dovozní rostlinolékařské kontroly. Je-li provozovatelem tohoto místa organizační složka státu, poskytuje tyto prostory rostlinolékařské správě bezúplatně.

§ 26
Naložení se zásilkou
po provedení dovozní rostlinolékařské kontroly

(1) Pokud se dovozní rostlinolékařskou kontrolou podle § 22 zjistí, že zásilka nebo partie odpovídá požadavkům stanoveným v § 21 odst. 1, propustí se do navrhovaného celního režimu bez omezení a rostlinolékařská správa otiskne na příslušném rostlinolékařském osvědčení nebo rostlinolékařském osvědčení pro reexport datum provedení kontroly a úřední razítko se svým názvem. Pokud těmto požadavkům neodpovídá, musí být zásilka nebo partie pod dohledem rostlinolékařské správy podrobena neodkladně jednomu nebo více z těchto úředních opatření nařízených podle § 75:

a)   ošetření nebo zpracování postupy a prostředky stanovenými rostlinolékařskou správou, pokud tímto ošetřením nebo zpracováním budou splněny požadavky stanovené v § 21 odst. 1; tím nejsou dotčena ustanovení zvláštního právního předpisu,19)
b)   odstranění zamořeného nebo kontaminovaného předmětu ze zásilky,
c)   uskladnění v místě a za podmínek stanovených rostlinolékařskou správou, než budou známy konečné výsledky úředně stanovených laboratorních anebo jiných zkoušek,
d)   odmítnutí vstupu zásilky na území Evropských společenství,
e)   zničení způsobem stanoveným rostlinolékařskou správou.

(2) Nařídí-li rostlinolékařská správa opatření podle odstavce 1 pro zásilku nebo partii rostlin chráněných podle zvláštního právního předpisu,20) použije přednostně opatření uvedené v odstavci 1 písm. c). Věcný obsah nařízeného opatření je závazný při rozhodování o dotčené zásilce nebo partii podle zvláštního právního předpisu.14)

(3) Neodpovídá-li zásilka nebo partie požadavkům stanoveným v § 21 odst. 1, může rostlinolékařská správa nařídit také mimořádná rostlinolékařská opatření podle § 76 odst. 1.

(4) Byl-li zjištěn výskyt škodlivého organismu podle § 21 odst. 1 písm. a) nebo § 21 odst. 3 písm. a) jen v části zásilky a je-li zřejmé, že zbývající část zásilky není tímto škodlivým organismem napadena ani z napadení podezřelá, podrobí se napadená část zásilky nezbytným úředním opatřením podle odstavce 1 písm. a) až e) a zbývající část zásilky může být propuštěna do navrhovaného celního režimu bez omezení, pokud nehrozí nebezpečí šíření škodlivých organismů.

(5) Hrozí-li zavlečení nebo šíření škodlivých organismů podle § 11, nařídí rostlinolékařská správa podrobit jednomu nebo více nezbytným mimořádným rostlinolékařským opatřením podle § 76 odst. 1 také dopravní prostředky, sklady, kontejnery a obaly použité při přepravě nebo k uskladnění příslušné zásilky nebo partie.

(6) Byla-li zásilka nebo partie zadržena podle odstavce 1, oznámí to rostlinolékařská správa Komisi a úředním organizacím ochrany rostlin ostatních členských států Evropské unie, pokud nebylo důvodem zadržení nedodržení ustanovení § 21 odst. 1 písm. d). Vzor oznámení o zadržení zásilky nebo partie a podrobnosti k jeho odeslání stanoví prováděcí právní předpis.

(7) Opatření podle odstavců 1, 3 až 5 nařizuje rostlinolékařská správa dovozci, dopravci nebo příjemci zásilky anebo provozovateli skladů nebo prostředků uvedených v odstavci 5 a informuje o nich také písemně územně příslušný celní orgán.14) Náklady spojené s jejich plněním hradí ten, komu byla tato opatření nařízena.

(8) Pokud jsou nařízena opatření podle

a)   odstavce 1 písm. b) a d), rostlinolékařská správa označí rostlinolékařské osvědčení nebo rostlinolékařské osvědčení pro reexport vystavené k příslušné zásilce za neplatné tak, že na lícní straně otiskne razítko ve tvaru rovnostranného trojúhelníku o délce strany 50 mm v červené barvě s textem "Osvědčení stornováno"a uvede jméno a příjmení oprávněné osoby hůlkovým písmem a datum rozhodnutí o naložení se zásilkou,
b)   odstavce 1 písm. a), musí být zásilka prohlédnuta po provedeném ošetření nebo zpracování znovu,
c)   odstavce 1 písm. a), c) a e), zajistí dovozce, dopravce nebo příjemce zásilky místo jejího zničení, ošetření, zpracování nebo uskladnění takovým způsobem, aby se odtud případné škodlivé organismy nemohly šířit.

(9) Pokud rostlinolékařská správa obdrží oznámení o zadržení zásilky nebo partie od jiného členského státu Evropské unie, sdělí tuto informaci neprodleně vstupním místům.

(10) Jestliže povinná osoba podle odstavce 7 nesplní opatření nařízená rostlinolékařskou správou podle odstavců 1, 3 až 5, zajistí jejich provedení rostlinolékařská správa na náklady této osoby.

§ 27
Zvláštní ustanovení

(1) Pokud rostlinolékařská správa nezjistí, že hrozí nebezpečí šíření škodlivých organismů na území Evropských společenství,

a)   nevztahují se ustanovení § 21 odst. 1 a 3 na rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, které jsou v rámci Evropských společenství přepravovány v celním režimu přímého tranzitu21) z jednoho místa do jiného přes území třetí země,
b)   nevztahují se ustanovení § 7 odst. 5 písm. a) a § 21 odst. 1 a 3 na rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, které jsou přepravovány v celním režimu přímého tranzitu21) z jednoho místa do jiného v rámci jedné třetí země nebo mezi dvěma třetími zeměmi přes území Evropských společenství,
c)   nevztahují se ustanovení § 21 odst. 1 a 3 na malá množství rostlin nebo rostlinných produktů, včetně potravin a krmiv pro zvířata, stanovená prováděcím právním předpisem, která jsou určena k užití vlastníkem nebo příjemcem k nevýrobním a neobchodním účelům nebo ke spotřebě během přepravy.

(2) Pokud rostlinolékařská správa rozhodne podle § 8 odst. 1, nevztahují se ustanovení § 21 odst. 1 a 3 na rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty určené k použití pro pokusné a vědecké účely a k práci ve šlechtění odrůd.

(3) Pokud tak bylo stanoveno dohodou mezi Evropskými společenstvími a třetí zemí, uzavřenou v souladu s předpisy Evropských společenství,1) může rostlinolékařská správa provést potřebné činnosti v rámci dovozní rostlinolékařské kontroly podle § 22 odst. 2 písm. c) z pověření Komise v této třetí zemi ve spolupráci s příslušným úředním orgánem ochrany rostlin v souladu s předpisem Evropských společenství.1)

§ 28
Vývoz rostlin, rostlinných produktů
a jiných předmětů

(1) Pokud se rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty vyvážejí z České republiky do třetí země a musí splňovat požadavky dovážejícího, popřípadě provážejícího státu na ochranu před zavlékáním škodlivých organismů včetně požadavku na vystavení rostlinolékařského osvědčení nebo rostlinolékařského osvědčení pro reexport, vystaví rostlinolékařská správa toto osvědčení, jestliže na základě provedeného šetření shledá, že tyto požadavky byly splněny. O vystavení osvědčení požádá rostlinolékařskou správu vývozce nebo osoba jím pověřená, a to nejméně 2 pracovní dny před dnem naložení zásilky. Žadatel umožní rostlinolékařské správě provést potřebné šetření. Pokud to žadatel neumožní, rostlinolékařské osvědčení nebo rostlinolékařské svědčení pro reexport se nevystaví. Rozsah šetření, náležitosti žádosti a způsob jejího podání stanoví prováděcí právní předpis.

(2) Pokud má být podle požadavků dovážející, popřípadě provážející třetí země ošetřen dřevěný obalový materiál na ochranu před zavlečením škodlivých organismů včetně jeho označení v zemi původu nebo v odesílající zemi, musí být ošetřen pomocí technického zařízení způsobilého podle § 68. Způsob a místa ošetření a způsob označení dřevěného obalového materiálu stanoví prováděcí právní předpis.

(3) Pokud jde o reexportovanou zásilku, předloží žadatel o vystavení rostlinolékařského osvědčení podle odstavce 1 originál nebo ověřenou kopii rostlinolékařského osvědčení vystaveného ve státě původu zásilky, bylo-li takové osvědčení vystaveno.

(4) Formu a obsah rostlinolékařského osvědčení a rostlinolékařského osvědčení pro reexport vystavovaných podle odstavce 1 stanoví prováděcí právní předpis.

(5) Rostlinolékařské osvědčení nebo rostlinolékařské osvědčení pro reexport může nahrazovat povolení Ministerstva životního prostředí k vývozu uměle vypěstovaných rostlin ohrožených druhů planě rostoucích rostlin, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis20) a za podmínek tímto právním předpisem stanovených.

(6) Pokud má být podle požadavků dovážející, popřípadě provážející třetí země na ochranu před zavlékáním škodlivých organismů provedeno šetření v průběhu pěstování, výroby nebo zpracování příslušných rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, provede je rostlinolékařská správa na základě žádosti pěstitele těchto rostlin nebo výrobce těchto rostlinných produktů nebo jiných předmětů.

(7) Rostlinolékařská správa

a)   eviduje údaje o výsledcích šetření provedených podle odstavců 1 a 6,
b)   eviduje a zveřejňuje požadavky dovážejících a provážejících států k ochraně proti zavlékání škodlivých organismů, které od nich obdrží.

(8) Dopravce vyvážené zásilky je povinen zajistit její přepravu takovým způsobem, aby při ní nemohlo dojít k napadení zásilky škodlivými organismy ani k případnému rozšíření škodlivých organismů z ní.

Chráněné zóny

§ 29
Vymezování chráněných zón

(1) Chráněné zóny vymezené na území Evropských společenství jsou stanoveny zvláštním předpisem Evropských společenství.22)

(2) Dojde-li rostlinolékařská správa, zejména na základě výsledku vyhodnocení míry rizika zavlékání a šíření škodlivých organismů podle § 10 odst. 2, k závěru, že je účelné vymezit na území České republiky chráněnou zónu, podá návrh na vymezení této zóny Komisi.

(3) Před podáním návrhu podle odstavce 2 musí být prokázáno, že škodlivý organismus, proti jehož šíření má být chráněná zóna vymezena, není na území navrženém k jejímu vymezení původní ani usídlený. K ověření splnění tohoto požadavku a, pokud je příslušná chráněná zóna vymezena a stanovena podle odstavce 1, k systematickému ověřování trvání tohoto stavu vypracuje a uskutečňuje rostlinolékařská správa odborný program, který uveřejní ve Věstníku a jehož plnění kontroluje ministerstvo.

(4) Odborný program podle odstavce 3 zahrnuje

a)   průzkum vycházející ze znalosti biologie příslušných škodlivých organismů, jakož i agrotechnických a přírodních podmínek území uvažovaného k vymezení chráněné zóny, užívající vhodné metody zjišťování škodlivých organismů včetně prohlídky pěstebního substrátu a porostů, a je-li to potřebné, laboratorní testování,
b)   trvalý režim pravidelného a systematického průzkumu výskytu škodlivých organismů, pro které má být chráněná zóna uznána a udržována, prováděného ve vhodných termínech alespoň jedenkrát ročně,
c)   způsob vedení záznamů o rozsahu a výsledcích tohoto průzkumu.

Prováděcí právní předpis stanoví způsob vytvoření pravidelné sítě pozorovacích bodů, kritéria pro výběr pozorovacích bodů, údaje, které se v pozorovacích bodech zaznamenávají, způsoby průzkumu v pozorovacím bodu a další podrobnosti k provádění průzkumu.

(5) Rostlinolékařská správa informuje Komisi o metodách, organizaci a výsledcích průzkumů podle odstavce 4. Pokud je chráněná zóna na území České republiky vymezena, informuje rostlinolékařská správa Komisi neodkladně o každém zjištění příslušného škodlivého organismu.

(6) Chráněné zóny na území České republiky stanovuje ministerstvo prováděcím právním předpisem na základě zvláštního právního předpisu Evropských společenství.22) Ke splnění podmínek nutných k udržení vymezené chráněné zóny může rostlinolékařská správa přijímat opatření v souladu s tímto zákonem, zejména nařizovat mimořádná rostlinolékařská opatření podle § 76 odst. 1.

§ 30
Opatření proti zavlékání škodlivých organismů
do chráněných zón a proti jejich šíření v těchto zónách

(1) Rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty stanovené prováděcím právním předpisem, které pocházejí z míst mimo chráněnou zónu vymezenou pro ně ve vztahu k jednomu nebo více škodlivým organismům, mohou být přemísťovány přes tuto zónu s konečným cílem mimo ni bez rostlinolékařského pasu platného pro tuto zónu jen tehdy, jsou-li splněny technické podmínky a opatření k zamezení rozšíření škodlivých organismů stanovené prováděcím právním předpisem.

(2) Jestliže je při soustavné rostlinolékařské kontrole podle § 15 nebo na základě průzkumů podle § 10 odst. 1 nebo § 29 odst. 4 písm. b), popřípadě na základě rostlinolékařského dozoru podle § 74, prováděných na území chráněné zóny, zjištěno, že podmínky podle odstavce 1 nejsou splněny, nařídí rostlinolékařská správa fyzické nebo právnické osobě, která nesplnění těchto podmínek způsobila, provést neodkladně opatření podle § 75 k zamezení rizika rozšíření škodlivých organismů, pro které je tato zóna vymezena, a to

a)   zapečetění obalu,
b)   přemístění rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů pod dohledem rostlinolékařské správy do míst mimo tuto chráněnou zónu.

(3) Ustanovením odstavce 2 nejsou dotčena případná další opatření pro příslušné rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, která pro ně vyplývají z tohoto zákona anebo byla podle něho nařízena.

(4) V případě rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů podle odstavce 1, které pocházejí z chráněné zóny a jsou přemísťovány uvnitř této zóny, vymezené pro ně ve vztahu k jednomu nebo více škodlivým organismům, může rostlinolékařská správa v odůvodněných případech nahradit provedení soustavné rostlinolékařské kontroly podle § 15 odst. 1 písm. b) průzkumem podle § 29 odst. 4.

(5) Na přemísťování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů do chráněných zón se dále vztahují ustanovení § 7 odst. 1 písm. b), § 7 odst. 5, § 14 odst. 1 písm. b) a § 14 odst. 3, § 15 odst. 1 písm. b) a § 15 odst. 4, § 16 odst. 3 a § 21 odst. 3.

Hlava IV
Přípravky a další prostředky

Přípravky

§ 31
Základní ustanovení

(1) Přípravek, s výjimkou přípravků, které jsou určeny k použití podle § 44 a 45, souběžných přípravků podle § 53 a přípravků povolených k použití podle § 37 odst. 2, může být uváděn na trh a používán, je-li registrován rostlinolékařskou správou. Uváděním přípravku na trh je každá dodávka za úplatu nebo bezúplatná, s výjimkou dodávek určených k uskladnění, po němž následuje vývoz z území Evropských společenství nebo likvidace; dovoz přípravku na území Evropských společenství se rovněž považuje za uvádění na trh.

(2) Přípravek může být dovezen pouze držitelem rozhodnutí o jeho registraci, popřípadě držitelem rozhodnutí o povolení dovozu souběžného přípravku nebo držitelem povolení podle § 37 odst. 2. Registrací přípravku je vydání správního rozhodnutí, jímž příslušný správní úřad na základě žádosti podané žadatelem opravňuje žadatele uvádět přípravek na trh a stanoví podmínky k nakládání s ním.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahuje na přípravky, které jsou na území České republiky vyráběny, skladovány nebo převáženy s určením pro použití v jiném členském státě Evropské unie, za předpokladu, že

a)   přípravek je v členském státě Evropské unie registrován a
b)   jsou splněny požadavky dozoru, stanovené příslušným členským státem Evropské unie pro uvádění přípravků na trh a jejich používání.

(4) Přípravek musí být používán v souladu s podmínkami stanovenými rozhodnutím o jeho registraci a prováděcím právním předpisem, a to podle označení a při dodržení zásad správné praxe v ochraně rostlin, popřípadě i zásad integrované ochrany rostlin.

(5) Účinná látka ve formě přípravku nesmí být uváděna na trh, jestliže

a)   není klasifikována, balena a označena podle požadavků stanovených prováděcím právním předpisem,
b)   dokumentační soubor údajů o nové účinné látce nebyl předán členským státům Evropské unie a Komisi podle předpisu Evropských společenství,1) včetně prohlášení, že tato účinná látka je určena pro použití ve formě přípravku; tato podmínka se nevztahuje na účinné látky určené pro použití podle § 44 a 45.

§ 32
Žádost o registraci

(1) Žádost o registraci přípravku (dále jen "žádost") podává rostlinolékařské správě osoba, která hodlá přípravek uvést na trh (dále jen "žadatel").

(2) Žadatelem je fyzická osoba s trvalým pobytem v některém z členských států Evropské unie23) nebo v jiném státě, který je součástí Evropského hospodářského prostoru,3) a je na jeho území oprávněna podnikat, nebo právnická osoba, která má sídlo na území Evropského hospodářského prostoru a byla založena v souladu s právním řádem státu, který je součástí Evropského hospodářského prostoru.3) Nemá-li žadatel trvalý pobyt nebo sídlo na území Evropské unie, musí k jednání o žádosti zmocnit osobu s trvalým pobytem nebo sídlem na území Evropské unie (dále jen "zmocněnec"). Zmocněnec jedná v zastoupení žadatele na základě písemně udělené plné moci. Úředně ověřená plná moc se přikládá k žádosti a je její součástí.

(3) Žádost se předkládá v jazyce českém. Žadatel je povinen bezplatně poskytnout potřebné množství vzorků přípravku, účinné látky a dalších složek přípravku, včetně obalu, a to podle požadavku rostlinolékařské správy a ve lhůtě a na místo jí určené. Náležitosti žádosti stanoví prováděcí právní předpis.

(4) Žadatel je povinen spolu s žádostí dodat

a)   dokumentační soubor údajů o přípravku,
b)   pro každou účinnou látku obsaženou v přípravku dokumentační soubor údajů o účinné látce.

Dokumentační soubor údajů může být v jazyce anglickém.

(5) Jestliže je účinná látka zařazena do seznamu účinných látek, žadatel nemusí dodat dokumentační soubor údajů o této účinné látce, s výjimkou její identifikace, zejména s ohledem na stupeň její čistoty a povahu nečistot. Rostlinolékařská správa tyto údaje ověří. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva na ochranu a důvěrnost údajů podle § 40 odst. 1 a 2.

