SBÍRKA ZÁKONŮ částka 85
rozeslána dne 6.8.2003

251

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 21. července 2003,

kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 12 a 13 zákona:

ČÁST PRVNĺ
Změna nařízení vlády,
kterým se stanoví technické požadavky
na elektrická zařízení nízkého napětí

Čl. I

Nařízení vlády č. 168/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, ve znění nařízení vlády č. 281/2000 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 2) zní:


"2)  Například Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA), vyhlášený pod č. 56/2001 Sb. m. s.".

2. V § 3 odst. 1 se slova "vydá prohlášení o shodě podle § 5, popřípadě" zrušují.

3. V § 3 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 2a) zní:

"(2) V případě, že bylo zahájeno řízení o uložení ochranného opatření podle zvláštního zákona,2a) a požádá-li o to výrobce nebo dovozce, autorizovaná osoba (§ 11 odst. 1 zákona) mu vydá zprávu o tom, zda je elektrické zařízení ve shodě se základními požadavky.


2a)  Například § 7a odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 22/1997 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb.".

4. V § 3 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Na žádost příslušného orgánu Evropského společenství mu autorizovaná osoba vydá stanovisko, v němž uvede, v čem elektrické zařízení specifikované v žádosti nesplňuje základní požadavky.".

5. V § 4 se slova "úředním jazyce státu, ve kterém má výrobek původ" nahrazují slovy "jazyce jednoho z členských států Evropské unie".

6. § 5 se zrušuje.

7. V § 5a odst. 1 se slova "která mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství a" a slova "nevypracovává prohlášení o shodě podle § 7, ale" zrušují.

8. V příloze č. 4 bodě 6. se slova "prohlášení o shodě nebo" zrušují.

ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky
na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility

Čl. II

Nařízení vlády č. 169/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility, ve znění nařízení vlády č. 282/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 písm. f) se slova " , majícího původ v členských státech Evropského společenství nebo v České republice," a věta poslední zrušují.

2. Poznámka pod čarou č. 2) zní:


"2) Například Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA), vyhlášený pod č. 56/2001 Sb. m. s.".

3. V § 4 odst. 3 se za slova "výrobce nebo dovozce" vkládá slovo "ES" a slova "nebo certifikát typu" a slova ", , popřípadě doklad vydaný příslušným správním úřadem" se zrušují.

4. V § 5 se slova "nebo doklady vydané správním úřadem" zrušují a slova "úředním jazyce státu, ve kterém má výrobek původ" se nahrazují slovy "jazyce jednoho z členských států Evropské unie".

5. § 7 se zrušuje.

6. V § 7a odst. 1 se slova "které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství a" a slova "nevypracovává prohlášení o shodě podle § 7, ale" zrušují.

ČÁST TŘETĺ
Změna nařízení vlády,
kterým se stanoví technické požadavky
na strojní zařízení

Čl. III

Nařízení vlády č. 170/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 15/1999 Sb. a nařízení vlády č. 283/2000 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 2) zní:


2)  Například Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA), vyhlášený pod č. 56/2001 Sb. m. s.".

2. V § 1 odst. 6 se slova " , byla pro ně vydána prohlášení o shodě nebo" nahrazují slovem "a" a věta druhá se zrušuje.

3. V § 3 odst. 3 se slova "nebo vydání prohlášení o shodě" a slova "nebo prohlášení o shodě" zrušují.

4. V § 3 odst. 4 se slova "nebo prohlášení o shodě" zrušují.

5. V § 3a se slova "§ 5 odst. 3" nahrazují slovy "příloha č. 6 bod 3".

6. V § 4 se slova "úředním jazyce státu, ve kterém má výrobek původ," nahrazují slovy "jazyce jednoho z členských státu Evropské unie".

7. § 5 se zrušuje.

8. V § 5a odst. 1 se slova " , která mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství," zrušují.

9. V příloze č. 1 bodě 1.7.3 písm. b) se slova "pro výrobky mající původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství" zrušují.

10. V příloze č. 3 bodě 3. se slova "U výrobků majících původ v členských státech Evropského společenství se" zrušují, slovo "zmíněná" se nahrazuje slovem "Zmíněná" a za slovo "dokumentace" se vkládá slovo "se".

ČÁST ČTVRTÁ
Změna nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky
na osobní ochranné prostředky

Čl. IV

Nařízení vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, ve znění nařízení vlády č. 284/2000 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 2) zní:


"2)  Například Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA), vyhlášený pod č. 56/2001 Sb. m. s.".

