SBÍRKA ZÁKONŮ částka 7
rozeslána dne 23.1.2004
  

21

ZÁKON

ze dne 11. prosince 2003,

kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zákona č. 309/2002 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
Změna zákona o krmivech

Čl. I

Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1), 1a) a 2) zní:

"§ 1
Předmět úpravy

(1) Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství1) požadavky pro výrobu, dovoz, používání, balení, označování, dopravu a uvádění do oběhu krmiv, doplňkových látek a premixů, jakož i pravomoc a působnost orgánů odborného dozoru nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem, včetně oprávnění ukládat sankce.

(2) Tento zákon se nevztahuje na krmiva, doplňkové látky a premixy, které jsou určeny pro vývoz a jsou nezávadné.1a)

(3) Tento zákon se nevztahuje na veterinární přípravky a léčiva.2)


1)   Směrnice Rady 70/524/EHS z 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech, ve znění pozdějších změn.
Směrnice Rady 96/51/ES z 23. července 1996, kterou se mění směrnice Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech, ve znění pozdějších změn.
Směrnice Rady 87/153/EHS z 16. února 1987, kterou se stanoví hlavní zásady pro vyhodnocování doplňkových látek ve výživě zvířat, ve znění směrnice Komise 2001/79/ES ze 17. září 2001.
Směrnice Rady 79/373/EHS z 2. dubna 1979 o uvádění krmných směsí na trh, ve znění pozdějších změn.
Směrnice Rady 96/25/ES ze dne 29. dubna 1996 o oběhu krmných surovin, kterou se mění směrnice 70/524/EHS, 74/63/EHS, 82/471/EHS a 93/74/EHS a zrušuje směrnice 77/101/EHS.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES ze dne 7. května 2002 o nežádoucích látkách v krmivech.
Směrnice Rady 93/74/EHS ze dne 13. září 1993 o krmivech určených ke zvláštním účelům výživy.
Směrnice Komise 94/39/ES ze dne 25. července 1994, kterou se stanoví seznam určených užití krmiv pro zvláštní účely výživy.
Směrnice Rady 82/471/EHS ze dne 30. června 1982 o určitých produktech používaných ve výživě zvířat.
Směrnice Rady 95/53/ES ze dne 25. října 1995, kterou se stanoví zásady organizace úředních kontrol v oblasti výživy zvířat.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/46/ES ze dne 23. července 2001, kterou se mění směrnice Rady 95/53/ES, kterou se stanoví zásady organizace úředních kontrol v oblasti výživy zvířat, a směrnice Rady 70/524/EHS, 96/25/ES a 1999/29/ES o výživě zvířat.
Směrnice Rady 95/69/ES ze dne 22. prosince 1995, kterou se stanoví podmínky a postupy pro schvalování a registraci některých výrobních provozů a dodavatelů působících v krmivářském odvětví, a kterou se mění směrnice 70/524/EHS, 74/63/EHS, 79/373/EHS a 82/471/ES.
Směrnice Komise 98/51/ES ze dne 9. července 1998, kterou se stanoví některá prováděcí opatření ke směrnici Rady 95/69/ES, kterou se stanoví podmínky a postupy pro schvalování a registraci některých výrobních provozů a dodavatelů působících v krmivářském odvětví.
Směrnice Rady 70/373/EHS ze dne 20. července 1970 o zavedení metod odběru vzorků a analytických metod Společenství pro úřední kontrolu krmiv.
První směrnice Komise 76/371/EHS ze dne 1. března 1976, kterou se stanoví metody odběru vzorků Společenství pro úřední kontrolu krmiv.
1a)   Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2)   Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

2. V § 2 písmeno f) zní:

"f) denní krmnou dávkou průměrné celkové množství krmiva, propočtené na obsah vlhkosti 12 %, které potřebuje zvíře daného druhu, věkové kategorie a užitkovosti k zajištění všech svých potřeb,".

 3. V § 2 písmeno g) zní:

"g)  doplňkovou látkou látka nebo přípravek použitý při výrobě krmiv nebo při výživě zvířat za účelem
1.  příznivého ovlivnění vlastností krmiv nebo vlastností živočišných produktů,
2.  uspokojení požadavků na výživu zvířat nebo na zlepšení živočišné produkce, zejména ovlivněním zažívací a trávicí (gastrointestinální) flóry nebo stravitelnosti krmiv,
3.  doplnění výživy zvířat o prvky, které přispívají k dosažení zvláštních výživových cílů nebo které zajišťují zvláštní požadavky na výživu zvířat v určitém období,
4.  zabránění nebo zmírnění škodlivých vlivů způsobených výkaly zvířat,
5.  zlepšení životního prostředí zvířat,".

