SBÍRKA ZÁKONŮ částka 62
rozeslána dne 23.4.2004
  

185

ZÁKON

ze dne 1. dubna 2004

o Celní správě České republiky

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1
Celní správa České republiky

(1) Zřizuje se Generální ředitelství cel se sídlem v Praze jako správní úřad pro oblast celnictví s celostátní územní působností; je podřízeno Ministerstvu financí.

(2) Dalšími správními úřady pro oblast celnictví jsou celní ředitelství a celní úřady.

(3) Územní působnost celních ředitelství zřízených podle dosavadních právních předpisů je vymezena v příloze č. 1.

(4) Územní působnost celních úřadů zřízených podle dosavadních právních předpisů je uvedena v příloze č. 2.

(5) Zřizují se nové celní úřady, jejichž názvy a územní působnost jsou uvedeny v příloze č. 3.

(6) Celní úřady zřízené podle dosavadních právních předpisů uvedené v příloze č. 4 se zrušují.

(7) Generální ředitelství cel, celní ředitelství a celní úřady tvoří Celní správu České republiky (dále jen "celní správa") jako soustavu celních orgánů. Celní správa je bezpečnostním sborem. V čele celní správy je generální ředitel Generálního ředitelství cel ustanovený podle § 3 odst. 1 (dále jen "generální ředitel").

(8) Generální ředitel je v celní správě oprávněn činit právní úkony jménem státu ve všech majetkoprávních a pracovněprávních věcech; pro určité právní úkony však může jednáním jménem státu písemně pověřit osoby uvedené v odstavci 9 větě třetí. Generální ředitel schvaluje organizační řád celní správy, kterým zřizuje i pobočky celních úřadů pro zabezpečení výkonu některých činností uvedených v § 5 odst. 3 a 4.

(9) Úkoly celní správy plní celníci, kterými jsou fyzické osoby vykonávající v celní správě službu podle zákona upravujícího služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů.1) Úkoly celní správy dále plní občanští zaměstnanci, kterými jsou pro účely v oblasti celnictví fyzické osoby vykonávající v celní správě službu ve služebním poměru podle služebního zákona,2) nebo v pracovním poměru. Celníci, kteří řídí výkon služby dalších celníků, představení3) a vedoucí zaměstnanci4) mohou činit jménem státu majetkoprávní úkony a úkony pracovněprávní jen na základě písemného pověření generálního ředitele.

§ 2
Vymezení základních pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)   celnictvím plnění úkolů celními orgány podle tohoto zákona a zvláštních právních předpisů,5) včetně plnění úkolů při správě daní a poplatků (dále jen "daně") podle zvláštních právních předpisů6) a při správě cel,
b)   kontrolní činností plnění úkolů celním orgánem v oblasti kontroly pro potřebu jiného celního orgánu nebo pro potřebu orgánu veřejné správy, stanoví-li tak zvláštní právní předpis,7)
c)   asistenční činností podpora poskytovaná celním úřadem jinému celnímu orgánu nebo územnímu finančnímu orgánu na základě jejich žádosti a v rozsahu nezbytném pro plnění jejich úkolů, a to ve formě poskytování informací a podkladů, předvádění osob k řízení podle zvláštních právních předpisů,8) s výjimkou vojáků v činné službě a příslušníků ozbrojených sborů, zajištění ochrany osob a majetku a zajištění dodržování veřejného pořádku v místnostech nebo prostorech určených k užívání těmito orgány,
d)   placením peněžitých plnění vybírání a vymáhání peněžitých plnění, která vznikla bez vydání správního aktu ze zákona, nebo která byla uložena jinými správními úřady v řízení podle správního řádu, a která jsou příjmem státního rozpočtu, státních fondů nebo rozpočtů územních samosprávných celků,
e)   analýzou rizik systematické využívání dostupných informací za účelem zjištění, zda, jakým způsobem a s jakými důsledky jsou a mohou být porušovány celní předpisy, kterými se rozumí zákony a další právní předpisy, včetně právních předpisů Evropských společenství, které stanoví působnost celních orgánů (dále jen "celní předpisy"),
f)   obchodem uvnitř Společenství obchod se zbožím mezi Českou republikou a jiným členským státem Evropské unie za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.9)