(6) Rostlinolékařská správa sestaví ke každé žádosti spis, který musí obsahovat

a)   kopii žádosti, včetně jejích náležitostí podle odstavce 4,
b)   přehled rozhodnutí přijatých členskými státy Evropské unie, souvisejících s dotčeným přípravkem,
c)   souhrnné zhodnocení údajů obsažených v žádosti, popřípadě další potřebné doklady.

Rostlinolékařská správa na požádání zpřístupní příslušným orgánům ostatních členských států Evropské unie a Komisi souhrnné zhodnocení údajů podle písmene c) a na požádání jim poskytne nezbytné informace týkající se žádosti; na požádání rovněž zajistí, aby jim žadatel poskytl kopii dokumentačního souboru údajů podle odstavce 4.

(7) Prováděcí právní předpis stanoví požadované údaje o přípravku a účinné látce a související požadavky na způsob jejich získání, které je žadatel povinen dodat v dokumentačním souboru údajů o přípravku a dokumentačním souboru údajů o účinné látce podle odstavce 4.

§ 33
Registrační řízení

(1) Při posuzování vlastností přípravku za účelem rozhodnutí o jeho registraci se postupuje v souladu se zásadami hodnocení podkladových údajů a kritérií stanovenými prováděcím právním předpisem. Pokud se v řízení o registraci přípravku posuzují účinky na škodlivé organismy, rozumí se jimi organismy škodící rostlinám nebo rostlinným produktům, které patří do živočišné nebo rostlinné říše, a rovněž viry, bakterie, organismy rodu Mycoplasma a jiné patogeny.

(2) Rostlinolékařská správa může řízení o registraci přípravku zastavit, jestliže žadatel, ač k tomu byl písemně vyzván, nedodá ve stanovené lhůtě podklady nezbytné pro rozhodnutí.

(3) Rostlinolékařská správa zamítne žádost, jestliže

a)   účinná látka v přípravku není uvedena v seznamu účinných látek a nejsou splněny podmínky uvedené v předpisu Evropských společenství,1)
b)   není z hlediska současných vědeckých a technických znalostí zjištěno a na základě zhodnocení dokumentačního souboru údajů o přípravku prokázáno, že přípravek, při použití podle § 31 odst. 4 a s ohledem na obvyklé podmínky, za nichž může být použit, a následky jeho použití,
1.  je dostatečně účinný,
2.  nemá nepřijatelný účinek na rostliny nebo rostlinné produkty, přičemž rostlinami se rozumí živé rostliny a živé části rostlin, včetně čerstvých plodů a semen,
3.  nezpůsobuje zbytečné utrpení a bolest obratlovcům, jejichž výskyt má být regulován,
4.  nemá škodlivý účinek na zdraví lidí nebo zvířat (např. prostřednictvím pitné vody, potravin nebo krmiva) nebo na podzemní vodu,
5.  nemá nepřijatelný vliv na životní prostředí, zejména se zřetelem na jeho rozpad a pohyb v životním prostředí, obzvláště na kontaminaci vody, včetně pitné vody a podzemní vody a na jeho účinek na necílové druhy organismů,
c)   povahu a množství jeho účinných látek, popřípadě i toxikologicky nebo ekotoxikologicky významných nečistot a přísad, nelze stanovit obecně používanými metodami nebo metodami navrženými v žádosti a schválenými rostlinolékařskou správou,
d)   jeho toxikologicky nebo ekologicky významná rezidua, vznikající při navrhovaném použití, nelze stanovit vhodnými, obecně používanými metodami,
e)   nebyly stanoveny jeho fyzikální a chemické vlastnosti nebo tyto vlastnosti nebyly shledány přijatelnými pro účely použití a skladování přípravku,
f)   nebyly stanoveny dočasné maximální limity reziduí v zemědělských produktech při registračním řízení a tyto nebyly oznámeny Komisi v souladu s předpisem Evropských společenství,1) pokud Komise již tyto maximální limity reziduí nestanovila.

(4) Posouzení přípravku včetně jeho použití z hlediska ochrany zdraví lidí zajišťuje Ministerstvo zdravotnictví. Výsledkem tohoto posouzení je toxikologický posudek přípravku (dále jen "toxikologický posudek").

(5) Žádost o vydání toxikologického posudku včetně podkladů podává žadatel u Ministerstva zdravotnictví. Stejnopis této žádosti předá žadatel současně též rostlinolékařské správě. Posouzení přípravku koordinuje rostlinolékařská správa s Ministerstvem zdravotnictví v rámci řízení o registraci přípravku.

(6) Toxikologický posudek je podkladem pro rozhodnutí o registraci přípravku. Výsledky klasifikace přípravku a na jejich základě přiřazené výstražné symboly nebezpečnosti včetně jejich písmenného vyjádření, označení specifické rizikovosti v podobě "R-vět" a pokyny pro bezpečné nakládání s přípravkem v podobě "S-vět", stanovené prováděcím právním předpisem, zařadí rostlinolékařská správa do podmínek stanovených rozhodnutím o registraci přípravku, pokud je toto rozhodnutí vydáno.

(7) Prováděcí právní předpis stanoví

a)   náležitosti toxikologického posudku a další jeho podrobnosti včetně položek, které jsou předmětem posuzování podle odstavce 4,
b)   náležitosti žádosti o vydání toxikologického posudku včetně obecných náležitostí podání24) a podklady pro jeho vypracování podle odstavce 5.

§ 34
Rozhodnutí o žádosti

(1) Rostlinolékařská správa posoudí předloženou žádost a ověří, zda údaje obsažené v žádosti a v dokumentačním souboru údajů podle § 32 odst. 4 odpovídají požadavkům stanoveným prováděcím právním předpisem, a to ve lhůtě do 6 měsíců od doručení žádosti.

(2) Rostlinolékařská správa po ověření úplnosti údajů podle odstavce 1 rozhodne o žádosti ve lhůtě

a)   18 měsíců, jde-li o žádost o registraci přípravku obsahujícího účinnou látku zařazenou do seznamu účinných látek nebo novou účinnou látku, která splňuje předpoklady pro zařazení do tohoto seznamu,
b)   12 měsíců, jde-li o žádost o registraci přípravku obsahujícího starou účinnou látku nezařazenou do seznamu účinných látek nebo jde-li o prodloužení platnosti registrace přípravku a nebo o změnu registrace, u níž je třeba posoudit žádost z hlediska požadavků na přípravek stanovených prováděcím právním předpisem,
c)   2 měsíce, jde-li o žádost o změnu registrace, která nevyžaduje posouzení z hlediska požadavků na přípravek.

(3) Rostlinolékařská správa v rozhodnutí o registraci dále stanoví podmínky pro

a)   označení, dekontaminaci a zničení obalu přípravku,
b)   uvedení na trh a použití přípravku, včetně nezbytných omezení k zabránění nežádoucím účinkům na zdraví lidí, zvířat a na životní prostředí, nebo jestliže to vyplývá ze zvláštních předpisů,25)
c)   zničení přípravku.

(4) Rostlinolékařská správa může v rozhodnutí o registraci stanovit, že přípravek může být používán jen vymezenými kategoriemi uživatelů, které označí.

(5) Rozhodnutí o registraci platí po dobu nejvýše 10 let po nabytí jeho právní moci, nebyla-li tímto rozhodnutím stanovena kratší doba jeho platnosti.

(6) Doba platnosti rozhodnutí o registraci může být prodloužena, jestliže jeho držitel o to požádá rostlinolékařskou správu nejpozději 6 měsíců přede dnem, kdy by platnost rozhodnutí o registraci měla skončit, a zároveň písemně prohlásí, že přípravek splňuje požadavky pro registraci stanovené tímto zákonem. Doba platnosti rozhodnutí o registraci může být prodloužena nejvýše o 5 let, a to i opětovně.

§ 35
Změna a zrušení registrace

(1) Rostlinolékařská správa rozhodnutím

a)   zruší registraci, jestliže zjistí, že
1.  požadavky stanovené tímto zákonem pro registraci nejsou dodržovány,
2.  rozhodnutí o registraci bylo vydáno na základě nesprávných nebo nepravdivých údajů,
b)   změní registraci z vlastního podnětu, jestliže zjistí, že na základě nových vědeckých a technických poznatků je nezbytné způsob použití a použité množství přípravku upravit.

(2) Rostlinolékařská správa rozhodnutím zruší registraci, zjistí-li při kontrole závadu, která může způsobit změnu vlastností vyrobeného přípravku oproti podmínkám stanoveným v rozhodnutí o registraci, a výrobce takovou závadu ve stanovené lhůtě neodstraní, ačkoliv k tomu byl vyzván.

(3) Registrace může být zrušena nebo změněna i na žádost držitele rozhodnutí o registraci. Registraci lze změnit jen tehdy, je-li zajištěno splnění požadavků stanovených tímto zákonem pro registraci.

(4) Rostlinolékařská správa rozhodnutím

a)   zruší registraci přípravku, je-li to nezbytné k provedení rozhodnutí Komise o nezařazení účinné látky obsažené v přípravku do seznamu účinných látek nebo o jejím vyřazení z tohoto seznamu,
b)   změní registraci přípravku, je-li to nezbytné k provedení nařízení Komise nebo jiného rozhodnutí příslušného orgánu Evropských společenství s bezprostředním účinkem o omezení používání účinné látky obsažené v přípravku nebo změně její klasifikace a označování.

Odvolání proti rozhodnutí vydanému podle písmene a) nebo b) nemá odkladný účinek.

(5) V rozhodnutí o zrušení registrace může rostlinolékařská správa stanovit lhůtu odkladu pro likvidaci, skladování, uvádění na trh a používání stávajících zásob dotčeného přípravku.

§ 36
Rozhodnutí o registraci na přechodnou dobu

(1) Rostlinolékařská správa může, aniž jsou splněny podmínky registrace podle § 33 odst. 3 písm. a), registrovat přípravek obsahující novou účinnou látku na přechodnou dobu nepřesahující 3 roky, za předpokladu, že

a)   podle pravidel hodnocení účinných látek (§ 41) uplatňovaných v Evropských společenstvích bylo zjištěno, že požadovaný dokumentační soubor údajů o účinné látce splňuje požadavky na údaje o této látce a přípravku uvedené v prováděcím právním předpise, z hlediska navrhovaného použití a
b)   zjistí, že účinná látka může splnit požadavky pro zařazení do seznamu účinných látek a přípravek může splnit požadavky, které podmiňují jeho registraci [§ 33 odst. 3 písm. b) až f)].

V těchto případech rostlinolékařská správa informuje ostatní členské státy Evropské unie a Komisi o svém hodnocení dokumentačního souboru údajů o účinné látce a o podmínkách stanovených v rozhodnutí o registraci a poskytne informace alespoň v rozsahu odpovídajícím § 39 odst. 2.

(2) Je-li při konečném zhodnocení nové účinné látky příslušným orgánem Evropských společenství rozhodnuto, že tato účinná látka nesplňuje požadavky pro zařazení do seznamu účinných látek, rostlinolékařská správa zruší rozhodnutí o registraci na přechodnou dobu vydané podle odstavce 1.

(3) Platnost rozhodnutí o registraci na přechodnou dobu vydaného podle odstavce 1 může být prodloužena, a to i opětovně, až do dne nabytí právní moci rozhodnutí Komise o zařazení nebo nezařazení této účinné látky do seznamu účinných látek.

(4) V řízení o registraci přípravků, které obsahují starou účinnou látku, se použije odchylně od § 33 zvláštní postup včetně požadavků na podklady pro registraci, který stanoví prováděcí právní předpis. Tento postup se použije v době, než Komise rozhodne o zařazení této účinné látky do seznamu účinných látek. Dále se postupuje v souladu s rozhodnutím Komise.

§ 37
Rozšířené použití přípravku
a použití neregistrovaného přípravku

(1) Ústřední správní úřady a ostatní správní úřady na úseku zemědělství a lesnictví, vědecké a výzkumné instituce v oblasti zemědělství a lesnictví, profesní uživatelé přípravků nebo jejich sdružení (dále jen "navrhovatel") mohou navrhnout rozšíření použití přípravku, který je v České republice registrován, pro jiné účely než pro účely podle této registrace. Rostlinolékařská správa povolí toto rozšířené použití, je-li to ve veřejném zájmu a jestliže

a)   navrhovatel předložil dokumentaci a informace nezbytné pro rozhodnutí o povolení rozšířeného použití přípravku,
b)   bylo prokázáno, že rozšířené použití přípravku neodporuje požadavkům podle § 33 odst. 3 písm. b) bodů 3 až 5,
c)   jde o použití menšího rozsahu a
d)   je zajištěno, aby uživatelé byli o rozšířeném použití přípravku podrobně a přesně informováni, a to v návodu k použití, prostřednictvím dodatečných údajů v označení přípravku nebo prostřednictvím Věstníku.

Technické náležitosti návrhu na rozšířené použití přípravku stanoví prováděcí právní předpis.

(2) Je-li to nezbytné vzhledem k nepředvídatelnému nebezpečí vzniku škod, které nelze zmírnit jinými způsoby, může rostlinolékařská správa povolit na dobu nepřesahující 120 dní uvedení na trh a použití přípravku, který nesplňuje požadavky uvedené v § 33, avšak jen pro omezené a kontrolované použití. O tomto povolení rostlinolékařská správa bezodkladně informuje členské státy Evropské unie a Komisi. Dále se postupuje v souladu se stanoviskem Komise.

§ 38
Vzájemné uznávání registrace

(1) Rostlinolékařská správa na žádost žadatele, jde-li o přípravek, který již je registrován v jiném členském státě Evropské unie, a pokud žadatel doloží odpovídající dokumentaci k posouzení porovnatelnosti,

a)   upustí od požadavku na opakování zkoušek a analýz, které již byly provedeny v souvislosti s registrací v jiném členském státě Evropské unie, jestliže podmínky zemědělství, lesního hospodářství, praxe ochrany rostlin a životního prostředí, včetně klimatických podmínek, významné pro použití přípravku, jsou srovnatelné s podmínkami v České republice,
b)   vydá rozhodnutí o uznání registrace, jestliže přípravek obsahuje jen účinné látky uvedené v seznamu účinných látek a registrace je v souladu s požadavky stanovenými tímto zákonem.

(2) V rozhodnutí o uznání registrace je možné stanovit zvláštní podmínky týkající se uvádění přípravku na trh a jeho používání, je-li to nezbytné pro ochranu zdraví při zacházení s ním.

(3) Rostlinolékařská správa informuje Komisi o případech, kdy v řízení podle odstavce 1 požaduje opakování zkoušky, a o případech, kdy hodlá zamítnout žádost, ačkoliv se týká registrace již provedené v jiném členském státě Evropské unie. Rostlinolékařská správa oznámí Komisi důvody, na jejichž základě opakování zkoušky požaduje nebo hodlá žádost zamítnout. O registraci přípravku v České republice rostlinolékařská správa rozhodne v souladu se stanoviskem Komise; do dne doručení tohoto stanoviska je řízení o vzájemném uznání registrace přerušeno.

(4) Jestliže rostlinolékařská správa má důvodně za to, že přípravek, který registrovala nebo jej má registrovat podle odstavce 1, představuje riziko pro zdraví lidí nebo zvířat nebo pro životní prostředí, může stanovit rozhodnutím dočasné omezení, zákaz nebo zvláštní podmínky pro používání anebo prodej tohoto přípravku anebo může žádost zamítnout. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. Rostlinolékařská správa bezodkladně informuje Komisi a ostatní členské státy Evropské unie o tomto rozhodnutí a důvodech pro jeho vydání. Dále se pokračuje v souladu se stanoviskem Komise.

(5) Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti žádosti o uznání registrace podle odstavce 1 včetně související dokumentace.

§ 39
Informace o nežádoucích účincích přípravků
a výměna informací

(1) Držitel rozhodnutí o registraci, jakož i osoba, na jejíž návrh bylo povoleno rozšíření použití přípravku podle § 37 odst. 1, jsou povinni neprodleně písemně oznámit rostlinolékařské správě nové informace o možných a zjištěných nebezpečných účincích přípravku, včetně reziduí účinné látky, na zdraví lidí nebo zvířat nebo na životní prostředí. Rostlinolékařská správa tyto informace neprodleně předá ostatním členským státům Evropské unie a Komisi.

(2) Rostlinolékařská správa nejpozději do jednoho měsíce od skončení každého čtvrtletí písemně informuje ministerstvo, ostatní členské státy Evropské unie, Komisi a veřejnost o vydaných rozhodnutích o registraci a o zrušení registrace, přičemž uvede alespoň

a)   jméno nebo název nebo obchodní firmu držitele rozhodnutí o registraci,
b)   obchodní název přípravku,
c)   typ formulace přípravku,
d)   název a množství účinné látky obsažené v přípravku,
e)   použití, pro něž je přípravek určen,
f)   maximální limity reziduí, pokud již nebyly stanoveny předpisy Evropských společenství,1)
g)   údaje nezbytné pro vyhodnocení stanovených maximálních limitů reziduí,
h)   důvody zrušení registrace.

Veřejnost informuje prostřednictvím Věstníku.

(3) Rostlinolékařská správa pořídí každoročně seznam přípravků registrovaných v České republice a tento seznam postoupí ministerstvu, ostatním členským státům Evropské unie a Komisi a informuje o něm veřejnost prostřednictvím Věstníku.

§ 40
Ochrana a důvěrnost údajů

(1) V registračním řízení nesmí být použit dokumentační soubor údajů o účinné látce ve prospěch jiných žadatelů

a)   pokud nový žadatel písemně neprokáže, že se dohodl s prvním žadatelem na využití tohoto souboru údajů, nebo
b)   po dobu 10 let od prvního zařazení účinné látky do seznamu účinných látek, nebo
c)   po dobu 10 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o první registraci přípravku podle dosavadních předpisů, popřípadě podle zvláštního postupu stanoveného prováděcím právním předpisem (§ 36 odst. 4), jde-li o starou účinnou látku, nebo
d)   po dobu 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí následujícího po obdržení informace nutné pro zařazení účinné látky do seznamu účinných látek; jestliže by měla tato pětiletá lhůta skončit dříve, než je stanoveno pod písmenem b) nebo c), prodlužuje se tak, aby skončila současně se lhůtou uvedenou v písmenu b) nebo c).

