SBÍRKA ZÁKONŮ částka 44
rozeslána dne 1.4.2004
 

136

VYHLÁŠKA

ze dne 19. března 2004,

kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství  a osob stanovených plemenářským zákonem

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 33 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 22 odst. 13, § 23 odst. 5, § 23a odst. 4, § 23b odst. 8, § 23c odst. 4 a § 24 odst. 11 zákona:

Díl 1
Obecná ustanovení

§ 1
Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška v souladu s právem Evropských společenství1) upravuje

a)   označování a evidenci turů,2) koní a oslů a jejich kříženců, prasat, ovcí a koz,
b)   evidenci drůbeže a neplemenných ryb uvedených v příloze k zákonu (dále jen "neplemenné ryby"),
c)   evidenci hospodářství se zvířaty uvedenými v písmenech a) a b) a evidenci osob stanovených zákonem (dále jen "stanovené osoby"),
d)   podrobnosti o kontrolách plnění povinností při označování a evidenci podle písmen a) až c).

(2) Tato vyhláška také upravuje

a)   označování a evidenci běžců,3)
b)   evidenci zvěře ve farmovém chovu, plemenných ryb a včel,
c)   evidenci hospodářství se zvířaty uvedenými v písmenech a) a b) a evidenci stanovených osob,
d)   podrobnosti o kontrolách plnění povinností při označování a evidenci podle písmen a) až c).

§ 2
Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   identifikačním číslem zvířete, s výjimkou koně a osla a jejich kříženců - nejvýše čtrnáctimístný alfanumerický kód, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního zvířete a který obsahuje
1. na prvních dvou místech alfabetické označení země původu - písmena "CZ" pro Českou republiku,
2. na následujících nejvýše dvanácti místech číselnou řadu,
b)   identifikačním číslem koně a osla a jejich kříženců - nejvýše patnáctimístný alfanumerický kód, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního zvířete a který obsahuje
1. na prvních třech místech kód země registrace - číslo "203" pro Českou republiku
2. na následujících třech místech alfanumerický kód uznaného chovatelského sdružení nebo pověřené osoby,4) které zvíře poprvé zaevidovalo do registrační knihy koní,
3. na posledních nejvýše devíti místech registrační číslo zvířete v databázi uznaného chovatelského sdružení nebo pověřené osoby,4) které zvíře poprvé zaevidovalo do registrační knihy koní,
c)   registračním číslem hospodářství, chovatele včel, obchodníka, provozovatele líhně s jednorázovou kapacitou větší než 1000 kusů násadových vajec (dále jen "provozovatel líhní"), provozovny jatek, shromažďovacího střediska,5) uživatelského zařízení,6) asanačního podniku7) - nejvýše čtrnáctimístný alfanumerický kód, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního hospodářství, chovatele včel, obchodníka, provozovny jatek, provozovatele líhně, asanačního podniku, shromažďovacího střediska a uživatelského zařízení a který obsahuje
1. na prvních dvou místech alfabetické označení země původu - písmena "CZ" pro Českou republiku,
2. na následujících nejvýše dvanácti místech číselnou řadu,
d)   obchodníkem - osoba, která jako podnikatel přímo nebo nepřímo nakupuje a prodává skot a prasata, má pravidelný obrat těchto zvířat, jež během 30 dnů znovu prodá, a která byla pro tuto činnost schválena a registrována krajskou veterinární správou podle zvláštního zákona,8)
e)   přemístěním zvířete - přesun zvířete mezi různými hospodářstvími téhož chovatele, přesun k jinému chovateli, přesun na svody zvířat9) a ze svodů zvířat, přesun k obchodníkovi, přesun k provozovateli jatek, přesun k provozovateli shromažďovacího střediska, přesun do uživatelského zařízení, přesun do asanačního podniku, přemístění z jiného nebo do jiného členského státu Evropské unie (dále jen "členský stát") a dovoz nebo vývoz ze země, která není členským státem Evropské unie (dále jen "třetí země"); za přemístění zvířete se nepovažuje přesun zvířete mezi různými stájemi uvnitř téhož hospodářství (dále jen "přesun zvířete mezi stájemi"),
f)   dospělou drůbeží - hejno drůbeže po snesení prvního vejce v hejnu,
g)   příslušným úřadem10) - Ministerstvo zemědělství.

§ 3
Kód příslušného úřadu

Vzor kódu příslušného úřadu pro účely této vyhlášky je uveden v příloze č. 1.

Díl 2
Označování zvířat
(K § 22 odst. 13 zákona)

Oddíl 1
Společná ustanovení

§ 4
Druhy identifikačních prostředků

Identifikačními prostředky jsou

a)   ušní známky,
b)   známky pro označování běžců,
c)   tetování,
d)   genetický typ,
e)   výžehy, pouze u koní,11)
f)   slovní a grafický popis.

§ 5
Obecné technické požadavky na ušní známky
a známky pro označování běžců

(1) Ušní známky a známky pro označování běžců musí být

a)   zhotoveny z materiálu, který je odolný proti opotřebení, biologicky inertní, nedráždivý a zdravotně nezávadný,
b)   zhotoveny tak, aby svým tvarem a svou konstrukcí
1. byly uzpůsobeny k zavěšení do jednoho ušního boltce nebo křídla anebo kůže šíje zvířete,
2. minimalizovaly bolest a možnost poranění zvířete,
3. zajišťovaly trvalé připevnění na zvířeti,
4. neumožňovaly opakované použití,
c)   neměnitelné, nezaměnitelné a čitelné po celou dobu života zvířete,
d)   označeny alfanumerickými znaky, které nelze odstranit; označení ručně psanými alfanumerickými znaky je nepřípustné.

(2) Vzory ušních známek a známek pro označování běžců uvedené v přílohách k této vyhlášce jsou z hlediska rozmístění alfanumerických znaků na nich uvedených a z hlediska požadavků stanovených v této vyhlášce na jejich velikost závazné.

(3) K zavěšování ušních známek a známek pro označování běžců se používají aplikační kleště.

(4) Před zavěšením ušních známek a známek pro označování běžců se musí dezinfikovat části aplikačních kleští, které přicházejí do styku s tkání zvířete, ušní známky nebo známky pro označování běžců, které mají být zavěšeny, a místo jejich zavěšení.

§ 6
Obecné technické požadavky na duplikáty
ušních známek a známek pro označování běžců

Pro duplikáty ušních známek a duplikáty známek pro označování běžců platí § 5 obdobně.

§ 7
Údaje, které musí být uvedeny na duplikátech
ušních známek a známek pro označování běžců

(1) Duplikát ušní známky používané pro označování turů, ovcí a koz musí obsahovat

a)   údaje totožné s údaji uvedenými na původní ušní známce,
b)   kód příslušného úřadu,
c)   pořadové číslo duplikátu pro daný kus uvedené římskou číslicí,
d)   označení slovem "duplikát".

(2) Duplikát zahraniční ušní známky tura přemístěného z jiného členského státu nebo dovezeného ze třetí země musí obsahovat

a)   identifikační číslo zvířete uvedené na původní ušní známce,
b)   kód příslušného úřadu,
c)   pořadové číslo duplikátu vydaného v České republice pro daný kus uvedené římskou číslicí,
d)   označení slovem "duplikát".

(3) Duplikát ušní známky používané pro označování prasat musí obsahovat údaje totožné s údaji uvedenými na původní ušní známce.

(4) Duplikát známky pro označování běžců musí obsahovat

a)   údaje totožné s údaji uvedenými na původní známce pro označování běžců,
b)   kód příslušného úřadu,
c)   pořadové číslo duplikátu pro daný kus uvedené římskou číslicí.

§ 8
Sejmutí ušních známek a známek
pro označování běžců a jejich nahrazení
jiným identifikačním prostředkem

Sejmout ušní známku nebo známku pro označování běžců ze zvířete, případně ji nahradit jiným identifikačním prostředkem lze pouze

a)   v případě uvedeném v § 22 odst. 8 písm. a) zákona; tury, ovce nebo kozy lze identifikovat i na základě označení zvířete pouze jednou ušní známkou,
b)   jde-li o zdravotní komplikace zvířete; po tuto dobu chovatel zabezpečí totožnost zvířete, po odeznění zdravotních komplikací se zvíře označí duplikátem sejmuté ušní známky nebo sejmuté známky pro označování běžců,
c)   není-li zvíře označeno v souladu se zákonem a touto vyhláškou, nebo
d)   v případě přemístění zvířete z jiného členského státu nebo dovozu ze třetí země, které není označeno v souladu se zákonem a touto vyhláškou a které zůstává na území České republiky.

§ 9
Zajišťování identifikačních prostředků
nebo jejich duplikátů, způsob jejich evidence,
vydávání a nahrazování, včetně termínů

(1) Pověřená osoba4) zajistí odeslání identifikačních prostředků nebo jejich duplikátů chovateli do 8 pracovních dnů ode dne doručení jeho žádosti o poskytnutí identifikačních prostředků nebo jejich duplikátů.

(2) Pověřená osoba4) eviduje datum doručení žádosti chovatele o poskytnutí identifikačních prostředků nebo jejich duplikátů.

(3) U chovatelů turů, ovcí a koz pověřená osoba4) eviduje přidělené identifikační prostředky jednotlivým chovatelům pro jejich hospodářství v rámci jednoho kraje s uvedením data přidělení a počtu přidělených identifikačních prostředků, včetně číselné řady pro kraj a chovatele.

(4) Chovateli turů, ovcí a koz pověřená osoba4) poskytuje pouze takový počet ušních známek, aby zásoba párových sad těchto identifikačních prostředků nepřesáhla v rámci jednoho kraje

a)   počet samic starších 12 měsíců na hospodářstvích chovatele turů s evidovaným počtem těchto samic nad 5 kusů,
b)   dvojnásobek počtu samic starších 12 měsíců na hospodářstvích chovatele turů s evidovaným počtem těchto samic do 5 kusů včetně,
c)   dvojnásobek počtu samic starších 12 měsíců na hospodářstvích chovatele ovcí a koz.

(5) Pověřená osoba4) eviduje vydané duplikáty identifikačních prostředků přímo v databázi registru zvířat u jednotlivých zvířat s uvedením data vydání a pořadí daného duplikátu.

Oddíl 2
Označování turů

§ 10
Způsoby a termín označování turů

(1) Tuři se označují dvěma identickými plastovými ušními známkami.

(2) Každé tele musí být do 72 hodin po narození trvale označeno dvěma identickými plastovými ušními známkami, po jedné v každém uchu; do této doby chovatel musí zabezpečit, aby bylo možné zjistit jeho totožnost.

(3) Ušní známky se zavěšují ke kořenu ušního boltce (mezi kožní řasy boltce).

(4) Způsob označování turů ušními známkami je uveden v příloze č. 2.

§ 11
Ušní známky používané pro označování turů
a jejich vzory

(1) Plastová ušní známka používaná pro označování turů se musí skládat ze dvou částí, které jsou spojeny trnem; každá část musí být vysoká nejméně 45 mm, široká nejméně 55 mm a výška na ní uvedených alfanumerických znaků musí být nejméně 5 mm.

(2) Každá část plastové ušní známky musí obsahovat

a)   identifikační číslo zvířete,
b)   kód příslušného úřadu.

(3) Ušní známka používaná pro označování turů musí v identifikačním čísle zvířete obsahovat na sedmém místě u býků číslici 0, u jaloviček číslici 9 a na následujících posledních dvou místech číselné označení kraje, ve kterém se zvíře narodilo, a které se musí shodovat s prvními dvěma číslicemi registračního čísla hospodářství, v němž se zvíře narodilo.

(4) Vzor plastové ušní známky používané pro označování turů a vzory části duplikátu plastové ušní známky používané pro označování turů jsou uvedeny v příloze č. 2.

§ 12
Způsoby a termíny označování turů
přemístěných z jiných členských států
nebo dovezených ze třetích zemí

(1) Turům přemístěným z jiných členských států nebo dovezeným ze třetích zemí přímo na jatka se ponechá původní označení, pokud je zvíře poraženo do 20 dnů ode dne pohraniční veterinární kontroly.

(2) Tuři přemístění z jiných členských států nebo dovezení ze třetích zemí, kteří zůstávají na území České republiky a kteří nejsou označeni v souladu s předpisy Evropských společenství, se označují způsobem uvedeným v § 10 a 11 do 72 hodin po příchodu na místo určení.

(3) Tuři přemístění z jiných členských států nebo dovezení ze třetích zemí, kteří zůstávají na území České republiky a kteří jsou označeni v souladu s předpisy Evropských společenství, se považují za tury označené v souladu s touto vyhláškou.

Oddíl 3
Označování koní a oslů a jejich kříženců

§ 13
Způsoby a termín označování koní a oslů
a jejich kříženců

(1) Koně se označují

a)   slovním a grafickým popisem se stanovením genetického typu, nebo
b)   slovním a grafickým popisem a výžehem.

(2) Plemenní koně se označují způsoby uvedenými v odstavci 1 podle jednotlivých řádů plemenných knih koní.12)

(3) Osli a jejich kříženci s koňmi se označují slovním a grafickým popisem.

(4) Každé hříbě koně, osla a jejich kříženců se označuje před odstavením, nejpozději však do 8 měsíců ode dne narození.

§ 14
Slovní a grafický popis

(1) Slovní popis musí obsahovat popis základní barvy a popis vrozených odznaků charakterizujících hlavu, krk, končetiny a tělo koně, osla nebo jejich kříženců.

(2) Grafický popis musí obsahovat nákres vrozených a získaných odznaků a chlupových vírů charakterizujících tělo koně, osla nebo jejich kříženců (levá a pravá strana), hlavu, krk a prsa z ventrálního pohledu, hlavu a nos z nasálního pohledu, přední a zadní končetiny.

(3) Dojde-li na koni, oslovi nebo jejich kříženci ke změnám, které nesouhlasí s jeho slovním a grafickým popisem uvedeným v průkazu koně nebo v registru koní, zajistí majitel zvířete opravu u osoby, která pro příslušné uznané chovatelské sdružení nebo pověřenou osobu4) provádí označování koní (dále jen "osoba provádějící označování koní"). Osoba provádějící označování koní provede změnu slovního a grafického popisu v průkazu koně a v hlášení o registraci koně narozeného v České republice, které do 7 dnů ode dne zápisu změny odesílá pověřené osobě.4)

(4) Koně, kteří mají průkaz koně vystavený v souladu s předpisy Evropských společenství se slovním a grafickým popisem, se považují za koně označené v souladu s touto vyhláškou.