Organizace a působnost celních orgánů

§ 3
Generální ředitelství cel

(1) V čele Generálního ředitelství cel je generální ředitel, kterým může být pouze celník. Generálního ředitele na toto služební místo ustanovuje, řídí ho a ze služebního místa odvolává ministr financí (dále jen "ministr"). Generálního ředitele zastupuje zástupce generálního ředitele. Zástupcem generálního ředitele může být pouze celník. Zástupce generálního ředitele na toto služební místo ustanovuje a z něj odvolává ministr na návrh generálního ředitele.

(2) Generální ředitelství cel je účetní jednotkou.10) Příjmy a výdaje Generálního ředitelství cel jsou obsaženy v rozpočtu kapitoly Ministerstva financí.11)

(3) Generální ředitelství cel je pověřeným celním orgánem, který ve věcech vymezených právním předpisem upravujícím trestní řízení12) vystupuje v postavení policejního orgánu (dále jen "pověřený celní orgán"), jde-li o případy celostátního nebo mezinárodního významu.

(4) Generální ředitelství cel

a)   se podílí na přípravě návrhů právních předpisů v oblasti celnictví,
b)   řídí celní ředitelství,
c)   metodicky řídí i celní úřady v oblasti výkonu dohledu a kontroly,13) celního hodnocení, zajišťování celního dluhu, celní politiky, sazebního zařazení zboží a integrovaného tarifu, správy cel a daní, pátrání po zboží uniklém nebo odňatém dohledu celních orgánů, správního trestání, následných kontrol, analýzy rizik, mezinárodní spolupráce, obchodu uvnitř Společenství, zabezpečování kontrolních nebo asistenčních činností a placení peněžitých plnění,
d)   rozhoduje, ve kterých věcech v oblasti celnictví jde o případy celostátního nebo mezinárodního významu,
e)   rozhoduje o zřízení svobodného pásma nebo svobodného skladu,
f)   zabezpečuje sběr a zpracování údajů o zboží, kterému bylo přiděleno celně schválené určení,14) o vybraných výrobcích, u kterých vznikla daňová povinnost ke spotřební dani, a o obchodu uvnitř Společenství,
g)   vede centrální evidenci o kontrolovaném zboží,15) nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak,16) další evidence a statistiky nezbytné pro plnění úkolů celní správy, včetně evidencí a statistik potřebných pro zajištění převodů cla a daní, a spravuje další informační systémy nezbytné pro plnění svých úkolů,
h)   plní funkci centrální analytické jednotky pro účely analýzy rizik,
i)   drží, skladuje a používá nebezpečné látky a věci pro potřeby výuky, výcviku, zkoušek a expertizní činnosti, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.17) Nebezpečnými látkami a věcmi se rozumí zejména výbušniny, výbušné předměty, omamné a psychotropní látky, prekurzory a pomocné látky, jedy, padělky peněz, známek a cenných papírů (dále jen "nebezpečné látky a věci"),
j)   zabezpečuje laboratorní zkoumání a analýzu vzorků zboží pro celní a daňové účely,
k)   doručuje písemnosti a oznamuje rozhodnutí celních orgánů jiných států, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu (dále jen "mezinárodní smlouva"), a na základě mezinárodních smluv spolupracuje s celními orgány jiných států a s mezinárodními organizacemi v oblasti celnictví i v dalších věcech,
l)   zajišťuje speciální vzdělávání v oblasti celnictví pro potřeby celních orgánů,
m)   vytváří podmínky pro zajištění závodní zdravotní preventivní péče pro celníky a občanské zaměstnance v celní správě.