(2) V registračním řízení nesmí být použit dokumentační soubor údajů o přípravku ve prospěch jiných žadatelů

a)   pokud nový žadatel písemně neprokáže, že se dohodl s prvním žadatelem na využití tohoto souboru údajů, nebo
b)   po dobu 10 let od první registrace přípravku v některém členském státě Evropské unie, jestliže této registraci předcházelo zařazení některé z účinných látek obsažených v přípravku do seznamu účinných látek, nebo
c)   po dobu 10 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o první registraci přípravku podle dosavadních předpisů, popřípadě podle zvláštního postupu stanoveného prováděcím právním předpisem (§ 36 odst. 4), jestliže tato registrace předcházela zařazení kterékoliv z účinných látek obsažených v přípravku do seznamu účinných látek.

(3) Rostlinolékařská správa při posuzování žádosti o registraci informuje Komisi o případech, kdy účinná látka byla vyrobena jiným výrobcem nebo jiným výrobním postupem, než je uvedeno v dokumentaci, na jejímž základě byla účinná látka poprvé zařazena do seznamu účinných látek. Rostlinolékařská správa předá Komisi všechny údaje týkající se identity a nečistot této účinné látky.

(4) Jestliže účinná látka je zařazena do seznamu účinných látek,

a)   žadatel hodlající předložit žádost před provedením pokusů na obratlovcích požádá rostlinolékařskou správu o sdělení
1.  zda přípravek, který je předmětem žádosti, je stejný jako přípravek, který již je registrován,
2.  adresy držitele rozhodnutí o registraci stejného přípravku, přičemž současně písemně prohlásí, že má v úmyslu požádat o registraci a že má k dispozici dokumentační soubor údajů podle § 32 odst. 4,
b)   rostlinolékařská správa poskytne žadateli adresu držitele rozhodnutí o registraci a současně tomuto držiteli sdělí adresu žadatele o registraci stejného přípravku.

Držitel rozhodnutí o registraci a žadatel učiní vše pro dosažení dohody o využití dokumentačního souboru údajů, aby se zamezilo duplicitě zkoušek na obratlovcích. Rostlinolékařská správa může požadovat písemné důkazy, že držitel rozhodnutí o registraci a žadatel usilovali o dohodu o vzájemném využívání dokumentačního souboru údajů.

(5) Informace předložené žadatelem o zařazení účinné látky do seznamu účinných látek nebo o registraci přípravku, které obsahují průmyslové nebo obchodní tajemství26) (dále jen "důvěrné informace"), se považují za důvěrné informace, jestliže o to žadatel požádá a rostlinolékařská správa nebo Komise neshledá tento požadavek neoprávněným. Za důvěrné se nepovažují

a)   název a obsah účinné látky a název přípravku,
b)   názvy dalších látek, které jsou považovány za nebezpečné podle zvláštního právního předpisu,27)
c)   fyzikální, chemické a technické údaje o účinné látce a přípravku,
d)   způsob zneškodnění účinné látky nebo přípravku,
e)   souhrn výsledků zkoušek pro stanovení účinnosti látky nebo přípravku a jeho účinků na lidi, zvířata, rostliny a životní prostředí,
f)   doporučené metody a opatření pro snížení nebezpečnosti při manipulaci, skladování, transportu, požáru nebo při jiném nebezpečí,
g)   analytické metody podle § 33 odst. 3 písm. c) a d) a § 39 odst. 1,
h)   metody zneškodnění přípravku a jeho obalu,
i)   postupy dekontaminace v případě náhodného rozlití, rozsypání nebo úniku přípravku,
j)   první pomoc a lékařské ošetření v případě poškození zdraví osob.

(6) Jestliže žadatel zpřístupní důvěrné informace, bezodkladně tuto skutečnost oznámí rostlinolékařské správě; tyto údaje nejsou nadále považovány za důvěrné informace.

§ 41
Hodnocení účinných látek

(1) Dokumentační soubor údajů o účinné látce zahrnuje údaje a doklady pro alespoň jeden přípravek obsahující tuto účinnou látku. Žadatel předá kopie těchto dokumentů Komisi a ostatním členským státům Evropské unie.

(2) Hodnocení účinných látek, které jsou určeny k výrobě přípravků nebo k použití v ochraně rostlin, za účelem zjištění, zda splňují požadavky pro zařazení do seznamu účinných látek, zajišťují za Českou republiku

a)   rostlinolékařská správa jako správní úřad určený pro příjem podání a styk s Komisí, jakož i s příslušnými orgány členských států Evropské unie, ve věcech hodnocení účinných látek,
b)   Ministerstvo zdravotnictví z hlediska ochrany zdraví lidí (dále jen "toxikologické hodnocení účinných látek").

(3) Hodnocení účinných látek se provede ve lhůtách stanovených předpisy Evropských společenství.1)

(4) Prováděcí právní předpis stanoví

a)   údaje a doklady pro hodnocení účinné látky a postup jejich zpracování,
b)   náležitosti toxikologického hodnocení účinné látky včetně jednotlivých položek, které jsou předmětem hodnocení,
c)   požadavky pro zařazení účinné látky do seznamu účinných látek.

§ 42
Balení a označování přípravku

(1) Obaly s přípravky musí obsahovat tyto údaje:

a)   obchodní název nebo označení přípravku,
b)   obchodní firmu, název nebo jméno a adresu držitele rozhodnutí, o registraci přípravku, číslo tohoto rozhodnutí, a jestliže se liší od držitele rozhodnutí, též jméno a adresu osoby odpovědné za konečné balení a označování přípravku,
c)   název a množství každé účinné látky, nebo, jestliže v nich není látka uvedena, obecný název Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO),
d)   není-li název ISO k dispozici, název účinné látky v souladu s mezinárodně uznávaným názvoslovím,
e)   čistou hmotnost přípravku uvedenou v měřících jednotkách,28)
f)   číslo šarže nebo jiný způsob identifikace šarže,
g)   údaje požadované prováděcím právním předpisem,
h)   charakter zvláštních rizik pro člověka, zvířata nebo životní prostředí pomocí standardních vět,
i)   bezpečnostní pokyny pro ochranu lidí, zvířat nebo životního prostředí ve formě standardních vět,
j)   druh přípravku podle jeho působení (např. insekticid, regulátor růstu),
k)   druh úpravy přípravku (např. smáčivý prášek),
l)   použití, pro která je přípravek registrován, a specifické podmínky zemědělství nebo lesního hospodářství, zdraví rostlin a životního prostředí, za nichž lze přípravek použít a za nichž nesmí být použit,
m)   pokyny pro použití a dávkování pro každé použití stanovené v rozhodnutí o registraci,
n)   v závislosti na povaze použití dobu mezi aplikací přípravku a
1.  setím nebo vysazováním plodin, které mají být chráněny,
2.  setím nebo vysazováním následných plodin v osevním postupu,
3.  přístupem člověka nebo zvířat,
4.  sklizní,
5.  užitím nebo konzumací plodin,
o)   podrobné údaje o možné fytotoxicitě, odrůdové citlivosti a všech dalších přímých nebo nepřímých vedlejších účincích na rostliny nebo rostlinné produkty, spolu se lhůtami, které je třeba dodržet mezi aplikací přípravku a setím nebo vysazováním dotčených plodin, anebo následných a náhradních plodin,
p)   je-li přiložen příbalový leták podle odstavce 5, větu "Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.",
q)   pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu,
r)   dobu použitelnosti při obvyklých podmínkách skladování, pokud je kratší než 2 roky.

(2) Údaje podle odstavce 1 musí být uvedeny zřetelně a nesmazatelně, a to v jazyce českém.

(3) Balení a označování přípravků se řídí zvláštním právním předpisem.27)

(4) Na obalu přípravku nesmí být uvedeny výrazy "nejedovatý", "neškodný" nebo významově podobná označení; musí však být uvedeny informace o ochraně včel nebo jiných necílových organismů, jsou-li použití přípravku vystaveny.

(5) Rostlinolékařská správa může v rozhodnutí o registraci povolit, aby v případě, kdy nepostačuje místo na obalu, údaje požadované v odstavci 1 písm. l), m) a n) byly uvedeny na samostatném příbalovém letáku přiloženém k obalu; příbalový leták je považován za součást označení přípravku. Bylo-li rozhodnuto podle § 34 odst. 4, že přípravek může být používán jen vymezenými kategoriemi uživatelů, musí být tato skutečnost včetně vyznačení kategorií uživatelů uvedena na obalu přípravku.

(6) Jestliže rostlinolékařská správa pokládá za nezbytné, aby k ochraně lidí, zvířat nebo životního prostředí byly na obalu přípravku vyznačeny další věty odchylně od odstavce 1 písm. h) a i), informuje o tom Komisi a ostatní členské státy Evropské unie. O použití těchto dalších vět rostlinolékařská správa rozhodne po obdržení stanoviska Komise, které je pro ni závazné.

(7) Technické požadavky na balení přípravků a jejich označování stanoví prováděcí právní předpis.

§ 43
Kontrola

(1) Kontrolu přípravků, jejich uvádění na trh a používání z hlediska splnění požadavků stanovených tímto zákonem a dodržování podmínek stanovených v rozhodnutí o registraci zajišťuje rostlinolékařská správa v souladu se zvláštními právními předpisy29) a § 74.

(2) Rostlinolékařská správa je oprávněna vykonávat kontrolu výroby u výrobců přípravků v České republice. Rovněž je oprávněna vykonávat kontrolu u osob, které jsou podnikateli a následně přebalují a opětovně označují přípravky, pokud tuto činnost provádějí na území České republiky. Zjistí-li rostlinolékařská správa závadu, která může způsobit změnu vlastností vyrobeného přípravku oproti podmínkám stanoveným v rozhodnutí o registraci, může pozastavit uvádění vadných šarží přípravku na trh, než dojde k odstranění závady.

(3) Držitel rozhodnutí o registraci je povinen na výzvu rostlinolékařské správy dodat na vlastní náklady vzorky přípravků odpovídající výrobním číslům (šaržím) přípravků uvedených na trh v České republice, a to podle požadavků rostlinolékařské správy a ve lhůtě a na místo jí určené.

(4) Rostlinolékařská správa je povinna každoročně, nejpozději do 1. srpna následujícího roku, podávat Komisi a ostatním členským státům Evropské unie zprávu o výsledcích provedených kontrol a o přijatých opatřeních uskutečněných v příslušném kalendářním roce.

§ 44
Vývoj a výzkum

(1) Pokus nebo zkouška prováděné pro účely výzkumu30) nebo vývoje,31) při nichž dochází k uvolnění neregistrovaného přípravku nebo přípravku použitého odchylně od jeho registrace do životního prostředí, mohou být provedeny pouze na základě povolení vydaného rostlinolékařskou správou, v němž se stanoví podmínky pro použití tohoto přípravku, včetně vymezení množství přípravku a plochy, na níž mohou být pokus nebo zkouška provedeny.

(2) Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provést pokus nebo zkoušku podle odstavce 1, předloží žádost o povolení rostlinolékařské správě, a to společně s dokumentací obsahující všechny dostupné údaje umožňující posoudit možné účinky na zdraví lidí nebo zvířat nebo možný dopad na životní prostředí. Jestliže provedení navrhovaného pokusu nebo zkoušky podle odstavce 1 může mít škodlivé účinky na zdraví lidí nebo zvířat anebo může mít nepřijatelný nepříznivý dopad na životní prostředí, rostlinolékařská správa žádost zamítne nebo stanoví podmínky pro provedení pokusu nebo zkoušky, aby těmto následkům bylo zabráněno.

(3) Ustanovení odstavce 2 se nepoužije, jestliže rostlinolékařská správa uznala osobu podle § 45 odst. 2 za způsobilou k provedení určitých pokusů a zkoušek a určila podmínky, za nichž pokusy a zkoušky musí být provedeny.

(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se nevztahuje na pokusy nebo zkoušky, jejichž předmětem jsou geneticky modifikované organismy.32)

(5) Náležitosti žádosti o povolení pokusu nebo zkoušky podle odstavců 1 a 2, lhůty pro předložení této žádosti a technické požadavky na jejich provádění stanoví prováděcí právní předpis.

(6) Jedná-li se o pokus nebo zkoušku prováděné na živých obratlovcích, je nutné postupovat v souladu se zvláštním právním předpisem.33)

§ 45
Úředně uznané zkoušky

(1) Pro účely registrace se uznávají výsledky zkoušek, které byly provedeny v souladu se správnou laboratorní praxí, jde-li o laboratorní zkoušky, popřípadě v souladu se zásadami správné pokusnické praxe, jde-li o zkoušky přípravků z hlediska jejich biologické účinnosti.

(2) K provádění zkoušek za účelem zjištění účinnosti přípravků na území České republiky jsou oprávněny fyzické nebo právnické osoby, nebo správní úřady, jimž rostlinolékařská správa na základě jejich žádosti vydala osvědčení o způsobilosti k provádění těchto zkoušek (dále jen "úředně uznané osoby").

(3) Rostlinolékařská správa je oprávněna ve vztahu k úředně uznaným osobám

a)   určovat metodiky zkoušení přípravků,
b)   vyžadovat informace o přípravě zkoušení přípravků a jeho průběhu, jakož i předložení dokladů o plnění podmínek zkoušení přípravků,
c)   vykonávat nad zkoušením přípravků dohled.

(4) Prováděcí právní předpis stanoví

a)   zásady správné laboratorní praxe a zásady správné pokusnické praxe,
b)   náležitosti žádosti o uznání osob k provádění úředně uznaných zkoušek a požadavky na tyto zkoušky.

Nakládání s přípravky

§ 46
Skladování přípravků

Podnikatelé, kteří skladují přípravky, jsou povinni

a)   zajistit
1.  uskladnění přípravků podle jejich druhů, a to odděleně od jiných výrobků a přípravků určených k likvidaci jako odpad34) a mimo dosah látek, které by mohly ovlivnit vlastnosti skladovaných přípravků,
2.  oddělené skladování přípravků s prošlou dobou použitelnosti,
3.  průběžné vedení dokladové evidence o příjmu a výdeji přípravků, včetně přípravků s prošlou dobou použitelnosti,
4.  splnění technických požadavků na skladování přípravků a další podmínky stanovené zvláštním právním předpisem,35)
b)   na požádání informovat rostlinolékařskou správu o místech uskladnění přípravků.

§ 47

Přípravky, u nichž prošla doba použitelnosti, nesmí být uváděny na trh. Tyto přípravky lze použít v rámci podnikání, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že jejich chemické a fyzikální vlastnosti se shodují s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o jejich registraci. Laboratorní rozbory pro tento účel zajišťuje držitel rozhodnutí o registraci přípravku a provádí akreditovaná laboratoř.

§ 48

Na nakládání s nebezpečnými přípravky36) a přípravky, které obsahují geneticky modifikované organismy,32) se vztahuje též zvláštní právní předpis.34)

§ 49

(1) Přípravky nesmí být používány v rozporu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o registraci a údaji, jimiž jsou označeny, s výjimkou rozšířeného použití (§ 37 odst. 1) nebo použití pro účely výzkumu a vývoje (§ 44) nebo zkoušení (§ 45); při jejich aplikaci

a)   nesmí být překročena nejvyšší dávka ani nesmí být zkráceny bezpečnostní lhůty uvedené v návodu k použití,
b)   nesmí být postupováno v rozporu s pokyny k ochraně zdraví lidí a zvířat, vod, včel, zvěře, vodních organismů a půdních organismů, uvedenými v návodu k použití,
c)   nesmí být poškozeny rostliny na pozemcích mimo pozemek, na němž se provádí aplikace.

(2) Podrobnosti použití přípravku k hubení škodlivých obratlovců stanoví prováděcí právní předpis.

(3) Používání přípravků při podnikání musí být evidováno způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem; evidenční doklady musí být uchovávány po dobu nejméně 5 let a musí být poskytnuty rostlinolékařské správě na její žádost. Rostlinolékařská správa je povinna zajistit ochranu poskytovaných údajů a zamezit přístupu třetích osob k nim. Údaje o souhrnné spotřebě účinných látek vykazované ve vztahu k územní jednotce nejsou chráněny.

(4) Na používání přípravků se vztahují ustanovení o odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky (§ 86).

§ 50

(1) Fyzická nebo právnická osoba, která při podnikatelské činnosti hodlá ve venkovním nebo skleníkovém prostředí použít přípravek označený na základě rozhodnutí o jeho registraci jako vysoce toxický, je povinna písemně požádat rostlinolékařskou správu o souhlas s jeho použitím. V žádosti uvede katastrální území a parcelní číslo pozemku, kde má být přípravek použit, plodinu, která má být ošetřena, účel, rozsah a termín aplikace.

(2) Rostlinolékařská správa vydá písemné povolení k použití vysoce toxického přípravku tehdy, jestliže shledá, že potřebné ošetření přípravkem podle odstavce 1 nelze provést jinak, zejména nelze-li je provést méně nebezpečným přípravkem. V povolení může stanovit zvláštní opatření k ochraně zdraví lidí a zvířat a k ochraně životního prostředí. Stejnopis povolení neprodleně předá žadateli a místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.

(3) Na nakládání s vysoce toxickými přípravky se vztahuje zvláštní právní předpis.37)

§ 51
Ochrana včel, zvěře, vodních organismů
a dalších necílových organismů při používání přípravků

(1) Fyzická nebo právnická osoba, která při podnikání používá přípravky nebo biocidní přípravky uvedené na trh podle zvláštního zákona38) ve venkovním prostředí (dále jen "ošetřovatel porostů"), nesmí aplikovat přípravky nebo biocidní přípravky, které jsou podle rozhodnutí o registraci označené jako

a)   nebezpečné nebo zvláště nebezpečné pro včely, pokud nemá k dispozici informace o umístění stanovišť včelstev v dosahu alespoň 5 km od hranice pozemku, na němž má být aplikace provedena, a o směrech hromadného letu včel,39) získané v souladu s opatřeními k ochraně včel podle odstavce 10; toto ustanovení se vztahuje i na aplikaci jiných přípravků a látek, jejichž použití je pro včely nebezpečné (dále jen "použití nebezpečné pro včely"),
b)   nebezpečné nebo zvlášť nebezpečné pro suchozemské obratlovce na pozemku, který je součástí honitby, pokud nebyla tato aplikace oznámena oprávněnému uživateli honitby,40) příslušnému orgánu Státní veterinární správy a rostlinolékařské správě, a to nejpozději 3 dny před zahájením aplikace přípravku.

(2) Příslušný orgán Státní veterinární správy nebo rostlinolékařská správa může nejpozději 24 hodin před zahájením aplikace přípravku oznámené podle odstavce 1 písm. b) stanovit zvláštní podmínky pro její provádění. Stanovení těchto podmínek není rozhodnutím podle správního řádu.11)

(3) Přípravky, které jsou podle rozhodnutí o jejich registraci označeny standardními větami pro specifickou rizikovostR50 "Vysoce toxický pro vodní organismy",R51 "Toxický pro vodní organismy",R52 "Škodlivý pro vodní organismy", neboR53 "Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí",smějí být aplikovány jen v takových vzdálenostech od povrchových vod, které vylučují, že tyto přípravky při aplikaci dopadnou nebo budou zaneseny větrem do těchto vod nebo do nich budou následně splaveny deštěm.