§ 15
Výžeh

Pokud se koně, kteří nejsou evidováni v plemenných knihách, označují slovním a grafickým popisem a výžehem, provádí se tento výžeh v pravé sedlové krajině koně a skládá se ze dvou částí: v horní části sedlové krajiny se provede výžeh čísla registrační knihy koní a v dolní části sedlové krajiny se provede výžeh pořadového čísla hříběte v registrační knize koní. Horní číslo musí být nejvýše dvojmístné, dolní číslo musí být nejvýše trojmístné. Čísla, kterými se výžeh provádí, musí být veliká 35 až 40 mm. Výžeh musí být v pravé sedlové krajině umístěn tak, aby horní okraj čísel horní řady byl na dlaň od střední linie páteře, poslední číslo dolní řady musí být vzdáleno na šířku dlaně od zadního okraje lopatky.

§ 16
Genetický typ

(1) Pokud se koně označují stanovením genetického typu, zajistí stanovení genetického typu majitel koně u osoby oprávněné k ověřování a osvědčování původu a stanovování genetického typu plemenných zvířat podle § 3 zákona, a to do 8 měsíců ode dne narození koně.

(2) Osvědčení o stanovení genetického typu předává majitel osobě provádějící označování koní, která jej zasílá pověřené osobě.4)

§ 17
Způsoby a termíny označování koní a oslů
a jejich kříženců přemístěných z jiných členských států
nebo dovezených ze třetích zemí

(1) Koně přemístění z jiných členských států nebo dovezení ze třetích zemí, které nedoprovází průkaz koně vystavený v souladu s předpisy Evropských společenství obsahující slovní a grafický popis koně, se označují nejpozději do doby skončení jejich izolace, s výjimkou koní dovezených k účasti na svodu zvířat, a to

a)   slovním a grafickým popisem se stanovením genetického typu,
b)   slovním a grafickým popisem a výžehem, nebo
c)   slovním a grafickým popisem, pokud jsou již označeni výžehem.

(2) Pokud dojde k dalšímu přemístění koní dovezených k účasti na svodu zvířat na jiné hospodářství, označují se i tito koně podle odstavce 1, a to nejpozději do doby skončení jejich izolace.

(3) Osli a jejich kříženci s koňmi přemístění z jiných členských států nebo dovezení ze třetích zemí se označují slovním a grafickým popisem nejpozději do doby skončení jejich izolace, s výjimkou oslů a jejich kříženců s koňmi dovezených k účasti na svodu zvířat .

(4) Pokud dojde k dalšímu přemístění oslů a jejich kříženců s koňmi dovezených k účasti na svodu zvířat na jiné hospodářství, označují se i tato zvířata podle odstavce 1, a to nejpozději do doby skončení jejich izolace.

Oddíl 4
Označování prasat

§ 18
Způsoby a termíny označování prasat

(1) Prasata se označují tetováním nebo ušní známkou.

(2) Každé prase, jehož označování je chovatel povinen podle § 22 zákona zajistit, musí být označeno tetováním do levého ucha nebo tetováním na levou stranu těla anebo ušní známkou do levého ucha, a to před odstavením, nejpozději však před opuštěním hospodářství, ve kterém se narodilo.

§ 19
Tetování prasat

(1) Tetování prasat musí obsahovat čtyřmístný alfanumerický kód, který musí vyjadřovat registrační číslo hospodářství, ve kterém se prase narodilo. Výška tetování musí být nejméně 6 mm.

(2) Před označením prasete tetováním se musí dezinfikovat části tetovacích kleští, které přicházejí do styku s tkání zvířete, a místo tetování.

(3) Způsoby označování prasat tetováním jsou uvedeny v příloze č. 3.

§ 20
Ušní známky používané pro označování prasat
a jejich vzor

(1) Pro označování prasat se používají plastové ušní známky, které musí být vysoké nejméně 25 mm, široké nejméně 25 mm a výška na nich uvedených alfanumerických znaků musí být nejméně 5 mm.

(2) Plastová ušní známka používaná pro označování prasat musí obsahovat

a)   označení země původu - písmena "CZ" pro Českou republiku,
b)   čtyřmístný alfanumerický kód, který musí vyjadřovat část registračního čísla hospodářství, ve kterém se prase narodilo, uvedenou v § 2 písm. c) bodu 2,
c)   kód příslušného úřadu.

(3) Vzor plastové ušní známky používané pro označování prasat a způsob jejího zavěšování jsou uvedeny v příloze č. 3.

§ 21
Způsoby a termíny označování prasat
přemístěných z jiných členských států
nebo dovezených ze třetích zemí

(1) Prasata přemístěná z jiných členských států nebo dovezená ze třetích zemí na hospodářství se označují způsobem uvedeným v § 18 až 20 nejpozději do 7 dnů ode dne příchodu do místa určení, s výjimkou prasat přemístěných nebo dovezených k účasti na svodu zvířat. Alfanumerický kód uvedený v § 20 odst. 2 písm. b) musí v případě prasat přemístěných z jiných členských států nebo dovezených ze třetích zemí vyjadřovat registrační číslo hospodářství, na které byla prasata přemístěna nebo dovezena.

(2) Pokud dojde k dalšímu přemístění prasat dovezených k účasti na svodu zvířat na jiné hospodářství, označují se tato prasata způsobem uvedeným v § 18 až 20 nejpozději do 7 dnů ode dne příchodu do místa určení. Alfanumerický kód uvedený v § 20 odst. 2 písm. b) musí v případě prasat přemístěných z jiných členských států nebo dovezených ze třetích zemí vyjadřovat registrační číslo hospodářství, na které byla prasata přemístěna nebo dovezena.

(3) Prasatům přemístěným z jiných členských států nebo dovezeným ze třetích zemí přímo na jatka se ponechá původní označení, pokud jsou zvířata poražena do 30 dnů ode dne příchodu do místa určení nebo ode dne pohraniční veterinární kontroly.

Oddíl 5
Označování ovcí a koz

§ 22
Způsoby a termíny označování ovcí a koz

(1) Ovce a kozy se označují dvěma identickými plastovými ušními známkami.

(2) Každá ovce a koza, jejíž označování je chovatel povinen podle § 22 zákona zajistit, musí být do 7 dnů po narození označena dvěma identickými plastovými ušními známkami odděleně do každého ucha.

(3) Plastové ušní známky se zavěšují do ucha do jedné třetiny od kořene ušního boltce (mezi kožní řasy boltce).

§ 23
Ušní známky používané pro označování ovcí a koz
a jejich vzory

(1) Plastová ušní známka používaná pro označování ovcí a koz se musí skládat ze dvou částí spojených trnem, přičemž každá její část musí být vysoká nejméně 25 mm, široká nejméně 25 mm a výška na ní uvedených alfanumerických znaků musí být nejméně 5 mm.

(2) Každá část plastové ušní známky používané pro označování ovcí a koz musí obsahovat

a)   identifikační číslo zvířete,
b)   kód příslušného úřadu.

(3) Duplikát plastové ušní známky používané pro označování ovcí a koz musí být vysoký nejméně 35 mm, široký nejméně 35 mm a výška na něm uvedených alfanumerických znaků musí být nejméně 5 mm.

(4) Vzor plastové ušní známky používané pro označování ovcí a koz a vzor jejího duplikátu jsou uvedeny v příloze č. 4.

§ 24
Způsoby a termíny označování ovcí a koz
přemístěných z jiných členských států
nebo dovezených ze třetích zemí

(1) Ovce a kozy přemístěné z jiných členských států nebo dovezené ze třetích zemí se označují způsobem uvedeným v § 22 a 23 do 72 hodin ode dne příchodu do místa určení, s výjimkou ovcí a koz dovezených k účasti na svodu zvířat.

(2) Pokud dojde k dalšímu přemístění ovcí nebo koz dovezených k účasti na svodu zvířat na jiné hospodářství, označují se tyto ovce nebo kozy způsobem uvedeným v § 22 a 23 do 72 hodin ode dne příchodu do místa určení.

(3) Ovcím a kozám přemístěným z jiných členských států nebo dovezeným ze třetích zemí přímo na jatka se ponechá původní označení, pokud jsou poražena do 30 dnů ode dne příchodu do místa určení nebo ode dne pohraniční veterinární kontroly.

(4) Ovce a kozy přemístěné z jiných členských států, které zůstávají na území České republiky a které jsou označené v souladu s předpisy Evropských společenství, se považují za ovce a kozy označené v souladu s touto vyhláškou.

Oddíl 6
Označování běžců

§ 25
Způsob a termíny označování běžců

(1) Běžci se označují jednou plastovou známkou.

(2) Každé kuře musí být označeno před opuštěním hospodářství, v němž se narodilo, nejpozději do 6 týdnů po vylíhnutí, a to

a)   u pštrosa dvouprstého a nandu pampového známkou vpíchnutou do pravé křídelní řasy,
b)   u emu hnědého známkou vpíchnutou do kůže šíje v dolní části krku.

(3) Způsob označování běžců známkami pro označování běžců je uveden v příloze č. 5.

§ 26
Známky používané pro označování běžců

(1) Pro označování běžců se používají plastové známky, které musí být vysoké nejméně 50 mm, široké nejméně 40 mm a výška na nich uvedených alfanumerických znaků musí být nejméně 5 mm.

(2) Známka používaná pro označování běžců musí obsahovat

a)   identifikační číslo zvířete,
b)   kód příslušného úřadu.

(3) Vzor známky používané pro označování běžců je uveden v příloze č. 5.

§ 27
Způsoby a termíny označování běžců
přemístěných z jiných členských států
nebo dovezených ze třetích zemí

(1) Běžci přemístění z jiných členských států nebo dovezení ze třetích zemí se označují způsobem uvedeným v § 25 a 26 do 72 hodin ode dne příchodu do místa určení, s výjimkou běžců dovezených k účasti na svodu zvířat.

(2) Pokud dojde k dalšímu přemístění běžců dovezených k účasti na svodu zvířat na jiné hospodářství, označují se tito běžci způsobem uvedeným v § 25 a 26 do 72 hodin ode dne příchodu do místa určení nebo ode dne pohraniční veterinární kontroly.

Díl 3
Evidence hospodářství, stanovených osob a zvířat
(K § 23 odst. 5, § 23a odst. 4, § 23b odst. 8 a § 23c odst. 4 zákona)

Oddíl 1
Společná ustanovení

§ 28
Vymezení hospodářství pro účely jeho zaevidování
u pověřené osoby

(1) Hospodářstvím se pro účely jeho zaevidování u pověřené osoby4) rozumí

a)   stavba, zařízení nebo místo v držení jednoho chovatele,
b)   pozemek, na kterém jsou zvířata držena, nebo více takových pozemků, které se nacházejí i na více katastrálních územích, ale tvoří spolu jeden celek; pokud tento pozemek nebo tyto pozemky bezprostředně navazují na stáj nebo na soubor stájí s chovem zvířat, která jsou na pozemku pasena a tvoří s ním jeden celek, jedná se o jedno hospodářství.

(2) Jde-li o tury, ovce, kozy a prasata, hospodářstvím se pro účely jeho zaevidování u pověřené osoby4) rozumí také místo, kde se koná svod turů, ovcí, koz nebo prasat.

(3) Pokud chová dva a více chovatelů zvířata společně v jedné stáji, nelze tuto stáj zaevidovat u pověřené osoby4) jako dvě a více hospodářství.

§ 29
Zaevidování hospodářství a chovatelů
u pověřené osoby

(1) Hospodářství se eviduje v registru hospodářství na základě přihlášení chovatele.

(2) Chovatel přihlásí do ústřední evidence všechna hospodářství, na kterých chová svá zvířata, registračním lístkem, ve kterém musí být uvedeny tyto údaje:

a)   jde-li o podnikatele:
1. jméno, případně jména a příjmení nebo obchodní firma anebo název podnikatele,
2. identifikační číslo, nebo nemá-li identifikační číslo, rodné číslo, anebo nemá-li rodné číslo, datum narození,
3. adresa sídla,
4. jméno, případně jména a příjmení kontaktní osoby, adresa pracoviště, telefonní číslo, případně e-mail,
b)   jde-li o nepodnikatele:
1. jméno, případně jména a příjmení,
2. rodné číslo, nebo nemá-li rodné číslo, datum narození,
3. adresa místa trvalého pobytu,
4. telefon, případně e-mail,
c)   název a číselný kód katastrálního území, případně katastrálních území, v němž se nachází hospodářství,
d)   úplná adresa hospodářství,
e)   druhy hospodářských zvířat,
f)   původní registrační číslo hospodářství, je-li hospodářství již evidováno podle dosavadní právní úpravy.

(3) Podnikatel spolu s registračním lístkem předkládá kopii dokladu potvrzujícího skutečnost, že je podnikatelem podle zvláštního právního předpisu,13) ne starší než 3 měsíce.

(4) Vzor registračního lístku je uveden v příloze č. 6.

(5) Chovatel zaeviduje své hospodářství před prvním přemístěním zvířat do tohoto hospodářství.

(6) Chovatel včel se zaeviduje u pověřené osoby4) zasláním prvního hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť.

(7) Pověřená osoba4) zaeviduje chovatele do ústřední evidence na základě jím zaslaného registračního lístku a přidělí mu registrační číslo (registrační čísla) hospodářství. Pokud je na hospodářství ustájeno více druhů hospodářských zvířat jednoho chovatele, jedná se o jediné hospodářství a je chovateli přiděleno jedno registrační číslo. Pokud chová dva a více chovatelů zvířata společně v jedné stáji, nelze zaevidovat u pověřené osoby4) u jednoho hospodářství více než jednoho chovatele - zaevidovaný chovatel zasílá hlášení za celé hospodářství.

(8) Pověřená osoba4) zaeviduje hospodářství do 5 pracovních dnů ode dne doručení registračního lístku a neprodleně zašle chovateli přidělená registrační čísla hospodářství, přehled zaregistrovaných údajů, podklady a formuláře potřebné k zasílání hlášení a metodické pokyny k jejich vyplňování a vedení evidence na hospodářství.

(9) O doručení registračních lístků vede pověřená osoba4) evidenci a doručené registrační lístky archivuje.

(10) Případné změny údajů, které byly nahlášeny registračním lístkem, nahlašují chovatelé pověřené osobě4) do 7 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo.

(11) Pověřená osoba4) vede registr hospodářství formou počítačové databáze, ve které eviduje registrační čísla hospodářství a údaje evidované na registračním lístku (odstavec 2).

