SBÍRKA ZÁKONŮ částka 37
rozeslána dne 19.3.2004
 

115

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 18. února 2004,

kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 85/2004 Sb., a k provedení zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 85/2004 Sb.:

ČÁST PRVNĺ
ÚVODNĺ USTANOVENĺ

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje některé postupy Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen "Fond") při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem vyrobeným v České republice. Fond

a)   přiděluje výrobcům bramborového škrobu individuální produkční kvóty bramborového škrobu (dále jen "subkvóta"),
b)   poskytuje dotace výrobcům bramborového škrobu (dále jen "prémie pro výrobce"),
c)   poskytuje dotace při výrobě schválených výrobků ze škrobu (dále jen "výrobní náhrada"),
d)   poskytuje subvence při vývozu škrobu (dále jen "vývozní náhrada"),
e)   uplatňuje a provádí za Českou republiku veškerá další opatření, která jsou svěřena členskému státu bezprostředně závaznými právními předpisy Evropských společenství1) (dále jen "předpis Evropských společenství") upravujícími opatření společné organizace trhu se škrobem.

§ 2
Základní pojmy

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)   pěstitelem brambor fyzická nebo právnická osoba, která pěstuje na území České republiky brambory pro výrobu bramborového škrobu,
b)   výrobcem bramborového škrobu (dále jen "výrobce") fyzická nebo právnická osoba vyrábějící bramborový škrob z brambor dodaných pěstitelem brambor, která na území České republiky provozuje škrobárnu nebo více škrobáren.

ČÁST DRUHÁ
PRODUKČNĺ KVÓTY BRAMBOROVÉHO ŠKROBU

§ 3
Národní produkční kvóta

(1) Národní produkční kvóta bramborového škrobu pro hospodářský rok 2004/2005 činí 33 660 tun.

(2) Fond přidělí subkvóty výrobcům způsobem uvedeným v § 7; součet subkvót a rezervy nesmí přesáhnout výši národní produkční kvóty uvedené v odstavci 1.

(3) Fond přidělí subkvóty výrobcům způsobem uvedeným v § 7; součet subkvót a rezervy nesmí přesáhnout výši národní produkční kvóty stanovené předpisem Evropských společenství.2)

§ 4
Rezerva

(1) Rezerva je množství bramborového škrobu určené ke stanovení nové subkvóty žadateli nebo ke zvýšení již stanovené subkvóty výrobci.

(2) Pro hospodářský rok 2004/2005 se rezerva nestanoví.

(3) Výrobce neprodleně písemně oznámí Fondu ukončení výroby škrobu ve všech jím provozovaných škrobárnách nebo v některé z jím provozovaných škrobáren (dále jen "uzavření škrobárny").

(4) Rezerva se zvyšuje v případě uzavření škrobárny o množství bramborového škrobu odpovídající subkvótě nebo části subkvóty, která připadá na uzavřenou škrobárnu. Subkvóta nebo část subkvóty připadající na uzavřenou škrobárnu se ponechá výrobci, který provedl uzavření škrobárny, jestliže tento výrobce do 15 dnů ode dne uzavření škrobárny zajistil výrobu stejného množství bramborového škrobu v jiné jím provozované škrobárně nebo škrobárnách.

(5) Fond po vyhodnocení bilance výroby bramborového škrobu stanoví nejpozději do 30 dnů po ukončení příslušného hospodářského roku výši rezervy k rozdělení a zveřejní ji ve Věstníku Ministerstva zemědělství.

Žádost o subkvótu

§ 5

(1) Výrobce je oprávněn požádat Fond o přidělení subkvóty, pokud

a)   zpracovává brambory na bramborový škrob ve škrobárně,
b)   má vypořádány ke dni podání žádosti splatné závazky k Fondu, České republice - Ministerstvu zemědělství (dále jen "ministerstvo"), Pozemkovému fondu České republiky, Fondu národního majetku České republiky, Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a. s., splatné závazky související s veřejným zdravotním pojištěním, závazky související s podporami poskytnutými do zemědělství a splatné závazky za dodané brambory ke všem pěstitelům brambor,
c)   nemá splatné nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti včetně penále; splatným nedoplatkem se rozumí též nedoplatek na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti včetně penále, k jehož úhradě bylo povoleno podle zvláštního právního předpisu3) jeho splácení ve splátkách,
d)   není v likvidaci nebo na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs nebo návrh na konkurs nebyl zamítnut pro nedostatek majetku, anebo není povoleno vyrovnání.

