SBÍRKA ZÁKONŮ částka 27
rozeslána dne 25.2.2004
 

88

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. ledna 2004,

kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Vláda nařizuje podle § 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2003 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 30, 32 a § 34 odst. 1 zákona a podle § 134c odst. 7 zákoníku práce:

Čl. I

Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se věta první nahrazuje větou "Tímto nařízením se stanoví nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací pro pracoviště, pro chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb a způsob měření a hodnocení těchto hodnot.".

2. V § 1 odstavec 2 zní:

"(2) Toto nařízení se nevztahuje na

a)   hluk z běžného užívání bytu,
b)   hlasové projevy lidí a zvířat,
c)   hudební projevy a hluk z činnosti osob na veřejných prostranstvích, pokud se nejedná o hluk působený výrobní nebo jinou podnikatelskou činností osob,
d)   hluk a vibrace uvnitř dopravních prostředků, s výjimkou pracoviště jejich obsluhy,
e)   ojediněle se vyskytující hlukové události, které svou nízkou četností nebo krátkodobou expozicí nemůže přímo ohrozit veřejné zdraví,
f)   hluk a vibrace způsobené při provádění záchranných a likvidačních prací.".

3. § 2 včetně nadpisu zní:

"§ 2
Základní pojem

Pro účely tohoto nařízení se rozumí nejvyšší přípustnou hodnotou hluku nebo vibrací hygienický limit, stanovený pro místa pobytu osob z hlediska ochrany jejich zdraví před nepříznivými účinky hluku nebo vibrací.".

4. Nad § 3 se vkládá nadpis "Hluk na pracovištích".

5. V § 3 odst. 1 se za text "LEX,8h" vkládají slova "směnová hladina expozice hluku.".

6. V § 3 odstavec 3 zní:

"(3) Hodnocení podle průměrné týdenní expozice hluku normované na jmenovitý osmihodinový pracovní den se může použít pouze na pracovištích, na kterých není pracovní doba v průběhu pracovního týdne rovnoměrně rozložena nebo na kterých se hluk na pracovišti v průběhu týdne sice značně mění, ale jednotlivé týdenní expozice hluku se významně neliší.".

7. V § 4 odst. 2 se za slova "v kmitočtových pásmech" vkládají slova "s poměrnou šířkou".

8. V § 5 odst. 1 se za slova "ekvivalentními hladinami akustického tlaku" vkládá písmeno "A".

9. V § 5 se odstavce 3 a 4 zrušují. Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 3.

10. V § 5 odst. 3 se za slova "pro osmihodinovou pracovní dobu" vkládá text "LAIeq,8h".

11. V § 5 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Není-li hluk na pracovišti tvořen výlučně impulsním hlukem, ale spočívá v kombinaci impuls- ního a ustáleného nebo proměnného hluku, vyjadřuje se jako hluk proměnný. Stejně tak se vyjadřuje hluková zátěž. Je-li v tomto případě prokázán významný podíl složky impulsního hluku na velikost ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T (tj. LAIeq,T - LAeq,T > 5,0 dB), snižuje se nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A stanovená ve shodě s ustanovením § 3 o 5 dB.".

12. V § 6 odst. 1 a § 7 odst. 1 se za slovo "vyjadřuje" vkládá slovo "ekvivalentními" a text "Lt" se nahrazuje textem "Lteq,T".

13. V § 8 odstavec 1 zní:

"(1) Hodnoty infrazvuku na pracovištích se vyjadřují ekvivalentními hladinami akustického tlaku G infrazvuku LGeq,T, nebo tehdy, je-li třeba určit kmitočtové složení infrazvuku hladinami akustického tlaku Lteq v třetinooktávových pásmech 1 až 16 Hz. Hodnoty nízkofrekvenčního hluku se vyjadřují ekvivalentními hladinami akustického tlaku Lteq,T v třetinooktávových pásmech o středním kmitočtu 20 až 40 Hz.".

14. V § 8 odst. 5 větě první a druhé se text "Lt" nahrazuje textem "Lptmax".

15. § 9 zní:

"§ 9

Nejvyšší přípustné hodnoty směnové expozice hluku pro jinou než osmihodinovou denní dobu expozice hluku T v minutách se stanoví tak, že

a)   ke stanoveným nejvyšším přípustným hladinám pro osmihodinovou pracovní dobu v hluku LAeq,8h se připočte korekce KT, která se stanoví podle vztahu
   KT = 10 log(480/T), /dB/,
b)   stanovená nejvyšší přípustná hodnota pro osmihodinovou pracovní dobu v hluku EA,8h se vynásobí faktorem kT, který se stanoví podle vztahu
   kT = 480/T/,/-/.".

16. V § 10 se text "(A)" zrušuje.

17. Nad § 11 se vkládá nadpis, který zní: "Hluk v chráněném venkovním prostoru, v chráněných vnitřních prostorech staveb a v chráněných venkovních prostorech staveb".

18. V nadpisu § 11 se slova "ve stavbách pro bydlení a ve stavbách občanského vybavení" nahrazují slovy "v chráněných vnitřních prostorech staveb".