§ 30
Zaevidování provozovatelů jatek,
provozovatelů líhní,
provozovatelů shromažďovacích středisek,
obchodníků, uživatelských zařízení
a asanačních podniků u pověřené osoby

(1) Každé zařízení (provozovnu) jatek, líhně, shromažďovacího střediska, obchodníka, uživatelského zařízení a asanačního podniku eviduje pověřená osoba4) v samostatném registru. Jsou-li na stejném katastrálním území evidovány další provozovny nebo hospodářství v držení jedné osoby, mají samostatná registrační čísla.

(2) Provozovny jatek, líhně, shromažďovacího střediska, obchodníka, uživatelského zařízení a asanačního podniku eviduje pověřená osoba4) v samostatném registru na základě přihlášení provozovatele jatek, provozovatele líhně, provozovatele shromažďovacího střediska, obchodníka, uživatelského zařízení nebo asanačního podniku (dále jen "provozovatelé") registračním lístkem, ve kterém musí být uvedeny tyto údaje:

a)   název a číselný kód katastrálního území, ve kterém se provozovna nachází,
b)   úplná adresa provozovny,
c)   jméno, případně jména a příjmení nebo obchodní firma anebo název,
d)   identifikační číslo, nebo nemá-li identifikační číslo, rodné číslo, anebo nemá-li rodné číslo, datum narození,
e)   adresa trvalého pobytu nebo sídla podnikatele,
f)   jméno, případně jména a příjmení kontaktní osoby, její adresa, telefonní číslo, případně e-mail.

(3) Provozovatel, s výjimkou provozovatele líhně, spolu s registračním lístkem předkládá kopii dokladu potvrzujícího skutečnost, že je podnikatelem podle zvláštního právního předpisu,13) ne starší než 3 měsíce, a kopii schválení a registrace podle zvláštních právních předpisů.14) Provozovatel líhně předkládá spolu s registračním lístkem pouze kopii dokladu potvrzujícího skutečnost, že je podnikatelem podle zvláštního právního předpisu,13) ne starší než 3 měsíce.

(4) Provozovatel se eviduje před zahájením činnosti.

(5) Pověřená osoba4) eviduje provozovatele do 5 pracovních dnů ode dne doručení registračního lístku do ústřední evidence na základě jím zaslaného registračního lístku a v případě právnické osoby, která je podnikatelem, na základě ověření údajů v něm uvedených podle kopie dokladu potvrzujícího skutečnost, že je podnikatelem podle zvláštního právního předpisu,13) přidělí registrační čísla jednotlivým provozovnám.

(6) Případné změny údajů, které byly nahlášeny registračním lístkem, nahlašují provozovatelé pověřené osobě4) do 7 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo.

(7) Pověřená osoba4) eviduje v registru provozovatelů registrační čísla provozoven a údaje evidované na registračním lístku (odstavec 2).

§ 31
Oznámení o ukončení činnosti pověřené osobě

(1) Ukončí-li chovatel nebo provozovatel svou činnost na některém evidovaném hospodářství nebo v evidované provozovně, oznámí tuto skutečnost pověřené osobě4) do 7 dnů ode dne, kdy k této skutečnosti došlo, a to oznámením o ukončení činnosti.

(2) Chovatel včel oznámí ukončení činnosti zasláním hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť.

(3) Vzor oznámení o ukončení činnosti je uveden v příloze č. 6.

§ 32
Vedení evidence formou počítačové databáze
a zasílání hlášení formou datového souboru

(1) Stájové registry, registry zvířat v hospodářství, odlovní a komorovou knihu a hospodářské evidence o chovu ryb na rybníku s chovem ryb, popisné listy rybářského revíru a evidence o dosažených hospodářských výsledcích na rybářském revíru lze po schválení počítačového programu pověřenou osobou4) vést také formou počítačové databáze. Stájové registry, registry zvířat v hospodářství, odlovní a komorová kniha a hospodářské evidence o chovu ryb na rybníku s chovem ryb, popisný list rybářského revíru a evidence o dosažených hospodářských výsledcích na rybářském revíru musí po vytištění obsahovat údaje stanovené v této vyhlášce ve stejném pořadí jako na formuláři poskytovaném pověřenou osobou.4) Pověřená osoba4) schválí jen takový počítačový program, který umožňuje automatické vytváření datových souborů v souladu se všemi požadavky této vyhlášky týkajícími se termínů pro zápisy změn do evidencí a pro zasílání hlášení.

(2) Hlášení o vylíhnutí nebo narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění, hlášení o počtu dospělé drůbeže, hlášení měsíční produkce, nákupu a prodeje násadových vajec a mláďat, hlášení počtu plemenných ryb a hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť lze po schválení počítačového programu pověřenou osobou4) zasílat také formou datového souboru, který musí dodržet přesný formát záznamu stanovený pověřenou osobou.4)

§ 33
Termíny pro zápisy změn do evidencí

Veškeré změny se zapisují do stájových registrů, registrů zvířat v hospodářství, odlovní a komorové knihy a hospodářské evidence o chovu ryb na rybníku s chovem ryb, popisného listu rybářského revíru a evidence o dosažených hospodářských výsledcích na rybářském revíru bezodkladně, tak, aby tyto evidence byly aktuální.

Oddíl 2
Evidence turů, ovcí a koz

§ 34
Stájový registr

(1) Pro každou stáj a pro každý druh zvířat vede chovatel turů, ovcí nebo koz stájový registr, a to písemně na formulářích, které mu poskytuje pověřená osoba,4) nebo formou počítačové databáze (§ 32). Pro místo svodu zvířat se stájový registr nevede.

(2) Na každém stájovém registru musí být na titulní straně uvedeno

a)   jméno, případně jména a příjmení nebo obchodní firma anebo název chovatele,
b)   registrační číslo hospodářství,
c)   adresa hospodářství,
d)   označení stáje, pro kterou je stájový registr veden,
e)   druh hospodářských zvířat.

(3) Ve stájovém registru se pro každý kus turů, ovcí nebo koz držený ve stáji eviduje

a)   identifikační číslo zvířete,
b)   datum narození,
c)   pohlaví, v případě kastrace datum kastrace, jde-li o skot,
d)   jde-li o tury
1. plemenná příslušnost nebo, pokud není známá, barva,
2. datum zmetání po 7 měsících březosti nebo datum porodu mrtvě narozeného telete,
e)   přemístění, přesun zvířete mezi stájemi, úhyn nebo ztráta zvířete, přičemž se eviduje
1. datum, kdy k této skutečnosti došlo, a
2. registrační číslo hospodářství, provozovny jatek, obchodníka, shromažďovacího střediska, uživatelského zařízení nebo provozovny asanačního podniku, odkud nebo kam bylo zvíře přemístěno, případně kód země, jde-li o zvíře dovezené nebo vyvezené; v případě přesunu zvířete mezi stájemi se zaznamená stáj, odkud nebo kam bylo zvíře přesunuto,
f)   jde-li o ovce a kozy
1. datum domácí porážky,
2. datum přemístění z nebo na neevidované hospodářství,
g)   v případě ovcí a koz přemístěných z jiných členských států nebo dovezených ze třetích zemí a v případě turů dovezených ze třetích zemí původní číslo ušní známky.

(4) Orgány dozoru15) do stájového registru zaznamenávají provedené kontroly, a to datum kontroly a jméno, případně jména, příjmení a podpis osoby, která kontrolu prováděla, a název orgánu dozoru.

(5) Vzor stájového registru je uveden v příloze č. 7.

§ 35
Hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění

(1) Každý chovatel předává pověřené osobě4) údaje o narození zvířete, a to

a)   registrační číslo hospodářství narození,
b)   identifikační číslo narozeného zvířete,
c)   datum narození,
d)   identifikační číslo matky, u ovcí a koz, pouze je-li známé,
e)   pohlaví.

(2) Každý chovatel, obchodník, provozovatel jatek, shromažďovacího střediska, uživatelského zařízení nebo asanační podnik předává pověřené osobě4) údaje o úhynu, ztrátě, utracení a přemístění zvířete, a to

a)   registrační číslo,
b)   identifikační číslo zvířete,
c)   datum, kdy k přemístění, úhynu, ztrátě nebo utracení zvířete došlo,
d)   datum domácí porážky, jde-li o chovatele ovcí a koz,
e)   registrační číslo hospodářství, provozovny jatek, obchodníka, shromažďovacího střediska, uživatelského zařízení nebo provozovny asanačního podniku, odkud nebo kam bylo zvíře přemístěno,
f)   jde-li o skot, údaj o kastraci samce, nebo o zmetání po 7 měsících březosti nebo porodu mrtvě narozeného telete a datum této události,
g)   jde-li o ovce a kozy, datum přemístění z nebo na neevidované hospodářství.

(3) Hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění zasílají chovatelé pověřené osobě4) do 7 dnů ode dne, kdy k narození, úhynu, ztrátě, utracení nebo přemístění zvířete došlo, vždy hromadně za celé hospodářství.

(4) Údaje uvedené v odstavci 2 zasílají obchodníci, provozovatelé jatek, shromažďovacích středisek, uživatelských zařízení a asanační podniky v hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění pověřené osobě4) do 7 dnů ode dne, kdy k úhynu, ztrátě, utracení nebo přemístění zvířete došlo.

(5) Hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění se nezasílají

a)   pokud nedošlo k žádným změnám, nebo
b)   v případě přesunu zvířete mezi stájemi téhož hospodářství.

(6) Hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění se zasílají na formulářích, které chovateli, obchodníkovi, provozovateli jatek, shromažďovacího střediska, uživatelského zařízení a asanačnímu podniku poskytuje pověřená osoba4) podle § 85.

(7) Vzor hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění je uveden v příloze č. 7.

§ 36
Způsob hlášení přemístění zvířat
z jiných členských států nebo dovozu zvířat ze třetích zemí

(1) V případě přemístění zvířete z jiných členských států nebo dovozu zvířete ze třetích zemí, s výjimkou přemístění nebo dovozu k účasti na svodu zvířat a s výjimkou turů uvedených v § 12, oznámí chovatel pověřené osobě4)

a)   zemi původu,
b)   původní identifikační číslo zvířete,
c)   nové identifikační číslo zvířete,
d)   datum narození,
e)   pohlaví,
f)   plemeno, není-li známé, barvu,
g)   otce a matku, u ovcí a koz, pokud jsou známé.

(2) U turů přemístěných z jiných členských států a u turů uvedených v § 12 oznámí chovatel pověřené osobě4)

a)   zemi původu,
b)   původní identifikační číslo zvířete,
c)   datum narození,
d)   pohlaví,
e)   plemeno, není-li známé barvu, jde-li o skot,
f)   otce a matku.

(3) Údaje uvedené v odstavci 1 se oznamují zasláním kopie potvrzení o původu nebo kopie veterinárního osvědčení, a to současně s hlášením o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění, které musí obsahovat údaje uvedené v odstavci 1 nebo 2.

(4) V případě uvedeném v § 12 odst. 1 a § 24 odst. 3 oznámí provozovatel jatek pověřené osobě4) zemi původu, datum přemístění zvířat na jatka, identifikační čísla zvířat a jejich pohlaví a datum narození, je-li známé, a spolu s hlášením zašle kopii veterinárního osvědčení.

§ 37
Systém ústřední evidence turů, ovcí a koz
a podklady pro její vedení

(1) Pověřená osoba4) vede pro každý druh

a)   registr hospodářství,
b)   registr zvířat,
c)   státní registr plemeníků.16)

(2) Podkladem pro vedení ústřední evidence turů, ovcí a koz jsou ušní známky s identifikačními čísly, stájové registry, hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění a průvodní listy skotu.

§ 38
Registr zvířat v databázi ústřední evidence

(1) V registru zvířat se pro každé zvíře eviduje

a)   identifikační číslo zvířete,
b)   datum narození,
c)   pohlaví, jde-li o skot, případně datum kastrace samce,
d)   identifikační číslo matky, u ovcí a koz, pouze je-li známé,
e)   jde-li o tury
1. plemenná příslušnost nebo, pokud není známá, barva,
2. státní registr otce, který se eviduje na základě inseminačního výkazu17) nebo hlášení o působnosti býka v přirozené plemenitbě,17)
3. datum zmetání po 7 měsících březosti včetně porodu mrtvě narozeného telete,
4.  datum tisku průvodního listu včetně duplikátů,
f)   u zvířat narozených v České republice registrační číslo hospodářství, ve kterém se zvíře narodilo,
g)   každé hlášení o registračním čísle každého hospodářství, provozovny jatek, obchodníka, shromažďovacího střediska, uživatelského zařízení nebo provozovny asanačního podniku, odkud a kam bylo zvíře přemístěno, hlášení o registračním čísle hospodářství narození, úhynu, ztráty, utracení, včetně data každé události a data zápisu této události do databáze ústřední evidence,
h)   jde-li o ovce a kozy,
1. datum domácí porážky,
2.  datum přemístění na neevidované hospodářství,
i)   v případě přemístění z jiného členského státu nebo dovozu ze třetí země původní identifikační číslo zvířete, označení země původu a datum přemístění nebo dovozu,
j)   v případě přemístění do jiného členského státu nebo vývozu do třetí země označení země přemístění nebo vývozu a datum přemístění nebo vývozu,
k)   datum doručení žádosti o vydání duplikátů ušních známek.

(2) Do registru zvířat lze zapsat pouze tury, ovce a kozy označené v souladu s touto vyhláškou.

§ 39
Průvodní list skotu

(1) Průvodní list skotu vystavuje a zasílá každému chovateli turů pověřená osoba4) nejpozději do 14 dnů ode dne doručení hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění.

(2) Průvodní list skotu musí provázet tura po celou dobu jeho života.

(3) Průvodní list skotu se skládá,

a)   jde-li o samičí pohlaví, ze dvou částí, a to z části A a z části B,
b)   jde-li o samčí pohlaví, pouze z části B.

(4) Část A i část B průvodního listu skotu musí obsahovat

a)   identifikační číslo zvířete,
b)   registrační číslo hospodářství, v němž se zvíře narodilo,
c)   datum narození,
d)   pohlaví,
e)   plemeno nebo podíl krve,
f)   identifikační číslo matky a plemennou příslušnost matky,
g)   státní registr otce a plemennou příslušnost otce,
h)   název pověřené osoby,4) která průvodní list skotu vystavila,
i)   datum vystavení a za lomítkem zkratku označující
1.  originál - písmena "ORG", nebo
2. duplikát - písmena "DUPL/pořadové číslo duplikátu",
j)   čárový kód vyjadřující identifikační číslo zvířete.

