SBÍRKA ZÁKONŮ částka 139
rozeslána dne 12.12.2003
  

426

ZÁKON

ze dne 6. listopadu 2003,

kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna služebního zákona

Čl. I

Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb. a zákona č. 281/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se slova "§ 172 odst. 4" nahrazují slovy "§ 172", slova "§ 173 odst. 7" se nahrazují slovy "§ 173", slova "§ 181 odst. 5" se nahrazují slovy "§ 181" a slova "§ 182 odst. 2" se zrušují.

2. V § 6 odst. 2 písmeno e) zní:

"e)  vytváření a vedení informačních systémů ve státní správě,".

3. V § 6 odst. 2 písmeno f) zní:

"f) státní statistickou správu,".

 4. V § 6 odst. 2 písmeno l) zní:

"l) státní politiku výzkumu a vývoje,".

 5. V § 8 se odstavec 5 zrušuje.

6. V § 69 odst. 3 se slova "podle § 148 odst. 1" nahrazují slovy "poskytované jako složka platu".

7. V § 82 se slova " , s výjimkou ustanovení odstavce 4 části věty za středníkem" zrušují.

8. V § 112 odst. 2 písmeno b) zní:

"b) mu byl přiznán plný invalidní nebo částečný invalidní důchod nebo dosáhl věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod stanoveného pro muže v § 32 zákona o důchodovém pojištění a byl mu přiznán starobní důchod,".

 9. V § 114 odst. 2 se za slovo "stanoveného" vkládají slova "pro muže".

10. V § 133 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 61a) zní:

"(2) Platem státního zaměstnance je peněžité plnění poskytované ve výši a za podmínek stanovených tímto zákonem, prováděcím právním předpisem, služebním předpisem, a pokud tak stanoví tento zákon, zákonem o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech61a) (dále jen "zákon o platu") jako

a)   platový tarif,
b)   příplatek za službu,
c)   příplatek za vedení,
d)   příplatek za zastupování,
e)   plat za službu přesčas,
f)   příplatek za službu v sobotu a v neděli,
g)   příplatek za službu v noční době,
h)   příplatek za službu ve svátek,
i)   zvláštní příplatek,
j)   příplatek za diplomatické a konzulární hodnosti,
k)   příplatek za výchovu čekatele,
l)   další plat,
m)   osobní příplatek,
n)   odměna.

61a)  Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.".

11. V § 133 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Za služební pohotovost (§ 82) přísluší státnímu zaměstnanci odměna, která se nepovažuje za plat. Podmínky nároku na odměnu a její výše se řídí § 19 zákona o platu s tím, že výše odměny se určuje rovněž z poměrné části příplatku za službu.".

12. V § 134 větě druhé se slova "a pro platový stupeň, do kterého byl zařazen" nahrazují slovy "ve výši a za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem (§ 135)".

13. § 135 včetně nadpisu zní:

"§ 135
Výše platových tarifů a minimální platové tarify

Výši platových tarifů pro jednotlivé platové třídy a způsob jejich určení státnímu zaměstnanci stanoví vláda nařízením. Pro platové třídy platí tyto minimální platové tarify:

platová třída minimální platový tarif v Kč
měsíčně
1 4 500
2 4 900
3 5 300
4 5 750
5 6 200
6 6 750
7 7 300
8 7 900
9 8 700
10 9 700
11 10 850 
12 12 150".

14. § 137 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 63) až 66) zrušuje.

15. V § 138 větě první se slova "v ministerstvech a ústředních správních úřadech" zrušují a slova "40 % jejich platového tarifu a státním zaměstnancům v ostatních správních úřadech ve výši 30 % jejich platového tarifu" se nahrazují slovy " , kterou stanoví vláda nařízením".

16. § 141 včetně nadpisu zní:

"§ 141
Plat a náhradní volno za službu přesčas

Za hodinu služby přesčas (§ 83) přísluší státnímu zaměstnanci plat nebo náhradní volno, jejichž výše nebo rozsah a podmínky nároku se řídí § 10 zákona o platu s tím, že výše platu za službu přesčas se určuje rovněž z poměrné části příplatku za službu, a s tím, že k veškeré službě přesčas je přihlédnuto v platu představeného, který je vedoucím služebního úřadu, generálním ředitelem nebo jejich zástupcem.".

17. Za § 141 se vkládá nový § 141a, který včetně nadpisu zní:

"§ 141a
Příplatek za službu v sobotu a v neděli

Státnímu zaměstnanci přísluší za hodinu služby v sobotu nebo v neděli příplatek ve výši stanovené v § 8 zákona o platu.".

18. § 142 včetně nadpisu zní:

"§ 142
Příplatek za službu v noční době

Státnímu zaměstnanci, s výjimkou představeného uvedeného v § 141, přísluší za hodinu služby v noční době (§ 83) příplatek ve výši stanovené v § 7 zákona o platu.".