(2) Výrobce v žádosti uvede množství bramborového škrobu v tunách, které vyrobil v období od 1. ledna 1999 do 31. prosince 2001, včetně množství bramborového škrobu, které v rámci uvedeného období vyrobil jeho právní předchůdce, nebo které v rámci uvedeného období vyrobil jiný výrobce, který svoji škrobárnu později převedl na žadatele, nebo které v rámci uvedeného období vyrobil nájemce škrobárny žadatele, jestliže výrobce v žádosti své právní nástupnictví, převod škrobárny, jakož i nájem škrobárny prokazatelným způsobem doloží.

(3) Výrobce, který žádá o přidělení subkvóty podle § 7 odst. 4, v žádosti uvede rozsah nevratných investic vynaložených za účelem zvýšení kapacity výroby bramborového škrobu. K žádosti přiloží kopie smluv a faktur, jimiž doloží rozsah a povahu těchto investic, a prohlášení od dodavatele technologie o navýšení kapacity výroby škrobu nebo jiné doklady prokazující navýšení kapacity výroby škrobu.

(4) Vzor žádosti o stanovení subkvóty (dále jen "žádost") je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Splnění podmínek uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) výrobce stvrzuje čestným prohlášením, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení. K žádosti musí být přiložen originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku, jedná-li se o právnickou nebo fyzickou osobu zapsanou v obchodním rejstříku, nebo originál nebo úředně ověřená kopie živnostenského listu, které nesmějí být starší než 90 dnů.

(5) Výrobce doručí žádost Fondu nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto ustanovení nařízení vlády.

§ 6

(1) Zjistí-li Fond, že žádost obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje, popřípadě že neobsahuje všechny nezbytné doklady, žádost do 30 dnů ode dne jejího doručení vrátí žadateli s uvedením vad a výzvou k jejich odstranění do 15 dnů ode dne doručení výzvy.

(2) Fond žádost zamítne, zjistí-li, že

a)   žádost nebyla doručena ve stanoveném termínu,
b)   výrobce nesplňuje podmínky podle ustanovení § 5 odst. 1,
c)   výrobce nedoručil ve stanoveném termínu vrácenou žádost, nebo
d)   vrácená žádost neobsahuje doplněné nebo opravené údaje, popřípadě doklady, anebo oprava nebo doplněné údaje nejsou dostatečné.

§ 7
Stanovení subkvóty

(1) Fond výrobci, jehož žádost nebyla podle § 6 odst. 2 zamítnuta, vypočte průměrné roční množství bramborového škrobu, které žadatel vyrobil v období od 1. ledna 1999 do 31. prosince 2001 v souladu s § 5 odst. 2 (dále jen "průměrné roční množství").

(2) Fond určí koeficient pro stanovení části subkvóty jednotlivým výrobcům jako podíl množství 24 213 tun bramborového škrobu a souhrnu průměrných ročních množství jednotlivých výrobců.

(3) Fond vypočte výrobci část subkvóty jako součin koeficientu podle odstavce 2 a průměrného ročního množství tohoto výrobce.

(4) Fond rozdělí množství 9 447 tun bramborového škrobu mezi výrobce uvedené v odstavci 1 s ohledem na investice, které se podílely na zvýšení kapacity výroby škrobu (dále jen "nové investice") v poměru zvýšené výroby výrobce, vyjádřené v tunách bramborového škrobu vyrobeného za 24 hodin k celkovému zvýšení výroby všech výrobců novými investicemi. Za nové investice Fond uzná pouze investice prokazatelně vynaložené výrobcem v období od 1. ledna 1999 do 31. ledna 2002 za účelem zvýšení kapacity výroby bramborového škrobu.

(5) Za nové investice Fond vezme v úvahu ty, na které výrobce vynaložil v období od 1. ledna 1999 do 31. ledna 2002 nejméně 10 % nákladů z celkem plánovaných.

(6) Fond stanoví výrobci subkvótu jako součet části subkvóty vypočtené podle odstavce 3 a množství bramborového škrobu určené tomuto výrobci podle odstavce 4.

§ 8
Změna subkvóty

(1) Nastane-li některá ze skutečností stanovených předpisem Evropských společenství,4) výrobce, kterému byla stanovena subkvóta (dále jen "držitel subkvóty"), ji neprodleně písemně oznámí Fondu.

(2) Fond do 15 dnů ode dne doručení oznámení podle odstavce 1 písemně potvrdí držiteli subkvóty, že skutečnost uvedená v odstavci 1 mu byla oznámena.

(3) Fond rozhodne o změně subkvóty do 30 dnů ode dne doručení oznámení podle odstavce 1.