(4) Vlastník pozemku nebo jiná oprávněná osoba, která využívá pozemek v rámci podnikání (dále jen "uživatel pozemku") a hodlá na něm používat přípravky, jsou povinni s dostatečným předstihem před aplikací přípravků uvedených v odstavci 1

a)   projednat opatření k ochraně včel (odstavec 10) s chovateli včel, jejichž stanoviště včelstev je v dosahu do 5 km od hranic pozemku, na němž má být aplikace provedena (dále jen "dotčení chovatelé včel"), a s místně příslušným obecním úřadem; jménem chovatelů včel může jednat jejich zástupce, nebo, jde-li o sdružení chovatelů včel, osoba oprávněná jednat za toto sdružení,
b)   projednat opatření k ochraně zvěře (odstavec 10) s oprávněným uživatelem honitby.

(5) Uživatelé pozemků při jednání podle odstavce 4 a

a)   dotčení chovatelé včel jsou povinni se vzájemně prokazatelným způsobem informovat o jimi přijatých opatřeních k ochraně včel, odpovídajících místním poměrům, zejména se zřetelem ke stanovišti včelstev ve vztahu k porostům navštěvovaným včelami, způsobu informování o směrech hromadného letu včel a době aplikace přípravků uvedených v odstavci 1 písm. a),
b)   dotčení uživatelé honitby jsou povinni se vzájemně prokazatelným způsobem informovat o jimi přijatých opatřeních k ochraně zvěře, odpovídajících místním poměrům, zejména se zřetelem k porostům navštěvovaným zvěří, místům určeným ke krmení zvěře, druhům zvěře a způsobu informování o době aplikace přípravků, jejichž použití je nebezpečné nebo zvlášť nebezpečné pro suchozemské obratlovce.

(6) Zjistí-li chovatel včel, že došlo k úhynu včel, nebo zjistí-li uživatel honitby nebo osoba, jíž přísluší výkon rybářského práva, že došlo k úhynu zvěře nebo ryb v důsledku použití přípravku, oznámí to neprodleně příslušnému orgánu Státní veterinární správy. Příslušný orgán Státní veterinární správy v součinnosti s rostlinolékařskou správou provede místní šetření; má-li pochybnosti o příčině úhynu v souvislosti s použitím přípravku, zajistí odběr vzorků způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem, jejich vyšetření odborným ústavem a informování chovatele včel nebo uživatele honitby nebo osoby, jíž přísluší výkon rybářského práva, o výsledku tohoto vyšetření. Záznam o výsledku místního šetření a výsledek vyšetření vzorků poskytne též rostlinolékařské správě a chovatelům včel, popřípadě uživateli honitby nebo osobě, jíž přísluší výkon rybářského práva, pokud jsou tyto osoby důsledky použití přípravků dotčené.

(7) Ustanovením odstavce 6 nejsou dotčena práva na uplatnění nároků na náhradu škody podle obecných právních předpisů.

(8) Pro zabezpečení ochrany včel v souladu s odstavcem 1 písm. a) a s opatřeními podle odstavce 10 jsou chovatelé včel povinni oznámit místně příslušnému obecnímu úřadu údaje týkající se stanovišť včelstev a hromadného letu včel. Obecní úřad poskytne na vyžádání tyto údaje ošetřovatelům porostů (odstavec 1) a uživatelům pozemků (odstavec 4).

(9) Letecká aplikace přípravků zvlášť nebezpečných pro včely se zakazuje. Letecká aplikace jiných přípravků a látek, které účinkují na hmyz, musí být ošetřovatelem porostu nebo jinou osobou určenou uživatelem pozemku oznámena písemně obecnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být provedena, a to nejpozději 48 hodin před začátkem jejího provedení. Obecní úřad vyhlásí počátek letecké aplikace přípravků způsobem v místě obvyklým.

(10) Prováděcí právní předpis stanoví

a)   další případy a okolnosti, kdy je nutná ochrana včel podle odstavce 1 písm. a),
b)   náležitosti oznámení podle odstavce 1 písm. b),
c)   náležitosti oznámení podle odstavce 8,
d)   podrobnosti k ochraně včel, zvěře a některých dalších necílových organismů41) při použití přípravků.

§ 52
Zvláštní omezení

Prováděcí právní předpis stanoví

a)   účinné látky, jejichž uvádění na trh pro použití v ochraně rostlin a jejichž používání v ochraně rostlin se zakazuje,
b)   podmínky pro ukončení uvádění na trh účinné látky pro použití v ochraně rostlin a jejího používání v ochraně rostlin, jde-li o účinnou látku, která na základě rozhodnutí Komise nebyla zařazena do seznamu účinných látek, popřípadě byla z tohoto seznamu vyřazena.

§ 53
Dovoz souběžného přípravku

(1) Souběžným přípravkem je přípravek, který se shoduje s přípravkem téhož výrobce registrovaným v České republice (dále jen "referenční přípravek")

a)   typem formulace,
b)   účinnou látkou podle specifikace platné pro referenční přípravek a
c)   složením, přičemž se připouštějí menší odchylky v přísadách a jejich vzájemných poměrech, pokud nejsou z hlediska bezpečnosti nebo účinnosti souběžného přípravku významné.

(2) Souběžný přípravek lze dovézt pouze na základě povolení vydaného rostlinolékařskou správou fyzické nebo právnické osobě na její žádost a za podmínek uvedených v odstavci 4.

(3) Žadatel o povolení dovozu souběžného přípravku musí ve své žádosti uvést, zda hodlá souběžný přípravek dovézt za účelem jeho dalšího uvádění na trh (dále jen "obchodní použití"), nebo pro vlastní potřebu.

(4) Rostlinolékařská správa povolí dovoz souběžného přípravku, jestliže tento přípravek již byl povolen k uvedení na trh v jiném státě Evropského hospodářského prostoru3) a bude dovezen do České republiky v obalech s označením, jak je nabízen uživatelům v tomto státě.

(5) Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti žádosti o povolení dovozu souběžného přípravku, kritéria pro posuzování odchylek ve složení souběžného přípravku od referenčního přípravku a způsob označení souběžného přípravku, je-li určen pro obchodní použití.

(6) Dojde-li v registraci referenčního přípravku ke změnám významným z hlediska jeho účinnosti nebo bezpečnosti, rostlinolékařská správa provede řízení o změně povolení k dovozu souběžného přípravku obdobně.

(7) Souběžný přípravek nesmí být použit v rozporu s podmínkami použití referenčního přípravku stanovenými v rozhodnutí o jeho registraci.

(8) Držitel rozhodnutí o registraci referenčního přípravku není účastníkem řízení o povolení dovozu souběžného přípravku.

(9) Rostlinolékařská správa rozhodne o žádosti podané podle odstavce 2 ve lhůtě 60 dnů od zahájení řízení.

(10) Na povolení dovozu souběžného přípravku se vztahují ustanovení § 34 odst. 3 až 5 a § 35 obdobně. Na souběžné přípravky se též vztahují § 43, 44, § 46 až 51 obdobně.

Další prostředky

§ 54

(1) Dalšími prostředky jsou pomocné prostředky na ochranu rostlin a bioagens. Pomocným prostředkem na ochranu rostlin je látka přírodního nebo syntetického původu nebo mikroorganismus mimo účinnou látku, upravené do formy, v níž jsou uváděny na trh, a určené k použití v ochraně rostlin (dále jen "pomocný prostředek"). Bioagens je prostředek na ochranu rostlin obsahující makroorganismy povahy živých parazitů, parazitoidů nebo predátorů mimo obratlovce, ve formě výrobku poskytovaného uživateli k použití proti škodlivým organismům na rostlinách nebo rostlinných produktech. Další prostředky smějí být uváděny na trh a používány, jsou-li rostlinolékařskou správou zapsány do úředního registru. K uvádění dalšího prostředku na trh je oprávněna pouze fyzická nebo právnická osoba, na jejíž žádost byl zápis do úředního registru proveden; toto ustanovení se nevztahuje na osoby, které další prostředky prodávají, jejich prodej zprostředkovávají nebo jiným způsobem je poskytují uživatelům, aniž by ovlivňovaly jejich vlastnosti nebo formu či balení a jejich označování.

(2) Žádost o zápis do úředního registru podává rostlinolékařské správě výrobce nebo dovozce, který hodlá další prostředek uvést na trh (dále jen "žadatel o zápis"). Na žadatele o zápis se vztahuje ustanovení § 32 odst. 2.

(3) Rostlinolékařská správa na základě podané žádosti rozhodne a zapíše další prostředek do úředního registru, jestliže byly splněny požadavky stanovené prováděcím právním předpisem a žadatel o zápis vydal písemné prohlášení, že tento prostředek splňuje zvláštní požadavky podle § 58, jde-li o pomocný prostředek, a § 59, jde-li o bioagens, a rostlinolékařská správa neshledala písemné prohlášení žadatele o zápis nepravdivým.

(4) Žadatel o zápis je povinen dodat na vlastní náklady vzorky pomocného prostředku nebo bioagens, jehož zápis do úředního registru je požadován. Technické náležitosti žádosti o zápis dalšího prostředku do úředního registru stanoví prováděcí právní předpis.

(5) Rostlinolékařská správa rozhodne o zápisu dalšího prostředku do úředního registru ve lhůtě 90 dnů od zahájení řízení.

(6) Zjistí-li rostlinolékařská správa, že další prostředek nesplňuje požadavky podle odstavce 2 nebo 3 nebo neodpovídá zvláštnímu zákonu,42) vydá rozhodnutí o zamítnutí žádosti o jeho zápis do úředního registru nebo rozhodne o jeho výmazu z úředního registru, jestliže je v něm zapsán.

(7) Zápisu do úředního registru podle odstavce 1 nepodléhají další prostředky, jsou-li určeny výhradně pro účely výzkumu a vývoje.

(8) Je-li to nutné z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat nebo životního prostředí nebo se zřetelem k použití přípravku, rostlinolékařská správa může rozhodnutím

a)   omezit platnost zápisu do úředního registru na dobu určitou,
b)   omezit rozsah oblasti použití dalšího prostředku,
c)   stanovit zvláštní podmínky používání dalšího prostředku, nebo
d)   stanovit údaje, jimiž musí být další prostředek označen.

(9) Rostlinolékařská správa může další prostředek přezkoumat a rozhodnout o změně jeho označování nebo jeho používání, je-li to nezbytné z hlediska souladu s právními předpisy České republiky a s předpisy Evropských společenství, jakož i s příslušnými technickými normami nebo soudobými vědeckými a technickými znalostmi.

(10) Na žádost podanou alespoň dva měsíce před zánikem platnosti rozhodnutí o zápisu dalšího prostředku do úředního registru rostlinolékařská správa rozhodne o prodloužení platnosti zápisu. Ustanovení odstavců 1 až 8 se přitom použijí obdobně.

(11) Jde-li o pomocný prostředek nebo bioagens obsahující geneticky modifikované organismy, lze tyto prostředky zapsat do úředního registru jen na základě souhlasu Ministerstva životního prostředí vydaného podle zvláštního zákona.32)

(12) Použití dalších prostředků nezapsaných do úředního registru nebo použití dalších prostředků odchylně od jejich zápisu (dále jen "experimentální použití dalšího prostředku") je možné, jestliže

a)   toto použití bylo nejpozději 60 dní před jeho zahájením písemně oznámeno rostlinolékařské správě,
b)   rostlinolékařská správa nezakázala experimentální použití dalšího prostředku, a to nejpozději dva dny před jeho začátkem, ani nestanovila zvláštní podmínky pro toto použití, je-li to nezbytné vzhledem k nebezpečí pro zdraví lidí a zvířat, životní prostředí, rostliny a rostlinné produkty.

(13) Oznámení podle odstavce 12 písm. a) obsahuje

a)   identifikaci oznamovatele (firma nebo název, sídlo nebo jméno a příjmení a adresa),
b)   označení místa, kde se má experimentální použití dalšího prostředku uskutečnit,
c)   popis účelu, rozsahu a způsobu experimentálního použití dalšího prostředku.

(14) Na nakládání s pomocnými prostředky se vztahují § 46 až 50 obdobně.

(15) Na dovoz dalších prostředků se vztahuje § 53 obdobně.

§ 55

Další prostředky uváděné na trh musí být označeny údaji stanovenými prováděcím právním předpisem.

§ 56

Osoba, které bylo vydáno rozhodnutí o zápisu dalšího prostředku do úředního registru, je povinna neprodleně písemně oznámit rostlinolékařské správě

a)   nové poznatky o možných a zjištěných škodlivých účincích tohoto prostředku,
b)   změny úředního povolení k uvádění na trh tohoto prostředku, k nimž došlo v členských státech Evropské unie.

§ 57

(1) Kontrolu dalších prostředků, zda odpovídají zvláštním požadavkům podle § 54 odst. 3, provádí rostlinolékařská správa.

(2) Osoba, které bylo vydáno rozhodnutí o zápisu dalšího prostředku do úředního registru, je povinna na výzvu rostlinolékařské správy dodat na vlastní náklady vzorky pomocného prostředku nebo bioagens zapsaných do úředního registru odpovídající výrobním číslům (šaržím) uvedeným na trh v České republice.

§ 58
Pomocné prostředky

(1) Pomocný prostředek splňuje zvláštní požadavky podle § 54 odst. 3, jestliže

a)   nemá nepřijatelné účinky na rostliny nebo rostlinné produkty přicházející s ním do kontaktu při jeho aplikaci,
b)   je účinný z hlediska účelu, pro nějž je určen,
c)   jsou identifikovány všechny složky, které jej tvoří,
d)   jsou vymezeny jeho fyzikální, chemické a další vlastnosti dokazující jeho standardní výrobu,
e)   nezvyšuje rizika vyplývající z použití přípravků,
f)   jeho použití nepůsobí škodlivě na zdraví lidí a zvířat a životní prostředí, zejména na podzemní vodu,
g)   neobsahuje látky, jejichž výroba, dovoz a distribuce v České republice jsou zakázány.27)

(2) K žádosti o zápis pomocného prostředku do úředního registru se vyjadřuje Ministerstvo zdravotnictví z hlediska ochrany zdraví lidí. Obsahuje-li pomocný prostředek látky, které vykazují nebezpečné vlastnosti, podléhá klasifikaci podle zvláštního zákona.27) Žadatel o zápis předloží výsledky této klasifikace jako podklad pro rozhodnutí k žádosti o zápis pomocného prostředku do úředního registru.

(3) Má-li pomocný prostředek povahu adjuvantu, může rostlinolékařská správa požadovat, aby žadatel o zápis dodal písemné stanovisko držitele rozhodnutí o registraci přípravku, s nímž má být použit společně a jehož vlastnosti nebo účinky mají být upraveny.

§ 59
Bioagens

Bioagens splňuje zvláštní požadavky podle § 54 odst. 3, jestliže

a)   je vymezen hodnotami jeho vlastností dokazujícími jeho standardní výrobu,
b)   obsahuje makroorganismy, které nejsou cizí pro zoografickou oblast, do níž náleží území České republiky; jestliže tato podmínka není splněna, postupuje se v souladu se zvláštním zákonem,41)
c)   je účinný k účelu, pro nějž je určen,
d)   neobsahuje složky, které vykazují nežádoucí účinky na zdraví lidí, proti nimž se nelze chránit obvyklými osobními ochrannými prostředky.

§ 60
Oznamovací a dokladová povinnost

(1) Podnikatelé, kteří dovážejí přípravky a pomocné prostředky nebo je vyrábějí na území České republiky, jsou povinni

a)   oznámit rostlinolékařské správě vždy do 15. dne prvního měsíce kalendářního čtvrtletí názvy, čísla šarží a množství přípravků a pomocných prostředků jimi uvedených na trh v předcházejícím čtvrtletí,
b)   na vyžádání rostlinolékařské správě poskytnout informace o balení a dodat vzorky balení přípravků a pomocných prostředků, typických pro jejich dodávání formou zboží.

(2) Podnikatelé, kteří prodávají přípravky nebo pomocné prostředky, jsou povinni v dokladu o jejich prodeji uvést též číslo šarže prodaného přípravku nebo pomocného prostředku.

Hlava V
Mechanizační prostředky

§ 61

Mechanizačním prostředkem se rozumí stroj nebo technické zařízení včetně doplňujících technologických součástí, určené k aplikaci přípravků formou postřiku nebo rosení ve venkovním prostředí nebo k moření osiv. Mechanizační prostředky mohou být uváděny na trh a používány při podnikatelské činnosti pouze tehdy, jsou-li rostlinolékařskou správou zapsány do úředního registru mechanizačních prostředků. Toto ustanovení se nevztahuje na stroje

a)   poháněné ručně, motoricky nebo stlačeným plynem o objemu zásobní nádrže do 20 litrů včetně,
b)   určené výhradně pro účely výzkumu, vývoje nebo zkoušení,
c)   určené pro používání v uzavřených prostorách, s výjimkou strojů k moření osiv,
d)   určené pro používání ve venkovním prostředí, jsou-li vybaveny
1.  horizontálním rámem se dvěma nebo jednou tryskou pro plošný postřik nebo rosení s výjimkou typů určených k ošetření dopravních cest, drah,
2.  rámem se dvěma nebo jednou tryskou pro prostorový postřik nebo rosení,
e)   stroje určené pro aplikační technologie založené na plynování, zálivce a kapénkové aplikaci,
f)   na něž se nevztahuje zvláštní předpis o technických požadavcích na výrobky.

§ 62

Mechanizační prostředky uváděné na trh musí být označeny údaji stanovenými prováděcím právním předpisem.

Úřední registr mechanizačních prostředků

§ 63

(1) K uvádění mechanizačního prostředku na trh je oprávněna pouze fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelem a držitelem rozhodnutí o jeho zápisu do úředního registru, nebo jí zmocněná osoba.

(2) Žádost o zápis mechanizačního prostředku do úředního registru podává rostlinolékařské správě výrobce nebo dovozce, který jej hodlá uvést na trh (dále jen "výrobce nebo dovozce"). Nemá-li výrobce nebo dovozce trvalý pobyt nebo sídlo na území Evropské unie, musí písemně zmocnit k jednání osobu s trvalým pobytem nebo sídlem na území členského státu Evropské unie. Úředně ověřená plná moc se přikládá k žádosti a je její součástí.

(3) Rostlinolékařská správa na základě žádosti výrobce nebo dovozce zapíše mechanizační prostředek do úředního registru, jestliže výrobce nebo dovozce předložil písemné prohlášení, že tento mechanizační prostředek splňuje technické a technologické požadavky, a rostlinolékařská správa neshledala toto písemné prohlášení nepravdivým.