19. V § 11 odst. 1 větě první se slova "uvnitř staveb pro bydlení a staveb občanského vybavení" zrušují.

20. V § 11 odst. 1 větě druhé se za slovo "osm" vkládají slova "souvislých a na sebe navazujících".

21. V § 11 odst. 2 větě první se slova "uvnitř staveb pro bydlení a občanského vybavení" zrušují a za slovo "pronikající" se vkládá slovo "vzduchem".

22. V § 11 odst. 2 větě poslední se slova "řeč nebo hudba" nahrazují slovy "elektroakusticky zesilovaná řeč".

23. V § 11 odst. 3 větě první se slova "uvnitř staveb pro bydlení a občanského vybavení" zrušují.

24. V § 11 odst. 3 větě druhé se slova "řeč nebo hudba" nahrazují slovy "elektroakusticky zesilovaná řeč".

25. V § 11 odst. 3 větě třetí se slovo "stacionárních" zrušuje.

26. V § 11 odst. 3 se věta poslední zrušuje.

27. V § 11 se za odstavec 3 vkládá nový odsta vec 4, který zní:

"(4) Při provádění stavebních úprav na základě stavebního povolení nebo ohlášení uvnitř budovy je v pracovních dnech v době od 7 do 21 hodin přípustná korekce +15 dB k nejvyšší přípustné hladině akustického tlaku A stanovené podle odstavce 2. Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti se pro dobu kratší než 14 hodin vypočte způsobem uvedeným v příloze č. 5 k tomuto nařízení. Věta první a druhá se nevztahuje na zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče, pokud jsou stavební práce prováděny za provozu těchto zařízení.".

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

28. V § 11 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 3) zní:

"(5) Střední doba dozvuku ve školních nehudebních učebnách a ve společných místnostech pro předškolní děti nesmí přesáhnout 1,0 s, ve sportovních halách, tělocvičnách a chodbách školských a zdravotnických staveb 2,0 s. U nových staveb, nástaveb a přístaveb musí být dodrženy hodnoty optimální doby dozvuku podle příslušné technické normy.3)


3)   ČSN 730527 Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Prostory pro kulturní účely - Prostory ve školách - Prostory pro veřejné účely.".

29. V § 11 odst. 6 větě poslední se číslice "5" nahrazuje číslicí "6" a před slovo "venkovním" vkládá slovo "chráněném".

30. § 12 včetně nadpisu zní:

"§ 12
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných
venkovních prostorech staveb

(1) Hodnoty hluku se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro osm souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější hodinu, pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích a pro hluk z leteckého provozu se stanoví pro celou denní a noční dobu. Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje hladinou zvukové expozice C LCE jednotlivých impulsů.

(2) Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A (s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku) se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se připočte další korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má-li výrazný informační charakter, jako např. elektroakusticky zesilovaná řeč, přičítá se další korekce -5 dB.

(3) Nejvyšší přípustná hladina zvukové expozice LCRE pro jednotlivé vysokoenergetické hlukové impulsy je 128 dB. Hladina zvukové expozice LCRE se pro jednotlivé vysokoenergetické hlukové impulsy vypočte způsobem uvedeným v příloze č. 6 k tomuto nařízení.

(4) Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A z leteckého provozu se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 65 dB a příslušné korekce pro denní a noční dobu a místo podle přílohy č. 7 k tomuto nařízení.

(5) Pro provádění nových staveb a změn dokončených staveb je v době od 7 do 21 hodin přípustná korekce +10 dB k nejvyšší přípustné ekvivalentní hladině akustického tlaku A stanovené podle odstavce 2. Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti se pro dobu kratší než 14 hodin vypočte způsobem uvedeným v příloze č. 6 k tomuto nařízení.

(6) Pokud by bylo technicky prokázáno, že ve stávající zástavbě po vyčerpání všech prostředků její ochrany před hlukem, není technicky možné dodržet ustanovení odstavců 1 až 4, je nutné potřebnou ochranu chráněných vnitřních prostorů staveb před hlukem zajistit tak, aby bylo vyhověno podmínkám stanoveným v § 11. Přitom musí být zachována možnost jejich potřebného větrání.".

31. Nad § 13 se vkládá nadpis, který zní: "Vibrace".

32. V § 13 odstavec 1 zní:

"(1) Vibrace působící na člověka na pracovištích, ve stavbách s obytnými a pobytovými místnostmi a celkové vertikální vibrace o kmitočtu nižším než 0,5 Hz se vyjadřují

a)   průměrnou váženou hladinou zrychlení vibrací Law v dB nebo váženou efektivní hodnotou zrychlení vibrací aew v m.s-2,
b)   průměrnými hladinami zrychlení vibrací v třetinooktávových kmitočtových pásmech Lat v dB nebo efektivními hodnotami zrychlení vibrací v třetinooktávových kmitočtových pásmech aet v m.s-2,
c)   průměrnou souhrnnou váženou hladinou zrychlení vibrací Lvw v dB nebo souhrnnou váženou efektivní hodnotou zrychlení avw v m.s-2 v případě segmentálních vibrací přenášených na ruce.".