2. V § 2 odst. 3 se slova "které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství," zrušují.

3. V § 4 se slova "úředním jazyce státu, ve kterém má výrobek původ" nahrazují slovy "jazyce jednoho z členských států Evropské unie".

4. V § 5 odst. 7 písm. a) se slova "pro výrobky, které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství, nebo vypracování prohlášení o shodě u ostatních výrobků" a slova "nebo prohlášení o shodě" zrušují.

5. V § 5 odst. 7 písm. b) se slova "u výrobků majících původ v České republice nebo v Evropském společenství" nahrazují slovy "na výrobku".

6. V § 6 odst. 5 se slova "u výrobků, které mají původ v členských státech Evropského společenství nebo v České republice," a slova "a u ostatních výrobků certifikát typu" zrušují.

7. V § 7 odst. 4 se slova "výrobce nebo dovozce nesmí vydat prohlášení o shodě. V takovém případě" zrušují.

8. § 10 se zrušuje.

9. V § 10a odst. 1 se slova "které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství a" a slova "podle § 10" zrušují.

ČÁST PÁTÁ
Změna nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky
na jednoduché tlakové nádoby

Čl. V

Nařízení vlády č. 175/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby, ve znění nařízení vlády č. 80/1999 Sb. a nařízení vlády č. 285/2000 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 2) zní:


"2)  Například Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA), vyhlášený pod č. 56/2001 Sb. m. s.".

2. V § 3 odst. 2 písm. a) bodě 2 se slova "u nádob, které mají původ v České republice nebo v Evropském společenství,", slova "a u ostatních nádob vypracuje osvědčení o dokumentaci" a slova "nebo osvědčením o dokumentaci" zrušují.

3. V § 4 odst. 4 se slova "pro výrobky, které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství,", slova "a pro výrobky, které nemají původ v České republice nebo v Evropském společenství, certifikát typu" a slova "nebo certifikát typu" zrušují.

4. V § 5 odst. 3 písm. d) se slova " , které mají původ v členských státech Evropského společenství nebo v České republice,", slova " , u ostatních nádob umístění české značky shody podle zvláštního předpisu4)" včetně poznámky pod čarou č. 4) a slova "nebo k české značce shody" zrušují.

5. V § 8 se slova "v úředním jazyce státu, ve kterém má výrobek původ" nahrazují slovy "v jazyce jednoho z členských států Evropské unie".

6. § 9 se zrušuje.

7. V § 9a odst. 1 se slova "mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství a které" a slova "podle § 9" zrušují.

8. V příloze č. 2 bodě 1. písm g) se slova "byla umístěna česká značka shody nebo" zrušují.

ČÁST ŠESTÁ
Změna nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky
na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

Čl. VI

Nařízení vlády č. 176/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, ve znění nařízení vlády č. 286/2000 Sb. a nařízení vlády č. 65/2003 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 2) zní:


"2)  Například Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA), vyhlášený pod č. 56/2001 Sb. m. s.".

2. V § 1a odst. 1 se za slovo "Pro" vkládá slovo "dovážená" a slova " , které nemají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství," se zrušují.

3. V § 4 odst. 1 písm. e) se slova " , s výjimkou umísťování české značky shody" zrušují.

4. § 5 se zrušuje.

5. V § 5a odst. 1 se slova " , které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství a" zrušují.

6. V § 7 se slova "prohlášení o shodě nebo", slovo "výrobce," a slova "nebo zplnomocněný zástupce" zrušují a slova "úředním jazyce státu, ve kterém má výrobek původ," se nahrazují slovy "jazyce jednoho z členských států Evropské unie".

7. V příloze č. 3 bodě 5. se slova "certifikát, který nazve u výrobků, které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství," a slova ", , u ostatních výrobků certifikát typu" zrušují.

8. V příloze č. 4 bodě 1. se slova "u výrobků, které mají původ v České republice nebo členských státech Evropského společenství" a věta poslední zrušují.

9. V příloze č. 5 bodě 2. se slova "u výrobků, které mají původ v České republice nebo v Evropském společenství," a věta poslední včetně poznámky pod čarou č. 4) zrušují.

10. V příloze č. 6 bodě 1. se slova "u výrobků, které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství," a věta poslední zrušují.

11. V příloze č. 7 bodě 1. se slova "u výrobků, které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství," a věta poslední zrušují.

12. V příloze č. 8 bodě 1. se slova "u výrobků, které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství," a věta poslední zrušují.

13. V příloze č. 9 bodě 1. se slova "u výrobků, které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství," a věta poslední zrušují.