(5) Generální ředitelství cel dále

a)   rozhoduje o udělení povolení být ručitelem a vydávat celní doklady a doklady o ručení podle mezinárodní smlouvy,18)
b)   rozhoduje o individuálním zajištění celního dluhu ručením s použitím záručního dokladu,
c)   spravuje daně v rozsahu a způsobem stanoveným právním předpisem upravujícím správu daní,19)
d)   spravuje cla v rozsahu a způsobem stanoveným právním předpisem upravujícím správu daní,19) pokud zvláštní právní předpis20) nestanoví jinak, a převádí cla podle právních předpisů Evropských společenství,
e)   přezkoumává podle zvláštních právních předpisů21) rozhodnutí vydaná celními ředitelstvími,
f)   plní další úkoly, stanoví-li tak zvláštní právní předpisy.

(6) V případech celostátního nebo mezinárodního významu Generální ředitelství cel

a)   řídí celní úřady,
b)   plní funkci národní koordinační jednotky pro vzájemnou pomoc a spolupráci se státními orgány jiných států a mezinárodními organizacemi v celních věcech,
c)   v rámci plnění mezinárodních smluv provádí způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem22) dohled nad osobami, o kterých existují závažné důvody pro domněnku, že porušily celní předpisy druhé smluvní strany, a nad dopravními prostředky a kontejnery, o kterých existují závažné důvody pro domněnku, že byly, jsou nebo mohou být použity v rozporu s celními předpisy druhé smluvní strany, provádí dohled nad pohybem zboží, o kterém je známo, že by mohlo způsobit podstatné porušení celních předpisů druhé smluvní strany, a nad místem, o kterém je známo, že je spojeno s porušováním celních předpisů druhé smluvní strany,
d)   po dohodě s celními orgány jiných států přijímá nezbytná opatření umožňující, aby se s vědomím a pod kontrolou celních orgánů nezákonné nebo podezřelé dodávky se zbožím, například s omamnými nebo psychotropními látkami, prekurzory, pomocnými látkami nebo látkami je nahrazujícími, dostaly na místo určení v neporušené formě nebo úplně nebo částečně zaměněné, a plní další úkoly vyplývající z mezinárodních smluv o spolupráci a pomoci v celních věcech s celními orgány smluvních států a mezinárodními organizacemi a z dalších mezinárodních smluv,
e)   pátrá po zboží uniklém nebo odňatém dohledu celních orgánů a zjišťuje osoby, které zboží tomuto dohledu13) odňaly nebo se tohoto odnětí zúčastnily, anebo toto zboží získaly,
f)   jde-li o případy nezákonného dovozu nebo vývozu zboží, provádí úkony, které podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů náleží celním ředitelstvím nebo celním úřadům,
g)   provádí kriminalisticko-technické zkoumání, kriminalistické analýzy a rozbory pro potřeby celní správy,
h)   shromažďuje, zpracovává a poskytuje osobám oprávněným podle zvláštního právního předpisu23) informace nezbytné pro předcházení, odhalování a stíhání porušení celních předpisů a přijímá další s tím spojená nezbytná opatření.

(7) Rozhodnutí, které vydalo Generální ředitelství cel ve správním řízení, přezkoumává podle zvláštních právních předpisů21) Ministerstvo financí.

§ 4
Celní ředitelství

(1) Celní ředitelství řídí ředitel celního ředitelství, kterým může být pouze celník. Ředitele celního ředitelství na toto služební místo ustanovuje, řídí ho a ze služebního místa odvolává generální ředitel. Ředitele celního ředitelství zastupuje zástupce ředitele celního ředitelství. Zástupcem ředitele celního ředitelství může být pouze celník. Zástupce ředitele celního ředitelství na toto služební místo ustanovuje a z něj odvolává generální ředitel.

(2) Celní ředitelství má ve věcech hospodaření s peněžními prostředky a jiným majetkem státu postavení vnitřní organizační jednotky Generálního ředitelství cel.

(3) Celní ředitelství je ve věcech, ve kterých nejde o případy celostátního nebo mezinárodního významu, pověřeným celním orgánem.