4. V § 2 písmena i) a j) znějí:

"i)   nežádoucí látkou látka nebo produkt, které jsou přítomny na povrchu nebo v produktech určených ke krmení zvířat, a které představují potenciální nebezpečí pro zdraví zvířat, lidí nebo životní prostředí, nebo mohou mít nežádoucí vliv na živočišnou produkci, s výjimkou patogenních činitelů,
j)   zakázanou látkou nebo zakázaným produktem látka nebo produkt, které svojí podstatou negativně ovlivňují zdravotní stav zvířete nebo zdravotní nezávadnost suroviny anebo potraviny živočišného původu, které nesmějí být při výrobě krmiv, popřípadě ve výživě zvířat, použity,".

5. V § 2 písmena l) až s) znějí:

"l)   podmíněně použitelným krmivem, doplňkovou látkou nebo premixem krmivo, doplňková látka nebo premix, jež nesplňuje některý z požadavků stanovených tímto zákonem nebo právními předpisy vydanými na jeho základě nebo předpisy Evropských společenství, a jež nelze z tohoto důvodu užít pro původní účel, za předpokladu, že je u takového krmiva, doplňkové látky nebo premixu zachována jeho zdravotní nezávadnost,
m)   znehodnoceným krmivem, doplňkovou látkou nebo premixem krmivo, doplňková látka nebo premix nezpůsobilé k užití pro krmení zvířat,
n)   hospodářským zvířetem zvíře, které je obvykle chováno člověkem pro hospodářský účel nebo krmeno pro potřebu lidské výživy, a kožešinové zvíře,
o)   zvířetem v zájmovém chovu zvíře, které je člověkem chováno, není požíváno a není hospodářským zvířetem, s výjimkou kožešinových zvířat (dále jen "domácí zvíře"),
p)   určitým proteinovým krmivem krmná surovina, která představuje přímé nebo nepřímé zdroje proteinu a byla vyrobena zvláštním technologickým postupem,
r)   zvláštním účelem výživy zajištění specifických výživářsko-fyziologických požadavků určité kategorie hospodářského nebo domácího zvířete, jehož trávení, vstřebávání nebo látková výměna mohou být dočasně nebo nezvratně narušeny, a které proto může mít užitek z příjmu krmiva, které odpovídá jeho stavu,
s)   uváděním do oběhu držení, skladování, prodej krmiva, popřípadě doplňkové látky nebo premixu za účelem jejich prodeje, nabídky k prodeji nebo každý jiný způsob jejich převodu na třetí osobu za úplatu nebo bezplatně,".

6. V § 2 písmena u) až w) znějí:

"u)   druhem výroby výroba krmiv, výroba doplňkových látek, výroba premixů, výroba krmiv s použitím doplňkových látek nebo výroba krmiv s použitím premixů anebo výroba krmiv s použitím doplňkových krmiv,
v)   vzorkováním odběr vzorků pro úřední kontrolu krmiv, doplňkových látek, premixů a nežádoucích látek postupem stanoveným vyhláškou s výjimkou reziduí pesticidů a mikroorganizmů (dále jen "vzorkování"),
w)   výrobním provozem provozní jednotka, která vyrábí nebo zpracovává krmiva, doplňkové látky nebo premixy,".

7. V § 2 písmeno bb) zní:

"bb)   křížovou kontaminací výskyt dvou nebo více doplňkových látek, nežádoucích látek anebo výskyt zakázaných látek, popřípadě produktů, které mají vzájemné protichůdné nebo inhibiční účinky, nežádoucí nebo toxické účinky, jsou obsaženy v krmivu v množství vyšším, než je mez stanovitelnosti metod pro jejich zjišťování nebo stanovená hodnota tolerance pro jejich výskyt,".

8. V § 2 se doplňují písmena cc) až oo), která znějí:

"cc)   odborným dozorem úřední kontrola zahrnující dozor, prohlídky, ověřování, monitoring, vzorkování a analýzy prováděné orgánem odborného dozoru,
dd)   výrobcem právnická nebo fyzická osoba, která vyrábí nebo zpracovává krmiva, doplňkové látky nebo premixy, má tyto jako dodavatel v držení před jejich uvedením do oběhu anebo tyto do oběhu uvádí, včetně osoby provozující pojízdnou výrobnu krmiv,
ee)   zemědělskou prvovýrobou chov hospodářských zvířat, pěstování zemědělských plodin, včetně sklizně, výroba mléka, popřípadě vajec a produkce hospodářských zvířat před porážkou,
ff)   stadiem výroby jakákoli etapa produkce, výroby, skladování, přepravy, dodávání, distribuce, prodeje nebo dovozu krmných produktů,
gg)   dovozcem právnická nebo fyzická osoba, která dováží krmiva, doplňkové látky nebo premixy ze třetích zemí,
hh)   dohledatelností původu zjištění původu krmiva nebo látky, která je nebo by mohla být zpracována do krmiva, a to ve všech stadiích výroby, zpracování a dodávání,
i)   rizikem pravděpodobnost nepříznivého účinku na zdraví a závažnost tohoto účinku jako následek reálné existence nebezpečí,
jj)   nebezpečím biologické, chemické nebo fyzikální činitelé v krmných produktech nebo stav krmných produktů, které mohou nepříznivě ovlivnit zdraví,
kk)   smluvním státem stát, který je ve smluvním vztahu se státy Evropských společenství,
ll)   třetí zemí země, která není ve smluvním vztahu se státy Evropských společenství ani součástí Evropských společenství,
mm)   kontrolou dokladů ověření dokumentů přiložených k produktu nebo jakékoliv jiné informace týkající se produktu,
nn)   kontrolou identity ověření shody mezi dokumentem, označením a produktem provedené vizuální kontrolou,
oo)   fyzickou kontrolou kontrola samotného produktu, která v případě potřeby zahrnuje odběr vzorků a laboratorní zkoušení.".