ČÁST SEDMÁ
Změna nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky
na spotřebiče plynných paliv

Čl. VII

Nařízení vlády č. 177/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv, ve znění nařízení vlády č. 287/2000 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 2) zní:


"2)  Například Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA), vyhlášený pod č. 56/2001 Sb. m. s.".

2. V § 3 odst. 3 se slova " , které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství," zrušují.

3. V § 3 se odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 3) zrušuje.Dosavadní odstavce 5 až 10 se označují jako odstavce 4 až 9.

4. V § 3 odst. 4 se slova "a české značky shody, a kde to přichází v úvahu, vydání prohlášení o shodě" zrušují.

5. V § 3 odst. 5 se slova "nebo vydání prohlášení o shodě," a slova "nebo prohlášení o shodě" zrušují.

6. V § 3 odst. 6 se slova "nebo prohlášení o shodě" zrušují.

7. V § 3 odst. 8 se slova "úředním jazyce státu, ve kterém má výrobek původ" nahrazují slovy "jazyce jednoho z členských států Evropské unie".

8. § 4 se zrušuje.

9. V § 4a odst. 1 se slova "které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství a" a slova "podle § 4" zrušují.

10. V příloze č. 2 bodě 1.4 se slova " , které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství", slova "a u ostatních spotřebičů certifikát typu", slova "nebo certifikát typu" a slova "nebo certifikátu typu" zrušují.

11. V příloze č. 2 bodě 2.1 se věta poslední zrušuje.

12. V příloze č. 2 bodě 3.1 se věta poslední zrušuje.

13. V příloze č. 2 bodě 4.1 se věta poslední zrušuje.

14. V příloze č. 2 bodě 5.2 se věta poslední zrušuje.

15. V příloze č. 2 bodě 6.1 se věta poslední zrušuje.

16. V příloze č. 2 bodě 6.2 se věta poslední zrušuje.

ČÁST OSMÁ
Změna nařízení vlády,
kterým se stanoví technické požadavky na výtahy

Čl. VIII

Nařízení vlády č. 14/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění nařízení vlády č. 227/1999 Sb. a nařízení vlády č. 288/2000 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 2) zní:


"2)  Například Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA), vyhlášený pod č. 56/2001 Sb. m. s.".

2. V § 2 odst. 3 se slova "v případech výtahů a bezpečnostních komponent majících původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství též" zrušují.

3. V § 4 odst. 4 se slova "majících původ v České republice a v Evropském společenství" zrušují.

4. V § 5 odst. 2 se slova "úředním jazyce státu, ve kterém má výrobek původ" nahrazují slovy "jazyce jednoho z členských států Evropské unie".

5. § 6 se včetně poznámky pod čarou č. 4) zrušuje.

6. V § 6a odst. 1 se slova " , které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství," zrušují.

7. V příloze č. 5 části I odst. 4 se slova "certifikát, který nazve u výrobků majících původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství" a slova " , u ostatních výrobků certifikát o přezkoušení typu" zrušují.

8. V příloze č. 5 části II odst. 4 se slova "certifikát, který nazve u výrobků majících původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství" a slova " , u ostatních výrobků certifikát o přezkoušení typu" zrušují.

9. V příloze č. 6 bodě 1. se slova "majícího původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství" a slova " , u ostatních výtahů českou značku shody" zrušují.

10. V příloze č. 6 bodě 5. se slova "k české značce shody" nahrazují slovy "k označení CE".

11. V příloze č. 8 bodě 1. se slova "mající původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství" a slova " , na ostatní bezpečnostní komponenty českou značku shody" zrušují.

12. V příloze č. 9 bodě 1. se slova "mající původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství" a slova " , na ostatní bezpečnostní komponenty českou značku shody" zrušují.

13. V příloze č. 10 bodě 1. se slova "majících původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství" a slova " , u ostatních výtahů českou značku shody" zrušují.

14. V příloze č. 11 bodě 1. se slova "mající původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství" a slova " , na ostatní bezpečnostní komponenty českou značku shody" zrušují.

15. V příloze č. 12 bodě 1. se slova "mající původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství" a slova " , na ostatní výtahy českou značku shody" zrušují.

16. V příloze č. 13 bodě 1. se slova "mající původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství" a slova " , na ostatní výtahy českou značku shody" zrušují.

17. V příloze č. 14 bodě 1. se slova "mající původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství" a slova " , na ostatní výtahy českou značku shody" zrušují.