(5) Část B průvodního listu skotu musí kromě údajů uvedených v odstavci 4 obsahovat

a)   registrační číslo hospodářství, provozovny jatek, obchodníka, shromažďovacího střediska, uživatelského zařízení, kam bylo zvíře přemístěno, případně kód země, jde-li o zvíře dovezené nebo vyvezené,
b)   datum přemístění,
c)   podpis chovatele nebo provozovatele,
d)   ochranný prvek ve formě vodoznaku,
e)   v případě, že se jedná o duplikát, označení pořadí duplikátu,
f)   údaje uvedené v bezprostředně závazných předpisech Evropských společenství.18)

(6) Vzor průvodního listu skotu je uveden v příloze č. 7.

(7) V případě přemístění zvířete předá spolu se zvířetem původní chovatel, obchodník, provozovatel shromažďovacího střediska nebo uživatelského zařízení průvodní list skotu novému chovateli, obchodníkovi, provozovateli shromažďovacího střediska nebo uživatelského zařízení, který do průvodního listu skotu při jeho předání zapíše své registrační číslo.

(8) Při přemístění zvířete do jiného členského státu nebo vývozu zvířete do třetí země, úhynu, ztrátě nebo utracení zvířete zašle poslední chovatel, obchodník, provozovatel shromažďovacího střediska nebo uživatelského zařízení část B průvodního listu skotu pověřené osobě,4) a to do 7 dnů ode dne, kdy k pře-místění, vývozu, úhynu, ztrátě nebo utracení zvířete došlo; část A průvodního listu skotu si ponechá.

(9) Dojde-li k přemístění zvířete na jatka, předá chovatel nebo obchodník část B průvodního listu skotu provozovateli jatek, který ho po vyplnění zasílá pověřené osobě,4) a to do 7 dnů od přemístění zvířete.

(10) Dojde-li ke ztrátě, zničení či poškození průvodního listu skotu, chovatel, provozovatel uživatelského zařízení nebo obchodník oznámí písemně ve formě prohlášení tuto skutečnost neprodleně pověřené osobě,4) která mu do 5 pracovních dnů vydá duplikát průvodního listu skotu. V případě poškození průvodního listu skotu zasílá chovatel, provozovatel uživatelského zařízení nebo obchodník pověřené osobě4) i poškozený průvodní list skotu.

(11) Na duplikátu průvodního listu skotu musí být uvedeno datum jeho vystavení, označení, že jde o duplikát, a pořadí vydaného duplikátu pro daný kus. V případě několika vydaných duplikátů průvodních listů skotu pro jeden kus zvířete platí posledně vydaný duplikát průvodního listu skotu.

§ 40
Průvodní list skotu-telete do 28 dnů věku

(1) Pro přemísťování telat do 28 dnů věku, kterým zatím nebyl vystaven průvodní list skotu, lze používat průvodní list skotu-telete do 28 dnů věku, jehož formulář poskytuje pověřená osoba.4)

(2) Průvodní list skotu-telete do 28 dnů věku vyplňuje chovatel.

(3) Průvodní list skotu-telete do 28 dnů věku musí obsahovat údaje uvedené v § 39 odst. 4, s výjimkou údajů uvedených v písmenech e) a g) až j).

(4) Průvodní list skotu-telete do 28 dnů věku lze použít nejvýše pro dvě přemístění telete mezi hospodářstvími, obchodníky, do shromažďovacího střediska, uživatelského zařízení a pro přemístění na jatka.

(5) V případě, že tele bylo přemístěno na jiné hospodářství, zasílá původní chovatel průvodní list skotu novému chovateli do 5 pracovních dnů ode dne jeho doručení od pověřené osoby.4) Obdrží-li chovatel, obchodník, provozovatel shromažďovacího střediska nebo uživatelského zařízení průvodní list skotu, přepíše údaje o přemístění uvedené v průvodním listu skotu-telete do 28 dnů věku do průvodního listu skotu.

(6) Dojde-li k přemístění telete do 28 dnů věku na jatka, předá chovatel, obchodník, provozovatel shromažďovacího střediska nebo uživatelského zařízení průvodní list skotu-telete do 28 dnů věku provozovateli jatek a obdrží-li od pověřené osoby4) průvodní list skotu, zasílá ho do 5 pracovních dnů zpět pověřené osobě.4)

(7) Vzor průvodního listu skotu-telete do 28 dnů věku je uveden v příloze č. 7.

Oddíl 3
Evidence koní a oslů a jejich kříženců

§ 41
Registr koní v hospodářství

(1) Pro každé hospodářství vede chovatel koní, oslů a jejich kříženců registr koní v hospodářství, a to písemně na formulářích, které mu poskytuje pověřená osoba4), nebo formou počítačové databáze (§ 32).

(2) Na každém registru koní v hospodářství musí být na titulní straně uvedeno

a)   jméno, případně jména a příjmení nebo obchodní firma anebo název chovatele,
b)   registrační číslo hospodářství,
c)   adresa hospodářství.

(3) V registru koní v hospodářství se eviduje pro každého koně, osla a jejich křížence drženého v hospodářství

a)   identifikační číslo koně, osla a jejich křížence,
b)   jméno zvířete,
c)   druh,
d)   pohlaví,
e)   příslušnost k plemenné knize, je-li v ní zapsán,
f)   jméno, případně jména a příjmení nebo obchodní firma anebo název majitele,
g)   přemístění zvířete, přičemž se eviduje
1. datum přemístění a
2.  registrační číslo hospodářství, provozovny jatek, obchodníka nebo provozovny asanačního podniku, odkud nebo kam bylo zvíře přemístěno, nebo místo svodu zvířat, případně kód země, jde-li o zvíře dovezené nebo vyvezené.

 (4) Orgány dozoru15) do registru koní v hospodářství zaznamenávají provedené kontroly, a to datum kontroly, jméno, případně jména, příjmení a podpis osoby, která kontrolu prováděla, a název orgánu dozoru.

(5) Vzor registru koní v hospodářství je uveden v příloze č. 8.

§ 42
Registrace koní připouštěcím lístkem

(1) Při narození hříběte, s výjimkou hříběte anglického plnokrevníka a klusáka, zasílá jeho majitel do 14 dnů ode dne narození osobě provádějící označování koní třetí připouštěcí lístek19) z připouštěcího rejstříku.

(2) Na základě třetího připouštěcího lístku19) zapíše osoba provádějící označování koní hříbě do registrační knihy koní. Při označování koně tato osoba doplní čtvrtý připouštěcí lístek,19) který jí poskytne majitel hříběte, a po doplnění ho zasílá pověřené osobě.4)

(3) Při narození hříběte klusáka zasílá jeho majitel do 21 dnů ode dne narození třetí připouštěcí lístek19) pověřené osobě.4) Slovní a grafický popis hříběte do identifikační karty hříběte poskytnuté pověřenou osobou zabezpečí majitel hříběte a stvrdí podpisem a razítkem veterinární lékař. Majitel hříběte zašle identifikační kartu hříběte uznanému chovatelskému sdružení, které zajistí zapsání genetického typu.

(4) Při narození hříběte anglického plnokrevníkazasílá jeho majitel do 21 dnů ode dne narození třetí připouštěcí lístek19) pověřené osobě.4) Slovní a grafický popis hříběte do identifikační karty hříběte poskytnuté pověřenou osobou4) zabezpečí majitel hříběte. Vyplněnou identifikační kartu hříběte zasílá majitel osobě oprávněné k ověřování a osvědčování původu a stanovování genetického typu plemenných zvířat podle § 3 zákona, která zaznamená do identifikační karty hříběte laboratorní číslo testu,20) jímž byl stanoven genetický typ hříběte, a identifikační kartu hříběte zašle pověřené osobě.4)

(5) Pokud se kůň označuje slovním a grafickým popisem se stanovením genetického typu, předá majitel koně osobě provádějící označování koní spolu s připouštěcím lístkem19) také osvědčení o stanovení genetického typu, která jej předává pověřené osobě.4)

(6) Vzor identifikační karty hříběte je uveden v příloze č. 8.

§ 43
Registrace koní bez připouštěcího lístku

(1) Osoba provádějící označování koní vyplní hlášení o registraci koně a zapíše jej do registrační knihy koní.

(2) Vyplněné hlášení o registraci koně zasílá osoba provádějící označování koně pověřené osobě.4)

(3) Vzor hlášení o registraci koně, jehož formuláře majiteli koně poskytuje pověřená osoba,4) je uveden v příloze č. 8.

(4) Pokud se kůň označuje slovním a grafickým popisem se stanovením genetického typu, předává majitel koně osobě provádějící označování koní spolu s vyplněným hlášením o narození koně v České republice také osvědčení o stanovení genetického typu, která jej zasílá pověřené sobě.4)

(5) Pokud byl na koně narozeného v České republice vystaven zahraniční plemennou knihou průkaz koně v souladu s předpisy Evropských společenství, vyplní majitel koně hlášení o registraci koně a zasílá jej společně s průkazem koně do 14 dnů ode dne jeho vystavení pověřené osobě.4)

§ 44
Registrace koní
přemístěných z jiných členských států
nebo dovezených ze třetích zemí

(1) Do 21 dnů po přemístění koně z jiného členského státu nebo po dovozu koně ze třetí země, s výjimkou koně přemístěného nebo dovezeného k účasti na svodu zvířat, (dále jen "trvalý dovoz koně") zasílá majitel koně pověřené osobě4) hlášení o trvalém dovozu koně.

(2) Hlášení o trvalém dovozu koně se zasílá na formuláři, který majiteli koně poskytuje pověřená osoba.4) Slovní a grafický popis koně, který je součástí hlášení o trvalém dovozu koně, vyplňuje osoba provádějící označování koní.

(3) Vzor hlášení o trvalém dovozu koně je uveden v příloze č. 8.

(4) Doprovází-li trvale dovezeného koně průkaz koně vystavený v souladu s předpisy Evropských společenství, zasílá majitel koně pověřené osobě4) hlášení o trvalém dovozu koně a průkaz koně. Pověřená osoba4) koně zaeviduje, případně doplní jeho slovní a grafický popis a průkaz koně do 7 dnů ode dne jeho doručení zasílá zpět majiteli koně.

(5) Nedoprovází-li trvale dovezeného koně průkaz koně vystavený v souladu s předpisy Evropských společenství, zasílá majitel koně pověřené osobě4) hlášení o trvalém dovozu koně a kopii potvrzení o původu. Na základě tohoto hlášení pověřená osoba4) vystaví průkaz koně.

(6) Nedoprovází-li trvale dovezeného koně průkaz koně vystavený v souladu s předpisy Evropských společenství ani potvrzení o původu, zasílá majitel koně pověřené osobě4) hlášení o trvalém dovozu. Na základě tohoto hlášení pověřená osoba4) vystaví průkaz koně. Osoba provádějící označování koní zapíše tohoto koně do registrační knihy koní.

(7) Hlášení o trvalém dovozu koně, průkaz koně nebo kopie potvrzení o původu se zasílá pověřené osobě4) do 21 dnů po dovozu trvale dovezeného koně ze zahraničí.

(8) Pokud se kůň označuje slovním a grafickým popisem se stanovením genetického typu, osvědčení o stanovení genetického typu předává majitel osobě provádějící označování koní, která jej zasílá pověřené osobě.4)

§ 45
Registrační kniha koní

(1) Každá osoba provádějící označování koní, nejde-li o anglického plnokrevníka a klusáka, vede registrační knihu koní; registrační knihu koní vede písemně na formulářích, které jí poskytuje pověřená osoba.4)

(2) Na každé registrační knize koní musí být na titulní straně uvedeno

a)   jméno, případně jména a příjmení nebo název osoby provádějící označování koní, a její adresa místa trvalého pobytu nebo sídlo,
b)   kalendářní rok, pro který je registrační kniha vedena,
c)   nejvýše dvoumístné evidenční číslo registrační knihy koní, které jí přiděluje pověřená osoba.4)

(3) V registrační knize koní se eviduje

a)   datum narození hříběte,
b)   jméno hříběte,
c)   pohlaví,
d)   výžehy,
e)   jméno a identifikační číslo matky a jméno a státní registr otce,
f)   číslo připouštěcího rejstříku,19)
g)   slovní popis,
h)   jméno, případně jména, příjmení a adresa místa trvalého pobytu nebo obchodní firma anebo název a sídlo chovatele.

(4) Registrační knihu koní předává osoba provádějící označování koní pověřené osobě4) do 31. prosince kalendářního roku.

(5) Vzor registrační knihy koní je uveden v příloze č. 8.

§ 46
Hlášení změny

(1) Dojde-li ke změně majitele koně, k přemístění koně na jatka, k přemístění koně do jiného členského státu nebo vývozu koně do třetí země, s výjimkou přemístění nebo vývozu k účasti na svodu zvířat, k úhynu, ztrátě, utracení nebo ke kastraci koně, zasílá majitel koně pověřené osobě4) hlášení změny.

(2) Každý nový majitel plemenného koně zasílá pověřené osobě4) prostřednictvím příslušného uznaného chovatelského sdružení hlášení změny do 7 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Nový majitel koně zasílá současně s hlášením změny průkaz koně, ve kterém uznané chovatelské sdružení potvrdí změnu majitele, a průkaz koně zasílá zpět novému majiteli. Hlášení změny zasílá uznané chovatelské sdružení pověřené osobě4) do 7 dnů ode dne doručení.

(3) Každý nový majitel koně neregistrovaného v plemenné knize zasílá pověřené osobě4) hlášení změny do 7 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Nový majitel koně zasílá současně s hlášením změny průkaz koně, ve kterém pověřená osoba4) potvrdí změnu majitele, a průkaz koně do 7 dnů ode dne doručení zasílá zpět novému majiteli koně.

(4) Při přemístění koně do jiného členského státu nebo vývozu koně do třetí země, s výjimkou přemístění nebo vývozu k účasti na svodu zvířat, zašle majitel hlášení změny pověřené osobě4) do 7 dnů ode dne, kdy k této události došlo. Při přemístění anglického plnokrevníka a klusáka do jiného členského státu nebo vývozu anglického plnokrevníka nebo klusáka do třetí země, s výjimkou přemístění nebo vývozu k účasti na svodu zvířat, zašle majitel hlášení změny a průkaz koně pověřené osobě4) ještě před přemístěním nebo vývozem koně, a to nejméně 14 dní před přemístěním nebo vývozem koně

(5) Při přemístění koně na jatka oznámí majitel koně tuto skutečnost pověřené osobě,4) a to zasláním hlášení změny do 7 dnů ode dne, kdy k přemístění došlo, a současně předá průkaz koně jatkám, které ho po poražení koně zasílají pověřené osobě,4) a to do 7 dnů ode dne porážky koně.