9. V § 3 odstavec 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2a) zní:

" Základní ustanovení
§ 3

(1) Při výrobě, uvádění do oběhu a používání krmiv, doplňkových látek a premixů musí být dodržen obsah a stanovený účel užití doplňkových látek a určitých proteinových krmiv a obsah a limity nežádoucích látek, aby nedocházelo k poškození zdraví zvířat a aby byla zajištěna zdravotní nezávadnost2a) a nebyla negativně ovlivněna jakost živočišných produktů určených pro lidskou výživu.


2a)   § 3 odst. 1 písm. o) zákona č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

10. V § 3 odst. 6 písmeno b) zní:

"b)   krmné suroviny, krmiva, doplňkové látky a premixy obsahující nežádoucí látky, jestliže překračují limity stanovené vyhláškou,".

11. V § 3 odst. 9 se za slova "mohou být" vkládají slova "pro použití do těchto směsí".

12. V § 3 odstavce 11 a 12 včetně poznámky pod čarou č. 3a) znějí:

"(11) Ustanovení odstavce 10 se vztahuje i na osoby vyrábějící krmiva pro potřebu živočišné prvovýroby, které splňují podmínky pro výrobu krmiv stanovené tímto zákonem. Doplňková krmiva, která obsahují doplňkové látky uvedené v odstavci 9, smějí být přidávána do krmiv v podílu, který stanoví Ministerstvo zemědělství (dále jen "ministerstvo") vyhláškou.

(12) Krmiva nebo doplňkové látky, které obsahují geneticky modifikované organismy, anebo které byly jejich prostřednictvím získány, smějí být používány pro výrobu krmiv, včetně výroby pro potřebu živočišné prvovýroby, popřípadě pro uvádění do oběhu, a to jen za podmínek stanovených zvláštním zákonem.3a)


3a)   Zákon č. 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů.".

13. V § 3 odst. 13 se slova "uvádění do oběhu krmiv s obsahem nežádoucích látek a produktů," zrušují a slova "Ministerstvo zemědělství (dále jen "ministerstvo")" se nahrazují slovem "ministerstvo".

14. Za § 3 se vkládají nové § 3a a 3b, které včetně poznámek pod čarou č. 3b) a 3c) znějí:

"§ 3a

(1) Krmiva, krmné suroviny a všechny ostatní látky a produkty, doplňkové látky a premixy (dále jen "krmné produkty") určené k výživě zvířat zajišťujících produkci potravin nesmí představovat nebezpečí pro zdraví zvířat, lidí nebo životní prostředí a živočišné produkty získané z těchto zvířat musí být nezávadné a vhodné pro lidskou spotřebu.

(2) Fyzická nebo právnická osoba, která vyrábí, dováží, uvádí do oběhu, nebo používá krmné produkty, včetně krmení zvířat pro potřebu živočišné prvovýroby, musí na všech stupních své činnosti zajistit, aby krmné produkty splňovaly požadavky stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy.

(3) Osoba uvedená v odstavci 2 musí zajistit přesnou dohledatelnost původu a údaje umožňující sledování krmného produktu, který byl nebo by měl být zapracován do krmiva. Tato osoba musí mít zpracován způsob a pracovní postup, který jí umožní identifikovat osoby, které jí dodaly nebo kterým tato osoba dodala své výrobky nebo produkty. Tyto informace musí poskytnout na vyžádání orgánu odborného dozoru, kterým je Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský3b) (dále jen "ústav").

(4) Má-li osoba uvedená v odstavci 2 důvodné podezření nebo zjistí-li, že krmný produkt nesplňuje podle odstavce 1 požadavky stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy, informuje o tom ústav a učiní neprodleně opatření k zabránění dalšímu šíření nebezpečí pro zdraví zvířat, lidí a životní prostředí, a sice pozastaví další výrobu, zastaví další uvádění krmného produktu do oběhu, zajistí jeho oddělené uskladnění, popřípadě provede jeho stažení z oběhu.