ČÁST DEVÁTÁ
Změna nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky
na účinnost teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva

Čl. IX

Nařízení vlády č. 180/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva, ve znění nařízení vlády č. 289/2000 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 2) zní:


"2)  Například Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA), vyhlášený pod č. 56/2001 Sb. m. s.".

2. V § 4 odst. 2 se věta poslední zrušuje.

3. V § 4a odst. 1 se slova " , jehož náležitosti jsou stanoveny v § 7" nahrazují slovy "podle části I, II ne- bo III přílohy č. 4 k tomuto nařízení v závislosti na použitém postupu posuzování shody a opatřuje výrobek označením CE".

4. V § 4a odst. 2 se slova "mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství a které" a slova "namísto vydání prohlášení o shodě podle § 7" zrušují.

5. V § 4a odst. 4 se slova "nebo vydání prohlášení o shodě" a slova "nebo prohlášení o shodě" zrušují.

6. V § 5 odst. 1 se slova "nebo prohlášení o shodě s náležitostmi stanovenými v § 7" zrušují a slova "úředním jazyce státu, ve kterém má výrobek původ" se nahrazují slovy "jazyce jednoho z členských států Evropské unie".

7. § 7 se zrušuje.

8. V příloze č. 4 části I bodě 1. se věta poslední zrušuje.

9. V příloze č. 4 části II bodě 1. se věta poslední zrušuje.

10. V příloze č. 4 části III bodě 1. se věta poslední zrušuje.

ČÁST DESÁTÁ
Změna nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky
na tlaková zařízení

Čl. X

Nařízení vlády č. 182/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 290/2000 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1a) zní:


"1a)  Například Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA), vyhlášený pod č. 56/2001 Sb. m. s.".

2. V § 4 odst. 1 se slova "materiálové osvědčení nebo v případech podle § 7a" a slova "s materiálovým osvědčením nebo v případech podle § 7a" zrušují.

3. V § 4 odst. 3 se slova "materiálové osvědčení nebo v případech podle § 7a" zrušují.

4. V § 5 se odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 7) zrušuje.Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 6 až 8.

5. § 7 se zrušuje.

6. § 7a zní:

"§ 7a

U tlakových zařízení a sestav, které splňují požadavky podle tohoto nařízení, výrobce popřípadě zplnomocněný zástupce umisťuje na výrobek označení CE a vypracovává ES prohlášení o shodě podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení, s výjimkou případů podle § 8.".

7. V příloze č. 1 bodě 3.3.1 se slova "českou značkou shody podle § 5 odst. 6 nebo v případech označení" zrušují.

8. V příloze č. 1 bodě 3.3.2 se slova "českou značkou shody nebo v případech podle § 7a označení" zrušují.

9. V příloze č. 1 bodě 3.3.2 písm. a) se slova "označení českou značkou shody nebo v případech podle § 7a" zrušují.

10. V příloze č. 1 bodě 4.2. písm. b) podbodu 2. se slova "materiálové osvědčení podle § 4 nebo v případě podle § 7a odst. 1" zrušují.

11. V příloze č. 3 odst. 1 bodě 1. se slova "v případech podle § 7a" zrušují.

12. V příloze č. 3 odst. 1 bodě 3. se za slovo "kopii" vkládá slovo "ES".

13. V příloze č. 3 odst. 3 bodě 4.1. písm. b) se slova "materiálovému osvědčení, nebo v případě podle § 7a" zrušují.

14. V příloze č. 3 odst. 3 bodě 5. se slova "výrobci, popřípadě zplnomocněnému zástupci", slova "nebo dovozci certifikát o přezkoušení typu" a slova "certifikát o přezkoušení typu, nebo v případě podle § 7a" zrušují.

15. V příloze č. 3 odst. 3 bodě 6. se slova "certifikát o přezkoušení typu, nebo v případě podle § 7a" zrušují.

16. V příloze č. 3 odst. 4 bodě 2. písm. b) se slova "přezkoušení návrhu, nebo v případě podle § 7a o" zrušují.

17. V příloze č. 3 odst. 4 bodě 4.1. písm. a) se slova "v případě podle § 7a" zrušují.

18. V příloze č. 3 odst. 4 bodě 5. se slova "v případě podle § 7a" zrušují.

19. V příloze č. 3 odst. 4 bodě 6. se slova "certifikát o přezkoušení návrhu nebo v případě podle § 7a" zrušují.

20. V příloze č. 3 odst. 5 bodě 2. se slova "v případech podle § 7a" a slova "v certifikátu o přezkoušení typu nebo v případě podle § 7a" zrušují.

