SBÍRKA ZÁKONŮ částka 80
rozeslána dne 30.4.2004
 

241

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. dubna 2004

o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 a 6 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 85/2004 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 2c odst. 2 písm. a) zákona:

ČÁST PRVNĺ
POMOC MÉNĚ PŘĺZNIVÝM OBLASTEM
A OBLASTEM S EKOLOGICKÝMI OMEZENĺMI

Hlava I
Úvodní ustanovení

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje kritéria pro vymezení méně příznivých oblastí a oblastí s ekologickými omezeními a bližší podmínky poskytování dotace1) na vyrovnání ekonomické újmy vznikající při zemědělském hospodaření v méně příznivých oblastech a oblastech s ekologickými omezeními (dále jen "vyrovnávací příspěvek"), jejichž úpravu bezprostředně závazné předpisy Evropských společenství2) (dále jen "předpisy Evropských společenství") členským státům Evropské unie přikazují nebo jim umožňují.

§ 2
Vymezení pojmu

Pro účely tohoto nařízení se rozumí výnosností zemědělské půdy rozdíl mezi normativní zemědělskou produkcí v Kč a normativními náklady v Kč potřebnými k výrobě této zemědělské produkce na dané bonitované půdně ekologické jednotce.3) Výnosnost zemědělské půdy se vyjadřuje v bodech. Bodové hodnocení výnosnosti zemědělské půdy je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

Hlava II
Méně příznivé oblasti a oblasti s ekologickými omezeními
a kritéria pro jejich vymezení

§ 3
Členění méně příznivých oblastí

Méně příznivé oblasti se člení na

a)   horské oblasti (dále jen "oblast typu H"),
b)   ostatní méně příznivé oblasti (dále jen "oblast typu O"),
c)   oblasti se specifickými omezeními (dále jen "oblast typu S").

§ 4
Kritéria pro vymezení oblasti typu H

(1) Do oblasti typu H jsou zařazeny obce, případně katastrální území části obce, která nenáleží do oblasti typu O nebo do oblasti typu S a pro která platí, že

a)   průměrná nadmořská výška obce, případně katastrálního území části obce je vyšší nebo rovna 600 m n. m., nebo
b)   průměrná nadmořská výška obce, případně katastrálního území části obce je vyšší nebo rovna 500 m n. m. a nižší než 600 m n. m. a zároveň sklonitost na nejméně 50 % výměry zemědělské půdy této obce, případně katastrálního území části obce je vyšší než 7 stupňů, nebo
c)   jde o obec, případně katastrální území části obce, která nesplňuje kritéria uvedená v písmenech a) a b), ale má společné celé své hranice s obcemi, případně katastrálními územími částí obcí, která kritéria uvedená v písmenech a) a b) splňují, nebo
d)   jde o obec, která nesplňuje kritéria uvedená v písmenech a) až c), ale má společnou hranici s obcí, případně s katastrálním územím části obce, která kritéria uvedená v písmenech a) a b) splňuje.

(2) Obce, jejich katastrální území, případně katastrální území částí obcí zařazená do oblasti typu H, které splňují kritérium podle odstavce 1 písm. a) nebo b), jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení a jsou označeny jako oblast typu HA.

(3) Obce, jejich katastrální území, případně katastrální území částí obcí zařazená do oblasti typu H, které splňují kritérium podle odstavce 1 písm. c) nebo d), jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení a jsou označeny jako oblast typu HB.

§ 5
Kritéria pro vymezení oblasti typu O

(1) Do oblasti typu O jsou zařazena území vymezená hranicemi obcí, případně katastrálními územími částí obcí, která nenáleží do oblasti typu H nebo do oblasti typu S a pro která platí, že

a)   průměrná výnosnost zemědělské půdy na takto vymezeném území je nižší než 34 bodů, a zároveň
b)   hustota obyvatelstva žijícího na takto vymezeném území je nižší nebo rovna 75 obyvatelům na kilometr čtvereční, a zároveň
c)   podíl pracovníků v zemědělství, lesnictví a rybolovu na ekonomicky aktivním obyvatelstvu na takto vymezeném území je vyšší nebo roven 8 %.

(2) Obce, jejich katastrální území, případně katastrální území částí obcí zařazené do oblasti typu O, které splňují alespoň kritérium průměrné výnosnosti zemědělské půdy na území obce, případně katastrálního území nižší než 34 bodů, jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení a jsou označeny jako oblast typu OA.