(4) Prováděcí právní předpis stanoví technické náležitosti žádosti o zápis mechanizačního prostředku do úředního registru a technické a technologické požadavky na mechanizační prostředek.

(5) Rostlinolékařská správa rozhodne o zápisu mechanizačního prostředku do úředního registru ve lhůtě 90 dnů od zahájení řízení a vydá výrobci nebo dovozci rozhodnutí o tomto zápisu, v němž určí dobu platnosti zápisu nejdéle na 5 let.

(6) Zjistí-li rostlinolékařská správa, že mechanizační prostředek neodpovídá požadavkům podle odstavce 3 nebo výrobce nebo dovozce nesplňuje požadavky podle odstavce 2, vydá rozhodnutí o zamítnutí žádosti o jeho zápis do úředního registru nebo rozhodne o jeho výmazu z úředního registru, jestliže je v něm zapsán.

(7) Mechanizační prostředek se nezapíše do úředního registru, není-li bezpečný z hlediska obecných požadavků na bezpečnost.29)

(8) Je-li to nutné z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat a životního prostředí nebo se zřetelem k použití mechanizačního prostředku, rostlinolékařská správa může rozhodnutím

a)   omezit platnost zápisu do úředního registru na dobu určitou,
b)   omezit rozsah oblasti použití mechanizačního prostředku,
c)   stanovit zvláštní podmínky používání mechanizačního prostředku, nebo
d)   stanovit údaje, jimiž musí být mechanizační prostředek označen.

(9) Rostlinolékařská správa může mechanizační prostředek kdykoliv přezkoumat a rozhodnout o změně jeho používání, je-li to nezbytné z hlediska souladu s právními předpisy České republiky a s předpisy Evropských společenství, s příslušnými technickými normami nebo soudobými vědeckými a technickými znalostmi.

(10) Na žádost podanou alespoň 2 měsíce před zánikem platnosti rozhodnutí o zápisu mechanizačního prostředku do úředního registru, rostlinolékařská správa rozhodne o prodloužení platnosti zápisu. Do dne nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti o prodloužení platnosti tohoto zápisu zůstává dosavadní zápis v platnosti, a to i v případě, kdy žádost o prodloužení doby platnosti byla zamítnuta.

§ 64

Osoba, které bylo vydáno rozhodnutí o zápisu mechanizačního prostředku do úředního registru, je povinna neprodleně oznámit písemně rostlinolékařské správě

a)   nové poznatky o možných a zjištěných nedostatcích tohoto mechanizačního prostředku,
b)   změny úředního povolení k uvádění na trh tohoto mechanizačního prostředku, k nimž došlo v členských státech Evropské unie,
c)   změny v provedení nebo konstrukci mechanizačního prostředku, které by mohly mít vliv na aplikaci přípravků.

§ 65

(1) Kontrolu, zda mechanizační prostředek odpovídá požadavkům podle § 63 odst. 3, provádí rostlinolékařská správa.

(2) Výrobce nebo dovozce, který žádá o zápis mechanizačního prostředku do úředního registru nebo je držitelem rozhodnutí o tomto zápisu, je povinen na výzvu rostlinolékařské správy přistavit na vlastní náklady mechanizační prostředek ke kontrole.

Kontrolní testování

§ 66

(1) Mechanizační prostředky podléhající zápisu do úředního registru (§ 61) a další, stanovené prováděcím právním předpisem, jsou-li používány při podnikání, podléhají povinnému kontrolnímu testování.

(2) Kontrolní testování se provádí v intervalech stanovených prováděcím právním předpisem nebo ve lhůtě určené rostlinolékařskou správou, je-li to nutné pro odstranění závad zjištěných na mechanizačním prostředku. Kontrolní testování spočívá v přezkoumání funkční způsobilosti mechanizačního prostředku pro správnou aplikaci přípravků podle technologických požadavků stanovených prováděcím právním předpisem, který též stanoví technologický postup kontrolního testování.

(3) Podmínkou pro vydání živnostenského oprávnění k provozování koncesované živnosti,43) na základě kterého lze provádět kontrolní testování mechanizačních prostředků, je souhlas rostlinolékařské správy vydaný podle zvláštního právního předpisu.44) Fyzická nebo právnická osoba k žádosti o koncesi sdělí mimo náležitostí stanovených zvláštním právním předpisem45) adresu umístění provozovny a přiloží technickou dokumentaci vybavení provozovny.

(4) Souhlas podle odstavce 3 rostlinolékařská správa vydá, jestliže provozovna a její vybavení odpovídá technickým podmínkám pro kontrolní testování mechanizačních prostředků stanoveným prováděcím právním předpisem.

(5) Pro schválení další provozovny platí ustanovení odstavců 3 a 4 obdobně.

(6) Živnostenský úřad příslušný podle zvláštních právních předpisů46) uloží podmínky pro provozovaní živnosti,47) v nichž zejména omezí provozovaní živnosti na schválenou provozovnu.

§ 67

(1) Na základě výsledku kontrolního testování vydá provozovatel kontrolního testování doklad o funkční způsobilosti mechanizačního prostředku spolu s výsledky provedeného testování pro potřeby vlastníka nebo oprávněného uživatele mechanizačního prostředku. Náležitosti a vzor tohoto dokladu stanoví prováděcí právní předpis.

(2) Provozovatel kontrolního testování je povinen zajistit vedení průběžné evidence mechanizačních prostředků, které byly podrobeny testování, a sdělovat rostlinolékařské správě v jí určených lhůtách informace obsahující

a)   identifikační údaje o mechanizačních prostředcích, které byly podrobeny kontrolnímu testování, a to zda vyhověly požadavkům či nikoliv,
b)   přehled zjištěných závad,
c)   přehled vydaných dokladů o funkční způsobilosti mechanizačního prostředku.

Technická zařízení k hubení škodlivých organismů

§ 68

(1) Technickým zařízením k hubení škodlivých organismů podle tohoto zákona se rozumí zařízení, jehož konstrukce a technická způsobilost umožňuje použití k hubení škodlivých organismů fyzikálními metodami, například zahřátím nebo ozářením objektu, který může být nebo je těmito škodlivými organismy napaden (dále jen "technické zařízení").

(2) Technické zařízení podle odstavce 1 a požadavky na ně stanoví prováděcí právní předpis. Toto zařízení musí být způsobilé k hubení škodlivých organismů podle technologického postupu, který schvaluje a jeho dodržování kontroluje rostlinolékařská správa.

§ 69

(1) Provozovatel technického zařízení, jestliže má v úmyslu použít je k účelu uvedenému v § 68 odst. 1, je povinen požádat rostlinolékařskou správu o uznání způsobilosti k výkonu této činnosti.

(2) Rostlinolékařská správa, nezjistí-li organizační ani technologické překážky k použití technického zařízení podle § 68 odst. 2, vydá rozhodnutí o uznání způsobilosti podle odstavce 1, v němž stanoví podmínky pro výkon činnosti podle § 68, vymezí dobu platnosti vydaného rozhodnutí a přidělí značku pro označování ošetřených objektů.

(3) Rostlinolékařská správa vede seznam způsobilých technických zařízení.

(4) Provozovatel technického zařízení uznaného rostlinolékařskou správou jako způsobilé podle § 68 odst. 2

a)   smí k hubení škodlivých organismů používat pouze toto zařízení,
b)   je povinen dodržovat technologický postup schválený rostlinolékařskou správou podle § 68 odst. 2 a ošetřený objekt označit přidělenou značkou v souladu s podmínkami pro výkon činnosti stanovenými podle odstavce 2.

Hlava VI
Státní správa ve věcech rostlinolékařské péče

§ 70
Orgány státní správy ve věcech rostlinolékařské péče

(1) Orgány státní správy ve věcech rostlinolékařské péče jsou ministerstvo a rostlinolékařská správa.

(2) Na úseku rostlinolékařské péče vykonávají ve vymezeném rozsahu státní správu též obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností.48)

§ 71
Ministerstvo

(1) Ministerstvo

a)   je odvolacím orgánem proti rozhodnutí rostlinolékařské správy a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na úseku rostlinolékařské péče,
b)   rozhoduje na základě žádosti o pověření fyzické nebo právnické osoby prováděním některých odborných rostlinolékařských činností,
c)   rozhoduje o pověření právnické osoby zajišťováním výzkumu a vývoje nových metod a systémů ochrany rostlin a stanoví hlavní úkoly rostlinolékařské péče v oblasti vědy a výzkumu,
d)   jmenuje Rostlinolékařskou radu ministerstva jako odborný poradní orgán pro oblast ochrany rostlin v zemědělství a lesnictví, jehož úkolem je předkládat doporučení týkající se zejména ochrany státu před zavlékáním a šířením určitých škodlivých organismů a jejich potlačování, minimalizace rizik spojených s opatřeními na ochranu rostlin, priorit ve výzkumu, poradenství, rozvoje mezinárodních vztahů a koordinace aktivit na úseku rostlinolékařské péče,
e)   jmenuje odbornou komisi pro přípravky, která se vyjadřuje před příslušným rozhodnutím rostlinolékařské správy k jejich registraci, jde-li o přípravky obsahující účinnou látku, která není obsažena v žádném z přípravků registrovaných v České republice, a o zrušení jejich registrace,
f)   zajišťuje s Ministerstvem zdravotnictví koordinaci soustavného sledování reziduí přípravků a nežádoucích produktů škodlivých organismů v rostlinných produktech a surovinách pro výrobu potravin a krmiv a vypracovává souhrnné hodnotící zprávy za Českou republiku,
g)   zajišťuje s Ministerstvem životního prostředí koordinaci monitoringu a ochrany proti šíření invazních škodlivých organismů a soustavného sledování nežádoucích vedlejších účinků registrovaných přípravků, metod a systémů ochrany rostlin a geneticky modifikovaných organismů uvedených na trh podle zvláštního právního předpisu32) na vybrané složky životního prostředí, zejména vodní prostředí a půdu, soustřeďuje o nich informace a zajišťuje vypracování souhrnné hodnotící zprávy za Českou republiku,
h)   odpovídá za plnění závazků na úseku rostlinolékařské péče, které vyplývají z členství České republiky v Evropské unii včetně provádění bezprostředně závazných předpisů Evropských společenství na tomto úseku,
i)   odpovídá za zajištění ochrany proti zavlékání a šíření jednotlivých škodlivých organismů v souladu se zvláštními právními předpisy Evropských společenství49) včetně vydání příslušných právních předpisů,
j)   žádá Komisi o poskytnutí finančních příspěvků podle zvláštního předpisu Evropských společenství1) k úhradě nákladů na nezbytná přijatá nebo plánovaná opatření k eradikaci nebo zamezení rozšiřování škodlivých organismů podle § 10 odst. 5.

(2) Ministerstvo může udělit za podmínek stanovených v odstavci 3 výjimku z

a)   ustanovení § 7 odst. 5; tímto není dotčeno ustanovení § 8 odst. 1,
b)   ustanovení § 21 odst. 1 písm. c),
c)   ustanovení § 21 odst. 1 písm. d), a to pouze pro dovoz zásilek dřeva, jsou-li zajištěny odpovídající záruky.

(3) Výjimku podle odstavce 2 lze udělit jen tehdy,

a)   je-li Česká republika k jejímu udělení oprávněna Komisí podle zvláštního předpisu Evropských společenství1) a při splnění podmínek stanovených tímto oprávněním,
b)   je-li vyloučeno nebezpečí zavlečení nebo rozšíření škodlivých organismů s ohledem na původ rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, na jejich vhodné ošetření přípravky nebo na omezení jejich použití.

§ 72
Rostlinolékařská správa

(1) Rostlinolékařská správa je správní úřad rostlinolékařské péče s působností na území České republiky, zřízený zákonem č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,50) a podřízený ministerstvu.

(2) Rostlinolékařská správa je úřední organizací ochrany rostlin podle Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin a úřadem odpovědným za výkon působnosti na úseku rostlinolékařské péče podle zvláštního předpisu Evropských společenství.1)

(3) Rostlinolékařská správa je organizační složkou státu51) a účetní jednotkou. Sídlem rostlinolékařské správy je Praha. V jejím čele je ředitel, jehož jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem.52) Organizaci rostlinolékařské správy upravuje organizační řád, který vydává ředitel rostlinolékařské správy.

(4) Rostlinolékařská správa vykonává působnost podle ustanovení tohoto zákona ve věcech

a)   ochrany rostlin a rostlinných produktů podle § 5 a 6,
b)   opatření proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů, popřípadě invazních škodlivých organismů podle § 7 až 13, § 15 až 17, § 19, 21, 22, § 25 až 30,
c)   přípravků a dalších prostředků podle § 32 až 45, § 50, 51, 53, 54, 57 a 58,
d)   mechanizačních prostředků podle § 63, 65, 66, 68 a 69,
e)   rostlinolékařského dozoru a řízení ve věcech rostlinolékařské péče včetně nařizování mimořádných rostlinolékařských opatření, řešení krizových situací a ukládání pokut podle § 74 až 78,
f)   odborných rostlinolékařských činností a odborné způsobilosti k jejich výkonu podle § 79, § 81 až 83 a § 86.

(5) Rostlinolékařská správa dále

a)   sleduje výskyt škodlivých organismů včetně invazních škodlivých organismů a poruch na pozemcích a v objektech, kde se pěstují, skladují nebo zpracovávají rostliny nebo rostlinné produkty,
b)   sleduje účinnost geneticky modifikovaných organismů využívaných v ochraně rostlin a rezistenci škodlivých organismů k přípravkům a dalším prostředkům a k produktům geneticky modifikovaných organismů,
c)   provádí audit fyzických a právnických osob a vyjadřuje se k návrhům na jejich pověření prováděním některých odborných činností podle § 71 odst. 1 písm. b) a c),
d)   vyhodnocuje informace o nežádoucích účincích registrovaných přípravků a dalších prostředků,
e)   rozhoduje o určení, zda jde o přípravek nebo další prostředek nebo jiný výrobek,
f)   vydává v rámci své působnosti na žádost odborné posudky nebo stanoviska,
g)   zabezpečuje a provádí rostlinolékařskou diagnostiku,
h)   potvrzuje na základě provedených úředních zkoušek rezistenci, popřípadě jinou účinnost odrůd rostlin proti škodlivým organismům v případech, kdy použití takových odrůd je jedním z mimořádných rostlinolékařských opatření podle § 76 odst. 1 písm. a), c) nebo d) proti těmto škodlivým organismům; tím není dotčeno hodnocení rezistence odrůd proti škodlivým organismům ve zkouškách ke zjištění užitné hodnoty odrůd prováděných Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským podle zvláštního zákona,6)
i)   rozhoduje o pověření fyzické nebo právnické osoby provedením některých odborných činností podle tohoto zákona v rozsahu svých kompetencí, a to na základě její žádosti, pod svým dohledem a pod podmínkou, že bude zajištěna objektivita výsledků a že tato osoba splňuje minimální kvalifikační předpoklady pro výkon určité odborné činnosti,
j)   vyhlašuje opatření proti zavlékání a šíření škodlivých organismů stanovených bezprostředně závaznými předpisy Evropských společenství a plní další úkoly vyplývající pro ni z těchto předpisů nebo rozhodnutí,
k)   navrhuje ministerstvu udělení výjimek podle § 71 odst. 2.

(6) Rostlinolékařská správa vydává Věstník, v němž zveřejňuje informace o dokumentech z oblasti rostlinolékařské péče vydaných orgány Evropských společenství a jinými mezinárodními institucemi, informace o výskytu škodlivých organismů, přehledy o registraci přípravků a dalších prostředků, přehledy provozovatelů kontrolního testování mechanizačních prostředků a jiné významné informace pro veřejnost a vyhlašuje opatření proti zavlékání a rozšiřování nebezpečných škodlivých organismů.

(7) Rostlinolékařská správa je v rozsahu své působnosti oprávněna získávat na žádost od organizačních složek státu, zejména od orgánů ochrany veřejného zdraví, Státní veterinární správy a celních úřadů, a od orgánů územních samosprávných celků včetně živnostenských úřadů informace související se zajišťováním své činnosti.

(8) Rostlinolékařská správa je při výkonu své působnosti oprávněna v nezbytném rozsahu a bezúplatně využívat údajů katastrů nemovitostí a Pozemkového fondu České republiky.

(9) Rostlinolékařská správa v rozsahu své působnosti poskytuje informace a spolupracuje s organizačními složkami státu a orgány územních samosprávných celků a se zájmovými a profesními sdruženími.

(10) Rostlinolékařská správa sděluje Komisi

a)   fyzické nebo právnické osoby, které pověřila provedením některé odborné činnosti podle § 10, 15, 17, 22 a § 28 až 30,
b)   aktuální úřední postupy pro provádění rostlinolékařské kontroly podle § 15 a 22,
c)   na její žádost podrobnosti o původu dodávky rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, odeslané z území České republiky, která byla na území jiného členského státu Evropské unie shledána za dodávku nesplňující opatření tohoto zákona proti šíření škodlivých organismů, o veškerých úkonech rostlinolékařské péče včetně odborného šetření, kontroly a opatření, kterým byla tato dodávka na území České republiky podrobena, a místa určení případných dalších dodávek odeslaných ze stejného místa původu za určitou dobu,
d)   a ostatním členským státům Evropské unie do 1. září každého roku přehled dovozů a přemístění, povolených podle § 8 odst. 1, za období jednoho roku končící 30. červnem, a každý výskyt škodlivých organismů podle § 7 odst. 1 a 3, který byl v témže období potvrzen na rostlinách, rostlinných produktech a jiných předmětech, které bylo podle § 8 odst. 1 povoleno dovézt a nebo přemístit,
e)   a ostatním členským státům Evropské unie opatření podle § 8 odst. 1, která stanoví pro rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, u nichž je požadováno uvolnění ze zvláštního režimu přechovávání a manipulace [§ 8 odst. 1 písm. e)].

§ 73
Obecní úřady a obecní úřady obcí
s rozšířenou působností

(1) Obecní úřady přijímají oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů podle § 9 a předkládají je rostlinolékařské správě k dalšímu řízení.

(2) Obecní úřady plní specifické povinnosti na úseku ochrany včel při používání přípravků podle § 51 odst. 4, 8 a 9.

(3) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností projednávají ve svých obvodech přestupky týkající se § 3 odst. 1 písm. a), jde-li o výskyt a šíření plevelů, jakožto škodlivých organismů, které se šíří z neobdělávané zemědělské půdy a neudržované nezemědělské půdy a které ohrožují životní prostředí nebo zdraví lidí nebo zvířat. U statutárních měst členěných na městské části vykonávají tuto činnost městské části.

