SBÍRKA ZÁKONŮ částka 190
rozeslána dne 31.12.2002
 

548

VYHLÁŠKA

ze dne 10. prosince 2002,

kterou se stanoví podmínky pro principy zúčtování v platebních systémech a náležitosti žádosti o licenci k provozování platebního systému

Česká národní banka stanoví podle § 23 odst. 2 a podle § 30 odst. 5 zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku):

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví podmínky pro principy zúčtování, které musí splňovat platební systém provozovaný podle zákona o platebním styku (dále jen "systém"), a dále náležitosti žádosti o licenci k provozování platebního systému.

§ 2
Podmínky pro principy zúčtování v systému

(1) Je-li systém provozován na kterémkoliv z principů uvedených v § 23 odst. 2 zákona o platebním styku, musí v systému být

a)   stanoveny zásady řízení rizik při provozování sy-stému,
b)   zajištěno zúčtování příkazů přijatých systémem neprodleně, nejpozději však na konci účetního dne, v němž byl příkaz přijat,
c)   zajištěno, aby aktiva používaná k zúčtování příkazů přijatých systémem byla co nejméně riziková,
d)   splněny technické a organizační předpoklady, a to
1.  úroveň bezpečnostních opatření proti zneužití dat a úniku informací obdobná bezpečnostním opatřením v informačním systému, který nakládá s utajovanými informacemi stupně utajení "Vyhrazené" podle zvláštního právního předpisu,1)
2.  vysoká provozní spolehlivost, vysoká dostupnost a odolnost proti vnějším vlivům,
3.  opatření, které zajistí včasné dokončení zúčtování příkazů přijatých systémem i v případě výskytu havarijního stavu.

(2) Je-li systém provozován na principu zúčtování rozdílů (sald) vypočtených ze vzájemných pohledávek a závazků účastníků systému, popřípadě v kombinaci tohoto principu s principem zúčtování jednotlivých položek při současné kontrole jejich krytí, musí kromě splnění podmínek stanovených v odstavci 1 být zajištěno zúčtování příkazů přijatých systémem nejpozději na konci účetního dne, v němž byl příkaz přijat, i v případě, že účastník systému s nejvyšším závazkem vůči ostatním účastníkům systému nemá dostatek peněž-ních prostředků k vypořádání tohoto závazku.

§ 3
Náležitosti žádosti o licenci
k provozování platebního systému

(1) Žádost o licenci k provozování platebního systému tvoří

a)   základní údaje a zdůvodnění žádosti,
b)   koncepce a zásady činnosti systému,
c)   listinné dokumenty,
d)   listinné dokumenty týkající se osob navrhovaných na výkonné řídící funkce provozovatele systému přímo podřízené členům statutárního orgánu provozovatele systému (dále jen "osoba navrhovaná do vedení"),
e)   prohlášení, že žadatel bude neprodleně písemně informovat Českou národní banku o změnách v údajích uvedených v žádosti, ke kterým dojde po podání žádosti a kdykoli později.

(2) Základními údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   obchodní firma a sídlo provozovatele systému a účastníků systému,
b)   výše základního kapitálu provozovatele systému.

(3) Koncepce a zásady činnosti systému podle odstavce 1 písm. b) obsahují

a)   strategický záměr rozvoje a plán činnosti systému, které musí být podloženy ekonomickými kalkulacemi,
b)   způsob zajištění likvidity zúčtování příkazů přijatých systémem,
c)   analýzu rizik, zásady jejich řízení a opatření proti finančním rizikům,
d)   způsob minimalizace systémových rizik (např. zajištění podle § 27 odst. 5 zákona o platebním styku, garanční fond),
e)   popis technického zabezpečení činnosti systému a předpokládaný počet zaměstnanců, kteří budou zajišťovat plánované činnosti systému; technickým zabezpečením se rozumí zejména odpovídající výpočetní systém, informační systém, účetnictví a další evidence,
f)   popis organizačních předpokladů pro výkon činnosti systému včetně určení kontaktních osob, které budou přijímat oznámení podávaná Českou národní bankou podle § 29 odst. 4 a 5 zákona o platebním styku,
g)   popis řídících a kontrolních mechanismů.