(3) Do oblasti typu O jsou z důvodu zachování vymezeného území zařazeny také obce a jejich katastrální území, které nesplňují kritérium průměrné výnosnosti zemědělské půdy na území obce nižší než 34 bodů a jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení; tyto obce a jejich katastrální území jsou označeny jako oblast typu OB.

§ 6
Kritéria pro vymezení oblasti typu S

(1) Do oblasti typu S jsou zařazeny obce, případně katastrální území částí obcí, která nenáleží do oblasti typu O nebo do oblasti typu H a pro která platí, že

a)   průměrná výnosnost zemědělské půdy na území obce, případně katastrálního území části obce je nižší než 34 bodů, nebo
b)   průměrná výnosnost zemědělské půdy v katastrálním území části obce je vyšší nebo rovna 34 bodů a zároveň nižší než 38 bodů a zároveň sklonitost na nejméně 50 % výměry zemědělské půdy v katastrálním území části obce je vyšší než 7 stupňů.

(2) Obce, jejich katastrální území, případně katastrální území částí obcí zařazená do oblasti typu S jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení a jsou označeny jako oblast typu S.

§ 7
Kritéria pro vymezení oblasti
s ekologickými omezeními

Oblast s ekologickými omezeními (dále jen "oblast typu E") tvoří

a)   ptačí oblasti nacházející se na území 1. zóny národních parků nebo chráněných krajinných oblastí,4) označené Ministerstvem životního prostředí podle zvláštního právního předpisu,5) nebo
b)   přírodní stanoviště volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, schválená Komisí Evropských společenství a nacházející se na území 1. zóny národních parků nebo chráněných krajinných oblastí,4) označená Ministerstvem životního prostředí podle zvláštního právního předpisu.5)

Hlava III
Vyrovnávací příspěvek a jeho sazby

§ 8
Vyrovnávací příspěvek

Vyrovnávací příspěvek se poskytuje za kalendářní rok na půdní blok,6) případně jeho díl s kulturou travní porost.7)

§ 9
Sazby vyrovnávacího příspěvku

(1) Sazba vyrovnávacího příspěvku činí

a)   v oblasti typu HA 4 680 Kč na 1 ha travních porostů,
b)   v oblasti typu HB 4 014 Kč na 1 ha travních porostů,
c)   v oblasti typu OA 3 490 Kč na 1 ha travních porostů,
d)   v oblasti typu OB 2 820 Kč na 1 ha travních porostů,
e)   v oblasti typu S ……………3 420 Kč na 1 ha travních porostů,
f)   v oblasti typu E …2 800 Kč na 1 ha travních porostů.

(2) Jestliže se půdní blok, případně jeho díl nachází jen zčásti na území obce a jejího katastrálního území, případně katastrálního území části obce uvedeného v příloze č. 2 k tomuto nařízení, vyrovnávací příspěvek se poskytne na tuto část půdního bloku, případně jeho dílu.

(3) Jestliže půdní blok, případně jeho díl náleží jen zčásti do oblasti typu E, vyrovnávací příspěvek se poskytne na tuto část půdního bloku, případně jeho dílu.

(4) Jestliže půdní blok, případně jeho díl náleží do oblasti typu E a zároveň do jedné z méně příznivých oblastí, vyrovnávací příspěvek se poskytne ve výši odpovídající součtu vyrovnávacího příspěvku pro příslušný typ méně příznivé oblasti a vyrovnávacího příspěvku pro oblast typu E.

Hlava IV
Vyrovnávací příspěvek

§ 10
Žádost o poskytnutí vyrovnávacího příspěvku

(1) Žádost o poskytnutí vyrovnávacího příspěvku (dále jen "žádost") může podat fyzická nebo právnická osoba (dále jen "žadatel"), jestliže

a)   vlastním jménem a na vlastní odpovědnost zemědělsky obhospodařuje v méně příznivých oblastech, případně v oblasti typu E nejméně
1.  5 ha zemědělské půdy vedené v evidenci půdy,8) nejde-li o zemědělské hospodaření podle bodů 2 a 3,
2.  2 ha zemědělské půdy vedené v evidenci půdy,8) jde-li o zemědělské hospodaření v územích národních parků nebo chráněných krajinných oblastech,4)
3.  1 ha zemědělské půdy vedené v evidenci půdy,8), jde-li o zemědělské hospodaření v systému ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu,9)
b)   na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs, neprobíhá konkursní řízení nebo vyrovnávací řízení anebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku a
c)   se písemně zaváže, že bude zemědělsky hospodařit v méně příznivých oblastech, případně v oblasti typu E na minimální výměře podle písmene a) nejméně po dobu 5 kalendářních let následujících po roce, ve kterém mu bude poprvé poskytnut vyrovnávací příspěvek podle tohoto nařízení.