21. V příloze č. 3 odst. 5 bodě 3. se za slovo "výrobce" vkládají slova "nebo dovozce". Slova "nebo dovozce uchovává kopii prohlášení o shodě" se zrušují.

22. V příloze č. 3 odst. 6 bodě 1. se slova "certifikátu o přezkoušení typu nebo v certifikátu o přezkoušení návrhu, nebo v případě podle § 7a" a slova "v případech podle § 7a" zrušují.

23. V příloze č. 3 odst. 6 bodě 3.1. písm. c) se slova "kopii certifikátu o přezkoušení typu nebo v případě podle § 7a" a slova "certifikátu o přezkoušení návrhu nebo v případě podle § 7a" zrušují.

24. V příloze č. 3 odst. 6 bodě 3.2. se slova "o přezkoušení typu, nebo v případě podle § 7a certifikát" a slova "o přezkoušení návrhu nebo v případě podle § 7a certifikát" zrušují.

25. V příloze č. 3 odst. 7 bodě 1. se slova "v případech podle § 7a" zrušují.

26. V příloze č. 3 odst. 8 bodě 1. se slova "o přezkoušení typu, nebo v případě podle § 7a certifikát" a slova "v případech podle § 7a" zrušují.

27. V příloze č. 3 odst. 8 bodě 3.1. písm. c) se slova "certifikátu o přezkoušení typu, nebo v případě podle § 7a" zrušují.

28. V příloze č. 3 odst. 9 bodě 1. se slova "v případech podle § 7a" zrušují.

29. V příloze č. 3 odst. 10 bodě 1. písm. a) se slova "certifikátu o přezkoušení typu, nebo v případě podle § 7a" zrušují.

30. V příloze č. 3 odst. 10 bodě 1. písm. b) se slova "certifikátu o přezkoušení typu, nebo v případě podle § 7a" zrušují.

31. V příloze č. 3 odst. 10 bodě 2. písm. a) se slova "certifikátu o přezkoušení typu, nebo v případě podle § 7a" zrušují.

32. V příloze č. 3 odst. 10 bodě 2. písm. b) se slova "o přezkoušení návrhu, nebo v případě podle § 7a certifikátu" zrušují.

33. V příloze č. 3 odst. 10 bodě 2. se slova "v případech podle § 7a" zrušují.

34. V příloze č. 3 odst. 10 bodě 3. se za slovo "kopii" vkládá slovo "ES".

35. V příloze č. 3 odst. 10 bodě 4.3. se slova "certifikáty o shodě nebo v případě podle § 7a" zrušují.

36. V příloze č. 3 odst. 11 bodě 1. se slova "v případech podle § 7a" zrušují.

37. V příloze č. 3 odst. 11 bodě 4. písm. b) se slova "materiálovému osvědčení nebo v případě podle § 7a" zrušují.

38. V příloze č. 3 odst. 12 bodě 1. se slova "v případech podle § 7a" zrušují.

39. V příloze č. 3 odst. 13 bodě 1. písm. c) se slova "certifikát o přezkoušení návrhu, nebo v případě podle § 7a" zrušují.

40. V příloze č. 3 odst. 13 bodě 1. písm. d) se slova "certifikát o přezkoušení návrhu nebo v případě podle § 7a" zrušují.

41. V příloze č. 3 odst. 13 bodě 1. písm. e) se slova "výrobní certifikát o přezkoušení návrhu nebo v případě podle § 7a" zrušují.

ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky
na stavební výrobky označované CE

Čl. XI

Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, se mění takto:

1. V § 1 se odstavec 3 zrušuje.Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

2. V § 1 odst. 3 se slova "1 až 3 se" nahrazují slovy "1 a 2 se s výjimkou případů uvedených v § 8".

3. V § 8 odst. 1 se slova "o přechodném období, lze" nahrazují slovy "umožňující je neuplatňovat po přechodné období, lze po tuto dobu".

4. V § 8 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) U výrobků určených k uvedení na trh výlučně v České republice lze postupovat podle zvláštního právního předpisu3) namísto tohoto nařízení v případě, že technická norma podle odstavce 1 nebo evropské technické schválení neobsahují přechodné ustanovení.".Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

5. V § 9 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

ČÁST DVANÁCTÁ
Změna nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky
na rádiová a telekomunikační koncová zařízení

Čl. XII

Nařízení vlády č. 426/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 483/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a telekomunikační koncová zařízení, se mění takto:

1. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který včetně poznámek pod čarou č. 3a) a 3b) zní:

"§ 1a

Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství3a) a s mezinárodní smlouvou3b) stanoví technické požadavky na rádiová a telekomunikační koncová zařízení.