(4) Na území hlavního města Prahy vykonávají úřady městských částí státní správu na úseku rostlinolékařské péče v rozsahu svěřeném tímto zákonem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností.

(5) Činnosti podle odstavců 1 až 3 jsou výkonem přenesené působnosti.

§ 74
Rostlinolékařský dozor

(1) Rostlinolékařská správa vykonává dozor nad dodržováním

a)   povinnosti zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů [§ 3 odst. 1 písm. a)],
b)   ustanovení o ochraně rostlinných produktů z hlediska bezpečnosti potravin (§ 4),
c)   opatření proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů, zejména mimořádných rostlinolékařských opatření (§ 11, 26 a 76),
d)   povinnosti registrace osob (§ 12) a povinností registrovaných osob (§ 13), ustanovení o používání rostlinolékařských pasů (§ 14, 16 a 17) a souvisejících povinností (§ 20),
e)   podmínek stanovených pro přemísťování rostlin a rostlinných produktů přes chráněné zóny nebo v rámci chráněných zón (§ 30 odst. 2),
f)   požadavků a povinností souvisejících s uváděním na trh a používáním přípravků a dalších prostředků [§ 3 odst. 1 písm. b), § 31, 43, 46, 47, 49],
g)   opatření k ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků (§ 51),
h)   podmínek uvedených v rozhodnutí o zápisu mechanizačního prostředku do úředního registru (§ 63), ustanovení o používání a kontrolním testování mechanizačních prostředků [§ 3 odst. 1 písm. b), § 64, 66 a 67] a provozování technických zařízení k hubení škodlivých organismů (§ 68 a 69),
i)   ustanovení týkajících se výkonu odborné pomoci fyzickým a právnickým osobám v ochraně rostlin a rostlinných produktů (§ 5) a výkonu některých odborných rostlinolékařských činností pověřenými fyzickými a právnickými osobami [§ 71 odst. 1 písm. b) a c) a § 72 odst. 5 písm. i)] nebo osobami podnikajícími na základě živnostenského oprávnění (§ 85) včetně dodržování podmínek odborné způsobilosti pro tyto činnosti (§ 81 až 86),
j)   dalších povinností stanovených fyzickým a právnickým osobám tímto zákonem nebo nařízených na jeho základě,
k)   povinností vyplývajících pro fyzické a právnické osoby z bezprostředně závazných právních předpisů Evropských společenství (§ 3 odst. 2).

(2) V rámci rostlinolékařského dozoru rostlinolékařská správa

a)   zjišťuje nedostatky, jejich příčiny a osoby za ně odpovědné,
b)   projednává a stanoví úřední opatření k odstranění zjištěných nedostatků (§ 75) a kontroluje jejich plnění.

Pro tuto činnost je rostlinolékařská správa oprávněna provádět odpovídající šetření.

(3) V souladu s tímto zákonem a zákonem o státní kontrole16) jsou zaměstnanci rostlinolékařské správy při provádění rostlinolékařského dozoru, rostlinolékařské kontroly a průzkumu výskytu škodlivých organismů oprávněni

a)   ověřovat osobní údaje kontrolovaných fyzických osob nebo jejich zmocněnců (jméno, datum narození, místo trvalého pobytu), které umožňují tyto osoby identifikovat,
b)   pořizovat kopie nebo výpisy z písemných materiálů, které jsou předkládány při kontrole, pořizovat v souvislosti s prováděním dozoru nebo kontroly fotodokumentaci,
c)   vstupovat do objektů, na pozemky a do provozních a skladovacích prostor a zařízení kontrolovaných osob, na kterých nebo ve kterých se pěstují, skladují nebo zpracovávají rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty a v nezbytném rozsahu odebírat jejich vzorky, přípravky nebo jiné výrobky.

(4) Zaměstnanci rostlinolékařské správy vykonávající rostlinolékařský dozor nebo rostlinolékařskou kontrolu se prokazují služebním průkazem, popř. písemným pověřením, v němž je vymezen předmět kontroly a okruh kontrolovaných osob.

(5) Rostlinolékařská správa provádí namátkově úřední kontroly k ověření plnění požadavků stanovených v § 13 odst. 1 a § 14 odst. 1 a 2, a to bez zřetele k původu rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů. Tyto kontroly provádí

a)   kdykoli a kdekoli, jsou-li rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty přemísťovány,
b)   na pozemcích a v objektech, kde jsou rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty pěstovány, vyráběny, skladovány nebo nabízeny k prodeji, stejně jako na pozemcích a v objektech fyzických a právnických osob, které se při podnikatelské činnosti12) zabývají pěstováním rostlin a jako koneční uživatelé nakupují nebo jiným způsobem získávají rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty,
c)   přednostně společně s jakoukoliv další kontrolou dokladů.

(6) Kontroly podle odstavce 5 se provádějí

a)   opakovaně ve lhůtě alespoň 1 roku na pozemcích a popřípadě v objektech osob registrovaných podle § 12 odst. 1 písm. a) a b), a to alespoň kontrolou evidence vedené podle § 13 odst. 1 písm. a),
b)   zpravidla opakovaně na pozemcích a v objektech osob registrovaných podle § 12 odst. 1 písm. c),
c)   zpravidla cíleně, jestliže vyšly najevo skutečnosti naznačující, že některé z ustanovení tohoto zákona nebylo dodrženo.

(7) Zjistí-li se na základě kontrol prováděných podle odstavců 5 a 6, že rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty představují nebezpečí šíření škodlivých organismů stanovených prováděcím právním předpisem, musí být podrobeny mimořádným rostlinolékařským opatřením podle § 76.

(8) Pokud byly kontrole podle odstavců 5 a 6 podrobeny rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty pocházející z jiného členského státu Evropské unie, rostlinolékařská správa informuje neodkladně úřední organizaci ochrany rostlin dotčeného členského státu Evropské unie o zjištěných nálezech a o opatřeních, která v této souvislosti byla nebo budou nařízena.

(9) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, poskytne rostlinolékařská správa za odebrané kontrolní vzorky kontrolované osobě náhradu ve výši ceny rostliny, rostlinného produktu, přípravku nebo jiného výrobku, za kterou se odebraný výrobek prodává na trhu v okamžiku odběru vzorku nebo za kterou byl pořízen, pokud kontrolovaná osoba o náhradu požádá do 3 měsíců ode dne, kdy byla seznámena s výsledky kontroly.

(10) Náhrada podle odstavce 9 se neposkytne, jestliže

a)   výsledek kontroly prokázal, že kontrolovaná osoba nedodržela ustanovení tohoto zákona,
b)   nesplnila opatření nařízené na základě tohoto zákona,
c)   cena odebraného vzorku je nižší než 300 Kč.

§ 75
Úřední opatření

(1) Opatření rostlinolékařské péče učiněné na základě výsledků rostlinolékařského dozoru nebo rostlinolékařské kontroly k nápravě zjištěných skutečností, nejde-li o mimořádné rostlinolékařské opatření podle § 76, je úředním opatřením, na které se nevztahují ustanovení správního řádu.11)

(2) Opatření podle odstavce 1 rostlinolékařská správa kontrolované osobě písemně oznámí a zdůvodní. Pokud kontrolovaná osoba s tímto opatřením nesouhlasí, může proti němu podat námitky do 5 dnů ode dne doručení oznámení. Námitky nemají odkladný účinek.

(3) O námitkách rozhodne ředitel rostlinolékařské správy do 5 pracovních dnů od doručení námitek. Toto rozhodnutí může být přezkoumáno soudem.53)

§ 76
Mimořádná rostlinolékařská opatření

(1) Mimořádnými rostlinolékařskými opatřeními jsou

a)   zákaz, omezení nebo stanovení zvláštních podmínek po dobu stanovenou a v území vymezeném rostlinolékařskou správou pro
1.  pěstování, sklizeň, posklizňovou úpravu, uvádění na trh, průmyslové zpracování a jiné použití rostlin a rostlinných produktů, popřípadě jiných předmětů,
2.  užívání pozemků, skladů, provozů nebo zařízení anebo přemísťování rostlin, rostlinných produktů, zeminy, statkových hnojiv, kompostů, popřípadě jiných materiálů a předmětů, dopravních prostředků a živočichů, kteří mohou být nositeli škodlivých organismů,
b)   jednorázové zničení rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů napadených nebo podezřelých z napadení škodlivými organismy nebo jejich jednorázové ošetření stanovenými postupy a prostředky,
c)   jednorázová asanace pozemků, čištění a asanace skladů, provozních prostorů, strojů, dopravních prostředků, zařízení, nářadí nebo jiných předmětů,
d)   jednorázové povinné vyšetření rostlin nebo rostlinných produktů, popřípadě jiných předmětů na napadení škodlivými organismy nebo na rezistenci proti nim,
e)   stanovení zvláštních podmínek k ochraně organismů, které nejsou škodlivými organismy podle tohoto zákona, před vedlejším škodlivým působením přípravků,
f)   zákaz uvádění na trh a používání přípravků, popřípadě dalších prostředků, nebo zákaz používání mechanizačních prostředků.

(2) Mimořádná rostlinolékařská opatření nařizuje rostlinolékařská správa individuálně určeným fyzickým nebo právnickým osobám, popřípadě, pokud se tato opatření týkají blíže neurčeného množství fyzických a nebo právnických osob, je vyhlašuje ve Věstníku po provedení potřebného odborného šetření nebo, hrozí-li nebezpečí z prodlení, neprodleně, a to

a)   v případech uvedených v § 7 odst. 4, § 11, § 15 odst. 6, § 26 odst. 3 a 5, § 29 odst. 6 a v § 74 odst. 7,
b)   k ochraně před zavlečením škodlivých organismů do nárazníkové zóny, vymezené rostlinolékařskou správou s ohledem na tyto škodlivé organismy, popřípadě před jejich rozšířením v této zóně,
c)   k ochraně před rozšiřováním a k omezování výskytu invazních škodlivých organismů (§ 10 odst. 1) a při kalamitním přemnožení škodlivých organismů, pokud v těchto případech rostlinolékařská správa uznala na základě odborného šetření vyhlášení nebo nařízení mimořádných rostlinolékařských opatření za potřebné; kalamitním přemnožením se rozumí výrazný nárůst výskytu škodlivého organismu, při kterém hrozí nebezpečí značných škod,
d)   při zjištění nesprávného zacházení s přípravky, je-li ohroženo zdraví lidí nebo zvířat nebo životní prostředí,
e)   při zjištění, že
1.  přípravek neodpovídá požadavkům podle § 31 odst. 1, § 33 odst. 3 písm. b) bodů 2 až 5 nebo podmínkám stanoveným podle § 34 odst. 3, nebo další prostředek neodpovídá požadavkům podle § 54 odst. 1, 3 a 8, nebo mechanizační prostředek neodpovídá požadavkům podle § 61 a § 63 odst. 1 a 3,
2.  uvádění na trh a používání přípravku není přípustné na základě rozhodnutí Komise,
3.  přípravek, další prostředek nebo mechanizační prostředek není bezpečný podle zvláštního právního předpisu.29)

(3) Při nařízení mimořádných rostlinolékařských opatření podle odstavce 2 se nepoužijí ustanovení správního řádu11) o lhůtách pro rozhodnutí. Odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek.

(4) Byla-li nařízena mimořádná rostlinolékařská opatření podle odstavce 2, rostlinolékařská správa

a)   při zjištění nových skutečností, na jejichž základě je vhodné nařídit nová opatření, nebo při změně osoby, která vlastní nebo z jiného právního důvodu užívá pozemek nebo objekt, na něž se vztahují mimořádná rostlinolékařská opatření, nařídí nová, těmto změnám odpovídající mimořádná rostlinolékařská opatření podle odstavce 1,
b)   po uplynutí lhůty stanovené v nařízených mimořádných rostlinolékařských opatřeních, pokud byla tato opatření splněna, nebo prokáže-li se způsobem stanoveným rostlinolékařskou správou, že se na pozemku, v objektu nebo území, na které se tato opatření vztahují, příslušný škodlivý organismus již nevyskytuje, nebo prokáže-li se způsobem stanoveným rostlinolékařskou správou, že jsou nařízená opatření neúčinná nebo pozbyla smyslu, zruší tato opatření.

(5) Osoba, která je vlastníkem pozemku nebo objektu v území, v němž je nařízeno mimořádné rostlinolékařské opatření, nebo osoba, která takové nemovitosti užívá z jiného právního důvodu, je povinna o jejich prodeji nebo jiném způsobu převodu na jiné osoby nebo o jejich pronájmu, výpůjčce, popřípadě zřízení věcného břemene neprodleně informovat rostlinolékařskou správu a je povinna o nařízeném opatření informovat osobu, která hodlá tyto nemovitosti koupit, pronajmout nebo jinak užívat.

(6) Rostlinolékařská správa od nařízení mimořádných rostlinolékařských opatření podle odstavce 2 písm. a) může upustit v případě

a)   slabého napadení rostlin, které nejsou určeny k pěstování, škodlivými organismy stanovenými prováděcím právním předpisem, bylo-li o tom rozhodnuto podle § 7 odst. 2 a v souladu se zvláštním předpisem Evropských společenství,1) nebo
b)   kdy odborným šetřením zjistila, že v daných podmínkách nehrozí nebezpečí šíření příslušného škodlivého organismu.

(7) Způsob a rozsah odborného šetření podle odstavce 2 a odstavce 6 písm. b) stanoví prováděcí právní předpis.

(8) Osobě dotčené mimořádným rostlinolékařským opatřením uvedeným v odstavci 1 písm. b), c), d) se poskytne na její písemnou žádost náhrada majetkové újmy, kterou tato osoba utrpěla v důsledku provedení těchto opatření. Náhrada se poskytne z prostředků státního rozpočtu na základě rozhodnutí rostlinolékařské správy.

(9) Náhrada podle odstavce 8 se neposkytne osobě, která nesplnila povinnost vyplývající z tohoto zákona nebo ze souvisejícího zvláštního právního předpisu,6) a tím způsobila nutnost nařízení mimořádného rostlinolékařského opatření, nebo která nařízené mimořádné rostlinolékařské opatření nesplnila.

(10) Osoba, které má být náhrada podle odstavce 8 poskytnuta, musí vznik majetkové újmy prokázat.

(11) Náležitosti žádosti o náhradu majetkové újmy a způsob určení a prokazování její výše stanoví prováděcí právní předpis.

§ 77
Krizové situace

Řešení krizových situací, přesahující účinnost mimořádných rostlinolékařských opatření, vymezují zvláštní právní předpisy.54) Na zabezpečení činnosti z nich vyplývající se podílejí v rámci své působnosti odborné složky rostlinolékařské správy.

§ 78
Pokuty

(1) Fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že

a)   používá další prostředek, který není zapsán do úředního registru, ačkoliv tomuto zápisu podléhá podle § 54 odst. 1, nebo
b)   poruší ustanovení o
1.  experimentálním použití dalších prostředků podle § 54 odst. 12,
2.  dovozu dalšího prostředku podle § 54 odst. 15,lze uložit pokutu do výše 20 000 Kč.

(2) Fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že

a)   nezjišťuje anebo neomezuje výskyt a šíření škodlivých organismů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí a nebo k poškození zdraví lidí nebo zvířat podle § 3 odst. 1 písm. a) při výskytu škodlivého organismu včetně plevelů,
b)   nesplní ohlašovací povinnost podle § 9,
c)   nepředloží zásilku nebo partii k dovozní rostlinolékařské kontrole podle § 24 odst. 2, nebo neumožní provedení této kontroly v rozsahu a způsobem stanoveným tímto zákonem podle § 24 odst. 3,
d)   neuskladní podle § 26 odst. 1 písm. c) zásilku nebo partii v místě a za podmínek stanovených rostlinolékařskou správou do doby, než budou známy konečné výsledky úředně stanovené laboratorní anebo jiné zkoušky,
e)   přemisťuje-li přes chráněnou zónu rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty s konečným cílem mimo ni bez rostlinolékařského pasu v rozporu s § 30 odst. 1, nebo
f)   neposkytne informace podle § 76 odst. 5,

lze uložit pokutu do výše 30 000 Kč.

(3) Fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že

a)   používá přípravek, který není v České republice registrován, ačkoliv registraci podléhá podle § 31 odst. 1,
b)   používá přípravek po zrušení jeho registrace v rozporu s ustanovením § 35, nebo
c)   poruší ustanovení o
1.  podmínkách provádění pokusů nebo zkoušek s přípravky podle § 44 odst. 1,
2.  používání přípravků podle § 49,
3.  odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky podle § 86,
4.  ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů podle § 51,
5.  dovozu přípravku podle § 31 odst. 2,lze uložit pokutu do výše 40 000 Kč.

(4) Fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že

a)   zavleče, rozšíří, doveze nebo přemístí v rozporu s § 7 a 8 škodlivý organismus, rostlinu, rostlinný produkt nebo jiný předmět, nebo
b)   nedodrží opatření stanovené rostlinolékařskou správou podle § 26 odst. 1 písm. a), b) nebo e) pro zásilku, která neodpovídá po provedené dovozní rostlinolékařské kontrole zákonem stanoveným požadavkům, nebo nedodrží mimořádné rostlinolékařské opatření podle § 76 odst. 1,
c)   nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky stanovené bezprostředně závazným právním předpisem nebo rozhodnutím Evropských společenství podle § 3 odst. 2,

lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

(5) Právnické osobě, která se dopustí jiného správního deliktu tím, že

a)   uvede na trh nebo používá další prostředek, který není zapsán do úředního registru, ačkoliv tomuto zápisu podléhá podle § 54 odst. 1, nebo jej uvede na trh po uplynutí doby použitelnosti nebo uvede na trh k použití v ochraně rostlin zboží, které je napodobeninou dalšího prostředku zapsaného do úředního registru, nebo
b)   poruší ustanovení o
1.  experimentálním použití dalších prostředků podle § 54 odst. 12,
2.  označování dalších prostředků podle § 55,
3.  dovozu dalšího prostředku podle § 54 odst. 15,
4.  povinném kontrolním testování mechanizačních prostředků podle § 66,lze uložit pokutu do výše 200 000 Kč.