(6) Dojde-li k úhynu, ztrátě nebo utracení koně, zasílá majitel koně pověřené osobě4) hlášení změny do 7 dnů ode dne úhynu, ztráty nebo utracení koně; současně s hlášením změny zasílá

a)   průkaz koně, nebo
b)   průkaz koně - hříběte anglického plnokrevníka nebo klusáka, jde-li o hříbě anglického plnokrevníka nebo klusáka, kterému doposud nebyl vystaven průkaz koně.

(7) Dojde-li ke kastraci koně, zasílá majitel pověřené osobě4) hlášení změny do 7 dnů ode dne kastrace koně. Veterinární lékař potvrdí do 7 dnů po zákroku kastraci v průkazu koně.

(8) Nemá-li kůň vystaven průkaz koně, zasílá majitel koně v případě odstavců 2 až 6 pouze hlášení změny, a to do 7 dnů ode dne, kdy došlo ke změně majitele koně, k přemístění koně na jatka, k přemístění koně do jiného členského státu nebo k vývozu koně do třetí země, s výjimkou přemístění nebo vývozu k účasti na svodu zvířat, k úhynu, ztrátě nebo ke kastraci koně.

(9) Vzor hlášení změny, jehož formulář majiteli koně poskytuje pověřená osoba,4) je uveden v příloze č. 8.

§ 47
Systém ústřední evidence koní, oslů a jejich kříženců
a podklady pro její vedení

(1) Pověřená osoba4) vede

a)   registr hospodářství,
b)   registr koní, oslů a jejich kříženců,
c)   státní registr plemeníků.16)

(2) Podkladem pro vedení ústřední evidence koní, oslů a jejich kříženců je označování koní, oslů a jejich kříženců, připouštěcí rejstříky s připouštěcími lístky,19) registry koní v hospodářství, registrační knihy koní, hlášení o registraci koně, hlášení o trvalém dovozu koně, hlášení změny, identifikační karty hříběte - anglického plnokrevníka a klusáka a průkazy koní.

§ 48
Registr koní a oslů a jejich kříženců
v databázi ústřední evidence

V registru koní, oslů a jejich kříženců se u každého kusu eviduje

a)   identifikační číslo zvířete,
b)   jméno,
c)   druh,
d)   pohlaví,
e)   barva,
f)   příslušnost k plemenné knize,
g)   otec a matka,
h)   otec matky,
i)   datum narození,
j)   místo narození,
k)   datum porážky, případně úhynu, ztráty nebo utracení,
l)   výžehy nebo číslo osvědčení o stanovení genetického typu,
m)   slovní a grafický popis,
n)   jméno, případně jména a příjmení nebo obchodní firma anebo název chovatele, v jehož chovu se zvíře narodilo, a jeho adresa místa trvalého pobytu nebo sídlo,
o)   jméno, případně jména a příjmení nebo obchodní firma anebo název majitele koně a jeho adresa místa trvalého pobytu nebo sídlo,
p)   označení země přemístění, dovozu nebo vývozu, jde-li o zvíře přemístěné z jiného nebo do jiného členského státu nebo dovezené nebo vyvezené ze třetích zemí.

§ 49
Průkaz koně

(1) Pověřená osoba4) vystaví průkaz koně do 30 dnů ode dne doručení čtvrtého připouštěcího lístku19) nebo ode dne doručení hlášení o registraci koně anebo ode dne doručení hlášení o trvalém dovozu koně, u anglického plnokrevníka a klusáka do 14 dnů ode dne kontroly totožnosti koně, kterou provede pověřená osoba4) do 2 kalendářních měsíců ode dne doručení písemné žádosti chovatele o kontrolu totožnosti koně.

(2) Pokud jde o plemenné koně narozené v České republice a zapsané v plemenné knize v zahraničí, pověřená osoba4) vystaví průkaz koně na základě hlášení o registraci koně narozeného v České republice nejpozději do 18 měsíců stáří koně.

(3) Pokud jde o plemenné koně narozené v České republice a zapsané v plemenné knize v zahraničí, na něž byl v zahraničí vystaven průkaz koně v souladu s předpisy Evropských společenství, na tato zvířata se průkaz koně v České republice nevystavuje.

(4) Průkaz koně musí obsahovat

a)   údaje o majiteli,
b)   záznamy o očkování,
c)   kontrolu totožnosti koně,
d)   zdravotní vyšetření,
e)   identifikační číslo koně,
f)   jméno koně,
g)   druh,
h)   pohlaví,
i)   barvu,
j)   plemeno,
k)   otce,
l)   matku a otce matky,
m)   datum a místo narození,
n)   prvního chovatele,
o)   název pověřené osoby,4)
p)   slovní a grafický popis koně,
q)   nákazy, jejichž zařazení do veterinárního osvědčení přiloženého k průkazu koně se musí brát v úvahu,
r)   léčbu léčivy podle prohlášení chovatele,
s)   případně číslo čipu.

(5) Vzor průkazu koně je uveden v příloze č. 8.

(6) Změní-li se majitel koně, předá původní majitel koně průkaz koně spolu s koněm novému majiteli koně.

(7) Majitel koně zajistí zaznamenání preventivních zkoušek, vyšetření nebo kastrace na stranách průkazu koně k tomu určených, které potvrdí veterinární lékař. Každou změnu majitele koně v průkazu koně si nový majitel koně nechá potvrdit u uznaného chovatelského sdružení, které vede příslušnou plemennou knihu, případně u pověřené osoby.4)

(8) Dojde-li ke ztrátě průkazu koně, majitel oznámí tuto skutečnost neprodleně pověřené osobě,4) která mu vydá duplikát průkazu koně do 30 dnů.

(9) Na duplikátu průkazu koně musí být uvedeno datum jeho vystavení, označení, že jde o duplikát, a pořadové číslo duplikátu.

(10) U anglického plnokrevníka a klusáka vydá duplikát průkazu koně uznané chovatelské sdružení, které vede plemennou knihu pro tato plemena v zemi původu.

(11) Průkaz koně dovezeného ze třetích zemí nebo přemístěného z jiného členského státu, který je vystavený v souladu s předpisy Evropských společenství, se považuje za průkaz koně podle této vyhlášky.

§ 50
Průkaz koně-hříběte

(1) Pro přemísťování hříbat po odstavu, kterým dosud nebyl vystaven průkaz koně, lze vystavit průkaz koně-hříběte, který se po doručení průkazu koně stává jeho přílohou.

(2) S průkazem koně-hříběte lze přemísťovat pouze hříbata do stáří 18 měsíců. Formulář průkazu koně-hříběte poskytuje majiteli koně pověřená osoba.4)

(3) Vzor průkazu koně-hříběte je uveden v příloze č. 8.

§ 51
Osli a jejich kříženci s koňmi

Pro evidenci oslů a jejich kříženců s koňmi platí § 41 až 50 obdobně.

Oddíl 4
Evidence prasat

§ 52
Registr prasat v hospodářství

(1) Pro každé hospodářství vede chovatel prasat registr prasat v hospodářství, a to písemně na formulářích, které mu poskytuje pověřená osoba,4) nebo formou počítačové databáze (§ 32). Pro místo svodu zvířat se registr prasat v hospodářství nevede.

(2) Na každém registru prasat v hospodářství musí být na titulní straně uvedeno

a)   jméno, případně jména a příjmení nebo obchodní firma anebo název chovatele,
b)   registrační číslo hospodářství,
c)   adresa hospodářství.

(3) V registru prasat v hospodářství se eviduje

a)   počet prasat držených v hospodářství,
b)   každá změna v počtu prasat držených v hospodářství, zejména narození, přemístění, úhyn, utracení nebo ztráta zvířat, přičemž se eviduje
1. počet zvířat, kterých se změna týká,
2. datum, kdy ke změně došlo,
3. v případě přemístění zvířat registrační číslo hospodářství, provozovny jatek, shromažďovacího střediska, uživatelského zařízení, obchodníka nebo provozovny asanačního podniku, odkud nebo kam bylo zvíře přemístěno, případně kód země, jde-li o zvíře dovezené nebo vyvezené, má-li identifikační číslo, pak i toto číslo.

(4) Orgány dozoru15) do registru prasat v hospodářství zaznamenávají provedené kontroly, a to datum kontroly, jméno, případně jména, příjmení a podpis osoby, která kontrolu prováděla, a název orgánu dozoru.

(5) Vzor registru prasat v hospodářství je uveden v příloze č. 9.

§ 53
Hlášení o narození prasat,
jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění

(1) Každý chovatel, obchodník, provozovatel jatek, asanačního podniku, uživatelského zařízení nebo shromažďovacího střediska předává pověřené osobě4) údaje uvedené v § 52 odst. 3 v hlášení o narození prasat, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění; součástí hlášení o narození prasat, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění chovatelů nejsou data jednotlivých událostí. Součástí hlášení o narození prasat, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění je počet prasnic.

(2) Chovatelé, obchodníci, provozovatelé jatek, asanačního podniku, uživatelského zařízení nebo shromažďovacího střediska zasílají hlášení pověřené osobě4) jednou měsíčně, vždy do desátého dne následujícího kalendářního měsíce, a to za celý kalendářní měsíc.

(3) Pokud na hospodářství nedošlo k žádným změnám, hlášení o narození prasat, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění se nezasílá.

(4) Hlášení o narození prasat, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění se zasílá na formuláři, který chovateli, obchodníkovi, provozovateli jatek, asanačního podniku, uživatelského zařízení nebo shromažďovacího střediska poskytuje pověřená osoba.4)

(5) Vzor hlášení o narození prasat, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění je uveden v příloze č. 9.

§ 54
Systém ústřední evidence prasat
a podklady pro její vedení

(1) Pověřená osoba4) vede

a)   registr hospodářství prasat,
b)   státní registr plemeníků.16)

(2) Podkladem pro vedení ústřední evidence prasat je označování prasat, registry prasat v hospodářství a hlášení o narození prasat, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění.

§ 55
Registr hospodářství prasat
v databázi ústřední evidence

V registru hospodářství se pro každé hospodářství prasat kromě údajů uvedených v § 29 eviduje

a)   počet prasat a z toho počet prasnic držených na hospodářství k poslednímu dni v kalendářním měsíci,
b)   změna v počtu prasat držených na hospodářství, zejména narození, přemístění, úhyn, utracení nebo ztráta zvířat, přičemž se eviduje
1. počet prasat, kterých se změna týká,
2. kalendářní měsíc, kdy ke změně došlo,
3. v případě přemístění zvířat registrační číslo hospodářství, provozovny jatek, obchodníka, asanačního podniku, uživatelského zařízení nebo shromažďovacího střediska, odkud nebo kam byla zvířata přemístěna, případně kód země, jde-li o zvířata dovezená nebo vyvezená.

Oddíl 5
Evidence běžců

§ 56
Stájový registr běžců

(1) Pro každou stáj vede chovatel běžců stájový registr, a to písemně na formulářích, které mu poskytuje pověřená osoba,4) nebo formou počítačové databáze (§ 32).

(2) Na každém stájovém registru musí být na titulní straně uvedeno

a)   jméno, případně jména a příjmení nebo obchodní firma anebo název chovatele,
b)   registrační číslo hospodářství,
c)   adresa hospodářství,
d)   označení stáje, pro kterou je stájový registr veden.

(3) Ve stájovém registru se pro každý kus běžce držený ve stáji eviduje

a)   identifikační číslo běžce,
b)   druh,
c)   datum vylíhnutí,
d)   pohlaví, je-li známo,
e)   přemístění, přesun běžce mezi stájemi, úhyn, ztráta nebo utracení běžce, přičemž se eviduje
1. datum, kdy k této události došlo, a
2. registrační číslo hospodářství, provozovny jatek, asanačního podniku nebo uživatelského zařízení, odkud nebo kam byl běžec přemístěn, případně kód země, jde-li o běžce dovezeného nebo vyvezeného; v případě přesunu zvířete mezi stájemi se zaznamená stáj, odkud nebo kam byl běžec přesunut

 (4) Orgány dozoru15) do stájového registru zaznamenávají provedené kontroly, a to datum kontroly, jméno, případně jména, příjmení a podpis osoby, která kontrolu prováděla, a název orgánu dozoru.

(5) Vzor stájového registru běžců je uveden v příloze č. 10.

§ 57
Hlášení o vylíhnutí zvířat,
jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění

(1) Každý chovatel předává pověřené osobě4) údaje o vylíhnutí běžce, a to

a)   identifikační číslo běžce,
b)   datum vylíhnutí,
c)   identifikační číslo matky.

(2) Každý chovatel, provozovatel jatek, uživatelského zařízení nebo asanační podnik předává pověřené osobě4) údaje o přemístění zvířete, s výjimkou účasti na svodu zvířat, a to

a)   identifikační číslo zvířete,
b)   datum, kdy k přemístění zvířete došlo, případně datum úhynu, ztráty nebo utracení,
c)   registrační číslo hospodářství, provozovny jatek, asanačního podniku nebo uživatelského zařízení, odkud nebo kam byl běžec přemístěn, případně kód země, jde-li o běžce dovezeného nebo vyvezeného.

(3) Hlášení o vylíhnutí zvířat, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění zasílají chovatelé nebo provozovatelé uživatelských zařízení pověřené osobě4) za celý kalendářní měsíc, a to do desátého dne následujícího kalendářního měsíce.

(4) Údaje uvedené v odstavci 2 zasílají provozovatelé jatek a asanační podnik pověřené osobě4) do desátého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, kdy k úhynu, ztrátě, utracení nebo přemístění běžce došlo, případně kdy byl běžec poražen nebo přijat jeho kadáver.

(5) Hlášení o vylíhnutí zvířat, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění se nezasílají

a)   pokud nedošlo k žádným změnám, nebo
b)   v případě přesunu běžce mezi stájemi téhož hospodářství.

(6) Hlášení o vylíhnutí zvířat, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění se zasílají na formulářích, které chovateli, provozovateli jatek, uživatelského zařízení a asanačnímu podniku poskytuje pověřená osoba.4)

(7) Vzor hlášení o vylíhnutí zvířat, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění je uveden v příloze č. 10.

§ 58
Systém ústřední evidence běžců
a podklady pro její vedení

(1) Pověřená osoba4) vede

a)   registr hospodářství,
b)   registr zvířat,
c)   státní registr plemeníků.16)

(2) Podkladem pro vedení ústřední evidence běžců je označování zvířat, stájové registry, hlášení o vylíhnutí zvířat, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění.

