SBÍRKA ZÁKONŮ částka 74
rozeslána dne 29.4.2004
 

225

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. dubna 2004

o některých podrobnostech provádění vybraných tržních opatření společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 85/2004 Sb., a podle § 11c odst. 7 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 85/2004 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje některé podrobnosti provádění vybraných tržních opatření společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, jež jsou uvedeny v bezprostředně závazných předpisech Evropských společenství1) (dále jen "vybraná tržní opatření") jejichž úpravu bezprostředně závazné předpisy Evropských společenství (dále jen "předpisy Evropských společenství") členským státům Evropské unie přikazují nebo umožňují provést.

§ 2
Kontrola jakosti mléčných výrobků

Kontrolu plnění podmínek vybraných tržních opatření provádí v souladu se zvláštními právními předpisy2) Státní zemědělský intervenční fond (dále jen "Fond"). Kontroluje-li se jakost mléčných výrob-ků podle analytických metod stanovených předpisy Evropských společenství1) na základě vzorků odebraných v souladu s předpisy Evropských společenství,1) vyžádá si Fond odborný posudek od schválené laboratoře.3)

§ 3
Žádost o schválení fyzické nebo právnické osoby

(1) Vyžadují-li předpisy Evropských společenství4) pro vstup fyzické nebo právnické osoby do vybraného tržního opatření schválení příslušným orgánem, podá příslušná fyzická nebo právnická osoba Fondu žádost o schválení.

(2) Žádost o schválení se podává na formuláři vydaném Fondem. Fyzická nebo právnická osoba podá-vající Fondu žádost o schválení, podává tuto v souladu s podmínkami stanovenými předpisy Evropských společenství;1) žádost o schválení se podává za každou provozovnu samostatně.

(3) Žádost o schválení je třeba doložit dokladem osvědčujícím, že fyzická nebo právnická osoba je podnikatelem podle zvláštního právního předpisu.5)

§ 4
Sledování cen mléčných výrobků

(1) Fond za účelem sledování cen mléčných výrobků, uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení (dále jen "vybrané mléčné výrobky"), vybere v souladu s předpisy Evropských společenství6) fyzické a právnické osoby, vyrábějící vybrané mléčné výrobky, které souhrnně představují více než polovinu celkového objemu výroby vybraného mléčného výrobku v České republice (dále jen "reprezentativní výrobci"); tuto skutečnost Fond neprodleně oznámí reprezentativním výrobcům.

(2) Reprezentativní výrobci sdělí Fondu v souladu se zvláštním právním předpisem7) každý první pracovní den kalendářního týdne do dvanácté hodiny informace o

a)   prodaném množství vybraných mléčných výrobků,
b)   ceně vybraných mléčných výrobků, uvedených do oběhu ze skladu nebo z provozovny výrobce, bez daně z přidané hodnoty,
c)   obsahu tuku ve vybraných mléčných výrobcích a u másla rovněž informaci o obsahu tuku a vody.

(3) Fond může nejvýše dvakrát v průběhu kalendářního roku změnit složení reprezentativních výrobců, a to na základě změn složení mlékárenské výroby v České republice, nebo v případě odůvodněných pochybností o dostatečné reprezentativnosti vybraných reprezentativních výrobců; při změně složení reprezentativních výrobců postupuje Fond podle odstavce 1.

(4) Fond informace podle odstavce 2 poskytuje Ministerstvu zemědělství.

§ 5
Intervenční nákupy másla a intervenční nákupy
sušeného odstředěného mléka

(1) Fond za účelem provádění intervenčního nákupu másla na základě výběrového řízení podle zvláštního právního předpisu8) zajistí dostatečnou chladírenskou kapacitu, splňující požadavky uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(2) Fond za účelem provádění intervenčního nákupu sušeného odstředěného mléka na základě výběrového řízení podle zvláštního právního předpisu8) zajistí dostatečnou skladovací kapacitu.

(3) Fond zveřejňuje výběrová řízení podle odstavců 1 a 2 nejméně 15 dnů před uplynutím konečného termínu pro podání nabídek, a to

a)   nejméně v jednom celostátně distribuovaném deníku,
b)   způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4) Fond při vyhodnocení výběrového řízení podle odstavců 1 a 2 seřadí subjekty splňující podmínky výběrového řízení podle výše jednotkových skladovacích nákladů, přičemž fyzickým nebo právnickým osobám s nejnižšími náklady (dále jen "skladovatel") postupně navrhne uzavření smlouvy až do zajištění požadované chladírenské nebo skladovací kapacity.

