SBÍRKA ZÁKONŮ částka 179
rozeslána dne 13.12.2002
  

517

ZÁKON

ze dne 14. listopadu 2002,

kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změny v soustavě ústředních orgánů státní správy
České republiky

§ 1

(1) Zřizuje se Ministerstvo informatiky, které je ústředním orgánem státní správy; jeho působnost stanoví zvláštní zákony.1)

(2) Zrušuje se Úřad pro veřejné informační systémy.

(3) Ministerstvo informatiky je účetní jednotkou.2)

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

§ 2

Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 34/1970 Sb., zákona č. 147/1970 Sb., zákona č. 125/1973 Sb., zákona č. 25/1976 Sb., zákona č. 118/1983 Sb., zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 173/1989 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona č. 93/1990 Sb., zákona č. 126/1990 Sb., zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 288/1990 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 173/1991 Sb., zákona č. 283/1991 Sb., zákona č. 19/1992 Sb., zákona č. 23/1992 Sb., zákona č. 103/1992 Sb., zákona č. 167/1992 Sb., zákona č. 239/1992 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 350/1992 Sb., zákona č. 358/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 548/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 166/1993 Sb., zákona č. 285/1993 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 89/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 152/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb., zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 47/2002 Sb. a zákona č. 219/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 1 bodu 13 se slova "a spojů" zrušují.

2. V § 1 se na konci bodu 14 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 15, který zní:

"15. Ministerstvo informatiky.".

3. V § 2 odst. 1 se bod 6 zrušuje.Dosavadní body 7 až 12 se označují jako body 6 až 11.

4. V § 11 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

"(5) Ministerstvo spravedlnosti zastupuje Českou republiku při vyřizování stížností na porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a jejích Protokolů a Mezinárodního paktu o občanských a politických právech1) a koordinuje provádění rozhodnutí příslušných mezinárodních orgánů.


1)   Uveřejněny pod č. 120/1976 Sb. a č. 209/1992 Sb.".

5. V § 17 se slova "a spojů" zrušují.

6. V § 17 se slova " , telekomunikací a pošt, s výjimkou správy kmitočtového spektra určeného pro rozhlasové a televizní vysílání" nahrazují slovy "a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a v rozsahu své působnosti za její uskutečňování".

7. § 18 zní:

"§ 18

Ministerstvo informatiky je ústředním orgánem státní správy pro informační a komunikační technologie, pro telekomunikace a poštovní služby.".

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o informačních systémech veřejné správy

§ 3

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, se mění takto:

1. V § 1 se věta druhá zrušuje.

2. V nadpisu § 4 se slova "Úřad pro veřejné informační systémy" nahrazují slovy "Ministerstvo informatiky".

3. V § 4 se odstavec 1 zrušuje.Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

4. V § 4 odst. 1 se slovo "Úřad" nahrazuje slovy "Ministerstvo informatiky (dále jen "ministerstvo")".

5. V § 4 odst. 2 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "Ministerstvo".

6. V § 5 odst. 2 písm. e) se slovo "Úřadem" na začátku a na konci písmene nahrazuje slovem "ministerstvem".

7. V § 5 odst. 2 písm. j) se slovo "Úřadem" nahrazuje slovem "ministerstvem".

8. V § 6 odst. 1 se slovo "Úřadem" nahrazuje slovem "ministerstvem".

9. V § 6 odst. 2 se slovo "Úřadu" nahrazuje slovem "ministerstvu".

10. V § 6 odst. 3 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "Ministerstvo".

11. V § 6 odst. 6 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo".

12. V § 6 odst. 9 větě čtvrté se slovo "Úřadu" nahrazuje slovem "ministerstvu".

13. V § 6 odst. 9 větě páté se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo".

14. V § 6 odst. 10 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo".

15. V § 7 odst. 1 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo".

16. V § 7 odst. 2 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo".

17. V § 7 odst. 3 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo".

18. V § 7 odst. 4 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo".

19. V § 7 odst. 5 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo".

20. V § 9 odst. 1 se slova "Úřad je oprávněn" nahrazují slovy "Ministerstvo je oprávněno".

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o zadávání veřejných zakázek

§ 4

Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 424/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 64d odst. 1 se slovo "schválil" nahrazuje slovem "schválilo" a slova "Úřad pro státní informační systém" se nahrazují slovy "Ministerstvo informatiky".

2. V § 64d odst. 2 se slova "Úřad pro státní informační systém" nahrazují slovy "Ministerstvo informatiky".

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o veřejných dražbách

§ 5

Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění zákona č. 120/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 62 odst. 1 se slovo "schválil" nahrazuje slovem "schválilo" a slova "Úřad pro státní informační systém" nahrazují slovy "Ministerstvo informatiky".

2. V § 62 odst. 2 se slova "Úřad pro státní informační systém" nahrazují slovy "Ministerstvo informatiky".

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o telekomunikacích

§ 6

Zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 93 se slova "Ministerstvo dopravy a spojů" nahrazují slovy "Ministerstvo informatiky".