(6) Právnické osobě, která se dopustí jiného správního deliktu tím, že

a)   nezjišťuje anebo neomezuje výskyt a šíření škodlivých organismů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí a nebo k poškození zdraví lidí nebo zvířat podle § 3 odst. 1 písm. a) při výskytu škodlivého organismu včetně plevelů, použije k ošetření rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů proti škodlivým organismům přípravek, další prostředek nebo mechanizační prostředek, které nejsou povoleny k použití podle tohoto zákona, nebo při ošetření poškodí okolní porost, zdraví lidí nebo zvířat nebo životní prostředí podle § 3 odst. 1 písm. b),
b)   nesplní povinnost stanovenou pro skladování rostlinných produktů podle § 4 odst. 1 nebo nedodrží stanovený způsob zjišťování nebo regulace výskytu škodlivých organismů v uskladněných rostlinných produktech podle § 4 odst. 2,
c)   nesplní ohlašovací povinnost podle § 9,
d)   poruší ustanovení o registraci osob podle § 12 odst. 1, ustanovení o připojení rostlinolékařského pasu k rostlinám, rostlinným produktům nebo jiným předmětům podle § 14 odst. 1 a 2 nebo ustanovení o nahrazení tohoto pasu podle § 19 odst. 1,
e)   jako registrovaná osoba nesplní povinnost vést a uchovávat evidenci o pěstovaných, vyrobených, skladovaných, odeslaných jinam nebo jinak užívaných rostlinách, rostlinných produktech a jiných předmětech, neumožní rostlinolékařské správě provádět činnosti stanovené tímto zákonem v místech pěstování, výroby, skladování nebo přechovávání rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a neposkytne jí potřebnou součinnost, informace a podklady, neprovádí prohlídky rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů nebo nesplní opatření nařízené rostlinolékařskou správou podle § 13,
f)   uvede na trh rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty bez provedení soustavné rostlinolékařské kontroly podle § 15 odst. 1,
g)   nesplní opatření nařízené rostlinolékařskou správou podle § 11 odst. 2 a 3 a § 15 odst. 6,
h)   vystaví rostlinolékařský pas neoprávněně (§ 17),
i)   nesplní povinnost vyplývající pro ni v souvislosti s vystavováním rostlinolékařských pasů podle § 20,
j)   nepředloží zásilku nebo partii k dovozní rostlinolékařské kontrole podle § 24 odst. 2 nebo neumožní provedení této kontroly v rozsahu a způsobem stanovenými tímto zákonem podle § 24 odst. 3,
k)   neuskladní podle § 26 odst. 1 písm. c) zásilku nebo partii v místě a za podmínek stanovených rostlinolékařskou správou do doby, než budou známy konečné výsledky úředně stanovené laboratorní anebo jiné zkoušky,
l)    nezajistí podle § 28 odst. 8 přepravu zásilky takovým způsobem, aby při ní nemohlo dojít k napadení zásilky škodlivými organismy ani k případnému rozšíření škodlivých organismů z ní,
m)   přemísťuje přes chráněnou zónu rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty s konečným cílem mimo ni bez rostlinolékařského pasu v rozporu s § 30 odst. 1, nebo
n)   neposkytne informace podle § 76 odst. 5,

lze uložit pokutu do výše 500 000 Kč.

(7) Právnické osobě, která se dopustí jiného správního deliktu tím, že

a)   uvede na trh nebo používá přípravek, který není v České republice registrován, ačkoliv registraci podléhá podle § 31 odst. 1, nebo uvede na trh přípravek po uplynutí doby jeho použitelnosti (§ 47) nebo uvede na trh k použití v ochraně rostlin zboží, které je napodobeninou registrovaného přípravku,
b)   uvede na trh nebo používá přípravek po zrušení jeho registrace v rozporu s ustanovením § 35, nebo
c)   poruší ustanovení o
1.  balení a označování přípravku podle § 42, jde-li o držitele rozhodnutí o registraci přípravku nebo distributora přípravku, jestliže lze u něj podle poměru k věci předpokládat, že o tomto porušení ví nebo by měl vědět,
2.  podmínkách provádění pokusů nebo zkoušek s přípravky podle § 44 odst. 1,
3.  skladování přípravků podle § 46 a uvádění přípravků na trh, u nichž prošla doba použitelnosti podle § 47,
4.  používání přípravků podle § 49,
5.  odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky podle § 86,
6.  ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů podle § 51,
7.  uvádění na trh nebo používání účinných látek, které není přípustné podle § 31 odst. 5,
8.  dovozu přípravku podle § 31 odst. 2,lze uložit pokutu do výše 1 000 000 Kč.

(8) Právnické osobě, která se dopustí jiného správního deliktu tím, že

a)   zavleče, rozšíří, doveze nebo přemístí v rozporu s § 7 a 8 škodlivý organismus, rostlinu, rostlinný produkt nebo jiný předmět, nebo
b)   nedodrží opatření stanovené rostlinolékařskou správou podle § 26 odst. 1 písm. a), b) nebo e) pro zásilku, která neodpovídá po provedené dovozní rostlinolékařské kontrole zákonem stanoveným požadavkům, nebo nedodrží mimořádné rostlinolékařské opatření podle § 76 odst. 1, nebo
c)   nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky stanovené bezprostředně závazným právním předpisem nebo rozhodnutím Evropských společenství podle § 3 odst. 2,

lze uložit pokutu do výše 1 500 000 Kč.

(9) Pokuty za přestupky a jiné správní delikty podle odstavců 1 až 8 ukládá rostlinolékařská správa, s výjimkou pokuty za přestupek podle odstavce 2 písm. a) a za jiný správní delikt podle odstavce 6 písm. a), není-li splněna povinnost podle § 3 odst. 1 písm. a) při výskytu plevelů, které se šíří z neobdělávané zemědělské a neudržované nezemědělské půdy a které ohrožují životní prostředí, zdraví lidí nebo zvířat, kterou ukládá obecní úřad obce s rozšířenou působností.

(10) Nestánoví-li tento zákon jinak, platí pro přestupky a řízení o nich zvláštní právní předpis.55)

(11) Podle ustanovení o odpovědnosti právnických osob za protiprávní jednání se posoudí i odpovědnost fyzické osoby, která je podnikatelem, a povinnost stanovenou právnické osobě poruší jako podnikatel při podnikatelské činnosti nebo v přímé souvislosti s ní.

(12) Při stanovení výše pokuty se přihlédne k závažnosti, způsobu, době trvání a následku protiprávního jednání.

(13) Pokutu lze uložit nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy bylo zjištěno porušení povinnosti, nejdéle však do tří let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

(14) Pokutu ukládanou rostlinolékařskou správou vybírá rostlinolékařská správa a vymáhá ji příslušný finanční úřad. Pokutu ukládanou obecním úřadem obce s rozšířenou působností vymáhá tento úřad. Při vybírání a vymáhání pokut se postupuje podle zákona upravujícího správu daní.56)

(15) Výnos pokut uložených rostlinolékařskou správou je příjmem státního rozpočtu. Výnos pokut uložených a vybraných podle tohoto zákona obecními úřady obcí s rozšířenou působností je příjmem jejich rozpočtů.

§ 79
Náhrada nákladů za provedené odborné úkony

(1) Žadatel o

a)   poskytnutí odborné pomoci podle § 5 odst. 1,
b)   provedení průzkumu výskytu škodlivých organismů podle § 6 odst. 1,
c)   povolení dovozu a přemísťování škodlivých organismů, rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů podle § 8 odst. 1,
d)   registraci osob podle § 12 odst. 2,
e)   provedení soustavné rostlinolékařské kontroly podle § 13 odst. 1 písm. e),
f)   vystavení nebo nahrazení rostlinolékařského pasu nebo rostlinolékařského pasu pro chráněnou zónu podle § 17 odst. 1 a § 19 odst. 2,
g)   provedení dovozní rostlinolékařské kontroly podle § 21 odst. 1 a 3,
h)   registraci přípravků podle § 33 a hodnocení účinných látek podle § 41,
i)   udělení osvědčení o způsobilosti k provádění úředně uznaných zkoušek podle § 45,
j)   povolení dovozu souběžných přípravků podle § 53,
k)   zápis dalších prostředků podle § 54 a mechanizačních prostředků podle § 63 do úředního registru,
l)   posouzení provozovny pro kontrolní testování mechanizačních prostředků podle § 66,
m)   uznání způsobilosti technického zařízení podle § 69,
n)   provedení dalších odborných úkonů,

je povinen rostlinolékařské správě uhradit náklady, které jí vznikly při provádění příslušných odborných úkonů.

(2) Rostlinolékařská správa je rovněž oprávněna požadovat náhradu nákladů na provedení odborných úkonů od osoby, která nesplněním nebo porušením povinnosti stanovené tímto zákonem nebo nařízené na jeho základě způsobila nutnost provedení takových úkonů.

(3) Výši náhrad nákladů podle odstavců 1 a 2 stanoví prováděcí právní předpis. Při stanovení této výše se zohlední průměrná pracovní a materiálová náročnost jednotlivých typů odborných úkonů a míra vyžadované odbornosti pro jejich provádění, přičemž v kalkulaci, jde-li o náklady podle odstavce 1, lze promítnout pouze náklady vzniklé v důsledku podané žádosti, které by jinak rostlinolékařskou správou vynaloženy nebyly.

Hlava VII
Experti Komise

§ 80

(1) Pro správné a jednotné provádění ustanovení zvláštního předpisu Evropských společenství1) může Komise organizovat na území České republiky místní nebo jiná šetření expertů Komise (dále jen "experti"). Tato šetření provádějí experti ve spolupráci s rostlinolékařskou správou a v souladu se zvláštním předpisem Evropských společenství.57)

(2) Šetření expertů se týká

a)   provádění soustavné rostlinolékařské kontroly podle § 15, dovozní rostlinolékařské kontroly podle § 22 odst. 1 a kontrol uvedených v § 74 odst. 5 a 6,
b)   stanovení opatření při zjištění výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů podle § 11 a kontroly jejich plnění,
c)   provádění činností podle § 27 odst. 3, je-li to stanoveno dohodou mezi Evropskými společenstvími a třetí zemí,
d)   posuzování nebezpečí zavlečení nebo rozšíření škodlivých organismů při udělování výjimek podle § 71 odst. 3 písm. b),
e)   pomoci Komisi při přípravě zřízení informační sítě pro oznamování nového výskytu škodlivých organismů nebo pokynů pro činnost expertů a úředních organizací ochrany rostlin členských zemí Evropské unie,
f)   plnění dalších úkolů uložených expertům Radou Evropských společenství.

(3) Experti jsou při provádění šetření na území České republiky oprávněni

a)   vstupovat na pozemky a do objektů, kde jsou nebo byly pěstovány, vyráběny, zpracovávány nebo skladovány rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty anebo prováděny kontroly podle § 15 a § 21 odst. 1 a 3,
b)   získávat od rostlinolékařské správy informace týkající se prováděného šetření,
c)   provázet zaměstnance rostlinolékařské správy při výkonu činností uvedených v § 72 odst. 4 písm. b) a e) a § 72 odst. 5 písm. a) a g).

(4) Experti jsou při provádění šetření na území České republiky povinni

a)   řídit se tímto zákonem, zvláštním zákonem o ochraně osobních údajů58) a pokyny rostlinolékařské správy,
b)   oznámit rostlinolékařské správě svá zjištění týkající se porušení ustanovení předpisu Evropských společenství1) nebo podezření na jejich porušení.

(5) Experti smějí provádět dovozní rostlinolékařskou kontrolu zásilek podle § 21 odst. 1 a 3 společně s rostlinolékařskou správou. Vstup společně kontrolované zásilky na území České republiky bude povolen jen tehdy, dojde-li ke shodě mezi Komisí a rostlinolékařskou správou ve výsledku kontroly anebo v opatření stanoveném podle § 26 odst. 1 písm. b). Do doby dosažení shody stanoví opatření podle § 26 odst. 1 písm. b) rostlinolékařská správa.

(6) Ministerstvo a rostlinolékařská správa umožní expertům provádět na území České republiky odborná šetření v rozsahu a za podmínek stanovených právním předpisem Evropských společenství1) a na jejich žádost jim poskytnou informace potřebné k provedení těchto šetření v dostatečném časovém předstihu před jejich zahájením a nezbytné potřeby k jejich provedení včetně laboratorního zařízení a laboratorního personálu.

Hlava VIII
Odborná způsobilost k výkonu odborné rostlinolékařské činnosti

§ 81
Odborné rostlinolékařské činnosti

(1) Odborné rostlinolékařské činnosti jsou zejména

a)   monitoring, průzkum a prognóza výskytu škodlivých organismů,
b)   hodnocení vlastností přípravků, účinných látek a dalších prostředků a hodnocení a přezkušování technologické způsobilosti mechanizačních prostředků,
c)   rostlinolékařská diagnostika,
d)   rostlinolékařská kontrola rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uváděných na trh, dovážených nebo vyvážených,
e)   stanovení opatření proti zavlékání, rozšiřování a k potlačování určitých škodlivých organismů,
f)   rostlinolékařský dozor,
g)   řízení, popřípadě provádění ošetřování rostlin a rostlinných produktů, půdy, objektů nebo jiných předmětů proti škodlivým organismům,
h)   monitoring nežádoucích vedlejších účinků přípravků na složky životního prostředí včetně rezistence škodlivých organismů,
i)   odborné poradenství a zkušebnictví v ochraně rostlin,
j)   výzkum v oblasti rostlinolékařské péče.

(2) Odborné rostlinolékařské činnosti vykonávají

a)   rostlinolékařská správa v případech uvedených v odstavci 1 písm. a) až f), h) a i), pokud jsou tyto činnosti spojené s výkonem státní správy,
b)   fyzické nebo právnické osoby pověřené ministerstvem podle § 71 odst. 1 písm. b) a c) nebo rostlinolékařskou správou podle § 72 odst. 5 písm. i) v případě některých činností uvedených v odstavci 1 písm. a) až c), h), i) a j),
c)   fyzické nebo právnické osoby vykonávající činnosti podle odstavce 1 písm. c), g) a i) v rámci živnostenského podnikání nebo jako součást zemědělské výroby, popřípadě lesního hospodářství,
d)   osoby poskytující odbornou pomoc fyzickým nebo právnickým osobám podle § 5 odst. 2.

§ 82
Odborná způsobilost při výkonu státní správy

(1) Odbornou rostlinolékařskou činnost na ministerstvu a v rostlinolékařské správě mohou vykonávat osoby, které

a)   splňují podmínky odborné kvalifikace podle odstavce 2 (dále jen "rostlinolékaři"),
b)   vykonávají specializované odborné činnosti v rámci rostlinolékařské péče a mají pro tyto činnosti odpovídající odbornou kvalifikaci v jiném oboru.

(2) Rostlinolékaři musí být

a)   absolventy akreditovaných magisterských nebo doktorských studijních programů uskutečňovaných vysokými školami,59) které poskytují vysokoškolské vzdělání v oblasti zemědělství nebo přírodních věd zaměřené na rostlinolékařství nebo ochranu rostlin, nebo
b)   absolventy programů celoživotního vzdělávání uskutečňovaných vysokými školami60) v oblasti zemědělství nebo přírodních věd zaměřené na rostlinolékařství nebo ochranu rostlin a určené pro absolventy akreditovaných studijních programů, které poskytují vysokoškolské vzdělání v oblastech a zaměřeních studia, které nejsou uvedeny v písmenu a), nebo
c)   držiteli vědecké hodnosti v oboru rostlinolékařství nebo ochrany rostlin.

(3) Osoby s nižším stupněm odborného vzdělání, než je uvedeno v odstavci 2, které

a)   jsou absolventy akreditovaných bakalářských studijních programů uskutečňovaných vysokými školami,59) které poskytují vysokoškolské vzdělání v oblasti zemědělství nebo přírodních věd zaměřené na rostlinolékařství nebo ochranu rostlin, nebo
b)   mají úplné střední odborné nebo vyšší odborné vzdělání v oboru rostlinolékařství nebo ochrany rostlin, pěstitelství, zahradnictví, chmelařství, lesnictví nebo vinohradnictví,

mohou na ministerstvu a v rostlinolékařské správě vykonávat odborné činnosti spojené s rostlinolékařským dozorem a přípravou podkladů pro správní řízení jen pod přímým vedením a odpovědností rostlinolékaře.

(4) Státní správu na úseku rostlinolékařské péče stanovenou tímto zákonem pro obecní úřady mohou vykonávat osoby, které prokáží osvědčením zvláštní odbornou způsobilost.61)

(5) Za odborně způsobilé pro výkon státní správy na úseku rostlinolékařské péče se považují též

a)   absolventi zahraničních vysokých škol, kteří získali osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání podle zvláštního zákona62) v oblastech a zaměřeních studia uvedených v odstavci 2 písm. a), nebo
b)   osoby, které získaly kvalifikaci k této odborné činnosti v jiném členském státě Evropské unie.63)

(6) Prováděcí právní předpis stanoví požadavky na znalosti a dovednosti rostlinolékaře.

§ 83
Atestační studium

(1) Výkon některých vedoucích a specializovaných funkcí v odborných útvarech rostlinolékařské správy vyžaduje atestační studium, které probíhá ve dvou částech: atestaci I. stupně a atestaci II. stupně.

(2) Prováděcí právní předpis stanoví organizaci, obsah a formy atestačního studia a funkční místa, která mohou zastávat pouze zaměstnanci rostlinolékařské správy, kteří získali atestaci příslušného stupně.

§ 84
Odborná způsobilost osob pověřených ministerstvem nebo rostlinolékařskou správou
a osob poskytujících odbornou pomoc fyzickým a právnickým osobám

(1) Na osoby vykonávající některé odborné rostlinolékařské činnosti na základě pověření ministerstva podle § 71 odst. 1 písm. b) a c) nebo rostlinolékařské správy podle § 72 odst. 5 písm. i) a na osoby poskytující odbornou pomoc podle § 5 se vztahují ustanovení § 82 obdobně.

(2) Osoby uvedené v odstavci 1 musí příslušnou činnost vykonávat v prostředí a za podmínek, které podle odborného posudku rostlinolékařské správy odpovídají druhu a rozsahu této činnosti.

(3) Jde-li o právnickou osobu, musí podmínku odborné způsobilosti splňovat její odborný zástupce.

§ 85
Odborná způsobilost pro živnostenské podnikání
na úseku rostlinolékařské péče

(1) Živnostensky podnikat12) v oboru diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin mohou jen osoby, které

a)   splňují podmínky odborné kvalifikace rostlinolékaře podle § 82 odst. 2 nebo § 82 odst. 3 písm. a),
b)   mají úplné střední odborné nebo vyšší odborné vzdělání zaměřené na rostlinolékařství nebo ochranu rostlin a nejméně pětiletou odbornou praxi stejného zaměření.

(2) Živnostensky podnikat12) v oboru ošetřování rostlin, rostlinných produktů, půdy, objektů, popřípadě jiných předmětů proti škodlivým organismům přípravky a v oboru kontrolní testování mechanizačních prostředků mohou jen osoby, které

a)   mají odbornou způsobilost stanovenou v odstavci 1,
b)   mají úplné střední odborné nebo vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání jiné, než je uvedeno v odstavci 1, a odbornou praxi; zaměření studia a délku odborné praxe stanoví prováděcí právní předpis.