(5) Osoba uvedená v odstavci 2 informuje o přijatých opatřeních podle odstavce 4 ústav a současně účinně a přesně informuje uživatele, kterým dodala krmné produkty, o důvodu pozastavení dodávek těchto krmných produktů. V případě nutnosti vyžádá od nich výrobky, kterými je zásobila, pokud jiná opatření nezajistí dostatečnou ochranu zdraví zvířat, lidí a životního prostředí. Při zajišťování činností uvedených v odstavcích 4 a 5 osoba uvedená v odstavci 2 spolupracuje s ústavem za účelem zabránění rizik, ke kterým by jí dodaným krmným produktem mohlo dojít, zejména poskytnutím veškerých údajů, které umožňují jeho přesnou dohledatelnost a sledování.

(6) Ústav neprodleně

a)   ověří přijaté informace,
b)   prošetří povahu nebezpečí, případný obsah nežádoucích látek v krmném produktu, jejich možný původ nebo příčinu vzniku nebezpečí, popřípadě vydá rozhodnutí o opatření podle § 18.

(7) Na základě zjištěného rozsahu nebezpečí ústav posoudí další části partie nebo dodávky stejného druhu anebo označení. Potvrdí-li se nebezpečí, ústav postupuje podle § 16b a 18.

(8) Povinnosti stanovené v odstavcích 4 a 5 v případě zjištění, že krmný produkt nesplňuje požadavky podle odstavce 1, se vztahují i na provozovatele laboratoří podle § 17 odst. 2, kteří provádějí příslušné analýzy.

§ 3b
Požadavky na bezpečnost krmných produktů

(1) Krmné produkty nesmějí být uvedeny do oběhu a nesmějí být použity ke krmení hospodářských zvířat, pokud nejsou podle příslušného nařízení3c) bezpečné.

(2) Požadavky na posuzování bezpečnosti krmných produktů stanoví zvláštní právní předpis.3c)

(3) Krmné produkty ze třetích zemí smějí být uváděny do oběhu a smějí být používány, pouze jsou-li zdravé, nefalšované a v obchodovatelné jakosti, a tak při správném užití nepředstavují žádné nebezpečí pro zdraví zvířat, lidí a životní prostředí, nebo nemají-li nežádoucí vliv na živočišnou produkci.


3b)   Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zákona č. 309/2002 Sb.
3c)   Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinové legislativy, kterým se zřizuje Evropský úřad pro bezpečnost potravin a kterým se stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin.".

15. V § 4 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 4) zní:

"(1) Krmiva, doplňkové látky a premixy určené k uvádění do oběhu smějí vyrábět výrobci, kteří jsou podnikateli4) a jsou registrováni podle § 8. Povinnost registrace se vztahuje rovněž na osoby uvedené v § 3 odst. 11, na osoby provozující výrobní zařízení pojízdných výroben krmiv, na dodavatele podle odstavce 4, na dovozce krmiv, doplňkových látek nebo premixů a na distributory podle § 8a. Podnikatelé, kteří vyrábějí krmiva s použitím doplňkových krmiv a používají je pro potřebu živočišné prvovýroby, ale neuvádějí je do oběhu, jsou povinni ohlásit tuto skutečnost písemně ústavu, včetně příslušného výrobního provozu podle § 8b.


4)   § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.".

16. V § 4 odst. 2 se čárka za slovy "uvedených krmiv" nahrazuje tečkou a slova "pokud nebyla získána z geneticky modifikovaných organizmů." se zrušují.

17. V § 4 odst. 3 písmeno c) zní:

"c)   krmné směsi s použitím premixů s obsahem stimulátorů růstu, antikokcidik nebo chemoterapeutik, vitaminu A, vitaminu D, mědi nebo selenu,".

18. V § 4 se odstavec 6 zrušuje.Dosavadní odstavce 7 až 12 se označují jako odstavce 6 až 11.

19. V § 4 odst. 7 se slovo "vlastní" zrušuje a za slovo "potřebu" se doplňují slova "zemědělské prvovýroby.".

20. V § 4 odstavce 9 až 11 včetně poznámky pod čarou č. 5b) znějí:

"(9) Výrobce doplňkových látek, premixů a krmiv s použitím doplňkových látek nebo premixů nebo krmiv s použitím doplňkových krmiv je povinen odebrat z každé vyrobené partie vzorek a zajistit jeho uchování po dobu její minimální trvanlivosti nebo záruční doby kromě vzorků podléhajících zkáze.

(10) Do oběhu smějí být uváděna pouze krmiva, doplňkové látky a premixy, které jsou zdravotně nezávadné, nefalšované, obchodovatelné jakosti, nejsou znehodnocené, neobsahují zakázané látky a produkty a nejsou označeny údaji nepravdivými nebo klamavými. Nesmí představovat riziko pro zdraví zvířat, lidí a životní prostředí. Tato ustanovení se vztahují i na krmiva určená k přikrmování volně žijící zvěře5b) a krmiva uváděná za tímto účelem do oběhu.