2. V § 94 se slova "Ministerstvu dopravy a spojů" nahrazují slovy "Ministerstvu informatiky".

3. V § 95 bodu 1 písm. g) se slova "Ministerstvu dopravy a spojů" nahrazují slovy "Ministerstvu informatiky."

4. V § 103 odst. 1 se slova "Ministerstva dopravy a spojů" nahrazují slovy "Ministerstva informatiky".

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o poštovních službách

§ 7

V § 17 odst. 1 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), se slova "Ministerstvo dopravy a spojů" nahrazují slovy "Ministerstvo informatiky".

ČÁST OSMÁ
Změna zákona o elektronickém podpisu

§ 8

Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 1 písm. j) se slova "Úřadem pro ochranu osobních údajů (dále jen "Úřad")" nahrazují slovy "Ministerstvem informatiky (dále jen "ministerstvo")".

2. V § 6 odst. 1 písm. n) se slovo "Úřadem" nahrazuje slovem "ministerstvem".

3. V § 6 odst. 4 se slovo "Úřadem" nahrazuje slovem "ministerstvem".

4. V § 6 odst. 5 se slovo "Úřadem" nahrazuje slovem "ministerstvem".

5. V § 6 odst. 5 se slovo "Úřadu" nahrazuje slovem "ministerstvu".

6. V § 9 odst. 1 se slovo "Úřadu" nahrazuje slovem "ministerstvu".

7. V § 9 odst. 2 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "Ministerstvo".

8. V § 9 odst. 2 písm. c) se slovo "Úřadu" nahrazuje slovem "ministerstvu".

9. V § 9 odst. 3 se slovo "Úřadu" nahrazuje slovem "ministerstva".

10. V § 9 odst. 4 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo".

11. V § 10 odst. 1 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo".

12. V § 10 odst. 3 větě první a druhé se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo".

13. V § 10 odst. 4 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo".

14. V § 10 odst. 6 se slovo "Úřadu" nahrazuje slovem "ministerstva".

15. V § 10 odst. 7 se slovo "Úřadu" nahrazuje slovem "ministerstva" a slovo "Úřadem" se nahrazuje slovem "ministerstvem".

16. V § 13 odst. 1 se slovo "Úřadu" nahrazuje slovem "ministerstvu".

17. V § 13 odst. 2 větě první a druhé se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo".

18. V § 14 odst. 1 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo".

19. V § 14 odst. 2 se slovo "Úřadem" nahrazuje slovem "ministerstvem".

20. V § 14 odst. 2 se slova "Úřad oprávněn" nahrazují slovy "ministerstvo oprávněno".

21. V §14 odst. 3 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo".

22. V § 15 odst. 1 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "Ministerstvo".

23. V § 16 odst. 2 se slovo "Úřadu" nahrazuje slovem "ministerstva".

24. V § 16 odst. 2 se slovo "Úřadem" nahrazuje slovem "ministerstvem".

25. V § 18 odst. 1 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo".

26. V § 18 odst. 3 se slovo "Úřadem" nahrazuje slovem "ministerstvem".

27. V § 18 odst. 4 se slovo "Úřadu" nahrazuje slovem "ministerstvu".

28. V § 18 odst. 7 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "ministerstvo".

29. V § 20 se slovo "Úřad" nahrazuje slovem "Ministerstvo".

ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o ochraně osobních údajů

§ 9

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 107/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 310/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 se slova "a pro oblast elektronického podpisu v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem1)" včetně poznámky pod čarou č. 1) zrušují.

2. V § 29 odst. 1 se písmeno e) včetně odkazu na poznámku pod čarou č. 24a) zrušuje.

3. V § 29 odst. 1 se dosavadní písmena f), g), h), i) a j) označují jako písmena e), f), g), h) a i).

4. V § 29 se odstavec 4 zrušuje.

ČÁST DESÁTÁ
PŘECHODNÁ USTANOVENĺ

§ 10

(1) Práva a povinnosti z pracovněprávních a jiných právních vztahů přecházejí v souvislosti s přechodem působnosti podle tohoto zákona ke dni nabytí jeho účinnosti z Úřadu pro veřejné informační systémy, z Ministerstva dopravy a spojů a z Úřadu pro ochranu osobních údajů na Ministerstvo informatiky, o čemž uvedené ústřední orgány státní správy uzavřou příslušné dohody, kterými mezi sebou blíže vymezí tato práva a povinnosti.

(2) Příslušnost hospodařit s majetkem České republiky, se kterým byl příslušný hospodařit Úřad pro veřejné informační systémy ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, přechází tímto dnem na Ministerstvo informatiky.

(3) Správní řízení zahájená a pravomocně neskončená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí Ministerstvo informatiky.

ČÁST JEDENÁCTÁ
ÚČINNOST

§ 11

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Zaorálek v. r.
Havel v. r.
Špidla v. r.


1)   Například zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
2)   § 3 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.