(2) Žádost se podává Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen "Fond") na Fondem vydaném formuláři.

(3) Žádost musí být doručena Fondu do 15. května příslušného kalendářního roku.

(4) Jestliže žadatel doručí Fondu žádost po lhůtě uvedené v odstavci 3, avšak nejpozději do dvacátého pátého kalendářního dne po uplynutí této lhůty, se vyrovnávací příspěvek sníží o 1 % za každý pracovní den, o který byla žádost doručena Fondu po uplynutí této lhůty; snížení vyrovnávacího příspěvku se neprovede, prokáže-li žadatel Fondu, že k pozdnímu doručení žádosti došlo v důsledku zásahu vyšší moci.10)

(5) Žádost obsahuje

a)   náležitosti stanovené v § 3 odst. 2 zákona a v odstavci 1 písm. c),
b)   seznam půdních bloků, případně jejich dílů, na které žadatel požaduje vyrovnávací příspěvek, včetně
1.  výměry půdního bloku, případně jeho dílu vedeného v evidenci půdy;8) jde-li o půdní blok, případně jeho díl, který se celou svojí výměrou nenachází na území jednoho typu méně příznivé oblasti nebo oblasti typu E, uvedou se v žádosti jednotlivé výměry částí půdního bloku, případně jeho dílu nacházející se v příslušných typech méně příznivých oblastí nebo oblasti typu E,
2.  zařazení půdního bloku, případně jeho dílu vedeného v evidenci půdy8) do příslušného typu méně příznivé oblasti, případně oblasti typu E,
3.  druhu zemědělské kultury půdního bloku, případně jeho dílu vedeného v evidenci půdy.8)

(6) Pokud žadatel hospodaří na zemědělské půdě v ochranných pásmech 1. stupně stanovených k ochraně vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů povrchových nebo podzemních vod určených pro zásobování pitnou vodou,11) v žádosti dále uvede výměru této zemědělské půdy potvrzenou příslušným vodoprávním úřadem.

§ 11
Nárok na vyrovnávací příspěvek

Splní-li žadatel podmínky pro poskytnutí vyrovnávacího příspěvku uvedené v tomto nařízení, vznikne mu nárok na poskytnutí vyrovnávacího příspěvku.

§ 12
Výpočet vyrovnávacího příspěvku

(1) Vyrovnávací příspěvek se vypočte jako součin výměry travních porostů obhospodařovaných žadatelem v jednotlivých typech méně příznivých oblastí, případně v oblasti typu E a sazeb uvedených v § 9.

(2) Vypočtená částka vyrovnávacího příspěvku se zaokrouhlí na celé Kč směrem dolů.

§ 13
Poskytnutí vyrovnávacího příspěvku

(1) Vyrovnávací příspěvek se poskytne, jestliže žadatel

a)   zemědělsky hospodaří v méně příznivých oblastech, případně v oblasti typu E nejméně na výměře uvedené v § 10 odst. 1 písm. a),
b)   v kalendářním roce, ve kterém má být poskytnut vyrovnávací příspěvek,
1.  dodržuje zásady správné zemědělské praxe uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení (dále jen "zásady") po dobu celého kalendářního roku na celé výměře jím obhospodařované zemědělské půdy vedené v evidenci půdy8) a v budovách a zařízeních sloužících k zemědělské výrobě,12)
2.  dodržuje intenzitu chovu hospodářských zvířat vyjmenovaných v příloze č. 4 k tomuto nařízení chovaných žadatelem v přepočtu na průměr za období od 1. ledna do 31. srpna v intervalu 0,15 až 1,5 velké dobytčí jednotky na každý ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci půdy,8) nejde-li o zemědělské hospodaření v ochranných pásmech 1. stupně stanovených k ochraně vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů povrchových nebo podzemních vod určených pro zásobování pitnou vodou,11)
c)   má zařazeny půdní bloky, případně jejich díly, na které požaduje poskytnutí vyrovnávacího příspěvku, v evidenci půdy8) po dobu minimálně od 30. dubna do 31. prosince,
d)   dodržuje zákaz používání látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a látek beta-minetik při zacházení s živočichy.13)

(2) Chová-li žadatel koně, doručí Fondu do 31. srpna příslušného kalendářního roku na Fondem vydaném formuláři čestné prohlášení, ve kterém uvede stav chovaných koní přepočtený na velké dobytčí jednotky k dvacátému dni každého kalendářního měsíce za období od 1. ledna do 31. srpna příslušného kalendářního roku.