3a)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 1999/5/ES o rádiových a telekomunikačních koncových zařízeních a vzá-jemném uznávání jejich shody.
3b)  Například Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA), vyhlášený pod č. 56/2001 Sb. m. s.".

2. V § 3 se odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 9) zrušuje.Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 4 až 7.

3. V § 3 odst. 7 se slova "a vztahuje se na ně příslušná mezinárodní smlouva" včetně poznámky pod čarou č. 10b) a slova "namísto postupu podle odstavce 4" zrušují. Za slova "prohlášení o shodě" se vkládají slova "se základními požadavky".

4. § 9 se zrušuje.

5. V příloze č. 2 bodě 1. se slova "připojí na každý výrobek českou značku shody" zrušují. Za slova "prohlášení o shodě" se vkládají slova "se základními požadavky".

ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky
na zdravotnické prostředky

Čl. XIII

Nařízení vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění nařízení vlády č. 336/2000 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 2) zní:


"2)  Například Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA), vyhlášený pod č. 56/2001 Sb. m. s.".

2. V § 3 odst. 5 se slova "XIV nebo" zrušují.

3. V § 3 odst. 6 se písmeno a) zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene b), slova "č. XIV" se nahrazují slovy "č. XV".

4. V § 4 se odstavec 1 zrušuje. Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 1 až 6.

5. V § 4 odst. 1 se slova "namísto postupu podle odstavce 1" zrušují a na konci písmene b) se čárka a spojka "a" nahrazují tečkou a písmeno c) se zrušuje.

6. V § 4 odst. 2 se slova "označení CCZ nebo" zrušují.

7. V § 4 odst. 3 se slova "CCZ nebo označení" zrušují.

8. V § 4 odst. 4 se písmeno a) zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene b).

9. V § 4 odst. 5 se slova "označení CCZ nebo" zrušují.

10. Nadpis § 5 zní:

"Neoprávněné připojení označení CE".

11. V § 5 odst. 1 se slova "označení CCZ nebo" zrušují.

12. V § 5 odst. 3 se písmeno a) zrušuje.Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

13. V § 7 odst. 1 se číslo "8" nahrazuje číslem "9".

14. V § 7 se odstavec 2 zrušuje.Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

15. § 8 se zrušuje.

16. V § 10 odst. 4 se slova "II a IV nebo" zrušují.

17. V § 10 odst. 5 se slova "§ 8 a" zrušují.

18. V § 11 odst. 1 se slova "§ 8 až 10" nahrazují slovy "§ 9 a 10".

19. V § 11 odst. 2 se slova "označené CCZ" nahrazují slovy "opatřené označením CE".

20. V § 11 se odstavec 3 zrušuje.Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.

21. V § 11 odst. 3 se slova "odstavcích 2 a 3" nahrazují slovy "odstavci 2" a slova "§ 8 až" se nahrazují slovy "§ 9 a"; slova "označeny CCZ nebo" se zrušují.

22. V § 11 odst. 4 se slova "odstavcích 2 a 3" nahrazují slovy "odstavci 2" a písmeno a) se zrušuje. Zároveň se zrušuje označení písmene b).

23. V § 11 odst. 5 se písmeno a) zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene b). Slova "2, 3, 4 a 5" se nahrazují slovy "2 až 4".

24. V § 12 se odstavec 1 zrušuje.Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.

25. § 14 se včetně poznámek pod čarou č. 22) a 23) zrušuje.

26. V § 15 odst. 1 písm. a) se bod 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení bodu 2.

27. V § 15 odst. 4 se slova "§ 8 nebo" zrušují.

28. V § 16 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

29. § 17 se zrušuje.

30. V § 19 písm. a) se slova "§ 3 odst. 6 písm. b), § 4 odst. 2, § 4 odst. 5 písm. b), § 5 odst. 3 písm. b), § 7 odst. 3, § 9, § 11 odst. 3, § 11 odst. 5 písm. b), § 11 odst. 6 písm. b), § 12 odst. 2, § 12 odst. 4, § 15 odst. 1 písm. a) bodu 2, § 16 odst. 2 písm. b)" nahrazují slovy "§ 3 odst. 6, § 4 odst. 1, § 4 odst. 4, § 5 odst. 3 písm. a), § 7 odst. 2, § 9, § 11 odst. 4, § 11 odst. 5, § 12 odst. 1, § 12 odst. 3, § 15 odst. 1 písm. a), § 16 odst. 2 písm. a)".