19. V § 143 odstavec 2 zní:

"(2) Za službu ve svátek přísluší státnímu zaměstnanci náhradní volno nebo příplatek, jejichž rozsah nebo výše a podmínky nároku se řídí § 14 odst. 2 zákona o platu.".

20. V § 144 odst. 1 se slova "a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech" zrušují.

21. V § 144 odstavec 2 zní:

"(2) Státnímu zaměstnanci, který vykonává službu spojenou s jinými riziky ohrožení života nebo zdraví, než jsou uvedeny v odstavci 1, nebo spojenou s jinými závažnými riziky při ochraně zájmů státu, přísluší zvláštní příplatek za podmínek a ve výši, které stanoví vláda nařízením.".

22. V § 144 se odstavce 3 a 4 zrušují.Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 3 a 4.

23. V § 144 odst. 3 se slova "a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech" zrušují a slova "odstavců 2 a 3" se nahrazují slovy "odstavce 2".

24. Za § 144 se vkládá nový § 144a, který včetně nadpisu zní:

"§ 144a
Příplatek za diplomatickou nebo konzulární hodnost

(1) Vláda stanoví nařízením výši příplatků za přiznané diplomatické nebo konzulární hodnosti.

(2) Státnímu zaměstnanci, kterému přísluší příplatek za diplomatickou nebo konzulární hodnost, nenáleží plat za službu přesčas (§ 141), příplatek za službu v sobotu a v neděli (§ 141a), příplatek za službu v noční době (§ 142), příplatek za službu ve svátek (§ 143 odst. 2) a odměna za pracovní pohotovost (§ 133 odst. 3).".

25. V § 145 se slova "5 % platového tarifu státního zaměstnance" nahrazují slovy " , kterou stanoví vláda nařízením".

26. § 146 včetně nadpisu zní:

"§ 146
Další plat

Státnímu zaměstnanci přísluší v kalendářním roce další platy za podmínek a ve výši, které stanoví vláda nařízením.".

27. V § 147 se odstavec 2 zrušuje.Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

28. V § 147 odst. 2 se slova "20 % platového tarifu státního zaměstnance" nahrazují slovy " , kterou stanoví vláda nařízením".

29. V § 148 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

30. V § 154 odst. 1 se slova "zařazení státního zaměstnance do platového stupně a o" zrušují a za slovo "tarifu" se vkládají slova "státního zaměstnance".

31. V § 155 se na konci doplňují slova "a pro odměnu za služební pohotovost".

32. § 156 se včetně poznámek pod čarou č. 71) a 72) zrušuje.

33. V § 157 se na konci doplňují slova "a odměny za služební pohotovost".

34. V § 158 odst. 1 větě první se slova "§ 137 odst. 4," a číslo " , 156" zrušují.

35. V § 158 odst. 1 větě druhé se slova "Platový stupeň" nahrazují slovy "Výši platového tarifu".

36. V § 159 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

"c)  příplatek za práci v sobotu a v neděli,".Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena d) až g).

37. V § 160 se za slovo "přísluší" vkládá slovo "nejnižší" a slova "ve výši stanovené ve stupnici platových tarifů (§ 135) pro první platový stupeň" se zrušují.

38. § 161 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 73) zní:

"§ 161
Plat a náhradní volno za práci přesčas

Za hodinu práce přesčas73) přísluší čekateli plat nebo náhradní volno, jejichž výše nebo rozsah a podmínky nároku se řídí § 10 zákona o platu.


73)  § 96 zákoníku práce.".

39. Za § 161 se vkládá nový § 161a, který včetně nadpisu zní:

"§ 161a
Příplatek za práci v sobotu a v neděli

Čekateli přísluší za hodinu práce v sobotu nebo v neděli příplatek ve výši stanovené v § 8 zákona o platu.".

40. § 162 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 74) zní:

"§ 162
Příplatek za práci v noční době

Čekateli přísluší za hodinu práce v noční době4) příplatek ve výši stanovené v § 7 zákona o platu.


74)  § 99 zákoníku práce.".

41. V § 163 odstavec 2 zní:

"(2) Za práci ve svátek přísluší čekateli náhradní volno nebo příplatek, jejichž rozsah nebo výše a podmínky nároku se řídí § 14 odst. 2 zákona o platu.".

42. V § 164 se číslo "5" nahrazuje číslem "3".

43. § 165 včetně nadpisu zní:

"§ 165
Další plat

Čekateli přísluší v kalendářním roce další platy za podmínek a ve výši, které stanoví vláda nařízením. Bude-li čekatel v průběhu kalendářního roku jmenován do služby, považují se pro účely splnění podmínek vzniku nároku na další plat jím odpracované dny za dny služby.".Poznámka pod čarou č. 75) se zrušuje.