(4) Celní ředitelství

a)   řídí celní úřady ve svém územním obvodu, s výjimkou případů, kdy je řídí Generální ředitelství cel,
b)   z důvodů rychlosti, hospodárnosti a efektivity správního řízení může pověřit provedením úkonů jiný celní úřad ve svém územním obvodu, než který je místně příslušný, anebo tyto úkony samo provést,
c)   z důvodů hospodárnosti a rychlosti může rozhodnout o tom, že celní úřad plní úkoly uvedené v § 5 odst. 3 písm. a) a v § 5 odst. 4 písm. e), i), j), k), l) a p) i mimo stanovenou územní působnost, nebo může tyto úkoly samo plnit,
d)   koordinuje provádění kontrolních a asistenčních činností, jejichž výkon spadá do věcné působnosti celních úřadů ve svém územním obvodu,
e)   zabezpečuje ve své územní působnosti laboratorní zkoumání a analýzu vzorků zboží pro celní a daňové účely,
f)   vede evidence a statistiky a spravuje další informační systémy nezbytné pro plnění svých úkolů,
g)   spolupracuje s celními orgány jiných států v oblasti celnictví.

(5) Celní ředitelství dále

a)   vydává na základě žádosti závazné informace o původu zboží24) a tyto závazné informace zrušuje, pokud byly vydány na základě nepřesných, neúplných nebo nepravdivých údajů,
b)   vydává stanoviska k osobám, které hodlají provozovat mezinárodní přepravu zboží na podkladu karnetu TIR a rozhoduje o vyloučení osob z tohoto systému, stanoví-li tak mezinárodní smlouva,
c)   rozhoduje o povolení být ručitelem pro globální zajištění celního dluhu, o udělení povolení nezajišťovat celní dluh v režimu tranzitu a o odnětí a prodloužení platnosti těchto povolení,
d)   provádí následnou kontrolu po propuštění zboží25) a analýzy rizik pro potřebu svou a celních úřadů ve svém územním obvodu,
e)   rozhoduje na základě žádosti o povolení osvědčovat na faktuře nebo jiném obchodním dokladu původ zboží,
f)   spravuje cla v rozsahu a způsobem stanoveným právním předpisem upravujícím správu daní,19) pokud zvláštní právní předpis20) nestanoví jinak,
g)   spravuje daně v rozsahu a způsobem stanoveným právním předpisem upravujícím správu daní,19)
h)   přezkoumává podle zvláštních právních předpisů21) rozhodnutí vydaná celními úřady ve svém územním obvodu.

(6) Celní ředitelství dále

a)   pátrá po zboží uniklém nebo odňatém dohledu celních orgánů a zjišťuje osoby, které zboží tomuto dohledu odňaly nebo se tohoto odnětí zúčastnily, anebo toto zboží získaly,
b)   podle pokynů národní koordinační jednotky plní úkoly vyplývající z mezinárodních smluv o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách s celními orgány smluvních států a mezinárodními organizacemi a z dalších mezinárodních smluv, zejména po dohodě s celními orgány jiných států přijímá nezbytná opatření umožňující, aby se s vědomím a pod kontrolou celních orgánů nezákonné nebo podezřelé dodávky se zbožím, například s omamnými nebo psychotropními látkami, prekurzory, pomocnými látkami nebo látkami je nahrazujícími, dostaly na místo určení v neporušené formě nebo částečně nebo úplně zaměněné,
c)   shromažďuje, zpracovává a poskytuje osobám oprávněným podle zvláštního právního předpisu23) informace nezbytné pro předcházení, odhalování a stíhání porušení celních předpisů a přijímá další s tím spojená nezbytná opatření,
d)   podle pokynů národní koordinační jednotky provádí způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem22) dohled nad osobami, o kterých existují závažné důvody pro domněnku, že porušily celní předpisy druhé smluvní strany, a nad dopravními prostředky a kontejnery, o kterých existují závažné důvody pro domněnku, že byly, jsou nebo mohou být použity v rozporu s celními předpisy druhé smluvní strany, provádí dohled nad pohybem zboží, o kterém je známo, že by mohlo způsobit podstatné porušení celních předpisů druhé smluvní strany, a nad místem, o kterém je známo, že je spojeno s porušováním celních předpisů druhé smluvní strany,
e)   provádí kriminalisticko-technické zkoumání, kriminalistické analýzy a rozbory pro potřeby celních orgánů,
f)   drží, skladuje a používá nebezpečné látky a věci pro potřeby výuky, výcviku, zkoušek a expertizní činnosti, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak,17)
g)   plní další úkoly, stanoví-li tak zvláštní právní předpisy.