ČÁST TŘETĺ
PRÉMIE PRO VÝROBCE

§ 9

Výrobce podává žádost o prémii pro výrobce (dále jen "žádost o prémii") podle předpisu Evropských společenství5) Fondu do 31. srpna; žádost o prémii se podává za uplynulý hospodářský rok. Vzor žádosti o prémii je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

ČÁST ČTVRTÁ
VÝROBNĺ NÁHRADA

§ 10
Poskytování výrobní náhrady

(1) Seznam schválených výrobců6) vede Fond.

(2) Vzor žádosti o registraci v seznamu schválených výrobců je uveden v příloze č. 3 k tomuto nařízení. K žádosti o registraci v seznamu schválených výrobců musí být přiloženy originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku, jedná-li se o právnickou osobu nebo fyzickou osobu zapsanou v obchodním rejstříku, originál nebo úředně ověřená kopie živnostenského listu, popis výrobního postupu zpracování škrobu na výrobu schválených výrobků, půdorysy a adresy provozních prostor, kde má být základní výrobek skladován a zpracováván, a čestné prohlášení žadatele, že není v likvidaci, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs, anebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku.

§ 11
Žádost o vydání osvědčení o poskytnutí výrobní náhrady

Schválený výrobce podává žádost o vydání osvědčení podle předpisu Evropských společenství7) o poskytnutí výrobní náhrady (dále jen "osvědčení") Fondu. Vzor žádosti o vydání osvědčení je uveden v příloze č. 4 k tomuto nařízení. Současně se žádostí doloží prohlášení dodavatele základního výrobku, jehož vzor je uveden v příloze č. 5 k tomuto nařízení. Prohlášení podle předpisu Evropských společenství,8) které se týká výrobku s kódem kombinované nomenklatury9) 3505 10 50, se podává na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 6 k tomuto nařízení.

§ 12
Výplata výrobní náhrady

Výrobní náhrada se vyplatí, pokud schválený výrobce

a)   poskytne Fondu předběžnou informaci o dodávce základního výrobku před jejím uskutečněním, jejíž vzor je uveden v příloze č. 7 k tomuto nařízení, ve lhůtě 2 dny před jejím uskutečněním, a to nejpozději do šestnácté hodiny; každá změna již poskytnuté předběžné informace musí být neprodleně oznámena Fondu,
b)   poskytne a prokáže Fondu informaci o dodávce základního výrobku po jejím uskutečnění, jejíž vzor je uveden v příloze č. 8 k tomuto nařízení, ve lhůtě 15 dnů po jejím uskutečnění,
c)   poskytne Fondu informaci o zpracování základního výrobku, jejíž vzor je uveden v příloze č. 9 k tomuto nařízení, nejpozději do 12 měsíců od skončení platnosti osvědčení o poskytnutí výrobní náhrady.

ČÁST PÁTÁ
VÝVOZNĺ NÁHRADA

§ 13
Podmínky, rozsah a poskytování vývozní náhrady

Fond poskytuje vývozní náhradu vývozci škrobu, jakož i vývozci výrobků a zboží vyrobených ze škrobu stanovených předpisem Evropských společenství,1) mimo celní území Evropských společenství, na základě žádosti, za podmínek a v rozsahu stanovených předpisem Evropských společenství.1)

ČÁST ŠESTÁ
SPOLEČNÁ USTANOVENĺ

§ 14
Poskytování informací Fondu

(1) Výrobce poskytuje Fondu tyto informace:

a)   souhrnný přehled o obsahu smluv o pěstování brambor pro výrobu škrobu,10) včetně identifikačního čísla, jména pěstitelů brambor a smluveného množství brambor, vyjádřeného jako ekvivalent škrobu pro každou smlouvu; informace se podává do 31. května předcházejícího příslušný hospodářský rok,
b)   o množství brambor určených k výrobě bramborového škrobu, pro něž platí ustanovení předpisu Evropských společenství;11) informace se podává do 30. dubna každého hospodářského roku,
c)   o množství bramborového škrobu, pro které byla vyplacena prémie podle předpisu Evropských společenství;12) informace se podává do 30. dubna každého hospodářského roku,
d)   o množství vyrobeného bramborového škrobu podle kódu kombinované nomenklatury včetně přepočtu na nativní škrob za každý kalendářní měsíc hospodářského roku; informace se podává do konce následujícího kalendářního měsíce,
e)   celkový přehled nákupu brambor určených k výrobě bramborového škrobu a odhad výroby bramborového škrobu v hospodářském roce; informace se podává do 31. ledna příslušného hospodářského roku,
f)   o výrobě bramborového škrobu, zásobě škrobu, nákupu bramborového škrobu, uvádění bramborového škrobu na trh a vývozu bramborového škrobu za každý kalendářní měsíc hospodářského roku; informace se podává do konce následujícího kalendářního měsíce,
g)   o zásobě bramborového škrobu k 30. červnu a k 31. lednu příslušného hospodářského roku; informace se podává do 10 dnů od uvedeného data,
h)   o zahájení a ukončení zpracování brambor; informace o zahájení se podává do 10 dnů po dni zahájení zpracování brambor, informace o ukončení se podává do 10 dnů po dni ukončení zpracování brambor.