(11) Doplňkové látky, jejich specifikaci podle druhů a určitá proteinová krmiva povolená pro výrobu a uvádění do oběhu, podmínky pro jejich použití a zpracování do krmných směsí, požadavky na krmné suroviny a minimální požadavky na krmné směsi a limitní hodnoty jejich složení, požadavky na výrobu premixů a použití nosičů, zvláštní účely výživy a požadavky na ně, požadavky na dodavatele a na výrobní provozy s přihlédnutím ke druhu výroby a výrobků a k použití doplňkových látek, určitých proteinových krmiv a způsob uchovávání vzorků u výrobců stanoví ministerstvo vyhláškou.


5b)   Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.".

21. V § 5 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

"c)   u výrobce uvádějícího krmiva do oběhu nebo osoby vyrábějící pro potřebu živočišné prvovýroby nebo provozovatele pojízdné výrobny krmiv při výrobě krmných směsí s použitím doplňkových krmiv
1.  druh a množství použitých doplňkových krmiv a krmných surovin, včetně vlastních zdrojů,
2.  jméno a bydliště nebo obchodní firmu nebo název a sídlo provozovny výrobce, dovozce, dodavatele nebo příjemce doplňkových krmiv a krmných surovin použitých pro výrobu kompletních krmiv.".

22. V § 5 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "na výrobce krmiv uvádějící krmiva do oběhu, osoby vyrábějící pro potřebu živočišné prvovýroby a na provozovatele pojízdných výroben krmiv, kteří vyrábějí krmiva s použitím doplňkových krmiv.".

23. V § 5 odstavec 5 zní:

"(5) Výrobce, dovozce, dodavatel a distributor nebo osoba vyrábějící krmiva pro potřebu živočišné prvovýroby nebo provozovatel pojízdné výrobny krmiv, který má v držení, vlastní nebo dovezl krmivo, premix nebo doplňkovou látku s nadlimitním obsahem nežádoucích látek a produktů, je povinen vést o tom samostatnou evidenci.".

24. V § 5 odst. 6 se odkaz na poznámku pod čarou č. 5a) nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 5c), která zní:


"5c)   § 49 odst. 1 písm. j) zákona č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

25. V § 6 odst. 1 se slova "a krmiv s nadlimitním obsahem nežádoucích látek" zrušují.

26. V § 6 odst. 2 se za slovy "které vydá" vkládá slovo "ústav" a slova "Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský6) (dále jen "ústav")" včetně poznámky pod čarou č. 6) se zrušují.

27. V § 7 odst. 2 se za slova "jinými látkami" vkládají slova "nebo produkty", za slova "k zanesení doplňkových" se vkládají slova "nebo zakázaných" a za slovo "látek" se vkládají slova "nebo produktů".

28. V § 8 odst. 2 se za slovem "premixů" čárka nahrazuje spojkou "a" a slova "a krmiv s nadlimitním obsahem nežádoucích látek a produktů" se zrušují.

29. V § 8 odstavec 7 zní:

"(7) Žadatel, který hodlá vyrábět, dovážet nebo uvádět do oběhu krmné suroviny nebo produkty, které byly získány anebo upraveny pomocí nových technologických postupů nebo které nemají dosud charakter krmiva, a doplňkové látky určené pro silážování, může být registrován až po kladném výsledku provedeného biologického zkoušení. Nelze-li ukončit biologické zkoušení nejdéle do 3 let od podání žádosti o registraci, stanoví konečný termín ukončení biologického zkoušení na návrh žadatele ministerstvo rozhodnutím.".

30. V § 8 se odstavec 8 zrušuje.Dosavadní odstavce 9 až 13 se označují jako odstavce 8 až 12.

31. V § 8 odstavce 8 až 10 včetně poznámek pod čarou č. 8a) a 9) znějí:

"(8) Biologické zkoušení pro registrační řízení provádí ústav. Náklady za biologické zkoušení hradí žadatel, který je povinen bezplatně dodat ústavu krmnou surovinu, produkt nebo doplňkovou látku určenou pro silážování v požadovaném množství k provedení biologického zkoušení. Biologické zkoušení prováděné pokusem na zvířeti musí být uskutečněno za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.8a)

(9) Ústav může upustit na základě souhlasu Státní veterinární správy9) od biologického zkoušení krmné suroviny nebo produktu anebo doplňkové látky určené pro silážování podléhající biologickému zkoušení v případech, kdy žadatel předloží spolu se žádostí o registraci výsledky biologického zkoušení požadované tímto zákonem. Ústav si může vyžádat další potřebné speciální expertizy.

(10) Ústav zpracuje o provedeném biologickém zkoušení souhrnnou dokumentaci, která je podmínkou pro vydání rozhodnutí o registraci žadatele podle ustanovení odstavce 7. Nedílnou součást souhrnné dokumentace pro doplňkové látky tvoří příslušná monografie.


8a)   Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
9)   § 48 písm. i) zákona č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

32. V § 8 se na konci odstavce 11 tečka zrušuje a doplňují se slova "anebo zrušení registrace.".

33. V § 8a odst. 1 a 3 se za slovy "písm. a) a b)" vkládá čárka a slova "nebo zrniny a olejniny získané prostřednictvím geneticky modifikovaných organismů nebo obsahující geneticky modifikované organismy," se zrušují.