(7) Celní ředitelství Praha vydává na základě žádosti závazné informace o sazebním zařazení zboží a tyto závazné informace zrušuje, pokud byly vydány na základě nepravdivých, nepřesných nebo neúplných údajů.

§ 5
Celní úřad

(1) Celní úřad řídí ředitel celního úřadu. Ředitele celního úřadu zastupuje zástupce ředitele celního úřadu. Ředitelem celního úřadu a jeho zástupcem mohou být pouze celníci. Ředitele celního úřadu a jeho zástupce na toto služební místo ustanovuje a z něj odvolává generální ředitel na návrh ředitele příslušného celního ředitelství. Ředitele celního úřadu řídí ředitel příslušného celního ředitelství, nejde-li o případy celostátního nebo mezinárodního významu, kdy ho řídí generální ředitel.

(2) Celní úřad má ve věcech hospodaření s peněžními prostředky a jiným majetkem státu postavení vnitřní organizační jednotky Generálního ředitelství cel.

(3) Celní úřad

a)   provádí dohled a kontrolu,13)
b)   rozhoduje o přidělení celně schváleného určení,14)
c)   rozhoduje o podmínkách dočasného uskladnění zboží a schvaluje dočasný sklad,26)
d)   rozhoduje o zničení nebo znehodnocení zboží, které by mohlo ohrozit život nebo zdraví osob, anebo znehodnotit nebo zničit jiné zboží, a o povinnosti uhradit náklady za zničení nebo znehodnocení tohoto zboží,
e)   vyměřuje a vybírá skladné,27)
f)   spravuje cla v rozsahu a způsobem stanoveným právním předpisem upravujícím správu daní,19) pokud zvláštní právní předpis20) nestanoví jinak,
g)   spravuje daně v rozsahu a způsobem stanoveným právním předpisem upravujícím správu daní,19)
h)   rozhoduje o opravách celního prohlášení, zrušení platnosti celního prohlášení a o změnách nebo zrušení rozhodnutí, která vydal, stanoví-li tak zvláštní právní předpis,
i)   rozhoduje o povolení použít režim s ekonomickými účinky,28) o provedení změn v tomto vydaném povolení, o prodloužení jeho platnosti anebo o jeho odnětí, jakož i o převodu práv a povinností osob ve vztahu k udělenému povolení,
j)   rozhoduje o udělení povolení provozovat celní sklad,29) o odnětí tohoto povolení a o změnách v osobě skladovatele30) nebo ukladatele,
k)   rozhoduje o určení celní hodnoty,31)
l)   rozhoduje o zajištění zástavy v rámci celního zástavního práva32) a o zrušení tohoto zajištění,
m)   vydává osvědčení o původu zboží a ověřuje původ zboží i po vydání osvědčení,
n)   rozhoduje o individuálním zajištění celního dluhu ručením s použitím záruční listiny,
o)   kontroluje doklady potřebné k vývozu, dovozu nebo tranzitu zboží vydávané podle zvláštních právních předpisů, zejména úřední povolení k dovozu nebo vývozu výrobků (licenci)33) a k dovozu nebo vývozu vojenského materiálu34) včetně plnění podmínek v nich stanovených, na základě celních předpisů příslušné doklady i potvrzuje a kontroluje též, zda jsou dodržovány i další povinnosti uložené právními předpisy v oblasti celnictví. K zajištění těchto úkolů provádí veškeré nezbytné úkony a v případě zjištění nedostatků činí příslušná opatření,
p)   provádí řízení o porušení celních předpisů, stanoví-li tak zvláštní právní předpis,35)
q)   rozhoduje o zajištění zboží důležitého pro řízení o porušení celních předpisů,
r)   vymáhá pokuty, které uložil, a předepsané náklady řízení, které nebyly zaplaceny ve lhůtě splatnosti,
s)   vydává osvědčení o způsobilosti dopravních prostředků, s výjimkou drážních vozidel pro dopravu zboží pod celní závěrou, a ověřuje tuto způsobilost i po vydání osvědčení.