(5) Skladovatel oznámí Fondu záměr uskladnit mléčné výrobky podle odstavců 1 a 2, a to nejpozději 3 pracovní dny před plánovaným naskladněním; to platí i v případě, že se jedná o naskladnění v rámci soukromého skladování másla, sušeného odstředěného mléka, smetany a sýrů.

(6) Máslo nebo sušené odstředěné mléko může být nabídnuto k intervenčnímu nákupu Fondem v celých tunách.

(7) Fond může v rámci intervenčního nákupu nakoupit pouze máslo splňující jakostní požadavky s označením "české stolní máslo" nebo s jiným označením stanoveným předpisy Evropských společenství.9)

§ 6
Sledování cen másla pro intervenční nákupy Fondem

(1) Fond zjišťuje pro intervenční nákup másla tržní ceny másla na trhu v České republice v souladu s předpisy Evropských společenství10) prostřednictvím reprezentativních výrobců másla, vybraných podle § 4 odst. 1.

(2) Reprezentativní výrobci másla každý první pracovní den kalendářního týdne do dvanácté hodiny oznámí Fondu v souladu se zvláštním právním předpisem7) na formuláři vydaném Fondem, způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronicky), prodané množství a cenu másla pro intervenční nákup másla, za podmínek stanovených předpisy Evropských společenství.11)

(3) Ustanovení § 4 odst. 3 a 4 platí pro sledování cen másla pro intervenční nákup másla obdobně.

§ 7
Příspěvek na prodej másla za sníženou cenu

(1) Fond poskytuje schváleným dodavatelům12) příspěvek na prodej másla za sníženou cenu (dále jen "příspěvek") na základě potvrzení nebo poukázek13) vydaných Fondem

a)   veřejně prospěšným zařízením, poskytujícím sociální a zdravotní služby, působícím na území České republiky,
b)   právnickým nebo fyzickým osobám plnícím vzdělávací funkci, působícím na území České republiky

(dále jen "neziskové organizace").

(2) Žádost o poskytnutí příspěvku se podává Fondu na formuláři, vydaném Fondem, ve lhůtě stanovené předpisy Evropských společenství14) na množství nejméně 3 tuny másla.

(3) Nezisková organizace, které bylo prodáno máslo za sníženou cenu na základě příspěvku poskytnutého schválenému dodavateli, uchovává

a)   účetní a jiné doklady související s takto dodaným máslem a jeho následnou distribucí nejméně po dobu 10 let po skončení kalendářního roku, ve kterém jí bylo máslo prodáno,
b)   podklady, na jejichž základě jí bylo Fondem poskytnuto potvrzení nebo poukázka na odběr más-la za sníženou cenu nejméně po dobu 5 let po skončení kalendářního roku, ve kterém jí bylo potvrzení nebo poukázka vydáno.

§ 8
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, s výjimkou ustanovení § 3, které nabývá účinnosti dnem vyhlášení tohoto nařízení.

Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Palas v. r.