34. V § 8a odstavec 4 zní:

"(4) V případě změny skupin doplňkových látek, premixů nebo krmiv uvedených v odstavci 1 a uváděných do oběhu, a dalších změn údajů uvedených v žádosti o registraci, distributor požádá o změnu registrace. Jsou-li údaje, kterých se týká žádost o změnu, součástí vydaného rozhodnutí o registraci, vydá ústav rozhodnutí o změně registrace.".

35. Za § 8a se vkládá nový § 8b, který zní:

"§ 8b
Evidence výrobních provozů

(1) Podnikatelé, kteří podle § 4 odst. 1 věty poslední vyrábějí krmiva s použitím doplňkových krmiv, jež používají pro potřebu živočišné prvovýroby, aniž je uvádějí do oběhu, musí požádat ústav o zaevidování takového výrobního provozu.

(2) Součástí žádosti o zaevidování podle odstavce 1 je písemné prohlášení žadatele o tom, že zajistí vedení dokumentace a evidence krmiv s použitím doplňkových krmiv podle § 5 odst. 2 písm. c).

(3) Ústav vydá o zaevidování výrobního provozu rozhodnutí. Součástí rozhodnutí je evidenční číslo výrobního provozu a adresa podnikatele.

(4) V případě změn údajů uvedených v žádosti o zaevidování podle odstavce 1 podnikatel požádá o změnu rozhodnutí o evidenci.

(5) Ústav vydá rozhodnutí o zrušení evidence výrobního provozu podnikatele, zjistí-li závažné porušení povinností stanovených v odstavci 2, v § 3 odst. 2, v § 3 odst. 6 písm. a) a b) a v § 18. Na písemnou žádost podnikatele ústav rozhodnutím evidenci zruší.

(6) Náležitosti žádosti o zaevidování podle odstavce 1 výrobního provozu podnikatele stanoví ministerstvo vyhláškou.".

36. V § 9 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Rozšíření registrace není nutné v případě dodávek z členských států Evropské unie.".Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

37. V § 10 nadpis zní:

"Zveřejnění registrace výrobců, dodavatelů, distributorů a dovozců".

38. V § 10 odst. 1 se za slovo "dodavatelů" vkládá slovo " , dovozců".

39. V § 11 odst. 1 se písmena d) a i) zrušují.Dosavadní písmena e) až j) se označují jako písmena d) až h).

40. V § 11 odst. 5 se za slovy "do oběhu" vkládají slova "dovozci nebo".

41. V § 14 odst. 1 písmeno b) zní:

"b) křížovou kontaminací nebo znečištěním nežádoucími mikroorganismy a plísněmi a jejich nežádoucím pomnožováním, nebo kontaminací nežádoucími doplňkovými látkami nebo zakázanými látkami a produkty,".

 42. V § 14 odst. 2 se za slovy "s nadlimitním obsahem" slovo "některých" zrušuje a za slovy "nežádoucích látek" se zrušují slova "a produktů".

43. V § 15 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

"(2) Krmiva obsahující krmné suroviny pocházející ze savčích tkání nebo jiné krmné suroviny živočišného původu, jejichž zkrmování přežvýkavci je zakázáno, musí být přepravována způsobem, který zabrání znečištění nebo křížové kontaminaci jiných přepravovaných krmiv.

(3) Podrobnosti pro přepravu krmiv uvedených v odstavci 2 stanoví ministerstvo vyhláškou.".

44. V § 16 odstavec 1 zní:

"(1) Ústav dozírá na dodržování práv a povinností stanovených tímto zákonem, prováděcími právními předpisy a předpisy Evropských společenství v oblasti krmiv a výživy zvířat; přitom zejména dohlíží na dodržování těmito předpisy stanovených podmínek

a)   při výrobě, dovozu, přepravě nebo uvádění do oběhu krmiv, doplňkových látek nebo premixů výrobci, dovozci, dodavateli a distributory,
b)   při užití krmiv, doplňkových látek nebo premixů dalšími osobami.".

45. V § 16 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

"(8) Jestliže ústav vlastním šetřením nebo na základě sdělení právnické nebo fyzické osoby zjistí, že se vyskytly nebo vyskytují skutečnosti způsobilé ohrozit bezpečnost některé části krmného produktu nebo krmný produkt (§ 3a odst. 3 až 7), vyžádá a zajistí informace nezbytné pro dohledání původu produktu, tyto informace ověří, případně uloží zvláštní opatření podle § 18, s cílem zabránit užití produktu ve výživě zvířat; ústav současně prošetří povahu těchto skutečností, zjistí obsah nežádoucích látek, jejich původ, případně nebezpečí jiného rizika. Potvrdí-li provedené šetření výskyt skutečnosti způsobilé ohrozit bezpečnost další části partie nebo dodávky krmného produktu, ústav učiní opatření a postupy podle § 3a odst. 6 a 7 a zajistí koordinaci mezi příslušnými kontrolními orgány. Pro tyto účely využije systém rychlého varování.".Dosavadní odstavce 8 až 11 se označují jako odstavce 9 až 12.