(2) Výrobce pšeničného škrobu poskytuje Fondu tyto informace:

a)   o výrobě pšeničného škrobu, zásobě pšeničného škrobu, nákupu pšeničného škrobu, uvádění pšeničného škrobu na trh a vývozu pšeničného škrobu za každý kalendářní měsíc hospodářského roku; informace se podává do konce následujícího kalendářního měsíce,
b)   o zásobě pšeničného škrobu k 30. červnu a k 31. lednu příslušného hospodářského roku; informace se podává do 10 dnů od uvedeného data.

(3) Vzory tiskopisů pro poskytování informací podle odstavců 1 a 2 jsou uvedeny v přílohách č. 10 a č. 11 k tomuto nařízení.

(4) Fond poskytuje informace získané podle odstavců 1 a 2 ministerstvu.

ČÁST SEDMÁ
ZRUŠOVACĺ USTANOVENĺ

§ 15

Zrušuje se:

1. 

Nařízení vlády č. 175/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady pro poskytování finanční podpory pro zpracování brambor a pšenice na škrob a kterým se stanoví podmínky a zásady pro poskytování subvence při vývozu výrobků z bramborového škrobu.

2. 

Nařízení vlády č. 250/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 175/2001 Sb.

3. 

Nařízení vlády č. 477/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 175/2001 Sb., ve znění nařízení vlády č. 250/2002 Sb.

ČÁST OSMÁ
ÚČINNOST

§ 16

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, s výjimkou ustanovení § 1 písm. a), § 2, § 3 odst. 1 a 2, § 4 odst. 1 až 4, § 5 až 7 a § 14 odst. 1 písm. d) až h), která nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení.

(2) Ustanovení § 3 odst. 1 a 2 pozbývají platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Palas v. r.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 115/2004 Sb.

(Příloha není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 115/2004 Sb.

(Příloha není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 115/2004 Sb.

(Příloha není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 115/2004 Sb.

(Příloha není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 115/2004 Sb.

(Příloha není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 115/2004 Sb.

(Příloha není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 115/2004 Sb.

(Příloha není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 115/2004 Sb.

(Příloha není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 115/2004 Sb.

(Příloha není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 10 k nařízení vlády č. 115/2004 Sb.

(Příloha není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 11 k nařízení vlády č. 115/2004 Sb.

(Příloha není k dispozici v elektronické podobě)


1)

Nařízení Rady (ES) č. 1868/94 ze dne 27. července 1994, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu. Nařízení Komise (ES) č. 97/95 ze dne 17. ledna 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o minimální cenu a vyrovnávací platbu, která se vyplatí producentům brambor, a nařízení Rady (ES) č. 1868/94, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu. Nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami. Nařízení Komise (EHS) č. 1722/93 ze dne 30. června 1993, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Rady (EHS) č. 1766/92 a (EHS) č. 1418/76 týkajícím se výrobních náhrad v odvětví obilovin a rýže. Nařízení Komise (ES) č. 2328/2000 ze dne 19. října 2000, kterým se stanoví výrobní náhrady pro obiloviny a rýži. Nařízení Komise (ES) č. 800/1999 ze dne 15. dubna 1999, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty. Nařízení Komise (ES) č. 1520/2000 ze dne 13. července 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad.

2)

Článek 2 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1868/94.

3)

§ 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 113/1997 Sb.

4)

Článek 17 nařízení Komise (ES) č. 97/95.

5)

Článek 11 nařízení Komise (ES) č. 97/95.

6)

Článek 4 nařízení Komise (EHS) č. 1722/93.

7)

Článek 5 nařízení Komise (EHS) č. 1722/93.

8)

Článek 10 odst. 2 nařízení Komise (EHS) č. 1722/93.

9)

Článek 3 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku. Nařízení Komise (ES) č. 1789/2003 ze dne 11. září 2003, kterým se mění příloha I k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87.

10)

Článek 4 nařízení Komise (ES) č. 97/95.

11)

Článek 8 odst. 1 a 2 nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 ze dne 30. června 1992 o společné organizaci trhu s obilovinami.

12)

Článek 5 nařízení Rady (ES) č. 1868/94.