33. § 14 zní:

"§ 14
Nejvyšší přípustné hodnoty celkových vertikálních a horizontálních vibrací

(1) Nejvyšší přípustné hladiny zrychlení celkových vertikálních vibrací v třetinooktávových pásmech Latp platné pro osmihodinovou pracovní dobu a nejvyšší přípustné efektivní hodnoty zrychlení celkových vertikálních vibrací v třetinooktávových pásmech aetp platné pro osmihodinovou pracovní dobu jsou uvedeny v příloze č. 9 k tomuto nařízení.

(2) Nejvyšší přípustná vážená hladina zrychlení celkových vertikálních vibrací Lawp platná pro osmihodinovou pracovní dobu je 110 dB. Nejvyšší přípustná vážená efektivní hodnota zrychlení vertikálních vibrací aetp platná pro osmihodinovou pracovní dobu je 0,315 m.s-2.

(3) Nejvyšší přípustné hladiny zrychlení celkových horizontálních vibrací v třetinooktávových pásmech Latp platné pro osmihodinovou pracovní dobu a nejvyšší efektivní hodnoty zrychlení celkových horizontálních vibrací v třetinooktávových pásmech aetp platné pro osmihodinovou pracovní dobu jsou uvedeny v příloze č. 9 k tomuto nařízení.

(4) Nejvyšší přípustná vážená hladina zrychlení celkových horizontálních vibrací Lawp platná pro osmihodinovou pracovní dobu je 107 dB. Nejvyšší přípustná vážená efektivní hodnota zrychlení celkových horizontálních vibrací aetp platná pro osmihodinovou pracovní dobu je 0,22 m.s-2.".

34. § 15 se zrušuje.

35. Za § 18 se vkládá nový § 18a, který včetně nadpisu zní:

"§ 18a
Stanovení průměrné expozice vibracím
za více pracovních dnů

(1) Pokud se požaduje průměrování expozic vibracím za více pracovních dnů a uvažuje-li se například expozice vibracím normované na jmenovitou dobu pracovního týdne 40 h, může se průměrná hladina Law za celou dobu určit z hodnot (Law)i pro každý den podle vztahu:

(vzorec není k dispozici v elektronické podobě)

Stejným postupem se určí průměrná efektivní hodnota zrychlení vibrací za více dnů

(vzorec není k dispozici v elektronické podobě)

(2) Hodnocení podle průměrné týdenní expozice vibracím normované na jmenovitý osmihodinový pracovní den se může použít pouze na pracovištích, na kterých není pracovní doba rovnoměrně rozložena nebo na kterých se vibrace na pracovišti v průběhu týdne sice značně mění, ale jednotlivé týdenní expozice vibracím se významně neliší.".

36. Nad § 19 se vkládá nadpis, který zní "Vibrace v chráněných vnitřních prostorech staveb".

37. V nadpisu § 19 se slova "ve stavbách pro bydlení a ve stavbách občanského vybavení" nahrazují slovy "v chráněných vnitřních prostorech staveb".

38. V § 19 odst. 1 a 4 se slova "ve stavbách pro bydlení a ve stavbách občanského vybavení" nahrazují slovy "v chráněných vnitřních prostorech".

39. V § 19 odst. 2 se slova "v budovách" nahrazují slovy "v chráněných vnitřních prostorech".

40. V § 19 odst. 3 se slova "pro stavby pro bydlení a stavby občanského vybavení" nahrazují slovy "v chráněných vnitřních prostorech".

41. V § 21 se slova "se výsledky rovnají normové metodě" nahrazují slovy "jsou výsledky srovnatelné s výsledky normové metody. Při měření hluku a vibrací se uvádějí nejistoty měření, které musí být uplatněny při hodnocení naměřených hodnot.".

42. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 502/2000 Sb.

(Příloha není k dispozici v elektronické podobě)

43. V nadpisu přílohy č. 2 se za slova "stanovení" vkládají slova "nejvyšších přípustných".

44. Příloha č. 5 zní:

"PříIoha č. 5 k nařízení vlády č. 502/2000 Sb.

(Příloha není k dispozici v elektronické podobě)

45. Příloha č. 6 zní:

"Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 502/2000 Sb.

(Příloha není k dispozici v elektronické podobě)

46. V nadpisu přílohy č. 7 se za slova "stanovení" vkládají slova "nejvyšších přípustných".

47. V příloze č. 7 se v kolonce "Způsob využití území" slova "Nemocnice, lázně, stavby pro bydlení a území" nahrazují slovy "Chráněný venkovní prostor".

48. V nadpise přílohy č. 10 se slova "ve stavbách" nahrazují slovy "v chráněných vnitřních prostorech staveb".

49. V příloze č. 11 v kolonce "Druh místnosti" bod 6 zní:

"6. Ostatní pobytové místnosti".

50. V nadpise přílohy č. 12 se slova "ve stavbách" nahrazují slovy "v chráněných vnitřních prostorech staveb" a v tabulkách č. 1 a 2 v kolonce "Typ prostoru" bod 6 zní:

"6. Ostatní pobytové místnosti".

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2004.

Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministryně zdravotnictví:
MUDr. Součková v. r.