46. Za § 16a se vkládá nový § 16b, který včetně nadpisu zní:

"§ 16b
Systém rychlého varování

(1) Ústav při nebezpečí vzniku rizika z krmného produktu, který nemůže být podle § 3a odst. 1 považován za bezpečný nebo nezávadný (§ 3a odst. 1), využívá systém rychlého varování, který zahrnuje oblasti výroby, užití, uvádění do oběhu a dovoz krmných produktů. Ústav je pro tyto oblasti kontaktním místem, přičemž pro tento účel zpracovává pohotovostní operační plány, v nichž stanoví opatření pro případ zjištění, že krmný produkt určený k výživě zvířat není bezpečný a představuje riziko pro zdraví zvířat, lidí nebo životní prostředí, určí pravomoci, odpovědnost a způsoby předávání informací v rámci ústavu.

(2) Výskyt krmného produktu, který nemůže být podle § 3b odst. 1 považován za bezpečný, je ústav povinen oznámit neprodleně Národnímu kontaktnímu místu.

(3) Vláda stanoví nařízením způsob a postupy předávání informací v systému rychlého varování, včetně koordinace a vymezení účasti ministerstev a státních orgánů dozoru.

(4) Ministerstvo oznámí Komisi a ostatním členským státům Evropské unie výskyt krmného produktu, u kterého bylo potvrzeno, že není bezpečný, a současně sdělí opatření, které přijalo, aby nedošlo k ohrožení zdraví zvířat, lidí a životního prostředí.

(5) Ministerstvo sděluje Komisi seznam povolených a registrovaných výrobních provozů dodavatelů, distributorů a dovozců podle § 10.

(6) Ministerstvo sděluje Komisi seznam laboratoří provádějících analýzy pro úřední kontrolu krmiv.".

47. § 19 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 11) a 12) zní:

"§ 19
Pokuty

(1) Výrobci, dovozci, dodavateli nebo distributorovi, který

a)   vyrábí, doveze nebo uvádí do oběhu krmiva, doplňkové látky a premixy opatřené údaji, které jsou klamavé nebo nepravdivé,
b)   vyrábí, doveze nebo uvádí do oběhu krmiva, doplňkové látky nebo premixy, které nebyly povoleny nebo nesplňují požadavky stanovené v § 3 a 4 a v § 11 až 15,

lze uložit pokutu do výše 250 000 Kč.

(2) Podnikateli, který krmiva, doplňkové látky a premixy používá a nedodržuje podmínky pro jejich užití podle § 11 a ohrozí tím zdraví zvířat nebo lidí, lze uložit pokutu do výše 250 000 Kč.

(3) Podnikateli, který není registrován podle tohoto zákona a vyrábí, dováží nebo uvádí do oběhu krmiva, doplňkové látky a premixy, jejichž výroba nebo dovoz nebo uvádění do oběhu podléhá tomuto zákonu, lze uložit pokutu do výše 750 000 Kč.

(4) Podnikateli, který poruší povinnost ohlásit výrobní provoz pro výrobu krmiv s použitím doplňkových krmiv používaných pro potřebu živočišné prvovýroby, které neuvádí do oběhu podle § 4, lze uložit pokutu do výše 250 000 Kč.

(5) Výrobci, dovozci, dodavateli, distributorovi nebo osobě vyrábějící krmiva pro potřebu živočišné prvovýroby neuváděná do oběhu, který nesplní povinnost podle § 3a, lze uložit pokutu do výše 500 000 Kč.

(6) Výrobci, dovozci, dodavateli nebo distributorovi, který nesplní povinnost uloženou zvláštním opatřením podle § 18, lze uložit pokutu do výše 750 000 Kč.

(7) Nesplní-li výrobce, dovozce, dodavatel, distributor nebo jiná osoba povinnost, stanovenou pro bezpečnost krmných produktů, určených k výživě zvířat zajišťujících produkci potravin anebo svým počínáním nebo nečinností způsobí nebezpečí pro zdraví zvířat, lidí nebo životní prostředí, anebo ohrozí nezávadnost a vhodnost živočišných produktů získaných z těchto zvířat pro lidskou potřebu, případně nesplní informační nebo jinou související povinnost stanovenou tímto zákonem nebo předpisem Evropských společenství, může této osobě ústav uložit pokutu do výše 500 000 Kč.

(8) Při stanovení pokuty se přihlédne k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání. Pokutu lze výrobci, dovozci, dodavateli nebo distributorovi, který krmiva, doplňkové látky a premixy vyrábí, dováží a uvádí do oběhu, uložit do jednoho roku ode dne, kdy ústav zjistil porušení povinnosti, nejdéle však do 3 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

(9) Pokuty ukládá a vybírá ústav. Výnos pokut je příjmem státního rozpočtu České republiky. Pokuty vymáhá územní finanční orgán.11) Při ukládání, vybírání a vymáhání se postupuje podle zvláštních právních předpisů.12)


11)   Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
12)   Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.".