(4) Celní úřad dále

a)   rozhoduje o povolení používat zjednodušený postup36) včetně zjednodušeného postupu v režimu tranzitu, o odnětí tohoto povolení a o prodloužení jeho platnosti,
b)   povoluje jednotný zápis37) cla a daní,
c)   provádí následné kontroly po propuštění zboží25) a na základě výsledků těchto kontrol přijímá příslušná opatření,
d)   zajišťuje prodej uskladněného, zajištěného, propadlého a zabraného zboží, stanoví-li tak zvláštní právní předpis,38)
e)   pátrá po zboží uniklém nebo odňatém dohledu celních orgánů,
f)   zajišťuje prodej zboží, na kterém vázne celní zástavní právo,32)
g)   zabezpečuje sběr údajů a informací o obchodu uvnitř Společenství,
h)   vede evidenci o kontrolovaném zboží15) a vede další evidence a statistiky a spravuje informační systémy nezbytné pro plnění svých úkolů,
i)   usměrňuje pohyb osob a dopravních prostředků v celním prostoru39) celního úřadu,
j)   kontroluje největší povolenou hmotnost silničního vozidla, největší povolenou hmotnost na nápravu a skupinu náprav vozidla, další hmotnostní poměry vozidla a největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav,
k)   provádí doprovod zboží přepravovaného od celního úřadu odeslání k celnímu úřadu určení, je-li to potřebné,
l)   zabezpečuje způsobem a v rozsahu stanoveném tímto zákonem a zvláštními právními předpisy kontrolní a asistenční činnost,
m)   zajišťuje placení peněžitých plnění podle § 2 písm. d), nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak,
n)   spolupracuje s celními orgány jiných států v oblasti celnictví na základě mezinárodních smluv,
o)   plní další úkoly, stanoví-li tak zvláštní právní předpisy.40)

Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 6
Přechodná ustanovení

(1) Řízení, která ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nebyla zrušenými celními úřady ukončena, dokončí nástupnické celní úřady uvedené v příloze č. 4.

(2) Příslušnost k hospodaření s majetkem státu přechází z Ministerstva financí na Generální ředitelství cel, jde-li o majetek státu, který do dne nabytí účinnosti tohoto zákona užívaly celní orgány.

(3) Výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů zaměstnanců v celních orgánech přecházejí z Ministerstva financí na Generální ředitelství cel.

(4) Práva a povinnosti vyplývající z rozhodnutí ve věci služebních poměrů celníků přecházejí z Ministerstva financí na Generální ředitelství cel, s výjimkou výkonu práv a povinností vyplývajících z rozhodnutí o služebním poměru generálního ředitele a jeho zástupce.

(5) Celníka, jehož dosavadní funkce se v důsledku organizačních změn v době ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 31. prosince 2004 ruší, a kterého není možné převést na jinou funkci v místě služebního působiště, lze v důležitém zájmu služby přeložit do jiného místa služebního působiště i k výkonu jiné funkce, než do které byl doposud ustanoven. V tomto případě mu náleží dosavadní funkční plat ještě po dobu 6 měsíců, jestliže je to pro něho výhodnější.

(6) Celník, jehož dosavadní funkce se v důsledku organizačních změn v době ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 31. prosince 2004 ruší, může být před zrušením této funkce a na základě jeho žádosti přeložen generálním ředitelem do stejného nebo jiného místa služebního působiště v Policii České republiky, ve Vězeňské službě České republiky nebo v Hasičském záchranném sboru České republiky (dále jen "bezpečnostní sbor") a zároveň převeden na jinou funkci podle odstavce 7 (dále jen "přeložení s převedením na jinou funkci"), a to s písemným souhlasem příslušného služebního funkcionáře bezpečnostního sboru, ke kterému má být celník přeložen s převedením na jinou funkci.