§ 86
Odborná způsobilost pro nakládání s přípravky

(1) Fyzická nebo právnická osoba, která při podnikatelské činnosti přípravky skladuje, prodává spotřebitelům,64) používá nebo přímo aplikuje anebo poskytuje poradenství, jímž se ovlivňuje používání přípravků (dále jen "zacházení s přípravky"), musí mít výkon těchto činností zabezpečen odborně způsobilou fyzickou osobou, která je u ní v zaměstnaneckém poměru nebo jiném smluvním vztahu. Toto ustanovení se nevztahuje na drobný prodej přípravků v malospotřebitelském balení.

(2) Odborně způsobilou fyzickou osobou v případě

a)   přípravků označených na základě rozhodnutí o jejich registraci jako vysoce toxické je osoba, která má odbornou způsobilost požadovanou podle zvláštního zákona,65)
b)   zacházení s přípravky při živnostenském podnikání nebo jako součásti zemědělské výroby, popřípadě lesního hospodářství, nebo při prodeji přípravků a současném poskytování poradenství, jímž se ovlivňuje jejich používání, je osoba, která
1.  splňuje podmínky odborné způsobilosti podle § 82 odst. 2, nebo
2.  má platné osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky získané na základě úspěšně vykonané zkoušky před komisí podle odstavce 5 písm. a) nebo po absolvování odborného kurzu správné praxe v ochraně rostlin a bezpečného zacházení s přípravky a úspěšně vykonané zkoušky v rámci tohoto kurzu,
c)   výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v zemědělských a potravinářských objektech s použitím přípravků je osoba odborně způsobilá podle písmene b) nebo osoba, která získala osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu těchto činností podle zvláštního zákona.66)

(3) Odborně způsobilá fyzická osoba podle odstavce 2 písm. b) a c)

a)   odpovídá fyzické nebo právnické osobě uvedené v odstavci 1 za dodržování pravidel správné praxe v ochraně rostlin a bezpečného zacházení s přípravky, která omezují na nejnižší míru rizika jejich vedlejších nepříznivých účinků na zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí,
b)   zajistí každoročně proškolení osob, které budou přímo zacházet s přípravky, o pravidlech uvedených pod písmenem a); o proškolení pořídí zápis a zajistí jeho uchování po dobu nejméně 3 let,
c)   seznámí před zahájením prací s každým přípravkem osoby, které s ním budou přímo zacházet, s vlastnostmi a účinky tohoto přípravku a se způsoby jeho správného a bezpečného použití,
d)   může zastupovat fyzickou nebo právnickou osobu uvedenou v odstavci 1 při jednáních s příslušnými orgány státní správy ve věcech použití přípravků.

(4) Odborné kurzy k získání znalostí správné praxe v ochraně rostlin a bezpečného zacházení s přípravky pořádají vzdělávací zařízení, která k tomu pověřuje na návrh rostlinolékařské správy ministerstvo v souladu s ustanovením § 5 odst. 2. Jde-li o znalosti týkající se ochrany zdraví lidí, jsou v této věci oprávněny orgány ochrany veřejného zdraví.67)

(5) Žádost o provedení zkoušky odborné způsobilosti se podává u rostlinolékařské správy. Rostlinolékařská správa

a)   zřizuje po dohodě s místně příslušnými orgány ochrany veřejného zdraví67) komise pro přezkušování odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky a vydává příslušná osvědčení fyzickým osobám, které zkoušku úspěšně vykonaly, a to s platností na dobu 5 let ode dne vykonání zkoušky,
b)   vede evidenci pověřených vzdělávacích zařízení, uskutečněných zkoušek a vydaných osvědčení.

(6) Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti žádosti o provedení zkoušky odborné způsobilosti, složení zkušební komise, podmínky konání zkoušky, požadavky na znalosti zkoušených, způsob vydávání a náležitosti osvědčení o odborné způsobilosti, obsah a rozsah odborného kurzu správné praxe v ochraně rostlin a bezpečného zacházení s přípravky a požadavky na vzdělávací zařízení pověřená pořádáním těchto kurzů.

Hlava IX
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 87
Vztah ke správnímu řádu

Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, vztahuje se na rozhodování orgánů státní správy ve věcech rostlinolékařské péče správní řád.11)

§ 88
Zmocnění

(1) Ministerstvo vydá vyhlášku

a)   k provedení § 4,
b)   o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů k provedení § 2 odst. 1 písm. e), § 6 odst. 1, § 7 odst. 1, 5 až 7, § 8 odst. 1, 2 a 4, § 9, § 10 odst. 1, 4 a 5, § 12 odst. 2 a 7, § 13 odst. 1 písm. a), § 13 odst. 2, § 14 odst. 1 a 2, § 15 odst. 1, § 17 odst. 1 a 2, § 18 odst. 2, § 19, § 20 odst. 2, § 21 odst. 1 a 3, § 22 odst. 4, § 23, § 24 odst. 1, § 25 odst. 1 a 3, § 26 odst. 6, § 27 odst. 1 písm. c), § 28 odst. 1, 2 a 4, § 29 odst. 4, § 30 odst. 1, § 74 odst. 7, § 76 odst. 6 písm. a) a § 76 odst. 7 a 11,
c)   o mechanizačních prostředcích k provedení § 62, § 63 odst. 4, § 66 odst. 1, 2 a 4, § 67 odst. 1 a § 68 odst. 2,
d)   o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků k provedení § 51 odst. 6 a 10.

(2) Ministerstvo vydá vyhlášky o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření jednotlivých škodlivých organismů k provedení § 71 odst. 1 písm. i).

(3) Ministerstvo vydá ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem životního prostředí vyhlášku o přípravcích a dalších prostředcích k provedení § 31 odst. 4 a 5, § 32 odst. 3 a 7, § 33 odst. 1, 6 a 7, § 34 odst. 1 a 2, § 36 odst. 1 písm. a), § 36 odst. 4, § 37 odst. 1, § 38 odst. 5, § 40 odst. 1 písm. c), § 40 odst. 2 písm. c), § 41 odst. 4, § 42 odst. 1 písm. g), § 42 odst. 7, § 44 odst. 5, § 45 odst. 4, § 49 odst. 2 a 3, § 52, § 53 odst. 5, § 54 odst. 3 a 4 a § 55.

(4) Ministerstvo vydá ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vyhlášku o odborné způsobilosti na úseku rostlinolékařské péče k provedení § 82 odst. 6, § 83 odst. 2, § 85 odst. 2 písm. b) a § 86 odst. 6.

(5) Ministerstvo vydá vyhlášku o náhradách nákladů za provedené odborné úkony rostlinolékařskou správou k provedení § 79 odst. 3.

§ 89
Přechodná ustanovení

(1) Přípravky a pomocné prostředky registrované podle dosavadních právních předpisů

a)   lze uvádět na trh až do skončení platnosti rozhodnutí o jejich registraci, avšak nejdéle do 31. prosince 2008; rozhodne-li v této době příslušný orgán Evropských společenství o nezařazení účinné látky obsažené v přípravku do seznamu účinných látek nebo stanoví zvláštní podmínky pro jejich použití, rostlinolékařská správa dosavadní registraci uvede do souladu s tímto rozhodnutím, popřípadě omezí nebo zruší registraci před uvedeným datem,
b)   lze použít při podnikání i po datu uvedeném pod písmenem a), avšak jen do skončení doby použitelnosti přípravku, pokud rostlinolékařská správa se zřetelem k rozhodnutí příslušného orgánu Evropských společenství podle písmene a) neomezí použití přípravku na kratší dobu.

(2) Žádosti o registraci přípravků nebo o zápis do registru mechanizačních prostředků a žádosti o registraci osob podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považují za žádosti podle tohoto zákona, pokud nejde o případy podle odstavce 5.

(3) Osoby registrované podle dosavadního právního předpisu rostlinolékařskou správou z důvodu nakládání s rostlinami, rostlinnými produkty a jinými předměty uvedenými v § 12 odst. 1 se považují za osoby zaregistrované podle tohoto zákona.

(4) Opatření nařízená k ochraně proti zavlékání a šíření škodlivých organismů podle dosavadních právních předpisů se považují za mimořádná rostlinolékařská opatření podle tohoto zákona. Rozhodnutí rostlinolékařské správy o povolení dovozu zásilek a škodlivých organismů, jejich přechovávání a jiné manipulace s nimi pro pokusné, vědecké a šlechtitelské účely, vydaná podle dosavadních právních předpisů, se považují za rozhodnutí podle § 8 odst. 1.

(5) Řízení zahájená a neukončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

(6) Pověření fyzických a právnických osob ke zkoušení přípravků vydaná podle dosavadních právních předpisů zůstávají v platnosti do 31. prosince 2005.

(7) Povinnost absolvovat atestační studium podle § 83 se nevztahuje na zaměstnance rostlinolékařské správy, kteří ke dni 1. ledna 2004 zastávají specializovanou nebo vedoucí funkci po dobu nejméně 5 let. Zaměstnanci, kteří k tomuto datu zastávají specializovanou nebo vedoucí funkci po dobu kratší než 5 let, musí absolvovat atestační studium I. stupně do 3 let a atestační studium II. stupně do 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 90
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.   Zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů.
2.   Zákon č. 314/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 409/2000 Sb.
3.   Zákon č. 79/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 409/2000 Sb.

§ 91

V zákoně č. 409/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se část první zrušuje.

ČÁST TŘETĺ
Změna zákona o regulaci reklamy

§ 92

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 138/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 132/2003 Sb., se mění takto:

1. Za § 5f se vkládá nový § 5g, který včetně poznámky pod čarou č. 26a) zní:

"§ 5g
Přípravky na ochranu rostlin

(1) Předmětem reklamy zaměřené na širokou veřejnost mohou být pouze registrované přípravky na ochranu rostlin nebo dovážené souběžné přípravky podle zvláštního právního předpisu.26a)

(2) Přípravky na ochranu rostlin nesmějí být presentovány v rozporu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o jejich registraci.


26a)   Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů.".

2. V § 7 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

"d) Státní rostlinolékařská správa26a) pro reklamu na přípravky na ochranu rostlin, s výjimkou působnosti podle písmena a),".

 Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).

ČÁST ČTVRTÁ
Změna živnostenského zákona

§ 93

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákon č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 119/2004 Sb. a zákona č. 167/2004 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 2 Vázané živnosti, ve skupině 214: Ostatní, u oboru živnosti Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin se slova "Odborná způsobilost podle § 5 a 6 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů" nahrazují slovy "Odborná způsobilost podle § 85 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů".

2. V příloze č. 2 Vázané živnosti, ve skupině 214: Ostatní, u oboru živnosti Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin se slova "Odborná způsobilost podle § 5 a 6 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů," nahrazují slovy "Odborná způsobilost podle § 85 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů,".

3. V příloze č. 2 Vázané živnosti, ve skupině 214: Ostavní, u oboru Speciální ochranná dezinfekce, desinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech, s výjimkou odborných činností na úseku rostlinolékařské péče se slova "s výjimkou odborných činností na úseku rostlinolékařské péče" nahrazují slovy "včetně ochrany proti škodlivým organismům rostlin".

4. V příloze č. 3 Koncesované živnosti, ve skupině 314: Ostatní, u oboru živnosti Kontrolní testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin se slova "Odborná způsobilost podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů" nahrazují slovy "Odborná způsobilost podle § 85 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů" a slova "§ 36 odst. 4 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů" nahrazují slovy "§ 66 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů".

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců

§ 94

V zákoně č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), se část patnáctá zrušuje.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů

§ 95

V zákoně č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, se část osmdesátá druhá zrušuje.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o ochraně veřejného zdraví

§ 96

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb. a zákona č. 362/2003 Sb., se mění takto:

V § 44b odst. 1 písm. a) se doplňuje bod 5, který včetně poznámky pod čarou č. 35g) zní:

"5.  získali vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu rostlinolékařství nebo ochrana rostlin, popřípadě v rámci programu celoživotního vzdělávání v tomto oboru,35g)

35g)   § 82 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů.".Dosavadní poznámky pod čarou č. 35g) a 35h) se označují jako poznámky pod čarou č. 35h) a 35i), a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

ČÁST OSMÁ
ÚČINNOST

§ 97

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 14 odst. 2, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005, a ustanovení § 86, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.


1)   Směrnice Komise 92/70/EHS ze dne 30. července 1992, kterou se stanoví pravidla pro průzkumy prováděné za účelem uznávání chráněných zón ve Společenství.
Směrnice Komise 92/90/EHS ze dne 3. listopadu 1992 o stanovení povinností výrobců a dovozců rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a o stanovení podrobností pro jejich registraci.
Směrnice Komise 92/105/EHS ze dne 3. prosince 1992 stanovující míru standardizace rostlinolékařských pasů, užívaných pro přemísťování určitých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů uvnitř Společenství a stanovující podrobné postupy při vydávání těchto rostlinolékařských pasů a podmínky a podrobné postupy pro jejich nahrazování.
Směrnice Komise 93/50/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se upřesňují určité rostliny neuvedené v příloze V, části A směrnice Rady č. 77/93/EHS, jejichž producenti nebo sklady či expediční střediska v produkčních oblastech těchto rostlin musejí být zapsáni do úředního registru.
Směrnice Komise 93/51/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se stanoví pravidla pro přemísťování určitých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů přes chráněnou zónu a pro přemísťování těchto rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů v rámci chráněné zóny, ze které pocházejí.
Směrnice Komise 94/3/ES ze dne 21. ledna 1994 stanovující postup při oznamování zadržení zásilek a škodlivých organismů ze třetích zemí, představujících bezprostřední fytosanitární ohrožení.
Směrnice Komise 95/44/ES ze dne 26. července 1995, kterou se stanovují podmínky, na základě kterých je možno určité škodlivé organismy, rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v přílohách I - V Směrnice Rady 77/93/EHS dovézt do nebo přemísťovat v rámci Společenství nebo určitých chráněných zón pro pokusné a vědecké účely nebo pro práci ve šlechtění odrůd.
Směrnice Komise 97/46/ES ze dne 25. července 1997 doplňující směrnici 95/44/ES, kterou se stanovují podmínky, na základě kterých je možno určité škodlivé organismy, rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v přílohách I - V Směrnice Rady 77/93/EHS dovézt do nebo přemísťovat v rámci Společenství nebo určitých chráněných zón pro pokusné a vědecké účely nebo pro práci ve šlechtění odrůd.
Směrnice Komise 98/22/ES ze dne 15. října 1998 stanovující minimální požadované podmínky pro provádění rostlinolékařských kontrol rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů pocházející ze třetích zemí pro kontrolní místa jiná než místa určení.
Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivým rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich šíření na území Společenství.
Směrnice Rady 2002/89/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterou se mění směrnice 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivým rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich šíření na území Společenství.
Směrnice Rady 91/414/EHS z 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh.
Směrnice Rady 97/57/ES z 22. září 1997 o stanovení přílohy VI Směrnice 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh.
Směrnice Rady 79/117/EHS z 21. prosince 1978 o zákazu uvádění na trh a používání přípravků na ochranu rostlin s obsahem některých účinných látek.
2)   § 139 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
3)   Dohoda o Evropském hospodářském prostoru podepsaná v Portu 2. května 1992, ve znění protokolu podepsaného v Bruselu 7. března 1993.
4)   Příloha I ke Směrnici 91/414/EHS.
5)   Zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů.
Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb.
6)   Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).
,7)
7)   Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin).
8)   Článek 18 směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
9)   Mezinárodní úmluva o ochraně rostlin z roku 1997.
10)   Článek 19 směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
11)   Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.
12)   Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
13)   § 2 písm. m) body 1, 4 až 7 zákona č. 13/1993 Sb.
14)   Zákon č. 13/1993 Sb.
15)   § 220 odst. 1 zákona č. 13/1993 Sb.
16)   Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
17)   Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
18)   Mezinárodní úmluva o sladění hraničních kontrol zboží ze dne 21. října 1982, vyhlášená pod č. 55/1992 Sb.
19)   § 179 až 186 zákona č. 13/1993 Sb.
20)   Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy).
21)   § 139 odst. 8 zákona č. 13/1993 Sb.
22)   Směrnice Komise 2001/32/ES ze dne 8. května 2001, kterou se uznávají chráněné zóny ve Společenství, v nichž je zdravotní stav rostlin vystaven zvláštnímu ohrožení a kterou se zrušuje směrnice 92/76/EHS, v platném znění.
23)   Čl. 43 Smlouvy o založení Evropských společenství.
24)   § 19 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb.
25)   Například zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č. 146/2002 Sb.
26)   Například § 17 a násl. obchodního zákoníku.
27)   Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů.
28)   Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.
29)   Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění zákona č. 146/2002 Sb.
Zákon č. 552/1991 Sb.
30)   § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje).
31)   § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 130/2002 Sb.
32)   Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty.
33)   Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
34)   Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
35)   Vyhláška č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství.
36)   § 2 odst. 5 zákona č. 356/2003 Sb.
37)   § 44a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
38)   Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů.
39)   Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
40)   Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
41)   Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
42)   Například § 3 zákona č. 102/2001 Sb.
43)   § 26 zákona č. 455/1991 Sb.
44)   Zákon č. 455/1991 Sb.
45)   § 50 zákona č. 455/1991 Sb.
46)   Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 455/1991 Sb.
47)   § 27 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb.
48)   Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností.
49)   Směrnice Rady 69/464/EHS ze dne 8. prosince 1969 o ochraně proti rakovině bramboru.
Směrnice Rady 69/465/EHS ze dne 8. prosince 1969 o ochraně proti háďátku bramborovému.
Směrnice Rady 69/466/EHS ze dne 8. prosince 1969 o ochraně proti štítence zhoubné.
Směrnice Rady 74/647/EHS ze dne 9. prosince 1974 o ochraně proti obalečům škodícím na hvozdících.
Směrnice Rady 93/85/EHS ze dne 4. října 1985 o ochraně proti bakteriální kroužkovitosti bramboru.
Směrnice Rady 98/57/ES ze dne 20. července 1998 o ochraně proti Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
50)   § 38 odst. 1 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
51)   Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
52)   Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).
53)   § 244 a násl. občanského soudního řádu.
54)   Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/ /2002 Sb.
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
55)   Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
56)   Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
57)   Článek 21 směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
58)   Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
59)   § 44 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb. a zákona č. 147/2001 Sb.
60)   § 60 zákona č. 111/1998 Sb.
61)   § 21 až 26 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.
62)   § 89 a 90 zákona č. 111/1998 Sb.
63)   Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace).
64)   Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
65)   § 44b zákona č. 258/2000 Sb.
66)   § 58 zákona č. 258/2000 Sb.
67)   Zákon č. 258/2000 Sb.