(4) Listinnými dokumenty podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   stanovy provozovatele systému,
b)   výpis z obchodního rejstříku provozovatele systému, který nesmí být starší než jeden měsíc a musí odpovídat skutečnému stavu ke dni předložení žádosti o licenci k provozování platebního systému,
c)   doklady o původu vkladu do základního kapitálu provozovatele systému,
d)   auditované účetní závěrky2) provozovatele systému za uplynulé tři roky nebo za období, po které vykonává činnost, jestliže je toto období kratší než tři roky,
e)   výpis z evidence Rejstříku trestů fyzické osoby, která je členem statutárního orgánu provozovatele systému, ne starší než jeden měsíc; osoba, která je státním občanem České republiky, v případě, že se v posledních třech letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než šest měsíců v zahraničí, předloží rovněž doklad tohoto státu obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce; zahraniční fyzická osoba předloží obdobný doklad ne starší než tři měsíce vydaný státem, jehož je občanem, jakož i státy, ve kterých se tato osoba zdržovala v posledních třech letech nepřetržitě po dobu delší než šest měsíců,
f)   chronologicky uspořádaný výčet všech vykonávaných zaměstnání, podnikatelských aktivit a jiných samostatně výdělečných činností a členství v orgánech jiných společností, včetně již ukončených fyzické osoby, která je členem statutárního orgánu provozovatele systému,
g)   prohlášení provozovatele systému, že veškeré jím uváděné údaje a předložené dokumenty jsou aktuální, úplné a pravdivé.

§ 4
Osoba navrhovaná do vedení

(1) Odbornou způsobilost, důvěryhodnost a zkušenost osoby navrhované do vedení dokládá provozovatel systému listinnými dokumenty. Odbornou způsobilost osoby navrhované do vedení posuzuje Česká národní banka na základě pohovoru s touto osobou. Česká národní banka může na základě vyhodnocení listinných dokumentů a vlastních zjištění upustit od pohovoru s osobou navrhovanou do vedení, zejména, jde-li o osobu s dostatečnou praxí v řídící funkci v bankovnictví nebo finančním sektoru.

(2) Listinnými dokumenty podle odstavce 1 jsou

a)   výpis z evidence Rejstříku trestů osoby navrhované do vedení, ne starší než jeden měsíc; osoba, která je státním občanem České republiky, v případě, že se v posledních třech letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než šest měsíců v zahraničí, předloží rovněž doklad tohoto státu obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce; zahraniční fyzická osoba předloží obdobný doklad ne starší než tři měsíce vydaný státem, jehož je občanem, jakož i státy, ve kterých se tato osoba zdržovala v posledních třech letech nepřetržitě po dobu delší než šest měsíců,
b)   životopis s uvedením všech vykonávaných zaměstnání, podnikatelských aktivit, jiných samostatně výdělečných činností, členství v profesních sdruženích a členství v orgánech jiných společností, včetně již ukončených; pokud osoba navrhovaná do vedení zastávala vedoucí funkce, uvede ve všech případech rozsah svěřených pravomocí a odpovědností a velikost jí řízeného kolektivu,
c)   doklady nebo jejich úředně ověřené kopie, které mohou potvrdit její odbornou způsobilost a dosažené vzdělání,
d)   stručná koncepce výkonu funkce, do které je navrhována,
e)   dotazník, jehož vzor je uveden v příloze této vyhlášky,
f)   jiné dokumenty a údaje předložené osobou navrhovanou do vedení, kterými žadatel může potvrdit její odbornou způsobilost, důvěryhodnost nebo zkušenost, například reference nebo pracovní posudek z posledního zaměstnání,
g)   prohlášení osoby navrhované do vedení, že veš-keré údaje o ní uváděné žadatelem a jím předložené dokumenty o ní jsou aktuální, úplné a pravdivé.

§ 5
Společná ustanovení

(1) Žádost o licenci k provozování platebního systému podepisuje statutární orgán nebo členové statutárního orgánu provozovatele systému. Podpisy musí být úředně ověřeny.3)

(2) Listinné dokumenty vyžadované touto vyhláškou k potvrzení určité skutečnosti, které pocházejí ze zahraničí, se předkládají spolu s úředně ověřeným českým překladem.3), 4) Pravost podpisů na originálech předkládaných dokumentů musí být ověřena podle zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním,5) pokud nestanoví jinak mezinárodní smlouva, která byla schválena Parlamentem, ratifikována a vyhlášena, a kterou je Česká republika vázána.6)

(3) Požadovaný listinný dokument lze nahradit písemným prohlášením, jestliže se jedná o dokument pocházející ze zahraničí a právní řád daného státu takový dokument ani obsahově obdobný dokument nezná. Tímto prohlášením se věrohodně osvědčují požadované údaje. U fyzických osob se toto prohlášení označí slovy "čestné prohlášení."

§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Guvernér:
doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.


1)   Vyhláška č. 56/1999 Sb., o zajištění bezpečnosti informačních systémů nakládajících s utajovanými skutečnostmi, provádění jejich certifikace a náležitostech certifikátu.
2)   § 39 obchodního zákoníku.
3)   § 74 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
§ 1 až 4 zákona č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu okresními a obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění pozdějších předpisů.
4)   Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.
5)   § 52 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů.
6)   Evropská úmluva o zrušení ověřování listin vyhotovených diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky, vyhlášená sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 287/1998 Sb.
Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin, vyhlášená sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 45/1999 Sb.