(7) Celník se dnem přeložení s převedením na jinou funkci stává příslušníkem bezpečnostního sboru, k němuž byl přeložen s převedením na jinou funkci; příslušný služební funkcionář tohoto bezpečnostního sboru je povinen ho jmenovat do odpovídající hodnosti příslušníka bezpečnostního sboru, a to

a)   celního čekatele do hodnosti rotného,
b)   celního strážmistra do hodnosti strážmistra,
c)   celního nadstrážmistra do hodnosti nadstrážmistra,
d)   vrchního celního nadstrážmistra do hodnosti praporčíka,
e)   celního asistenta do hodnosti podporučíka,
f)   celního kontrolora a vrchního celního kontrolora do hodnosti poručíka,
g)   celního inspektora do hodnosti nadporučíka,
h)   vrchního celního inspektora do hodnosti kapitána,
i)   celního radu do hodnosti majora,
j)   vrchního celního radu do hodnosti podplukovníka,
k)   ministerského celního radu a celního prezidenta do hodnosti plukovníka.

(8) Výkon práv a povinností ze služebního poměru celníka přechází dnem přeložení s převedením na jinou funkci z Generálního ředitelství cel na bezpečnostní sbor, k němuž byl celník přeložen s převedením na jinou funkci.

(9) Spisovou agendu zrušených celních úřadů převezmou nástupnické celní úřady uvedené v příloze č. 4.

§ 7
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, s výjimkou ustanovení § 5 odst. 4 písm. m), které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.

(Přílohy nejsou k dispozici v elektronické podobě)


1)   Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb.
2)   Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3)   § 9 zákona č. 218/2002 Sb.
4)   § 9 odst. 3 zákoníku práce.
5)   Například zákon č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů.
6)   Například zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, § 2 odst. 2 písm. l) zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 258/1994 Sb. a zákona č. 208/1997 Sb., zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
7)   Například zákon č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících kontrolním režimům, ve znění zákona č. 204/2002 Sb.
8)   Například zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
9)   Nařízení Rady (EHS) č. 3330/91 ze dne 7. listopadu 1991 o statistice obchodu se zbožím mezi členskými státy, v platném znění.
10)   § 3 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
11)   § 3 písm. g) a § 10 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
12)   § 12 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 265/2001 Sb.
13)   Čl. 4/13 a 4/14 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.
14)   Čl. 4/15 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.
15)   Zákon č. 21/1997 Sb., ve znění zákona č. 204/1992 Sb.
16)   Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
17)   Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů.
18)   Například vyhláška č. 144/1982 Sb., o Celní úmluvě o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetu TIR (Úmluva TIR), vyhláška č. 89/1963 Sb., o Celní úmluvě o karnetech E. C. S. pro obchodní vzorky a o Celní úmluvě o karne- tu A. T. A. pro dovozní celní záznam zboží.
19)   Zákon č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
20)   Zákon č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.
Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.
21)   Například § 53 až 70 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., § 48 až 56a zákona č. 337/1992 Sb., ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 255/1994 Sb. a zákona č. 323/1996 Sb.
22)   § 33b až 37d zákona č. 13/1993 Sb., ve znění zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 265/2001 Sb. a zákona č. 1/2002 Sb.
23)   Například trestní řád.
24)   Čl. 12 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.
25)   Čl. 13 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.
26)   Čl. 50 až 53 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.
27)   § 95 zákona č. 13/1993 Sb., ve znění zákona č. 113/1997 Sb. a zákona č. 1/2002 Sb.
28)   Čl. 84 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.
29)   Čl. 100 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.
30)   Čl. 99 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.
31)   Čl. 28 a násl. nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.
32)   § 305 zákona č. 13/1993 Sb., ve znění zákona č. 1/2002 Sb.
33)   Například zákon č. 62/2000 Sb., zákon č. 21/1997 Sb., ve znění zákona č. 204/2002 Sb.
34)   Například zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění zákona č. 310/2002 Sb.
35)   Například zákon č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
36)   Například čl. 76 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.
37)   Čl. 226 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.
38)   § 313 až 316 zákona č. 13/1993 Sb., ve znění zákona č. 1/2002 Sb.
39)   § 102 zákona č. 13/1993 Sb., ve znění zákona č. 13/1997 Sb. a zákona č. 1/2002 Sb.
40)   Například zákon č. 167/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.