§ 59
Registr zvířat v databázi ústřední evidence

V registru zvířat se pro každý kus běžců kromě údajů uvedených v § 29 eviduje

a)   identifikační číslo zvířete,
b)   druh,
c)   datum vylíhnutí,
d)   pohlaví u zvířat starších 2 let,
e)   registrační číslo hospodářství, ve kterém se zvíře vylíhlo,
f)   registrační číslo hospodářství, provozovny jatek, uživatelského zařízení nebo provozovny asanačního podniku, odkud nebo kam bylo zvíře přemístěno, včetně data každého přemístění zvířete,
g)   datum a místo porážky, úhynu, ztráty nebo utracení zvířete,
h)   v případě přemístění z jiného členského státu nebo dovozu ze třetích zemí původní identifikační číslo zvířete, označení země původu a datum přemístění nebo dovozu,
i)   v případě přemístění do jiného členského státu nebo vývozu do třetích zemí označení země přemístění nebo vývozu a datum přemístění nebo vývozu.

Oddíl 6
Evidence jelenovitých, muflonů a prasat
divokých ve farmovém chovu

§ 60
Registr zvěře v hospodářství

(1) Pro každé hospodářství jelenovitých, muflonů a prasat divokých ve farmovém chovu vede chovatel registr zvěře v hospodářství, a to písemně na formulářích, které mu poskytuje pověřená osoba,4) nebo formou počítačové databáze (§ 32).

(2) Pro každý druh zvěře ve farmovém chovu se vede registr zvěře v hospodářství samostatně.

(3) Na každém registru zvěře v hospodářství musí být na titulní straně uvedeno

a)   jméno, případně jména a příjmení nebo název nebo obchodní firma chovatele,
b)   registrační číslo hospodářství,
c)   adresa hospodářství,
d)   druh zvěře ve farmovém chovu, pro kterou se registr zvěře v hospodářství vede.

(4) V registru zvěře v hospodářství se eviduje

a)   počet zvířat držených v hospodářství,
b)   každá změna v počtu zvířat držených v hospodářství, zejména narození, přemístění, úhyn, ztráta nebo utracení zvířat, přičemž se eviduje
1.  počet zvířat, kterých se změna týká,
2.  datum, kdy ke změně došlo,
3.  v případě přemístění zvířat registrační číslo hospodářství, provozovny jatek, asanačního podniku nebo uživatelského zařízení, odkud nebo kam bylo zvíře přemístěno, případně kód země, jde-li o zvíře přemístěné z jiného nebo do jiného členského státu nebo dovezené nebo vyvezené ze třetích zemí.

(5) Orgány dozoru15) do registru zvěře v hospodářství zaznamenávají provedené kontroly, a to datum kontroly, jméno, případně jména, příjmení a podpis osoby, která kontrolu prováděla, a název orgánu dozoru.

(6) Vzor registru zvěře v hospodářství je uveden v příloze č. 11.

§ 61
Hlášení o narození zvěře,
jejím úhynu, ztrátě, utracení a přemístění

(1) Každý chovatel, provozovatel jatek, asanačního podniku nebo uživatelského zařízení předává pověřené osobě4) údaje uvedené v § 60 odst. 4, s výjimkou účasti na svodu zvířat, v hlášení o narození zvěře, jejím úhynu, ztrátě, utracení a přemístění; součástí hlášení o narození zvěře, jejím úhynu, ztrátě, utracení a přemístění chovatelů nejsou data jednotlivých událostí.

(2) Chovatelé, provozovatelé jatek, asanačního podniku nebo uživatelského zařízení zasílají hlášení pověřené osobě4) jednou měsíčně, vždy do desátého dne následujícího kalendářního měsíce, a to za celý kalendářní měsíc, po jednotlivých hospodářstvích a provozovatelích.

(3) Pokud na hospodářství nedošlo k žádným změnám, hlášení o narození zvěře, jejímu úhynu, ztrátě, utracení a přemístění se neposílá.

(4) Hlášení o narození zvěře, jejím úhynu, ztrátě, utracení a přemístění se zasílá na formuláři, který chovateli, provozovateli jatek, asanačního podniku nebo uživatelského zařízení poskytuje pověřená osoba.4)

(5) Vzor hlášení o narození zvěře, jejím úhynu, ztrátě, utracení a přemístění je uveden v příloze č. 11.

§ 62
Systém ústřední evidence zvěře
ve farmovém chovu a podklady pro její vedení

(1) Pověřená osoba4) vede registr hospodářství zvěře ve farmovém chovu.

(2) Podkladem pro vedení ústřední evidence zvěře ve farmovém chovu jsou registry zvěře v hospodářství a hlášení narození zvěře, jejím úhynu, ztrátě, utracení a přemístění.

§ 63
Registr hospodářství jelenovitých, muflonů
a prasat divokých ve farmovém chovu
v databázi ústřední evidence

V registru hospodářství se pro každé hospodářství kromě údajů uvedených v § 29 eviduje

a)   počet a druh zvěře ve farmovém chovu držené na hospodářství k poslednímu dni v kalendářním měsíci,
b)   změna v počtu zvířat držených na hospodářství, zejména narození, přemístění, úhyn, utracení nebo ztráta zvířat, přičemž se eviduje
1. počet a druh zvěře ve farmovém chovu, kterých se změna týká,
2. kalendářní měsíc, kdy ke změně došlo,
3. v případě přemístění zvířat registrační číslo hospodářství, provozovny jatek, asanačního podniku nebo uživatelského zařízení, odkud nebo kam byla zvířata přemístěna, případně kód země, jde-li o zvíře dovezené nebo vyvezené ze třetích zemí nebo přemístěné z jiného nebo do jiného členského státu

Oddíl 7
Evidence drůbeže

§ 64
Registr drůbeže v hospodářství

(1) Pro každé hospodářství, v němž je chováno hejno větší než 100 kusů dospělé drůbeže s produkcí násadových vajec a u kura domácího hejno nosnic větší než 350 kusů s produkcí konzumních vajec, vede chovatel dospělé drůbeže registr drůbeže v hospodářství, a to písemně na formulářích, které mu poskytuje pověřená osoba,4) nebo formou počítačové databáze (§ 32).

(2) Pro každý druh dospělé drůbeže se vede registr drůbeže v hospodářství samostatně.

(3) Na každém registru drůbeže v hospodářství musí být na titulní straně uvedeno

a)   jméno, případně jména a příjmení nebo obchodní firma anebo název chovatele,
b)   registrační číslo hospodářství,
c)   adresa hospodářství,
d)   druh dospělé drůbeže, pro který se registr drůbeže v hospodářství vede.

(4) V registru drůbeže v hospodářství se eviduje

a)   počet dospělé drůbeže držené v hospodářství,
b)   každá změna v počtu dospělé drůbeže držené v hospodářství, zejména přemístění zvířat, jejich úhyn, ztráta nebo utracení, přičemž se eviduje
1.  počet dospělé drůbeže, které se tato změna týká,
2. datum, kdy ke změně došlo,
3. charakter změny,
4.  registrační číslo hospodářství, provozovny jatek, asanačního podniku nebo uživatelského zařízení, odkud nebo kam byla zvířata přemístěna, případně kód země, jde-li o zvířata dovezená nebo vyvezená.

(5) Orgány dozoru15) do registru drůbeže v hospodářství zaznamenávají provedené kontroly, a to datum kontroly, jméno, případně jména, příjmení a podpis osoby, která kontrolu prováděla, a název orgánu dozoru.

(6) Vzor registru drůbeže v hospodářství je uveden v příloze č. 12.

§ 65
Záznamy evidované provozovatelem líhně

V záznamech evidovaných provozovatelem líhně se evidují u každého druhu a kategorie dospělé drůbeže

a)   jméno, případně jména a příjmení nebo obchodní firma anebo název provozovatele líhně,
b)   registrační číslo,
c)   datum umístění vajec do inkubátoru,
d)   počet vajec v inkubátoru,
e)   datum vylíhnutí,
f)   počet vajec vyjmutých z inkubátoru,
g)   počet vylíhnutých mláďat,
h)   údaje o odběrateli.

§ 66
Hlášení o počtu dospělé drůbeže

(1) Každý chovatel, který chová hejno větší než 100 kusů dospělé drůbeže s produkcí násadových vajec a u kura domácího hejno nosnic větší než 350 kusů s produkcí konzumních vajec, předává pověřené osobě4) v hlášení o počtu dospělé drůbeže údaje o

a)   druhu, kategorii a počtu dospělé drůbeže držené v hospodářství,
b)   počtu naskladněné nebo vyskladněné dospělé drůbeže, přičemž se hlásí
1. druh, kategorie a počet dospělé drůbeže, která byla naskladněna nebo vyskladněna,
2. datum, kdy k naskladnění nebo vyskladnění došlo,
3. v případě přemístění dospělé drůbeže registrační číslo hospodářství, provozovny jatek, asanačního podniku nebo uživatelského zařízení, odkud nebo kam byla dospělá drůbež přemístěna, případně kód země, jde-li o dospělou drůbež dovezenou nebo vyvezenou.

(2) Chovatelé zasílají hlášení o počtu dospělé drůbeže pověřené osobě4) do 4 týdnů ode dne naskladnění nebo vyskladnění.

(3) Pokud na hospodářství nedošlo k žádným změnám, hlášení o počtu dospělé drůbeže se nezasílá.

(4) Hlášení o počtu dospělé drůbeže se zasílá na formuláři, který chovateli poskytuje pověřená osoba.4)

(5) Vzor hlášení o počtu dospělé drůbeže je uveden v příloze č. 12.

(6) Chovatelé šlechtitelských, prarodičovských a rodičovských chovů drůbeže zasílají kromě hlášení o počtu dospělé drůbeže pověřené osobě4) údaje o druhu, užitkovém typu a počtu osvědčené drůbeže, a to zasláním kopie osvědčení o původu hejna, do 14 dnů ode dne doručení originálu osvědčení o původu hejna.

§ 67
Hlášení o počtu přemístěné nebo dovezené drůbeže

V případě přemístění drůbeže z jiného členského státu nebo dovozu drůbeže ze třetích zemí oznámí chovatel pověřené osobě4) údaje o počtu přemístěné nebo dovezené drůbeže a její původ, datum přemístění nebo dovozu a druh přemístěné nebo dovezené drůbeže, a to zasláním kopie potvrzení o původu nebo kopie dokladu, který potvrzení o původu nahrazuje, vždy do 30 dnů ode dne přemístění nebo dovozu.

§ 68
Hlášení měsíční produkce, nákupu a prodeje
násadových vajec a mláďat

(1) Provozovatelé líhní do 21 dnů po skončení kalendářního měsíce zasílají pověřené osobě4) za celý kalendářní měsíc údaje o druhu, kategorii a počtu vyprodukovaných, nakoupených a prodaných násadových vajec a mláďat.

(2) Hlášení měsíční produkce, nákupu a prodeje násadových vajec a mláďat se zasílají na formuláři, který provozovateli líhně poskytuje pověřená osoba.4)

(3) Vzor hlášení měsíční produkce, nákupu a prodeje násadových vajec a mláďat je uveden v příloze č. 12.

§ 69
Systém ústřední evidence drůbeže
a podklady pro její vedení

(1) Pověřená osoba4) vede

a)   registr hospodářství,
b)   registr provozovatelů líhní.

(2) Podkladem pro vedení ústřední evidence drůbeže jsou registry drůbeže v hospodářství, záznamy evidované provozovateli líhní, hlášení o počtu dospělé drůbeže, hlášení měsíční produkce, nákupu a prodeje násadových vajec a mláďat.

§ 70
Registr hospodářství drůbeže
v databázi ústřední evidence

V registru hospodářství se pro každé hospodářství kromě údajů uvedených v § 29 a 66 eviduje

a)   druh a kategorie dospělé drůbeže,
b)   počet dospělé drůbeže držené na hospodářství,
c)   změny v počtu dospělé drůbeže držené na hospodářství, to je její naskladnění nebo vyskladnění, a datum, kdy k naskladnění nebo vyskladnění došlo,
d)   v případě přemístění dospělé drůbeže registrační číslo hospodářství, provozovny jatek, asanačního podniku nebo uživatelského zařízení, odkud nebo kam byla dospělá drůbež přemístěna, případně kód země, jde-li o dospělou drůbež dovezenou nebo vyvezenou,
e)   počet osvědčené drůbeže v chovu před produkcí násadových vajec ve šlechtitelském, prarodičovském a rodičovském chovu.

§ 71
Registr provozovatelů líhní
v databázi ústřední evidence

V registru provozovatelů líhní se kromě údajů uvedených v § 29 eviduje

a)   registrační číslo provozovatele líhně,
b)   druh dospělé drůbeže,
c)   adresa provozovatele líhně,
d)   v každém kalendářním měsíci počet vyprodukovaných, nakoupených a prodaných násadových vajec a mláďat podle druhů a kategorie dospělé drůbeže.

Oddíl 8
Evidence plemenných ryb

§ 72
Odlovní a komorová kniha

(1) Pro každou nádrž vede chovatel plemenných ryb list odlovní a komorové knihy, a to písemně na formulářích, které mu poskytuje pověřená osoba,4) nebo formou počítačové databáze (§ 32).

(2) Na každé odlovní a komorové knize musí být na titulní straně uvedeno

a)   jméno, případně jména a příjmení nebo obchodní firma anebo název chovatele,
b)   registrační číslo hospodářství,
c)   adresa hospodářství.

(3) Na listu odlovní a komorové knihy se eviduje počet a kategorie plemenných ryb držených v nádrži.

(4) Kromě údajů uvedených v odstavcích 2 a 3 do odlovní a komorové knihy zaznamenávají orgány dozoru15) provedené kontroly, a to datum kontroly, jméno, případně jména a příjmení osoby, která kontrolu prováděla, a název orgánu dozoru.

(5) Vzor listu odlovní a komorové knihy je uveden v příloze č. 13.

§ 73
Hlášení počtu plemenných ryb

(1) Chovatelé plemenných ryb předávají pověřené osobě4) údaje o počtu jikernaček a mlíčáků každého plemene plemenných ryb za každé hospodářství k 30. červnu kalendářního roku.

(2) Hlášení počtu plemenných ryb se zasílají do 31. července kalendářního roku na formuláři, který chovateli poskytuje pověřená osoba.4)

(3) Vzor hlášení počtu plemenných ryb je uveden v příloze č. 13.