1)   Nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (ES) č. 2771/1999 ze dne 16. prosince 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ohledně intervence na trhu s máslem a smetanou, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (ES) č. 214/2001 ze dne 12. ledna 2001, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 o intervencích na trhu sušeného odstředěného mléka, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (EHS) č. 3378/1991 ze dne 20. listopadu 1991 stanovující prováděcí pravidla pro prodej másla z intervenčních zásob na export a doplňující nařízení (EHS) č. 569/1988, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (EHS) č. 2204/1990 ze dne 24. července 1990 stanovující dodatečná obecná pravidla o společné organizaci trhu mléka a mléčných výrobků, týkající se sýrů, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (EHS) č. 2742/1990 ze dne 26. září 1990, kterým se stanoví podrobná prováděcí pravidla pro uplatňování nařízení Komise (EHS) č. 2204/1990, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (ES) č. 2659/1994 ze dne 31. října 1994 o prováděcích pravidlech k poskytování podpory soukromého skladování sýrů Grana Padano, Parmigiano-Reggiano a Provolone, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (EHS) č. 2174/1992 ze dne 30. července 1992, kterým se stanovují prováděcí ustanovení pro poskytování podpory na soukromé skladování sýrů Sao Jorge a Ilha, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (ES) č. 1070/2000 ze dne 19. května 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k poskytování podpory soukromého skladování sýrů Kefalotyri a Kasseri, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (ES) č. 1069/2000 ze dne 19. května 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k poskytování podpory soukromého skladování sýra Pecorino Romano, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (ES) č. 1068/2000 ze dne 19. května 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k poskytování podpory soukromého skladování trvanlivých druhů sýrů, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (EHS) č. 3143/1985 ze dne 11. listopadu 1985 o prodeji intervenčního másla určeného k přímé spotřebě ve formě koncentrovaného másla za snížené ceny, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (EHS) č. 1609/1988 ze dne 9. června 1988, které stanovuje konečný termín pro naskladnění másla prodávaného na základě Nařízení (EHS) č. 3143/85 a č. 570/88, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (ES) č. 2799/1999 ze dne 17. prosince 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko využívané jako krmivo a prodej takového sušeného odstředěného mléka, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (ES) č. 2571/1997 ze dne 15. prosince 1997 o prodeji másla za snížené ceny a poskytování příspěvku pro smetanu, máslo a koncentrované máslo určené k použití při výrobě cukrářských výrobků, zmrzliny a jiných potravin, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (EHS) č. 429/1990 ze dne 20. února 1990 o poskytování příspěvku na koncentrované máslo pro přímou spotřebu ve Společenství při výzvě k tendru, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (ES) č. 2921/1990 ze dne 10. října 1990 o podpoře výroby kaseinu a kaseinátů z odstředěného mléka, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (EHS) č. 2191/1981 ze dne 31. července 1981 o poskytování příspěvku na nákup másla neziskovými institucemi a organizacemi, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (ES) č. 213/2001 ze dne 9. ledna 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/ /1999, pokud jde o metody analýzy a hodnocení jakosti mléka a mléčných výrobků, kterým se mění nařízení (ES) č. 2771/ /1999 a č. 2799/1999, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (ES) č. 1498/1999 ze dne 8. července 1999, kterým se stanovují podrobná pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/1968, pokud jde o vzájemná sdělení mezi členskými státy a Komisí v odvětví mléka a mléčných výrobků, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (ES) č. 174/1999 ze dne 26. ledna 1999, kterým se stanovují zvláštní prováděcí pravidla pro uplatňování nařízení Rady (EHS) č. 804/1968, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (ES) č. 1598/1995 ze dne 30. června 1995, kterým se stanovují podrobná pravidla pro využívání systému dodatkových dovozních cel v oblasti mléka a mléčných výrobků, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (EHS) č. 896/1984 ze dne 31. března 1984 stanovující dodatečná opatření týkající se poskytování vývozních náhrad na mléko a mléčné výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (EHS) č. 776/1978 ze dne 18. dubna 1978 o uplatnění nejnižší sazby náhrady pro vývoz mléčných výrobků a o zrušení a změně některých nařízení, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (EHS) č. 1756/1993 ze dne 30. června 1993, kterým se stanoví rozhodné skutečnosti pro zemědělský přepočítací koeficient pro mléko a mléčné výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
2)   Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 28/2003 Sb. a zákona č. 85/2004 Sb.
Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb. a zákona č. 85/2004 Sb.
3)   § 51a zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb.
Vyhláška č. 298/2003 Sb., o národních referenčních laboratořích a referenčních laboratořích.
4)   Čl. 1 odst. 4 nařízení Komise (EHS) č. 2191/1981.
Čl. 10 nařízení Komise (ES) č. 2571/1997.
Čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 2799/1999.
Čl. 5 nařízení Komise (ES) č. 2771/1999.
Čl. 3 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 214/2001.
Čl. 9 nařízení Komise (EHS) č. 429/1990.
5)   § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.
6)   Čl. 6 nařízení Komise (ES) č. 1498/1999.
7)   § 12 zákona č. 256/2000 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 85/2004 Sb.
8)   § 11c zákona č. 256/2000 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.
9)   Příloha č. 5 k nařízení Komise (ES) č. 2771/1999.
10)   Čl. 7 nařízení Komise (ES) č. 2771/1999.
11)   Nařízení Komise (ES) č. 2771/1999.
12)   Čl. 1 odst. 4 nařízení Komise (EHS) č. 2191/1981.
13)   Čl. 3 nařízení Komise (EHS) č. 2191/1981.
14)   Čl. 3 odst. 1 nařízení Komise (EHS) č. 2191/1981.