(3) Průměrná intenzita chovu hospodářských zvířat žadatele podle odstavce 1 písm. b) bodu 2 se stanoví jako aritmetický průměr jednotlivých intenzit chovu hospodářských zvířat zjištěných za příslušné kalendářní měsíce daného období. Intenzita chovu hospodářských zvířat v příslušném kalendářním měsíci se vypočte jako podíl počtu žadatelem chovaných velkých dobytčích jednotek zvířat k dvacátému dni tohoto měsíce zjištěný na základě údajů z informačního systému ústřední evidence hospodářských zvířat,14) a to včetně počtu velkých dobytčích jednotek zvířat zjištěných podle odstavce 2, a výměry zemědělské půdy užívané tímto žadatelem k dvacátému dni tohoto měsíce zjištěné na základě údajů evidence půdy.8)

(4) Jestliže nebyly dodrženy podmínky pro poskytnutí vyrovnávacího příspěvku z důvodu zásahu vyšší moci,10) snížení, neposkytnutí, nebo vrácení vyrovnávacího příspěvku se neprovede.

(5) Fond může poskytnout vyrovnávací příspěvek až po provedení fyzických kontrol v rozsahu stanoveném v předpisech Evropských společenství.15) Finanční částku vyrovnávacího příspěvku Fond převede na bankovní účet žadatele.

§ 14
Poskytnutí sníženého vyrovnávacího příspěvku

(1) Vyrovnávací příspěvek snížený o 25 % se poskytne, zjistí-li Fond, že žadatel

a)   porušil alespoň jednu z podmínek uvedených v bodu 1, 3, 6 nebo 7 zásad, nebo
b)   porušil podmínku uvedenou v bodu 2 zásad v rozsahu 3 až 20 % celkové výměry jím obhospodařovaných travních porostů vedených v evidenci půdy,8) nebo
c)   v průběhu pěti kalendářních let opakovaně porušil podmínku uvedenou v bodu 4 zásad, nebo
d)   v průběhu pěti kalendářních let opakovaně porušil podmínku uvedenou v bodu 2 zásad v rozsahu méně než 3 % celkové výměry jím obhospodařovaných travních porostů vedených v evidenci půdy.8)

(2) Zjistí-li Fond v příslušném kalendářním roce porušení více podmínek uvedených v odstavci 1, sníží se vyrovnávací příspěvek za porušení každé podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a) až d) o 25 %.

(3) Snížený vyrovnávací příspěvek se poskytne, zjistí-li Fond porušení podmínky uvedené v § 13 odst. 1 písm. c); snížený vyrovnávací příspěvek se v tomto případě poskytne ve výši vyrovnávacího příspěvku připadajícího na výměru zemědělské půdy, na které žadatel tuto podmínku neporušil.

§ 15
Neposkytnutí vyrovnávacího příspěvku

Vyrovnávací příspěvek se neposkytne, zjistí-li Fond, že žadatel

a)   porušil podmínku uvedenou v § 13 odst. 1 písm. b) bodu 2, nebo
b)   porušil ustanovení o zákazu používání látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a látek beta-minetik při zacházení s živočichy,13) nebo
c)   porušil podmínku uvedenou v bodu 2 zásad v rozsahu větším než 20 % celkové výměry jím obhospodařovaných travních porostů vedených v evidenci půdy,8) nebo
d)   nepředal Fondu čestné prohlášení uvedené v § 13 odst. 2, nebo
e)   v průběhu posledních pěti kalendářních let opakovaně porušil alespoň jednu z podmínek uvedených v bodu 1, 3, 6 nebo 7 zásad, nebo
f)   v průběhu posledních pěti kalendářních let opakovaně porušil podmínku uvedenou v bodu 2 zásad v rozsahu 3 až 20 % celkové výměry jím obhospodařovaných travních porostů vedených v evidenci půdy,8) nebo
g)   porušil podmínku uvedenou v bodu 5 nebo 8 zásad.

§ 16
Vrácení vyrovnávacího příspěvku

(1) Žadatel poskytnutý vyrovnávací příspěvek vrátí,16) zjistí-li Fond, že žadatel v příslušném kalendářním roce porušil

a)   písemný závazek podle § 10 odst. 1 písm. c), nebo
b)   alespoň jednu z podmínek vedoucích k neposkytnutí vyrovnávacího příspěvku uvedených v § 15.