(4) V případě přemístění plemenných ryb z jiných členských států nebo dovozu plemenných ryb ze třetích zemí zasílá chovatel pověřené osobě4) do 30 dnů ode dne přemístění nebo dovozu údaje o přemístění nebo dovozu plemenných ryb, a to

a)   zemi, odkud byly plemenné ryby přemístěny nebo dovezeny,
b)   počet a druh přemístěných nebo dovezených kusů a jejich původ;

tyto údaje se oznamují zasláním kopie průvodního listu.

§ 74
Systém ústřední evidence plemenných ryb
a podklady pro její vedení

(1) Pověřená osoba4) vede registr hospodářství plemenných ryb.

(2) Podkladem pro vedení ústřední evidence plemenných ryb jsou odlovní a komorové knihy a hlášení počtu plemenných ryb.

§ 75
Registr hospodářství plemenných ryb
v databázi ústřední evidence

V registru hospodářství plemenných ryb se pro každé hospodářství plemenných ryb kromě údajů uvedených v § 29 eviduje počet plemenných ryb, z toho počet jikernaček a počet mlíčáků každého plemene, držených na hospodářství k 30. červnu kalendářního roku.

Oddíl 9
Evidence neplemenných ryb

§ 76
Evidence vedená chovatelem

Každý chovatel neplemenných ryb vede podle zvláštního právního předpisu21) hospodářskou evidenci o chovu ryb na rybníku s chovem ryb, popisný list rybářského revíru a evidenční list o dosažených hospodářských výsledcích na rybářském revíru.

§ 77
Hlášení počtu/hmotnosti neplemenných ryb

(1) Chovatelé neplemenných ryb předávají pověřené osobě4) údaje o počtu/hmotnosti neplemenných ryb za každé hospodářství k 30. červnu kalendářního roku.

(2) Hlášení počtu/hmotnosti neplemenných ryb se zasílají do 31. července kalendářního roku na formuláři, který chovateli poskytuje pověřená osoba.4)

(3) Vzor hlášení počtu/hmotnosti neplemenných ryb je uveden v příloze č. 14.

(4) Podkladem pro vyplnění hlášení počtu/hmotnosti neplemenných ryb je hospodářská evidence o chovu ryb na rybníku s chovem ryb, popisný list rybářského revíru, evidenční list o dosažených hospodářských výsledcích na rybářském revíru.

(5) V případě přemístění neplemenných ryb z jiných členských států nebo dovozu neplemenných ryb ze třetích zemí zasílá chovatel pověřené osobě4) do 30 dnů ode dne přemístění nebo dovozu údaje o přemístění nebo dovozu neplemenných ryb, a to

a)   zemi, odkud byly neplemenné ryby přemístěny nebo dovezeny,
b)   počet a druh přemístěných nebo dovezených kusů a jejich původ;

tyto údaje se oznamují zasláním kopie průvodního listu.

§ 78
Systém ústřední evidence neplemenných ryb
a podklady pro její vedení

(1) Pověřená osoba4) vede registr hospodářství neplemenných ryb.

(2) Podkladem pro vedení ústřední evidence neplemenných ryb je hospodářská evidence o chovu ryb na rybníku s chovem ryb, popisný list rybářského revíru, evidenční list o dosažených hospodářských výsledcích na rybářském revíru a hlášení počtu/hmotnosti neplemenných ryb.

§ 79
Registr hospodářství neplemenných ryb
v databázi ústřední evidence

V registru hospodářství neplemenných ryb se pro každé hospodářství neplemenných ryb kromě údajů uvedených v § 29 eviduje počet/hmotnost neplemenných ryb držených na hospodářství k 30. červnu kalendářního roku.

Oddíl 10
Evidence včelstev

§ 80
Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť

(1) Chovatelé včel předávají pověřené osobě4) údaje o počtu včelstev a umístění jednotlivých stanovišť včelstev k 1. září kalendářního roku.

(2) Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť se předávají nejpozději do 15. září kalendářního roku na formuláři, který chovateli včel poskytuje pověřená osoba.4)

(3) Vzor hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť je uveden v příloze č. 15.

(4) V případě přemístění včel z jiných členských států nebo dovozu včel ze třetích zemí zasílá chovatel pověřené osobě4) do 30 dnů ode dne přemístění nebo dovozu údaje o přemístění nebo dovozu včel, a to

a)   zemi, odkud byly včely přemístěny nebo dovezeny,
b)   plemeno,
c)   počet přemístěných nebo dovezených jedinců nebo včelstev.

§ 81
Systém ústřední evidence včel
a podklady pro její vedení

(1) Pověřená osoba4) vede registr chovatelů včel.

(2) Podkladem pro vedení ústřední evidence včel jsou hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť.

§ 82
Registr chovatelů včel
v databázi ústřední evidence

V registru chovatelů včel se u každého chovatele včel eviduje

a)   registrační číslo chovatele,
b)   jméno, případně jména a příjmení nebo obchodní firma anebo název chovatele,
c)   rodné číslo, nemá-li, datum narození u fyzické osoby nebo identifikační číslo u právnické osoby,
d)   adresa místa trvalého pobytu nebo sídla chovatele,
e)   umístění každého stanoviště včelstev k 1. září kalendářního roku, název a číselný kód katastrálního území, případně adresa, pokud je známá,
f)   počet včelstev k 1. září kalendářního roku na jednotlivých stanovištích.

Oddíl 11
Další podrobnosti týkající se informačního systému
ústřední evidence

§ 83
Lhůty pro zapracování údajů do informačního
systému ústřední evidence

Pověřená osoba4) zanese veškeré údaje, s výjimkou zjištěných nesprávných údajů, poskytované evidovanými osobami do informačního systému ústřední evidence v následujících lhůtách od data doručení:

a)   u turů do 5 pracovních dnů,
b)   u ovcí a koz do 10 pracovních dnů,
c)   u prasat a zvěře ve farmovém chovu do dvacátého dne v kalendářním měsíci,
d)   u koní, dospělé drůbeže, běžců do 15 pracovních dnů, s výjimkou připouštěcích rejstříků19) koní, kde je lhůta 60 pracovních dnů,
e)   u ryb a včel do 60 pracovních dnů.

§ 84
Způsob poskytování údajů
z informačního systému ústřední evidence

Pověřená osoba4) poskytuje údaje z informačního systému ústřední evidence písemně, faxem nebo v elektronické podobě.

§ 85
Způsob poskytování formulářů
potřebných pro získávání údajů
do informačního systému ústřední evidence

(1) Pověřená osoba4) poskytuje evidovaným osobám formuláře registračních lístků do 5 pracovních dnů ode dne doručení jejich žádosti o zaslání registračního lístku.

(2) Pověřená osoba4) zasílá do 5 pracovních dnů po doručení registračních lístků evidovaným osobám těmto osobám veškeré potřebné formuláře pro vedení evidence na hospodářství, zařízení nebo provozovně a zasílání hlášení do ústřední evidence a veškeré další podklady a informace potřebné k řádnému vedení této evidence.

(3) Pověřená osoba4) zveřejňuje též veškeré formuláře, včetně popisu struktury a formátu datových souborů, kterými lze nahradit formuláře uvedené v § 32 odst. 2, a informace o jejich vyplňování, včetně kontaktních míst a spojení, na vlastních webových stránkách a pravidelně doplňuje a aktualizuje jejich obsah.

§ 86
Způsob evidování přijatých údajů, jejich oprav
a způsob jejich přenosu do informačního systému
ústřední evidence, včetně termínů

(1) Pověřená osoba4) provádí opravy v databázi ústřední evidence na základě hlášení evidovaných osob.

(2) Opravy v databázi a vnitřní kontrolu provádí pověřená osoba4) i na základě pokynu příslušného úřadu podle doporučení orgánů dozoru,15) a to do 10 pracovních dnů, v těch případech, kdy není možné opravné opatření uložit evidované osobě, například z důvodu její neexistence.

§ 87
Způsob ochrany a uchovávání údajů
vedených v informačním systému ústřední evidence

(1) Právo zapisovat do počítačových databází má pověřená osoba4) a osoby určené pověřenou osobou4) a příslušný úřad a osoby určené příslušným úřadem.

(2) Databáze ústřední evidence musí být chráněny před neoprávněným nebo nahodilým vstupem k evidovaným údajům, před jejich ztrátou, zničením nebo změnou, před neoprávněnými přenosy a kopírováním.

(3) Databáze ústřední evidence musí být také chráněny před jakoukoliv poruchou počítačové techniky, před živelní pohromou, a to zejména pravidelným kopírováním všech databází na spolehlivá média, která musí být chráněna před zneužitím neoprávněnými osobami.

(4) Přechovávání magnetických nosičů s kopiemi databází zajišťuje pověřená osoba4) tak, aby v případě zničení originálních nosičů informací byla vždy k dispozici aktuální kopie těchto databází.

§ 88
Předání údajů v případě ukončení činnosti
pověřené osoby

Do 60 dnů ode dne doručení písemné výzvy Ministerstva zemědělství předá pověřená osoba4) počítačovou databázi se všemi daty a písemné originály dokladů, které zakládá a na jejichž základě byla data do databáze uložena, nové pověřené osobě4) a v případě, že shromažďováním a zpracováváním údajů v informačním systému ústřední evidence nebyla zatím pověřena žádná osoba, Ministerstvu zemědělství.

Díl 4
Podrobnosti o kontrolách plnění povinností
při označování a evidenci
(K § 24 odst. 11 zákona)

§ 89
Kritéria pro výběr a stanovení
minimálního počtu hospodářství s chovem turů

(1) Hospodářství s chovem turů, v nichž musí být zkontrolováno plnění všech povinností stanovených při označování a evidenci, vybírá příslušný úřad na základě analýzy rizika.

(2) Analýza rizika musí obsahovat posouzení

a)   počtu zvířat v hospodářství, včetně posouzení informací o zvířatech přítomných v hospodářství a počtu zvířat evidovaných na hospodářství,
b)   veterinárních a hygienických podmínek v hospodářství a dřívější nákazové situace,
c)   výše ročních finančních podpor, požadovaných a poskytnutých na chov turů v hospodářství ve srovnání s finanční částkou, poskytnutou předcházející kalendářní rok,
d)   předávání správných a úplných údajů pověřené osobě,4)
e)   významných změn v hospodářství proti minulým kalendářním rokům,
f)   výsledků kontrol provedených v minulých letech, se zaměřením na:
1. označování turů,
2.  vedení evidence turů, zejména správné vedení stájového registru,
3. průvodní listy skotu a údaje v nich uvedené,
g)   ostatních dříve zjištěných nedodržení nebo porušení povinností chovatele stanovených zákonem a touto vyhláškou.

(3) Kontroly dodržování všech povinností stanovených při označování a evidenci ve vybraných hospodářstvích jsou prováděny na místě a mohou být prováděny ve spojení s jakýmikoliv dalšími kontrolami, stanovenými jinými právními předpisy.

(4) Kontroly dodržování všech povinností stanovených při označování a evidenci musí pokrýt každý kalendářní rok nejméně 10 % hospodářství na území České republiky, na kterých jsou tuři drženi.

(5) Pokud se na základě kontrol plnění všech povinností stanovených při označování a evidenci prokáže, že nebyla dodržena ustanovení zákona a této vyhlášky týkající se označování a evidence turů, procento uvedené v odstavci 4 musí být neprodleně zvýšeno.

(6) V případě, že bude databáze turů Komisí Evropských společenství (dále jen "Evropská komise") uznána jako plně provozuschopná a bude poskytovat účinné podklady ke kontrolní činnosti, je možné provádět kontroly, které pokryjí nejméně 5 % registrovaných hospodářství s chovem turů.

§ 90
Náležitosti a obsah kontrolního protokolu
z kontrol hospodářství s chovem turů

(1) Kontrole podléhají všechna zvířata přítomná na hospodářství, na která se vztahuje § 22 zákona.

(2) V případě, že při kontrole nelze z praktických důvodů shromáždit zvířata v hospodářství během 48 hodin, lze připustit vzorkový systém za předpokladu, že je zajištěna spolehlivá úroveň kontrol a tento důvod je uveden v kontrolním protokolu.

(3) Kontroly na místě jsou neohlášeny. Jestliže je nezbytné upozornit kontrolovanou osobu předem, nesmí toto upozornění překročit 48 hodin.

(4) Při každé kontrole musí být vyhotoven kontrolní protokol, který musí obsahovat, kromě údajů podle zvláštního zákona,22) též výsledek kontroly a zjištěné závady, důvod provedené kontroly a osoby, které byly při kontrole přítomny. Chovateli nebo jeho zákonnému zástupci musí být dána možnost kontrolní protokol podepsat a vyjádřit se k jeho obsahu.

(5) Pokud bylo během kontroly zjištěno nedodržení plnění povinností týkající se označování a evidence turů, jsou kopie protokolů neprodleně zaslány též Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, odpovědnému za naplňování příslušného předpisu Evropských společenství.23)

§ 91
Roční zpráva o provedených kontrolách
hospodářství s chovem turů

(1) Orgány dozoru15) zpracovávají pro příslušný úřad roční zprávu o provedených kontrolách hospodářství s chovem turů do 30. dubna následujícího kalendářního roku.

(2) Roční zpráva o provedených kontrolách hospodářství s chovem turů musí obsahovat:

a)   počet kontrol provedených podle § 89,
b)   výčet jednotlivých kontrolovaných hospodářství,
c)   počet kontrolovaných zvířat,
d)   způsob provedených kontrol (například fyzická kontrola celého stáda, vzorkový systém),
e)   výčet zjištěných nedodržení povinností stanovených zákonem,
f)   výčet uložených opatření, zvláštních opatření a sankcí podle § 24 až 27 zákona.

§ 92
Zpráva o výsledcích kontrol v hospodářství
s chovem turů předkládaná Evropské komisi

Příslušný úřad zpracovává na základě roční zprávy o provedených kontrolách do 30. června následujícího kalendářního roku zprávu o výsledcích kontrol hospodářství s chovem turů, která musí obsahovat:

a)   celkový počet evidovaných hospodářství s chovem turů na začátku kontrolního období,
b)   celkový počet kontrolovaných hospodářství,
c)   celkový počet provedených kontrol,
d)   kritéria pro analýzu rizika podle § 89 a podle možnosti rozbor výběru hospodářství podle těchto kritérií,
e)   celkový počet evidovaných turů na začátku kontrolního období,
f)   celkový počet kontrolovaných turů,
g)   způsob provedených kontrol (například fyzická kontrola celého stáda, vzorkový systém, administrativní kontrola, kontrola zpožďování hlášení údajů do ústřední evidence),
h)   počet a druh zjištěných nedodržení povinností stanovených zákonem,
i)   počet opatření, zvláštních opatření a sankcí uložených orgány dozoru15) včetně údajů o jejich druhu a charakteru následného sledování rozdělené podle druhu kontrol podle písmene g) a zjištěných nedostatků podle písmene h).