44. Za § 165 se vkládá nový § 165a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 75) zní:

"§ 165a
Odměna za pracovní pohotovost

Za hodinu pracovní pohotovosti75) přísluší čekateli odměna, která se nepovažuje za plat. Podmínky nároku na odměnu a její výše se řídí § 19 zákona o platu.


75)  § 95 zákoníku práce.".

45. § 169 zní:

"§ 169

Odměňování zaměstnanců v pracovním poměru, kteří vykonávají práci ve správním úřadu, se řídí zákonem o platu, nestanoví-li tento zákon jinak.".

46. § 170 a 171 se včetně nadpisů zrušují.

47. V § 172 se odstavce 1 až 3 včetně poznámky pod čarou č. 77) zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 4.

48. V § 172 se za slovo "předpokladů" vkládají slova "pro zařazení do platové třídy podle § 4 odst. 1 zákona o platu" a slova "pracovních činností" se nahrazují slovy "prací podle § 4 a 23 zákona o platu".

49. V § 173 se odstavce 1 až 6 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 7.

50. V § 173 větě první se slova "v rámci rozpětí stanoveného ve stupnici platových tarifů (§ 171) mezi nejnižším a nejvyšším platovým tarifem příslušné platové třídy" nahrazují slovy "v příslušné platové třídě stanovený podle § 4 a 23 zákona o platu podle vlastního uvážení" a věta druhá se zrušuje.

51. § 176 až 180 se včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 78) zrušují.

52. § 181 včetně nadpisu zní:

"§ 181
Osobní příplatek

Zaměstnanci uvedenému v § 2 odst. 3 písm. a) až d) přiznává, zvyšuje, snižuje nebo odnímá osobní příplatek člen vlády nebo vedoucí Úřadu vlády, pro kterého vykonává práci, nebo kterého zastupuje. Maximální výše osobního příplatku stanovená podle § 12 a 23 zákona o platu platí i zde.".

53. § 182 a 183 se včetně nadpisů zrušují.

54. V § 184 se slova "§ 82," zrušují.

55. § 185 až 189 se zrušují.

56. V § 190 odst. 1 se slova "odst. 7" zrušují.

57. V § 195 odst. 3 větě druhé se slova " , popřípadě návrh na přiznání a výši osobního příplatku, jejího zvýšení, snížení nebo odejmutí osobního příplatku" zrušují.

58. V § 195 se odstavce 4 a 5 zrušují.Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 4.

59. V § 232 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují slova "s tím, že vnitřním předpisem se rozumí služební předpis generálního ředitele a nelze použít možnosti ujednání v kolektivní smlouvě.".

60. V § 232 se na konci doplňuje věta "Plat podle § 40 odst. 2 a 3, § 44 věty druhé, § 87 odst. 2, § 111 a § 222 odst. 3 se pro účely zjišťování průměrného výdělku nezahrnuje do hrubé mzdy zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období, a doba, po kterou je tento plat poskytován, se nepovažuje za odpracovanou v rozhodném období.".

61. V § 233 odst. 4 se slova "zařadí se do platové třídy, která ve stupnici platových tarifů (§ 171) odpovídá platové třídě stanovené podle § 136 pro služební místo" nahrazují slovy "přísluší mu plat podle části desáté hlavy první, s výjimkou příplatku za službu (§ 138)".

62. § 245 se včetně poznámky pod čarou č. 86) zrušuje.

63. § 247 se zrušuje.

64. V § 254 se slova "§ 171, § 172 odst. 2," zrušují a slova "příloh č. 1 a 3" se nahrazují slovy "přílohy č. 1".

65. V příloze č. 1 bodu 10 větě první se čárka za slovem "ministerstev" nahrazuje slovem "a" a slova "a krajských veterinárních správ" se zrušují.

66. V příloze č. 1 bodu 11 větě první se za slovem "ministerstev" čárka nahrazuje slovem "a", slovo "orgánů" se nahrazuje slovem "úřadů" a slova " , Státní veterinární správy a krajských veterinárních správ" se zrušují.

67. V příloze č. 1 bodu 12 větě první se čárka za slovem "ministerstev" nahrazuje slovem "a" a slova "a Státní veterinární správy" se zrušují.

68. Příloha č. 3 se zrušuje.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o finanční kontrole

Čl. II

V § 32 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 123/2003 Sb., se číslo "2004" nahrazuje číslem "2005".

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona č. 131/2003 Sb.,
kterým se mění veterinární zákon

Čl. III

V zákoně č. 131/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část pátá zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona č. 274/2003 Sb.,
kterým se mění   některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví

Čl. IV

V čl. II bodech 17 a 18 zákona č. 274/2003 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví, se číslo "2003" nahrazuje číslem "2004".

ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2 až 4, bodu 13 a bodů 65 až 67, které nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.