31. V § 19 písm. c) se slova "§ 5 odst. 3 písm. c)" nahrazují slovy "§ 5 odst. 3 písm. b)", slova "§ 7 odst. 4" se nahrazují slovy "§ 7 odst. 3", slova "§ 12 odst. 3, § 12 odst. 5" se nahrazují slovy "§ 12 odst. 2, § 12 odst. 4" a slova "§ 16 odst. 2 písm. c)" se nahrazují slovy "§ 16 odst. 2 písm. b)".

ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky
na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky

Čl. XIV

Nařízení vlády č. 191/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky, ve znění nařízení vlády č. 337/2001 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 2) zní:


"2)  Například Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA), vyhlášený pod č. 56/2001 Sb. m. s.".

2. V § 5 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 8), zní:

"(1) Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky, s výjimkou zakázkových aktivních implantabilních zdravotnických prostředků a aktivních implantabilních zdravotnických prostředků určených pro klinické hodnocení, musí být označeny CE,8) jestliže po posouzení shody podle § 11 tohoto nařízení byly shledány vyhovujícími a bylo u nich vydáno ES prohlášení o shodě.


8)  Nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE.".

3. V § 5 odst. 3 se písmeno a) zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmena b).

4. V § 5 odst. 4 se písmeno a) a slova "české značky shody7) nebo" včetně poznámky pod čarou č. 7) zrušují a zároveň se zrušuje označení písmene b).

5. V § 5 odst. 5 se slovo "označeny" nahrazuje slovem "opatřeny" a slova "českou značkou shody7) ani" včetně poznámky pod čarou č. 7) se zrušují.

6. V § 5 odst. 6 písm. d) se bod 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení bodu 2.

7. V § 6 odst. 1 písm. b) se za slova "bylo vydáno" vkládá slovo "ES".

8. V § 6 odst. 1 písm. c) se za slovem "CE" čárka nahrazuje tečkou a slova "a to pouze v případě, že se na ně vztahuje mezinárodní smlouva,2) nebo bez ohledu na to, zda jsou či nejsou označeny českou značkou shody, pokud se na ně mezinárodní smlouva nevztahuje." se zrušují.

9. V § 6 odst. 3 se slova "č. 10 nebo" zrušují.

10. V § 6 odst. 4 se slova "č. 10 nebo" zrušují.

11. V § 6 odst. 5 se slova "č. 10 nebo" zrušují a slova "těchto příloh" se nahrazují slovy "této přílohy".

12. V § 8 odst. 1 písm. a) se slovo "označeny" nahrazuje slovem "opatřeny", bod 1 se zrušuje a zároveň se zrušuje označení bodu 2.

13. § 10 se zrušuje.

14. V § 11 odst. 1 se za slovo "výrobce" vkládají slova "nebo dovozce".

15. V § 11 odst. 1 písm. a) se číslo ""3" nahrazuje číslem "2".

16. V § 11 odst. 1 písm. b) se číslo "5" nahrazuje číslem "3".

17. V § 11 odst. 1 písm. b) bodě 1 se číslo ""7" nahrazuje číslem "4".

18. V § 11 odst. 1 písm. b) bodě 2 se číslo "9" nahrazuje číslem "5".

19. V § 11 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Před uvedením na trh aktivního implantabilního zdravotnického prostředku, s výjimkou zakázkového aktivního implantabilního zdravotnického prostředku a aktivního implantabilního zdravotnického prostředku určeného pro klinické hodnocení, vystaví jeho výrobce prohlášení o splnění požadavků uvedených v § 4 odst. 1 nebo 2 a o splnění postupů uvedených v odstavci 1.".Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

20. V § 11 odst. 4 se slova "č. 5, 7 a 11" nahrazují slovy "č. 3, 4 a 6".

21. V § 11 odst. 5 se číslo "3" nahrazuje čís-lem "4", slova "s výrobcem, popřípadě se zplnomocněným zástupcem" se zrušují a na konci odstavce se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena a) a b), která znějí:

"a)   s výrobcem,
b)   s výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem.".