Čl. II

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

Čl. III
Přechodná ustanovení

1. Podnikatelé, kteří vyrábějí krmiva s použitím doplňkových krmiv a používají je pro potřebu živočišné prvovýroby, ale neuvádějí je do oběhu, jsou povinni ohlásit tuto skutečnost ústavu podle § 8b zákona č. 91/1996 Sb., ve znění tohoto zákona, nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Ustanovení § 3a zákona č. 91/1996 Sb., ve znění tohoto zákona, pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském

Čl. IV

Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 písmeno e) zní:

"e)  ve vydávání odborných posudků, stanovisek nebo osvědčení na žádost organizační složky státu nebo fyzické anebo právnické osoby. Vyžaduje-li zpracování a vydání odborného posudku, stanoviska nebo osvědčení uskutečnění chemické, biochemické, mikrobiologické nebo jiné zkoušky, hradí náklady na její provedení žadatel; způsob úhrady a další podrobnosti jejího provedení dohodne se žadatelem ústav. Organizační složka státu vydání odborného posudku, stanoviska nebo osvědčení nehradí,".

2. V § 3 odstavce 2 a 3 znějí:

"(2) Kromě činností uvedených v odstavci 1 může Ústav provádět chemické, biochemické, mikrobiologické, biologické a jiné zkoušky, a to na základě žádosti organizační složky státu nebo na základě žádosti fyzické anebo právnické osoby.

(3) Zkoušku podle odstavce 2 na vyžádání fyzické nebo právnické osoby Ústav provede za předpokladu, že k tomu nebude oprávněna žádná referenční laboratoř podle § 5 odst. 1.".

3. § 5 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 7) až 9b) zní:

"§ 5
Oprávnění udělovaná Ústavem k výkonu odborných činností a národní referenční laboratoře

(1) Zkušební úkony při biologickém zkoušení krmných surovin, krmných produktů nebo doplňkových látek určených pro silážování a laboratorní zkoušky jakosti krmiv, doplňkových látek a premixů podle zvláštního zákona,7) odběry vzorků půd a jejich chemické rozbory pro účely agrochemického zkoušení zemědělských půd podle zvláštního zákona,8) zkušební úkony při chemických rozborech hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravků, substrátů a statkových hnojiv podle zvláštního zákona,9) odborné a zkušební úkony při uznávání množitelských porostů nebo rozmnožovacího materiálu a při registraci odrůdy podle zvláštního zákona9a) a odborné a zkušební úkony při označování a certifikaci chmele podle zvláštního zákona9b) mohou kromě Ústavu provádět pouze fyzické nebo právnické osoby, které mají k výkonu odborných činností oprávnění udělené Ústavem.

(2) Podmínky, za kterých lze oprávnění k výkonu odborných činností podle odstavce 1 udělit, změnit, odejmout nebo zrušit, upravují zvláštní zákony. 7), 8), 9), 9a), 9b)

(3) Za účelem prohlubování, koordinace a sjednocování laboratorní, diagnostické a jiné zkušební činnosti jsou laboratoře Ústavu národní referenční laboratoří s rozsahem činností podle odstavce 1.

(4) Ministerstvo schvaluje na návrh Ústavu další národní referenční laboratoře, a to pro odborné a zkušební úkony, které neprovádí Ústav. Schválení může ministerstvo z podnětu Ústavu odejmout, jestliže národní referenční laboratoř nevykonává svoji činnost řádně nebo jestliže se změnily podmínky, za nichž ke schválení došlo.

(5) Ministerstvo jmenuje na návrh Ústavu osoby oprávněné k výkonu odborných činností podle odstavce 1 referenčními laboratořemi v rozsahu oprávnění.

(6) Seznam referenčních laboratoří podle odstavce 5 se zveřejňuje ve Věstníku Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

(7) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem požadavky na materiální a personální vybavení národních referenčních laboratoří a referenčních laboratoří a na zaměření, organizaci a metody jejich činnosti.


7)   § 17 zákona č. 91/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
8)   § 10 zákona č. 156/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
9)   § 4 zákona č. 156/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 273/1998 Sb., o odběrech a chemických rozborech vzorků hnojiv, ve znění vyhlášky č. 475/2000 Sb.
9a)   § 7 a 30 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).
9b)   Zákon č. 97/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

4. V § 6 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Ustanovení odstavců 1 až 4 se vztahují obdobně i na činnosti podle § 3 odst. 1 písm. e) a § 3 odst. 2 a 3, provádí-li je Ústav pro fyzické nebo právnické osoby.".

ČÁST TŘETĺ
Účinnost

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 8, pokud jde o § 2 písm. ll), bodu 14, pokud jde o § 3b, bodu 36, pokud jde o § 9 odst. 3, bodu 46, pokud jde o § 16b odst. 2 až 6, a bodu 47, pokud jde o § 19 odst. 7, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.