§ 93
Kritéria pro výběr a stanovení
minimálního počtu hospodářství s chovem turů,
náležitosti a obsah kontrolního protokolu
z kontrol hospodářství s chovem turů,
zpráva o výsledcích kontrol v hospodářství
s chovem turů pro Evropskou komisi

(1) Kritéria pro výběr a stanovení minimálního počtu hospodářství s chovem turů, v nichž musí být zkontrolováno plnění všech povinností stanovených při označování a evidenci, požadavky na analýzu rizika, náležitosti a obsah kontrolního protokolu z kontrol hospodářství s chovem turů a náležitosti zprávy o výsledcích kontrol v hospodářství s chovem turů předkládané členským státem stanoví bezprostředně závazné předpisy Evropských společenství.24)

(2) Zprávu o výsledcích kontrol hospodářství s chovem turů zpracovává příslušný úřad na základě roční zprávy o provedených kontrolách (§ 91) a předkládá ji ve lhůtě stanovené bezprostředně závaznými předpisy Evropských společenství25) Evropské komisi.

§ 94
Kritéria pro výběr hospodářství
s chovem ostatních druhů zvířat

(1) Výběr kontrolovaných hospodářství provádí orgány dozoru15) na základě analýzy rizika a koordinuje jej příslušný úřad. Při analýze rizika se vybírají hospodářství ke kontrole na základě posouzení

a)   počtu zvířat v hospodářství, včetně informací o zvířatech přítomných a zvířatech na hospodářství evidovaných,
b)   veterinárních a hygienických podmínek a dřívější nákazové situace,
c)   předávání správných a úplných údajů pověřené osobě,4)
d)   výsledků kontrol provedených v minulých letech,
e)   ostatních dříve nebo na jiném místě zjištěných nedodržení nebo porušení povinností chovatele stanovených zákonem.

(2) Výběr kontrolovaných provozoven jatek, líhní, shromažďovacích středisek, obchodníků, uživatelských zařízení, asanačních podniků a dopravců provádějí orgány dozoru15) na základě analýzy rizika a koordinuje jej příslušný úřad. Při analýze rizika se vybírají provozovny nebo osoby ke kontrole na základě posouzení

a)   předávání správných a úplných údajů pověřené osobě,4)
b)   výsledků kontrol provedených v minulých letech,
c)   ostatních dříve nebo na jiném místě zjištěných nedodržení nebo porušení povinností stanovených zákonem.

(3) Kontroly pověřené osoby4) probíhají podle plánu stanoveného příslušným úřadem nebo na základě zjištění z jiných kontrol prováděných orgány dozoru.15)

§ 95
Náležitosti a obsah kontrolního protokolu
z kontrol hospodářství s chovem
ostatních druhů zvířat

(1) Kontroly hospodářství s chovem ovcí, koz, koní, oslů a jejich kříženců a běžců jsou prováděny na místě inventarizačním způsobem.

(2) Kontroly hospodářství s chovem prasat jsou prováděny na místě administrativním způsobem s individuální kontrolou náhodně vybraného vzorku zvířat.

(3) Kontroly ostatních druhů hospodářských zvířat a zvěře ve farmovém chovu, kontroly provozoven jatek, líhní, shromažďovacích středisek, obchodníků, uživatelských zařízení, asanačních podniků, dopravců a pověřené osoby4) jsou prováděny na místě administrativním způsobem.

(4) Kontroly podle odstavců 1 a 3 jsou neohlášeny. Jestliže je nezbytné upozornit kontrolovanou osobu předem, nesmí toto upozornění překročit 48 hodin.

(5) Kontroly jsou prováděny podle metodických pokynů, které společně zpracovávají orgány dozoru15) a v rámci své koordinační činnosti schvaluje příslušný úřad. Součástí metodických pokynů jsou též předepsané protokoly pro jednotlivé druhy kontrol.

(6) Při každé kontrole musí být vyhotoven protokol, který obsahuje, kromě údajů stanovených zvláštním zákonem,22) též výsledek kontroly a zjištěné závady, důvod provedené kontroly a osoby, které byly při kontrole přítomny. Chovateli nebo jeho zákonnému zástupci musí být dána možnost kontrolní protokol podepsat a vyjádřit se k jeho obsahu.

§ 96
Roční zpráva o provedených kontrolách
hospodářství s chovem ostatních druhů zvířat

(1) Orgány dozoru15) zpracovávají pro příslušný úřad roční zprávu o provedených kontrolách hospodářství s chovem ostatních druhů zvířat do 30. dubna následujícího kalendářního roku.

(2) Roční zpráva o provedených kontrolách hospodářství s chovem ostatních druhů zvířat musí obsahovat

a)   počet kontrol provedených podle § 94,
b)   výčet jednotlivých kontrolovaných hospodářství, provozoven a osob,
c)   počet kontrolovaných zvířat,
d)   způsob provedených kontrol (fyzická kontrola celého stáda, vzorkový systém, administrativní kontrola),
e)   výčet jednotlivých zjištěných nedodržení povinností stanovených zákonem,
f)   počet uložených opatření a sankcí podle § 24 až 27 zákona.

Díl 5
Závěrečná ustanovení

§ 97
Používání dosavadních identifikačních prostředků

(1) Ušními známkami a křídelními známkami s grafickým znakem (logem) pověřené osoby4) podle dosavadních právních předpisů lze označovat prasata a běžce narozené do 30. dubna 2004.

(2) Plastovými a kovovými ušními známkami podle dosavadních právních předpisů lze označovat tury narozené do 30. dubna 2004.

(3) Ušními známkami podle dosavadních právních předpisů lze označovat ovce a kozy narozené do 30. září 2004.

§ 98
Zvířata označená
dosavadními identifikačními prostředky

(1) Skotu označenému podle dosavadních právních předpisů plastovou ušní známkou v levém uchu a kovovou ušní známkou v pravém uchu lze tyto identifikační prostředky ponechat, pokud

a)   každá část plastové ušní známky obsahuje identifikační číslo zvířete a grafický znak (logo) pověřené osoby,4)
b)   kovová ušní známka obsahuje identifikační číslo zvířete a grafický znak (logo) pověřené osoby.4)

(2) Skotu narozenému do 31. prosince 2002 lze ponechat plastovou ušní známku, pokud alespoň jedna její část splňuje požadavky uvedené v odstavci 1 písm. a) a požadavky na velikost uvedené v § 11 odst. 1.

(3) Jako duplikát kovové ušní známky skotu podle dosavadních právních předpisů lze použít pouze plastovou ušní známku podle § 11.

(4) Je-li skot označený ušními známkami, které nesplňují požadavky uvedené v odstavcích 1 a 2, musí být dosavadní ušní známky sejmuty podle § 8 písm. c) a nahrazeny duplikáty plastových ušních známek podle § 11.

(5) V případě, že skot není označen dvěma ušními známkami, musí být doznačen do druhého ucha duplikátem plastové ušní známky podle § 11.

(6) Prasatům označeným plastovými ušními známkami podle dosavadních právních předpisů lze tyto plastové ušní známky ponechat, pokud obsahují

a)   označení země původu - písmena "CZ" pro Českou republiku,
b)   čtyřmístný alfanumerický kód, který musí vyjadřovat část registračního čísla hospodářství, v němž se prase narodilo nebo na které bylo dovezeno, uvedenou v § 2 písm. c) bodu 2,
c)   grafický znak (logo) pověřené osoby.4)

(7) Ovcím a kozám označeným plastovými ušními známkami podle dosavadních právních předpisů lze tyto plastové ušní známky ponechat, pokud obsahují

a)   identifikační číslo zvířete,
b)   grafický znak (logo) pověřené osoby;4) grafický znak (logo) pověřené osoby4) nemusí obsahovat dosavadní plastové ušní známky ovcí a koz narozených do 31. března 2002.

(8) Běžcům označeným křídelními známkami podle dosavadních právních předpisů lze tyto křídelní známky ponechat, jestliže obsahují

a)   identifikační číslo zvířete,
b)   grafický znak (logo) pověřené osoby.4)

§ 99
Používání dosavadních dokumentů a formulářů

(1) Průvodní listy skotu podle dosavadních právních předpisů lze používat pro zvířata narozená do 30. června 2004.

(2) Průkazy koní podle dosavadních právních předpisů lze nadále používat.

(3) Formuláře hlášení o vylíhnutí nebo narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění, hlášení o počtu dospělé drůbeže, hlášení měsíční produkce, nákupu a prodeje násadových vajec a mláďat, hlášení počtu plemenných ryb a hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť podle dosavadních právních předpisů lze používat do 31. prosince 2004.

§ 100
Přechodné ustanovení
pro zajištění identifikačních prostředků
nebo jejich duplikátů

V období od 1. dubna 2004 do 30. června 2004 zajistí pověřená osoba4) odeslání identifikačních prostředků nebo jejich duplikátů chovateli do 12 pracovních dnů ode dne doručení jeho žádosti o poskytnutí identifikačních prostředků nebo jejich duplikátů.

§ 101
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. 

Vyhláška č. 134/2001 Sb., o označování a evidenci skotu, ovcí a koz.

2. 

Vyhláška č. 442/2001 Sb., kterou se mění vyhláška č. 134/2001 Sb., o označování a evidenci skotu, ovcí a koz.

3. 

Vyhláška č. 327/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 134/2001 Sb., o označování a evidenci skotu, ovcí a koz, ve znění vyhlášky č. 442/2001 Sb.

4. 

Vyhláška č. 357/2001 Sb., o označování a evidenci koní, prasat, běžců a zvěře ve farmovém chovu a o evidenci drůbeže, plemenných ryb a včel.

5. 

Vyhláška č. 328/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2001 Sb., o označování a evidenci koní, prasat, běžců a zvěře ve farmovém chovu a o evidenci drůbeže, plemenných ryb a včel.

§ 102
Účinnost a platnost

(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2004, s výjimkou ustanovení § 9 odst. 3, jde-li o ovce a kozy, § 39 odst. 5 písm. f) a § 93, která nabývají účinnosti dnem 1. května 2004.

(2) Ustanovení § 89, 90 a 92 pozbývají platnosti dnem 30. dubna 2004.

Ministr:
Ing. Palas v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 136/2004 Sb.

(Příloha není zpracována v elektronické podobě)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 136/2004 Sb.

(Příloha není zpracována v elektronické podobě)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 136/2004 Sb.

(Příloha není zpracována v elektronické podobě)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 136/2004 Sb.

(Příloha není zpracována v elektronické podobě)

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 136/2004 Sb.

(Příloha není zpracována v elektronické podobě)

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 136/2004 Sb.

(Příloha není zpracována v elektronické podobě)

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 136/2004 Sb.

(Příloha není zpracována v elektronické podobě)

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 136/2004 Sb.

(Příloha není zpracována v elektronické podobě)

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 136/2004 Sb.

(Příloha není zpracována v elektronické podobě)

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 136/2004 Sb.

(Příloha není zpracována v elektronické podobě)

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 136/2004 Sb.

(Příloha není zpracována v elektronické podobě)

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 136/2004 Sb.

(Příloha není zpracována v elektronické podobě)

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 136/2004 Sb.

(Příloha není zpracována v elektronické podobě)

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 136/2004 Sb.

(Příloha není zpracována v elektronické podobě)

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 136/2004 Sb.

(Příloha není zpracována v elektronické podobě)


1) Směrnice Rady 92/102/EHS ze dne 27. listopadu 1992 o identifikaci a registraci zvířat.
Směrnice Komise 2002/4/ES ze dne 30. ledna 2002 o registraci zařízení pro chov nosnic, kterou stanoví směrnice Rady 1999/74/ES.
Směrnice Rady 93/53/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se zavádějí minimální opatření Společenství ke zdolávání některých nákaz ryb.
2) § 2 písm. b) zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb.
3) § 2 písm. c) zákona č. 154/2000 Sb., ve znění zákona č. 282/2003 Sb.
4) § 2 písm. u) zákona č. 154/2000 Sb., ve znění zákona č. 282/2003 Sb.
5) § 9a zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb.
6) § 15 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 77/2004 Sb.
7) § 39 a násl. zákona č. 166/1999 Sb., ve znění zákona č. 131/2003 Sb.
8) § 9b zákona č. 166/1999 Sb., ve znění zákona č. 131/2003 Sb.
9) § 3 odst. 1 písm. f) zákona č. 166/1999 Sb., ve znění zákona č. 131/2003 Sb.
10) Směrnice Rady 92/102/EHS.
Čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a registrace skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97.
11) Zákon č. 246/1992 Sb.
12) § 22 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 471/2000 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon).
13) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku, ve znění zákona č. 85/2004 Sb.
14) Zákon č. 166/1999 Sb.
Zákon č. 246/1992 Sb.
15) § 24 zákona č. 154/2000 Sb., ve znění zákona č. 282/2003 Sb.
16) § 34 vyhlášky č. 471/2000 Sb.
17) § 41 a 48 vyhlášky č. 471/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 326/2003 Sb.
18) Čl. 7 nařízení Komise (ES) č. 2629/1997 ze dne 29. prosince 1997, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 820/97, pokud jde o ušní značky, evidenci hospodářství a pasy v rámci systému identifikace a evidence skotu.
19) Vyhláška č. 471/2000 Sb.
20) § 29 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 471/2000 Sb.
21) Vyhláška č. 296/2001 Sb., kterou se stanoví způsob vedení hospodářské evidence na rybnících a evidence o hospodářských výsledcích v rybářských revírech, podrobnosti výběrového řízení na výkon rybářského práva v rybářských revírech a odborná způsobilost rybářských hospodářů a kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 103/1963 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rybářství, ve znění pozdějších předpisů.
22) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
23) Nařízení Komise (ES) č. 2491/2001 ze dne 11. prosince 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro integrovaný a kontrolní systém pro některé režimy podpor Společenství zavedený nařízením Rady (EHS) č. 3508/92.
24) Nařízení Komise (ES) č. 1082/2003 ze dne 23. června 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokud jde o minimální kontroly v rámci systému identifikace a registrace skotu.
25) Čl. 5 nařízení Komise (ES) č. 1082/2003.