(2) Žadatel vrátí část poskytnutého vyrovnávacího příspěvku, zjistí-li Fond, že žadatel v příslušném kalendářním roce porušil alespoň jednu z podmínek uvedených v § 14; výše vrácené části vyrovnávacího příspěvku odpovídá výši snížení vyrovnávacího příspěvku z obdobného důvodu podle § 14.

(3) Poskytnuté finanční prostředky se vrací na bankovní účet Fondu, ze kterého byly žadateli poskytnuty.

(4) Jestliže žadatel porušil písemný závazek podle § 10 odst. 1 písm. c) nebo podmínku uvedenou v § 13 odst. 1 písm. c) z důvodu změny vlastnictví obhospodařované zemědělské půdy v důsledku

a)   restituce,17) nebo
b)   provedení pozemkové úpravy v souladu se zvláštním právním předpisem,18) nebo
c)   zásahu vyšší moci,10)

ustanovení o vrácení vyrovnávacího příspěvku podle odstavce 1 nebo 2 se neuplatní.

(5) Jestliže dojde u žadatele k nesplnění písemného závazku podle § 10 odst. 1 písm. c) v důsledku ukončení zemědělské činnosti fyzické osoby nebo zániku právnické osoby bez likvidace19) anebo v důsledku prodeje celého podniku podle zvláštního právního předpisu,20) ustanovení o vrácení vyrovnávacího příspěvku podle odstavce 1 se neuplatní, jestliže se právní nástupce zaniklé osoby nebo nabyvatel podniku nebo nový uživatel půdy dříve obhospodařované žadatelem písemně zaváže pokračovat v plnění podmínek na dotčených pozemcích.

§ 17
Společná ustanovení
k poskytování vyrovnávacího příspěvku

Zjistí-li Fond rozdíl mezi výměrou zemědělské půdy uvedené v žádosti a skutečně zjištěnou výměrou obhospodařované zemědělské půdy nebo že žadatel uvedl nepravdivé údaje ve vztahu k podmínkám poskytování vyrovnávacího příspěvku, postupuje se podle předpisů Evropských společenství.21)

Hlava V
Závěrečná ustanovení

§ 18
Údaje rozhodné pro vymezení
méně příznivých oblastí

Údaji rozhodnými pro vymezení méně příznivých oblastí jsou hranice správních území obcí a katastrálních území části obcí platné k 31. prosinci 2001.

§ 19
Přechodné ustanovení

(1) V kalendářním roce 2004 se intenzita chovu hospodářských zvířat stanovená v § 13 odst. 1 písm. b) bodu 2 vypočítá v přepočtu za období od 1. dubna do 31. srpna 2004.

(2) V kalendářním roce 2004 se v čestném prohlášení podle § 13 odst. 2 uvede stav chovaných koní přepočtený na dobytčí jednotky k dvacátému dni každého kalendářního měsíce za období od 1. dubna do 31. srpna 2004.

ČÁST DRUHÁ
ÚČINNOST

§ 20

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Palas v. r.


1)   § 3 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 85/2004 Sb.
Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb. a zákona č. 85/2004 Sb.
2)   Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 o podpoře rozvoje venkova prostřednictvím Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o změně a zrušení některých nařízení.
Nařízení Komise (ES) č. 445/2002 ze dne 26. února 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 o podpoře rozvoje venkova prostřednictvím Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF).
3)   Vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, ve znění vyhlášky č. 546/2002 Sb.
4)   § 14 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
5)   Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 100/2004 Sb. a zákona č. 168/2004 Sb.
6)   § 3a odst. 3 a 4 zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.
7)   § 3i písm. b) zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.
8)   § 3a až 3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.
9)   Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
10)   Čl. 33 nařízení Komise (ES) č. 445/2002.
11)   § 30 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
12)   § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 85/2004 Sb.
13)   Čl. 14 nařízení Rady (ES) č. 1257/1999.
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 131/2003 Sb.
Vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech.
14)   Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb. a zákona č. 282/2003 Sb.
15)   Nařízení Komise (ES) č. 2419/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro integrovaný administrativní a kontrolní systém pro některé režimy podpor Společenství zavedený nařízením Rady (EHS) č. 3508/1992.
16)   § 11a zákona č. 256/2000 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 85/2004 Sb.
17)   Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., zákona č. 39/1993 Sb., zákona č. 183/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 131/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 166/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 29/1996 Sb., zákona č. 30/1996 Sb., zákona č. 139/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 253/2003 Sb.
18)   Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb.
19)   § 68 obchodního zákoníku.
20)   § 476 až 488a obchodního zákoníku.
21)   Čl. 31 až 33 nařízení Komise (ES) č. 2419/2001.
Čl. 63 nařízení Komise (ES) č. 445/2002.