22. V § 13 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

23. V § 13 odst. 1 písm. b) se slova "vztahuje-li se na tyto prostředky mezinárodní smlouva,2)" zrušují.

24. V § 13 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

25. V § 13 odst. 2 písm. b) se slova "vztahuje-li se na tyto prostředky mezinárodní smlouva,2)" zrušují.

26. V § 13 odst. 4 se písmeno a) zrušuje.Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

27. V § 13 odst. 4 se slova "2 a 4 nebo" zrušují.

28.  V § 13 odst. 4 písm. b) se slova "vztahuje-li se na tyto prostředky mezinárodní smlouva,2)" zrušují.

29. V § 13 odst. 5 se slova "§ 10 odst. 1 a 2 nebo" zrušují.

30. V § 14 odst. 1 se písmeno a) zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene b).

31. V § 14 odst. 2 se písmeno a) zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene b).

32. § 15 se včetně poznámek pod čarou č. 16) a 17) zrušuje.

33. V § 16 se odstavec 1 zrušuje.Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.

34. V § 16 odst. 1 se slova "1 a 2" nahrazují slovy "1 až 3".

35. V § 16 odst. 3 se číslo "2" nahrazuje čís-lem "1".

36. V § 16 odst. 4 se slova "a 2" zrušují.

37. V § 17 odst. 1 se slova "č. 10 nebo" zrušují.

38. V § 18 odst. 1 se písmeno a) zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene b).

39. V § 18 odst. 2 se za slova "na základě dohody" vkládájí slova " , kterou uzavře autorizovaná osoba a" a písmeno a) se zrušuje.Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

40. V § 22 písm. a) se slova "§ 5 odst. 1 písm. a) bodu 2 a písm. b) bodu 2, § 5 odst. 3 písm. b), § 5 odst. 4 písm. b), § 5 odst. 6 písm. d) bodu 2, § 6 odst. 1 písm. c), § 8 odst. 1 písm. a) bodu 2, § 11 odst. 1 a 2, § 13 odst. 1 písm. b), § 13 odst. 2 písm. b), § 13 odst. 4 písm. b), § 14 odst. 1 písm. b), § 14 odst. 2 písm. b), § 16 odst. 2, § 16 odst. 4, § 17 odst. 2 písm. b), § 18 odst. 1 písm. b) a § 18 odst. 2 písm. b)" nahrazují slovy "§ 5 odst. 1, § 5 odst. 3, § 5 odst. 4, § 5 odst. 6 písm. d), § 6 odst. 1 písm. c), § 8 odst. 1 písm. a), § 11 odst. 1 až 3, § 13 odst. 1 písm. a), § 13 odst. 2 písm. a), § 13 odst. 4 písm. a), § 14 odst. 1, § 14 odst. 2, § 16 odst. 1, § 16 odst. 3, § 17 odst. 2 písm. b), § 18 odst. 1 a § 18 odst. 2 písm. a)".

41. V § 22 písm. b) se slova "§ 11 odst. 3 a 4" nahrazují slovy "§ 11 odst. 4, § 11 odst. 5 písm. b)", slova "§ 13 odst. 1 písm. c), § 13 odst. 2 písm. c)" se nahrazují slovy "§ 13 odst. 1 písm. b), § 13 odst. 2 písm. b)", slova "§ 13 odst. 4 písm. c)" se nahrazují slovy "§ 13 odst. 4 písm. b)", slova "§ 16 odst. 3 a 5" se nahrazují slovy "§ 16 odst. 2 a 4" a slova "§ 18 odst. 2 písm. c)" se nahrazují slovy "§ 18 odst. 2 písm. b)".

ČÁST PATNÁCTÁ
Změna nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky
na přepravitelná tlaková zařízení

Čl. XV

V nařízení vlády č. 42/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení, poznámka pod čarou č. 9) zní:


"9)  § 6 odst. 1 nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody.".

ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Přechodná ustanovení

Čl. XVI

(1) U výrobků, které nejsou určeny pro uvedení na trh Evropského společenství a na které se vztahují nařízení vlády uvedená

a)   v čl. XI až XIV, lze postupovat podle dosavadních právních předpisů do dne vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost,
b)   v čl. I až X, lze postupovat podle dosavadních právních předpisů do dne vyhlášení Dohody, kterou se mění Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků, ve Sbírce mezinárodních smluv.

(2) V případech, kdy se postupů posuzování shody účastní autorizovaná osoba, lze podle tohoto nařízení postupovat až ode dne vyhlášení Dohody, kterou se mění Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků, ve Sbírce mezinárodních smluv.

ČÁST SEDMNÁCTÁ
Účinnost

Čl. XVII

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. XI až XIV, která nabývají účinnosti dnem zveřejnění Rozhodnutí Rady přidružení o připojení příloh k Protokolu k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv.

(2) Dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost pozbývají platnosti čl. I až X a čl. XVI.

Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Urban v. r.